ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. (Dz. U. z dnia 8 listopada 2006 r.

Pełen tekst

(1)

Dz.U.06.202.1485

2007.02.24 zm. Dz.U.07.26.171 § 1

2007.10.13 zm. Dz.U.07.179.1268 § 1

2008.03.05 zm. Dz.U.08.27.153 § 1

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2006 r.

w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z dnia 8 listopada 2006 r.)

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397, z późn. zm.2)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1489,1755 ha, położone na terenach miast: Bielsko-Biała, Bieruń, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Knurów, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Tychy, Zabrze i Żory oraz gmin: Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Godów, Myślenice, Pawłowice, Siewierz, Strzelce Opolskie i Ujazd.

3. Strefa działa do dnia 8 sierpnia 2016 r.

4. Zarządzającym strefą jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 2. Zezwolenie nie jest wydawane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania spirytusu oraz napojów alkoholowych, a także przetwarzania paliw silnikowych;

2) prowadzenia ośrodków gier, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479);

3) usług instalowania, napraw, konserwacji i remontu maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz przedmiotów osobistego użytku;

4) robót budowlanych określonych w sekcji F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 760), zwanej dalej "PKWiU";

5) usług w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, usług hotelarskich i gastronomicznych, określonych w sekcjach G i H PKWiU;

6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług informatycznych określonych działem 72,

b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,

c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,

d) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,

e) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3, f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;

7) usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy

(2)

społecznej, usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych, usług gospodarstw domowych, usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach L-Q PKWiU, z wyjątkiem usług prania i czyszczenia określonych klasą 93.01;

8) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art.

32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217);

9) produkcji w sektorach rybołówstwa i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej;

10) produkcji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), zwanej dalej "PKD", (podklasa 35.11.A PKD), naprawy i konserwacji statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 100 GT (podklasa 35.11.B PKD), generalnej odbudowy statków pełnomorskich o pojemności nie mniejszej niż 1.000 GT (podklasa 35.11.B PKD);

11) wydobywania węgla kamiennego (klasa 10.10 PKD) i węgla brunatnego (klasa 10.20 PKD);

12) produkcji pierwotnej produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

13) wytwarzania i obrotu produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.).

14) (uchylony).

15) (uchylony).

§ 2a. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia może być udzielana z zachowaniem warunków rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29).

§ 3. 1. Pomoc regionalna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych na podstawie art.

17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.3)) albo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.4)) stanowi pomoc regionalną z tytułu:

1) kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6, lub

2) tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2. Warunkiem udzielenia pomocy z tytułu nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji.

3. Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

4. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora.

(3)

5. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

6. Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji, a każde miejsce pracy jest utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat. Liczba pracowników oznacza pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie roku wraz z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz pracownikami sezonowymi, w przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

7. Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 4, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą na nowe inwestycje lub tworzenie nowych miejsc pracy, bez względu na jej źródło i formę, pod warunkiem że łącznie wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy określonej w § 4.

§ 4. 1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wynosi:

1) 50 % - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko- mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

2) 40 % - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 30 % - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64), z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów.

3. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C), gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji, określoną zgodnie z ust. 1,

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

4. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie 3 lat przez jednego lub kilku przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro i zostały obliczone według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

5. W przypadku gdy łączna wartość pomocy przekraczałaby 75 % wartości maksymalnej pomocy,

(4)

jakiej można udzielić na realizację inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą stanowiących równowartość 100 mln euro, projekt pomocy indywidualnej wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 5. 1. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

1) nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat;

2) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

2. Zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął ponoszenie kosztów pracy, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 3 ust. 6.

2a. W przypadku przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia, określone w zezwoleniu, w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

4. Przy ustalaniu wielkości zwolnienia od podatku dochodowego, przysługującego przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na terenie strefy za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przepisy art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo art.

11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.

§ 6. 1. Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, będące:

1) ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust.

2 i 3.

2. Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem albo dzierżawą, innych niż grunty, budynki i budowle, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem albo dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z chwilą upływu okresu najmu albo dzierżawy. W odniesieniu do najmu albo dzierżawy gruntów, budynków i budowli najem albo dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres co najmniej 3 lat.

3. W przypadku przedsiębiorców innych niż mali i średni koszty inwestycji określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

4. Wartości niematerialne i prawne powinny spełniać łącznie następujące warunki:

1) będą wykorzystane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc regionalną wyłącznie w przedsiębiorstwie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje pomoc, oraz będą ujęte w aktywach tego przedsiębiorstwa i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsiębiorcy małego lub średniego - przez okres co najmniej 3 lat;

(5)

2) będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych;

3) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

5. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu wydatki na nabycie środków transportu nie kwalifikują się do objęcia pomocą.

7. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, cena nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

8. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nabyte przez przedsiębiorcę innego niż mały i średni powinny być nowe.

9. Minimalna wysokość kosztów inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 100 tys. euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

§ 7. (uchylony).

§ 8. (uchylony).

§ 9. 1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r.

do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.

6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

Gˇ†€€

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV - zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

F - wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

i - kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri - stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2-5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n - liczbę miesięcy, jaka upłynęła od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

- dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

- dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411),

- dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.

§ 10. Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy wydane przed dniem

(6)

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 11. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2251, z późn. zm.5)).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 155, z 2000 r. Nr 71, poz. 831 i Nr 108, poz. 1148, z 2001 r. Nr 30, poz. 328 i Nr 107, poz. 1169, z 2002 r. Nr 64, poz. 580, Nr 107, poz. 938 i Nr 157, poz. 1309, z 2003 r. Nr 174, poz. 1684 oraz z 2004 r. Nr 75, poz.

688 i Nr 95, poz. 936.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz.

1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz.

684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz.

1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r.

Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz.

1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz.

1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz.

725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz.

723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119 i Nr 183, poz. 1353 i 1354.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 269, Nr 129, poz. 1078 i Nr 186, poz. 1550 oraz z 2006 r. Nr 118, poz. 802.

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

(7)

PODSTREFA GLIWICKA Obszar Gliwice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Północ", "Niepaszyce Południe", "Stare Łabędy", "Port"

Część A

Obręb ewidencyjny "Stare Łabędy"

Granica części położonej w rejonie ulicy Eiffel'a biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 295, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 295, 294, 293, 374, 5, 4, 3, 2, 1 do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1. W punkcie tym skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1 do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1. W punkcie tym skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1 do punktu nr 4, leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 7 do punktu nr 5, leżącego w północno- wschodnim narożniku działki nr 7, a następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 348 do punktu nr 6, leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr 348. W punkcie nr 6 skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 348 do punktu nr 7. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 348 do punktu nr 8, leżącego w północno- zachodnim narożniku działki nr 9, następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 9 do punktu nr 9, leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr 9. W punkcie tym granica skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 9, 345, 198, 199 do punktu nr 10, leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 374, a następnie skręca w kierunku północno- wschodnim i wzdłuż północnej granicy działki nr 308 biegnie do punktu nr 11 leżącego w północno- wschodnim narożniku działki nr 308. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przebiega wschodnią granicą działki nr 308 do punktu nr 12, leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 308. W punkcie tym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 308 do punktu nr 13, leżącego na południowej granicy działki nr 308, i dalej biegnie na południowy wschód wzdłuż południowej granicy działek nr: 307 i 372 do punktu nr 14. W punkcie tym granica się załamuje i skręca w kierunku północnym, przecinając działkę nr 372, i dalej biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 304 do punktu nr 15, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 304. Tu skręca na zachód i wzdłuż północnej granicy działki nr 304 biegnie do punktu nr 16, leżącego w północno- zachodnim narożniku działki nr 304, w którym skręca na południe, biegnąc wzdłuż zachodniej granicy działki nr 304, przecina działkę nr 372 i dochodzi do punktu nr 17, leżącego na południowej granicy działki nr 372. W punkcie tym skręca na południowy zachód do wcześniej ustalonego punktu nr 1.

Część B

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Północ"

Granica części położonej przy ulicy Murarskiej biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 23, na północ do punktu nr 2, następnie skręca na zachód do punktu nr 3.

Dalej zmienia kierunek ponownie na północny i biegnie do punktu nr 4, leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr 23. W punkcie tym zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 23 do punktu nr 5, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 23. Tu skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 23 do punktu nr 6, zlokalizowanego w południowo- wschodnim narożniku działki nr 23, w którym skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 23 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część C

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Północ"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Wyczółkowskiego i Eiffel'a biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 17, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno- zachodniej granicy działki nr 17 do punktu nr 2 położonego w północnym narożniku działki nr 17. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 17 do punktu nr 3 położonego we wschodnim narożniku działki nr 17. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i wzdłuż północnej granicy działek nr: 10, 9, 8 biegnie do punktu nr 4 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 8. Z

(8)

tego punktu biegnie dalej wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8 do punktu nr 5 leżącego w południowo- wschodnim narożniku działki nr 8, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek nr: 8, 9, 10, 11 wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 6, położonego w południowym narożniku działki nr 11, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Eiffel'a i południowo-wschodniej granicy działek nr: 11, 12, 13, 14, 15, 17 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część D

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Północ"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Eiffel'a i Wyczółkowskiego biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 3/1, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo- zachodniej granicy działki nr 3/1 do punktu nr 2, znajdującego się w południowym narożniku działki nr 3/1, tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3/1 do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 3/2 i 1, wzdłuż drogi krajowej nr 88, do punktu nr 4, leżącego w zachodnim narożniku działki nr 1. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1, wzdłuż rowu odwadniającego, do punktu nr 5, leżącego w północnym narożniku działki nr 5, następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 1, 4 i 5, wzdłuż ulicy Eiffel'a, biegnie do punktu nr 6, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 5. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 5, wzdłuż ulicy Wyczółkowskiego, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część E

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Północ"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Wyczółkowskiego i da Vinci biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 122, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 122 i 125, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 2 znajdującego się w północnym narożniku działki nr 125. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 125 do punktu nr 3 leżącego we wschodnim narożniku działki nr 125, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo- wschodniej granicy działki nr 125 do punktu nr 4 znajdującego się w południowym narożniku działki nr 125. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 122 do punktu nr 5 znajdującego się we wschodnim narożniku działki nr 122. Tu załamuje się i zmienia kierunek na północno-wschodni i wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 121 biegnie do punktu nr 6 zlokalizowanego na południowo-wschodniej granicy działki nr 126. Tu granica zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 126 do punktu nr 7 leżącego w zachodnim narożniku działki nr 126. Następnie zmienia kierunek na północno- wschodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 126 i 127, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 8 zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 127. W tym punkcie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 127, 126, 119 i 116 do punktu nr 9 zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 116. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż ul. Eiffel'a do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część F

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Północ"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Wyczółkowskiego i da Vinci biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 87, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo- zachodniej granicy działek nr: 87 i 83 do punktu nr 2 zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 83. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 83, 87, 88, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 3, w którym skręca na południowy wschód i biegnie linią łamaną, wzdłuż granicy działki stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, do północno-wschodniego narożnika działki nr 88, oznaczonego punktem nr 4. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie wzdłuż północno- wschodniej granicy działek nr: 88, 90 i 92, wzdłuż ul. da Vinci do punktu nr 5 leżącego w północno- wschodnim narożniku działki nr 92. W punkcie nr 5 skręca na południe i biegnie linią łamaną do punktu granicznego nr 6 leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 92. W punkcie tym skręca na zachód do punktu nr 7 leżącego w południowym narożniku działki nr 92. Tu zmienia kierunek i biegnie na

(9)

północny zachód po południowo-zachodniej granicy działek nr: 92 i 90, wzdłuż drogi krajowej nr 88 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część G

Obręb ewidencyjny "Port"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Starogliwickiej i A. Opla biegnie od punktu nr 1 położonego w zachodnim narożniku działki nr 43/3 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno- zachodniej granicy działek nr: 43/3, 43/4, 78/1, 43/1 do punktu nr 2 leżącego w północnym narożniku działki nr 43/1. W tym miejscu skręca na południowy wschód i biegnie linią łamaną wzdłuż północno- wschodniej granicy działki nr 4/70 do punktu nr 3 leżącego we wschodnim narożniku działki nr 4/70. W tym miejscu załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 4 leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4/70. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 4/70 do punktu nr 5 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4/70. W tym miejscu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo- zachodniej granicy działek nr: 4/70, 4/9, 4/7, wzdłuż drogi krajowej nr 88 do punktu nr 6 leżącego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4/7. Następnie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 4/7, 4/70, 43/3, wzdłuż ul. Starogliwickiej do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część H

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Południe"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Wyczółkowskiego i Gaudiego biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 48, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 48, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 2 leżącego w północnym narożniku działki nr 48. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 3, gdzie skręca na wschód do punktu nr 4, następnie skręca na północ wzdłuż granicy działki studni głębinowej do punktu nr 5 leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr 26. Tu skręca na północny wschód wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 26 i 50, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 6, leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr 50, gdzie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 50 do punktu nr 7 leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr 57. Tu skręca na wschód do punktu nr 8, gdzie biegnie na północ do punktu nr 9 leżącego w północno-zachodnim narożniku działki nr 56. Następnie skręca na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 56 do punktu nr 10 leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr 56. Tu skręca na południowy wschód do punktu nr 11, a następnie zmienia kierunek na południowy zachód i biegnie do punktu nr 12. W tym miejscu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 56 do punktu nr 13 leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 56. Następnie załamuje się, zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 56 do punktu nr 14 leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr 61. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 61 do punktu nr 15 leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 61. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek nr: 61 i 60 do punktu nr 16 leżącego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 60. W tym miejscu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo- zachodniej granicy działek nr: 60 i 48, wzdłuż ul. Gaudiego do punktu nr 17. W tym miejscu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część I

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Południe"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Gaudiego i Kozielskiej biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 70, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno- zachodniej granicy działek nr: 70, 69, 68, 71, 67, 66, 65, wzdłuż ul. Gaudiego do punktu nr 2 zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 65. W tym miejscu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 65 i 71 linią łamaną do punktu nr 3 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 71. Następnie skręca na południe do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie linią łamaną wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 71 do punktu nr 5 położonego w południowym narożniku działki nr 71. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 71 i 70, wzdłuż ul. Kozielskiej biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

(10)

Część J

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Południe"

Granica części położonej w rejonie ulic Gaudiego, Kozielskiej i Wyczółkowskiego biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 38, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno- zachodniej granicy działek nr: 38 i 36, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 2 zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 36. W tym miejscu skręca na południowy wschód wzdłuż północno- wschodniej granicy działek nr: 36, 37 i 44, wzdłuż ul. Gutenberga do punktu nr 3 położonego we wschodnim narożniku działki nr 44. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo- wschodniej granicy działek nr: 44, 43, 42, 41, 40 i 39, wzdłuż ul. Gutenberga do punktu nr 4 położonego w południowym narożniku działki nr 39. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 39 i 38, wzdłuż ul. Kozielskiej biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część K

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Południe"

Granica części położonej w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Kozielskiej i Przemyskiej biegnie zgodnie z punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 35 od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 35, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 35, wzdłuż ul. Przemyskiej do punktu nr 2 położonego na w północno-zachodnim narożniku działki nr 35. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie na północny wschód wzdłuż ul. Przemyskiej do punktu nr 3 położonego w północno- wschodnim narożniku działki nr 35. Tu załamuje się na południe do punktu nr 4 położonego w południowo- wschodnim narożniku działki nr 35. W tym miejscu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 35, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część L

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Południe"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Gutenberga i Przemyskiej biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 34, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowo- zachodniej granicy działek nr: 34, 33, 32, 31, wzdłuż rowu odwadniającego, do punktu nr 2 położonego w zachodnim narożniku działki nr 31. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie na północny wschód, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 31 do punktu nr 3 położonego w północnym narożniku działki nr 31.

Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 31, 32, 33, 34 do punktu nr 4 położonego we wschodnim narożniku działki nr 34. W tym miejscu skręca na południowy zachód wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 34, wzdłuż ul. Przemyskiej do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część M

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Południe"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Gutenberga i Wyczółkowskiego biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 22, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 21, 22, 20, 19, 25, 18, 14, 13, 12, 11, 10, 7, wzdłuż ulicy Gutenberga, do punktu nr 2, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 7 i 8, wzdłuż ulicy Gutenberga, do punktu nr 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 8 do punktu nr 4, położonego w północnym narożniku działki nr 8. W tym miejscu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 25, 27/2, wzdłuż drogi krajowej nr 88, do punktu nr 5, położonego w północno- wschodnim narożniku działki nr 27/2. W tym miejscu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 27/2 do punktu nr 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 27/2. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek nr:

27/2, 24, 23, 22, wzdłuż ulicy Wyczółkowskiego, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część N

Obręb ewidencyjny "Niepaszyce Południe"

Granica części położonej przy skrzyżowaniu ulic Gutenberga i Nobla biegnie linią łamaną od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 78, w kierunku północno-zachodnim

(11)

wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 78 i 30, wzdłuż rowu odwadniającego, do punktu nr 2 położonego w zachodnim narożniku działki nr 30. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie linią łamaną na północ wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 30 i 74 do punktu nr 3, położonego w północnym narożniku działki nr 74. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 74, 1, 3, 5 do punktu nr 4 położonego we wschodnim narożniku działki nr 5. W tym miejscu skręca na południe i biegnie linią łamaną wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 5, 6, 76, wzdłuż ul. Gutenberga, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2 Część A

Obręb ewidencyjny "Nowe Gliwice"

Granica części położonej przy ulicy Bojkowskiej biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 162, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 162, 161, 160, wzdłuż ulicy Bojkowskiej, do punktu nr 2, położonego w północno- zachodnim narożniku działki nr 160, i biegnie do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 160. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 168 do punktu nr 4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 168. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 168 do punktu nr 5.

Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 168 i 169 do punktu nr 6, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 169. Tu skręca na zachód i wzdłuż południowej granicy działki nr 169 biegnie do punktu nr 7, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 169. W tym miejscu granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 169 do punktu nr 8, leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 167. W tym miejscu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 167 i 162 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Granica części położonej przy ulicy Bojkowskiej biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 450, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 450 i 170 do punktu nr 2, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 170. W tym miejscu granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 170, 446, 157, 158, 159 do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 159. Tu skręca w kierunku południowym i przebiega wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 159, 446, 174, 447, 451, 452, 187, 185/1, 185/4, 195 do punktu nr 4, położonego na wschodniej granicy działki nr 195. W tym miejscu granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez część działek nr 195, 194, 193 do punktu nr 5, leżącego na południowo-wschodniej granicy działki nr 456, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 456 do punktu nr 6. Tu granica skręca w kierunku północno- zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 456, 186, wzdłuż ulicy Bojkowskiej, do punktu nr 7, a następnie załamuje się i skręca w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 186, 185/3, 449 do punktu nr 8, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 445. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 450 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Z opisanego Kompleksu 2 wyłączone są działki nr: 175 i 176, leżące wewnątrz Części B.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Przyszówka

Granica kompleksu położonego przy ul. Zygmuntowskiej biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 748, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 748, 746, 743, wzdłuż ul. Zygmuntowskiej, do punktu nr 2 leżącego w południowym narożniku działki nr 743. Tu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 743, 744, 746 do punktu nr 3 leżącego w zachodnim narożniku działki nr 746. W tym punkcie granica skręca na północny wschód wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 746 do punktu nr 4. W punkcie tym granica skręca w kierunku północno-zachodnim, przebiega linią łamaną wzdłuż południowej granicy działek nr: 739 i 1009 wzdłuż nasypu kolejowego do punktu nr 5. Następnie granica skręca na północ i biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1009 do punktu nr 6, tu

(12)

skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1009 do punktu nr 7, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 1010 biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca na północny wschód do punktu nr 9. Następnie skręca na południowy wschód i wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 1010 biegnie do punktu nr 10. Z tego punktu skręca na południe do punktu nr 11 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1010. Tu granica skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 1011 i 748 do punktu nr 12 leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 750. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 750 i 748 do wcześniej określonego punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Zabrze Kompleks 1

Obręb ewidencyjny "Grzybowice", karta mapy 5

Granica kompleksu położonego przy ul. Pyskowickiej biegnie od punktu nr 16, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 271/4, na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 271/4, 272/4, 314/4, 274/4 do punktu nr 20, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 274/4, w którym załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 274/4 i dochodzi do punktu nr 3 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 274/4. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 274/4, 314/4, 315/4, 277/22, 275/5, 276/5, 272/4, 271/4, wzdłuż ul. Pyskowickiej do punktu nr 21 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 271/4. Następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 271/4 do punktu nr 16, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny "Mikulczyce", arkusze mapy 1, 2

Granica kompleksu przylegającego do ul. Ofiar Katynia biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku działki nr 2128/16, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 2128/16 do punktu nr 2, dalej wzdłuż północno-wschodniej granicy części działki nr 39/3 do punktu nr 3, położonego we wschodnim narożniku działki nr 39/3. W punkcie tym granica skręca na południe i biegnie do punktu nr 4, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 39/3 do punktu nr 5. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2128/16. W punkcie nr 6 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 2128/16 do punktu nr 7, położonego w południowym narożniku działki nr 553/16. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku ul. Ofiar Katynia wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 553/16 do punktu nr 8, położonego w zachodnim narożniku działki nr 553/16. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Ofiar Katynia oraz północno-zachodnich granic działek nr: 553/16 i 2128/16 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny "Mikulczyce", arkusze mapy 1, 2

Granica kompleksu położonego przy ul. Ofiar Katynia biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku działki nr 39/3, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 39/3 do punktu nr 2, położonego we wschodnim narożniku działki nr 39/3. W punkcie nr 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 39/3 do punktu nr 3, leżącego w południowym narożniku działki nr 39/3. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 39/3 do punktu nr 4, następnie skręca na wschód i biegnie do punktu nr 5, w którym skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 39/3 do punktu nr 6. W punkcie tym skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 39/3 do punktu nr 7, gdzie skręca w kierunku północno- zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 39/3 i 1797/16 do punktu nr 8. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1797/16 i 39/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Strzelce Opolskie

(13)

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny "Strzelce Opolskie", "Rozmierka"

Część A

Obręb ewidencyjny "Rozmierka", arkusz mapy 2 i 6

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 260/4, na południe wzdłuż północnej granicy działki nr 260/4 do punktu nr 2, zlokalizowanego w północno- wschodnim narożniku działki nr 260/4, następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 260/4 do punktu nr 3, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 260/4. W tym punkcie granica skręca na zachód i biegnie do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 260/4, następnie skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 5, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki nr 260/4. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Obręb ewidencyjny "Strzelce Opolskie", arkusz mapy 4 i 19, Obręb ewidencyjny "Rozmierka", arkusz mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 774/6, na południe do punktu nr 2, zlokalizowanego na wschodniej granicy działki nr 774/6. W punkcie tym granica skręca na wschód i biegnie do punktu nr 3, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 4. Następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 5. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 774/6, 5061/21 i 5061/40 do punktu nr 6, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 4773. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 7, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 4773, a następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca na północny wschód i biegnie do punktu nr 9, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 5060/40, następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 10. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 11, położonego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 5061/41. W punkcie tym skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5061/41 do punktu nr 12. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 5061/41 i 4710 do punktu nr 13, leżącego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 4703, następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 4703 do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 820/16 i 820/17 do punktu nr 15, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 820/17. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 820/17, 4704 i 4710 do punktu nr 16, następnie skręca na zachód i biegnie do punktu nr 17, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu nr 18, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki nr 4710. W punkcie tym załamuje się i biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5061/41 do punktu nr 19, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5061/41. W punkcie tym skręca na południowy wschód do punktu nr 20, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 5061/40, następnie skręca na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 819/7 do punktu nr 21.

Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 22, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie do punktu nr 23, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 819/7. Następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 819/7 do punktu nr 24, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 819/7. Następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 819/7 do punktu nr 25 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 819/8cz. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 819/8cz. do punktu nr 26, następnie skręca na zachód do punktu nr 27, położonego na wschodniej granicy działki nr 819/8cz. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 28, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 819/8cz., gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 819/8cz. do punktu nr 29. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5062/28 do punktu nr 30, zlokalizowanego na północno-wschodniej granicy działki nr 814/4. Tu zmienia kierunek na południowo- wschodni i biegnie do punktu nr 31, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 814/4. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 32, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5062/28. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie

(14)

wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 5062/21, 5062/22, 5062/25 do punktu nr 33, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5062/25. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 5062/25 do punktu nr 34, następnie skręca na południowy zachód do punktu nr 35, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 5062/25. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 5062/25, 5062/17 i 5062/20cz. do punktu nr 36, leżącego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5062/20cz. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5062/20cz. do punktu nr 37, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 5062/16.

Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po południowej granicy działki nr 5062/16 do punktu nr 38, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5062/16. W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5062/3 do punktu nr 39, położonego w południowym narożniku działki nr 5062/3, następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 5062/3, 5062/2 i 5062/1 do punktu nr 40, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5061/3. Dalej biegnie wzdłuż południowo- wschodniej granicy działek nr: 5061/3, 5062/6 i 5061/18 na południowy zachód do punktu nr 41. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5061/18 do punktu nr 42, zlokalizowanego na południowo-zachodniej granicy działki nr 5061/33. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 5061/33 do punktu nr 43, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5061/33. Tu zmienia kierunek na północno- wschodni i biegnie do punktu nr 44, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do punktu nr 45, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 5061/33. W tym miejscu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 5061/33, 5061/51 i 5061/48 do punktu nr 46. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 47, następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 48, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5061/48. Tu skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 49, zlokalizowanego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 5061/44. Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 5061/25 i 5061/44 do punktu nr 50. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 5061/23, 5061/21, 774/6 do punktu nr 51, leżącego na południowo-zachodniej granicy działki nr 774/6. Następnie biegnie do punktu nr 52, leżącego na zachodniej granicy działki nr 774/6, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 774/6 do punktu nr 53, położonego w północno- zachodnim narożniku działki nr 774/6. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 774/6 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Z części opisanej powyższą granicą wyłączone są działki nr: 795/3 i 5061/50.

Część C

Obręb ewidencyjny "Strzelce Opolskie", arkusz mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4270/7, na południowy wschód wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 4270/7 i 837/7 do punktu nr 2, zlokalizowanego na północnej granicy działki nr 837/7. W punkcie tym granica skręca na wschód i biegnie do punktu nr 3, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 837/7, następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 837/7, następnie skręca na zachód do punktu nr 5. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 837/7 biegnie do punktu nr 6, następnie skręca na północ i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 4270/7 biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Część D

Obręb ewidencyjny "Strzelce Opolskie", arkusz mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 5062/27, na południowy zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5062/27 do punktu nr 2, zlokalizowanego na granicy działki nr 5062/27. Następnie granica biegnie na zachód do punktu nr 3, a dalej skręca na południe i biegnie do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 5062/27. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 5, zlokalizowanego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 5062/27. W punkcie tym skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5062/27 do punktu nr 6, następnie skręca na północny wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 5062/27 biegnie do punktu nr 7, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr

(15)

5062/27. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 5062/27 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Knurów Kompleks 1

Obręb ewidencyjny "Knurów", karta mapy 1 i 2

Granica kompleksu położonego w rejonie ul. Szpitalnej, ul. 26-go Stycznia i ul. Rybnickiej biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 98/4, na północny wschód wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 98/4, 110/4, 61/3, dalej wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 61/3 przez punkt nr 2 i dalej wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 3348/5 do punktu nr 3 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3348/5. Następnie biegnie nadal w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 18/2, wzdłuż ul. 26-go Stycznia do punktu nr 4 leżącego w północno-wschodnim narożniku działki nr 18/2. W tym punkcie granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 18/2 przez punkt nr 5 położony w północno-zachodnim narożniku działki nr 18/2 i biegnie nadal w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 17, wzdłuż ul. Rybnickiej do punktu granicznego nr 6 zlokalizowanego w północno- zachodnim narożniku działki nr 17. Tu granica załamuje się i skręca w kierunku południowo-zachodnim, biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 17 i 61/3 do punktu nr 7. W punkcie tym granica skręca na południowy wschód wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 61/3 do punktu nr 8 zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 61/3. W tym miejscu granica załamuje się i skręca na południowy wschód wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 61/3, 110/4 i 98/4, wzdłuż ul.

Szpitalnej do punktu nr 9. W tym miejscu zmienia kierunek i skręca na wschód wzdłuż południowej granicy działki nr 98/4 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar Ujazd

Obręb ewidencyjny "Olszowa", "Zimna Wódka"

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 264, znajdującej się w obrębie ewidencyjnym "Olszowa", w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 264 do punktu nr 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 264. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 264, 1/3, 29/7, 29/8, 29/10, 29/11, 28/1, 26 do punktu nr 3, położonego we wschodnim narożniku działki nr 26. Działki nr: 1/3, 29/7, 29/8, 29/10, 29/11, 28/1, 26 są położone w obrębie ewidencyjnym "Zimna Wódka". W punkcie nr 3 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 26 do punktu nr 4, położonego w południowo- zachodnim narożniku działki nr 26. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 4/6 i 7/3, położonych w obrębie ewidencyjnym "Zimna Wódka", do punktu nr 5, położonego w północnym narożniku działki nr 8/5, usytuowanej w obrębie ewidencyjnym "Zimna Wódka". Stąd biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 8/5 do punktu nr 6, położonego w północno- wschodnim narożniku działki nr 8/5. W punkcie nr 6 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8/5 do punktu nr 7, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8/5. W punkcie tym skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 8/5, 7/3 i 9/4, położonych w obrębie ewidencyjnym "Zimna Wódka", do punktu nr 8, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9/4. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr:

9/4, 5/1 i 3/4, znajdujących się w obrębie ewidencyjnym "Zimna Wódka" do punktu nr 9, położonego w zachodnim narożniku działki nr 3/4. Następnie biegnie wzdłuż granic działek nr: 3/4 i 1/1, położonych w obrębie ewidencyjnym "Zimna Wódka" do punktu nr 10, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1/1.

W punkcie nr 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 266/1, położonej w obrębie ewidencyjnym "Olszowa", do punktu nr 11, położonego w południowym narożniku działki nr 266/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 266/1 i 266/2, usytuowanych w obrębie ewidencyjnym

"Olszowa", do punktu nr 12, położonego w zachodnim narożniku działki nr 266/2. W punkcie nr 12 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 266/2, 266/3, 265 i 264, znajdujących się w obrębie ewidencyjnym "Olszowa", do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :