WARUNKI ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego na dzierŝawę apteki miejskiej w SPZZOZ w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9

Pełen tekst

(1)

WARUNKI ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego na dzierŜawę apteki miejskiej w SPZZOZ w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9

1.Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej 06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9 tel/fax 0-29/ 75 34 318 UpowaŜniony do kontaktów z oferentami –

Leszek Szołoch pokój Z123 (I – piętro – Administracja) tel. (029) 75 34 405 Marianna Ulatowska pokój Z123 (I – piętro – Administracja) tel. (029) 75 34 310 2. Przedmiot zamówienia

DzierŜawa pomieszczeń apteki miejskiej zlokalizowanej w parterze bloku C Szpitala przy ulicy Sadowej 9 na cele prowadzenia działalności w okresie 5 lat.

Łączna powierzchnia uŜytkowa: 194,70 m2 PARTER

Pokój kierownika - 9,80 m2

Pokój śniadań - 11,40 m2

Izba recepturowa - 13,80 m2

Zmywalnia - 10,40 m2

Ekspedycja - 33,20 m2

Magazyny - 58,10 m2

WC personelu - 4,80 m2

Skład porządkowy - 12,70 m2

Razem: 157,00 m2

PIWNICE

Magazyny - 18,10 m2

Magazyn opakowań zwrotnych - 3,40 m2

Komora przyjęć - 13,50 m2

Przedsionek - 2,7 m2

W ramach czynszu dzierŜawnego WydzierŜawiający zapewni dzierŜawcy:

- energię elektryczną,

- centralne ogrzewanie,

- zimną wode,

- ciepłą wodę uŜytkową,

- odbiór ścieków,

- wywóz nieczystości stałych.

Opłatę za korzystanie z telefonów dzierŜawca będzie uiszczał odrębnie w oparciu o rachunki.

Sprzątanie pomieszczeń dzierŜawca wykonuje we własnym zakresie.

(2)

WydzierŜawiający przekaŜe dzierŜawcy wyposaŜenie sprzętowe i meblowe wyszczególnione w załączniku nr 1. Za dzierŜawę mebli i sprzętu WydzierŜawiający będzie pobierał miesięczną opłatę w wysokości 2.100,00 zł + podatek VAT (22%)

Pozostałe warunki dotyczące obowiązków w zakresie rzeczowym i finansowym, które spoczywają na składającym ofertę zawarte są w Umowie, która jest załącznikiem do Warunków zamówienia.

Ustala się, Ŝe minimalna miesięczna kwota dzierŜawy pomieszczeń nie moŜe być niŜsza niŜ: 5.200,00 zł netto tj. 6.344,00 zł brutto.

PowyŜsza kwota zawiera koszt dzierŜawy mebli i sprzętu.

Oferty z niŜszą ceną będą odrzucone.

3. Przygotowanie ofert

Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sadowej 9 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na dzierŜawę pomieszczeń Apteki”. Nie otwierać przed dniem 16.08.2007 r. godz.10.30

W ofercie naleŜy podać kwotę za miesięczna cenę dzierŜawy netto i brutto (kwota to zawiera koszt dzierŜawy pomieszczeń i sprzętu).

Do oferty naleŜy dołączyć:

- dowód wadium, które naleŜy wpłacić w kwocie 18.500,00 zł do dnia 16.08.2007 r. na konto PKO BP S.A. Oddział Centrum w Ostrołęce 41102038020000190200108746 z dopiskiem WADIUM lub w kasie SP ZZOZ

- zaakceptowany wzór umowy, która obowiązywać będzie wygrywającego przetarg. Nie zaakceptowanie projektu umowy jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Przed przystąpieniem do przetargu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń . 4. Terminy

Składanie ofert do dnia 16.08.2007 r. godz. 10.00 - Sekretariat SPZZOZ przy ul. Sadowej 9 Otwarcie ofert w dniu 16.08.2007 r. godz. 10.30 – Sala Konferencyjna pok. Z108

5. Kryteria oceny ofert

Ogółem miesięczny kwota brutto dzierŜawy pomieszczeń będących przedmiotem przetargu zawierająca opłaty dzierŜawne za meble i sprzęt.

6. Formalności po zakończeniu przetargu

Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach przetargu a wybrany Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy .

Załączniki :

- wykaz mebli i sprzętu - druk oferty

- wzór umowy

Przasnysz, dn. 27.07.2007 r. Zatwierdzam ...

(3)

... dnia ...2007 r.

...

(pieczęć lub nazwa oferenta)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na

dzierŜawę pomieszczeń Apteki Miejskiej zlokalizowanych w Szpitalu im dr W. Oczko ul. Sadowa 9.

o f e r u j e m y

1. Cena ofertowa: ... zł netto ... zł brutto 2. Okres dzierŜawy: 5 lat

3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i akceptujemy ich treść.

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy dostarczonej przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Wzór umowy.

...

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

(4)

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ... pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz

reprezentowanym przez:

lek. Jerzy Sadowski – Dyrektor SPZZOZ

zwanym dalej WydzierŜawiającym a

...

...

reprezentowanym przez:

...

zwanym dalej DzierŜawcą

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na dzierŜawę Apteki ogólnodostępnej w Szpitalu w Przasnyszu została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. WydzierŜawiający oświadcza, Ŝe jest uŜytkownikiem budynku połoŜonego przy ulicy Sadowej 9 w Przasnyszu i na mocy niniejszej umowy oddaje w dzierŜawę, a DzierŜawca bierze w dzierŜawę pomieszczenia Apteki ogólnodostępnej wraz z wyposaŜeniem znajdujące się na parterze bloku C Szpitala w Przasnyszu

2. W skład apteki wchodzą następujące pomieszczenia:

PARTER

Pokój kierownika - 9,80 m2

Pokój śniadań - 11,40 m2

Izba recepturowa - 13,80 m2

Zmywalnia - 10,40 m2

Ekspedycja - 33,20 m2

Magazyny - 58,10 m2

WC personelu - 4,80 m2

Skład porządkowy - 12,70 m2

Razem: 157,00 m2

3. Ponadto przedmiotem dzierŜawy są:

PIWNICE

Magazyny - 18,10 m2

Magazyn opakowań zwrotnych - 3,40 m2

(5)

Komora przyjęć - 13,50 m2

Przedsionek - 2,7 m2

Razem: 37,70 m2

Łączna powierzchnia uŜytkowa: 194,70 m2

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat tj. od dnia 01.09.2007 do dnia 31.08.2012.

§ 3

1. Koszt dzierŜawy Apteki ogólnodostępnej o powierzchni 194,70 m2 strony ustalają w postaci czynszu miesięcznego w wysokości:

wartość netto:...

(słownie: ...) + obowiązujący podatek VAT 22% w kwocie ...

wartość brutto : ...

(słownie: ...)

2.

Kwota wymieniona w pkt. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dzierŜawą mebli i

sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 1.

3.

Dodatkowo DzierŜawca zapłaci podatek od nieruchomości, którego miesięczna wysokość obecnie wynosi 275,82 zł netto + 22% VAT = 336,50 zł brutto

§ 4

Czynsz za dzierŜawę DzierŜawca będzie płacił na podstawie faktur VAT wystawionych przez WydzierŜawiającego przelewem na jego konto:

PKO BP S.A. Oddział Centrum w Ostrołęce Nr 1020 3802 0000 1202 0010 8597 W terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

§ 5

DzierŜawca zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zobowiązany jest równieŜ własnym kosztem przygotować i dostosować dzierŜawione pomieszczenia do przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006 r. nr 213 poz. 1568).

Przed przystąpieniem do robót adaptacyjnych i modernizacyjnych pomieszczeń ich zakres naleŜy uzgodnić z WydzierŜawiającym.

(6)

§ 6

1. Czynsz dzierŜawy o którym mowa w § 3 pkt. 1 podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Czynsz dzierŜawy waloryzowany będzie w kolejnych latach począwszy od 2009 roku.

3. Na kaŜdą zmianę wysokości czynszu sporządzony będzie Aneks do umowy po ogłoszeniu cytowanego w pkt. 1 wskaźnika z mocą od pierwszego stycznia kaŜdego waloryzowanego roku.

4. Wysokość stawki czynszu ulegnie równieŜ zmianie w przypadku wprowadzenia nowych lub wzrostu dotychczasowych podatków obciąŜających WydzierŜawiającego, a związanych z przedmiotem dzierŜawy oraz w przypadku wzrostu cen energii, kosztów odbioru nieczystości itp.

5. W sytuacji opisanej w pkt. 4 aneks powinien być zawarty w ciągu jednego miesiąca od dnia wystąpienia WydzierŜawiającego z jego propozycją.

6. WydzierŜawiający winien udokumentować podstawy wzrostu czynszu

7. W sytuacji kiedy DzierŜawca nie podpisze stosownego Aneksu naleŜy to rozumieć jako wypowiedzenie Umowy DzierŜawy z winy DzierŜawcy.

§ 7

1. W ramach czynszu wykazanego w § 3 umowy WydzierŜawiający zapewni dzierŜawcy:

energię elektryczną, centralne ogrzewanie, zimna wodę, ciepła wodę uŜytkową, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych.

2. Opłatę za korzystanie z telefonu – abonament i koszty rozmów telefonicznych dzierŜawca będzie uiszczał odrębnie w oparciu a fakturę VAT wraz z załączonym wydrukiem rozmów telefonicznych w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

§ 8

WydzierŜawiający wyraŜa zgodę po wcześniejszym uzgodnieniu na:

a) wywieszanie szyldów przez DzierŜawcę na posesji szpitala w celu oznakowania lokalizacji apteki miejskiej,

b) oznaczenie drogi dostępu do apteki pacjentom z poradni specjalistycznych biegnących wewnątrz budynku szpitala,

§ 9

WydzierŜawiający zapewnia całodobowy swobodny dostęp do dzierŜawionych pomieszczeń z wyjątkiem szpitalnych ciągów komunikacyjnych dla pacjentów.

Ciągi te będą czynne w godzinach pracy Apteki, nie dotyczy to czasu pracy w czasie dyŜurów.

§ 10 DzierŜawca zobowiązuje się do:

1) uŜywania przedmiotu dzierŜawy zgodnie z jego przeznaczeniem

2) naprawiania szkód powstałych w dzierŜawionych pomieszczeniach oraz w znajdujących się w nich meblach i sprzęcie,

3) zabezpieczenia przedmiotu dzierŜawy przed jego uszkodzeniem lub włamaniem,

(7)

4) utrzymania dzierŜawionych pomieszczeń w naleŜytym stanie technicznym i czystości.

5) utrzymania czystości klatki schodowej na kondygnacji na której połoŜona jest Apteka.

§ 11

1. Przekazanie przedmiotu dzierŜawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Wynajmujący przekazuje dzierŜawcy na czas zakupione meble i sprzęt wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy

§ 12

DzierŜawca nie moŜe bez zgody pisemnej Wynajmującego podnajmować pomieszczeń osobom trzecim, ani teŜ czynić w nich ulepszeń.

§ 13

1. WydzierŜawiający moŜe wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) naruszenia przez DzierŜawcę obowiązków o których mowa w § 10, b) czynienia ulepszeń bez pisemnej zgody WydzierŜawiającego,

c) niezawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w § 6 we wskazanym tam terminie 2. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie

natychmiastowym z przyczyn wskazanych w kodeksie cywilnym.

3. WydzierŜawiający moŜe wypowiedzieć z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia umowę, w zakresie wydzierŜawianej powierzchni w przypadku niezbędności jej do wykonywania zadań statutowych

§ 14

1. Po zakończeniu dzierŜawy DzierŜawca jest zobowiązany wydać przedmiot WydzierŜawiającemu.

2. Przedmiot dzierŜawy powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zwykłego zuŜycia.

§ 15

DzierŜawca oświadcza, Ŝe znany mu jest stan techniczny przedmiotu dzierŜawy oraz, Ŝe nadaje się on do umówionego uŜytku.

§ 16

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem niewaŜności.

(8)

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.

Załączniki:

Protokół przekazania mebli.

DZIERśAWCA: WYDZIERśAWIAJĄCY:

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :