• Nie Znaleziono Wyników

Profesor Andrzej Jan Chodubski (1 I 1952-6 VII 2017)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Profesor Andrzej Jan Chodubski (1 I 1952-6 VII 2017)"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Joanna Leska-Ślęzak

Profesor Andrzej Jan Chodubski (1 I

1952-6 VII 2017)

Rocznik Gdański 7576, 213-214

(2)

PROFESOR ANDRZEJ JAN CHODUBSKI (1 I 1952-6 VII 2017)

„[..JWszyscy zdą¿amy tamże: wszystkim z urny, Prędzej czy później jeden los wychodzi: I w kraj wiecznego wygnania pochmurny Na smutnej wyśle nas łodzi.” Horacy, Ad Q. Dellium

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. zw. dr. hab. Andrzeja Chodubskiego, jednego z najwybitniejszych politologów polskich, Mistrza i Przyja­ ciela wielu pokoleń naukowców i studentów.

Profesor związany był z Uniwersytetem Gdańskim od 1971 roku, kiedy rozpoczął studia na tej uczelni. Od 1976 roku po ukończeniu studiów historycznych z wyróż­ nieniem został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Nauk Politycznych, którego dyrektor Prof. dr hab. Kazimierz Podolski stał się mistrzem młodego bada­ cza. W 1981 roku obronił dysertację na temat przemian kulturalnych na Kaukazie. Stopniowo poszerzał krąg zainteresowań badawczych i w 1986 roku został doktorem habilitowanym, czego efektem była w 1987 roku docentura, a następnie uniwersytecka profesura nadzwyczajna w 1993 r. Uwieńczeniem drogi awansu naukowego było otrzymanie w 1996 roku tytułu profesora nauk humanistycznych.

W dorobku naukowym Profesora znajduje się 1263 publikacji naukowych, z któ­ rych wiele zostało uhonorowanych nagrodami naukowymi. Niezwykle bogaty i orygi­ nalny dorobek naukowy Profesora na trwałe został wpisany w annały nie tylko polskiej nauki.

W polu jego zainteresowań badawczych znajdowały się: metodologia badań, po­ litologia, globalizm, lokalizm, mniejszości narodowe i zbiorowości polonijne, zjawi­ ska i procesy cywilizacyjne w kontekście przemian społecznych i politycznych.

Pracowite życie Profesora nie ograniczało się do stricte naukowych przedsięwzięć - był on członkiem prestiżowych gremiów naukowych, m.in. Komitetu Nauk Politycznych PAN, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Płoc­ kiego Towarzystwa Naukowego, z którym Gdańskie Towarzystwo Naukowe, w szcze­ gólności Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, od lat blisko współpracuje. Profesor Chodubski był tej współpracy silnym ogniwem.

(3)

Był te¿ członkiem Instytutu Kultury Słowiańskiej w Londynie, Towarzystwa Chry­ stusowców w Poznaniu, Towarzystwa Badań Biograficznych „Who is Who” w Wied­ niu, American General Benevolent Union (USA), Stowarzyszenia Uniwersytetu III Wieku w Gdańsku oraz członkiem komitetów redakcyjnych i naukowych wielu cza­ sopism naukowych.

Profesor był promotorem rozpraw doktorskich i recenzentem przewodów habili­ tacyjnych i nominacji profesorskich.

Ponadto był cenionym wykładowcą i niezwykle łubianym wychowawcą młodzie¿y studenckiej, który cieszył się jej zaufaniem i sympatią w środowisku akademickim. W środowisku naukowym propagował dobre obyczaje i niestrudzenie przypominał o standardach godnego postępowania w murach wy¿szej uczelni.

Dr Joanna Leska-Slęzak Uniwersytet Gdański

Cytaty

Powiązane dokumenty

W takim bardzo obszernym rozumieniu tego pojęcia, transnarodowość odwołuje się do poczucia przynależności, wspólnoty kulturowej, powiązań komunikacyj- nych,

nych), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Komitetu Nauk Politycznych przy PAN, członek prezydium Polskiej Rady Badań Pokoju

Celem pracy było określenie wielkości wskaźników struktury porowej i zwilżalności skał zbiornikowych czer- wonego spągowca rejonu Cicha Góra–Paproć na podstawie

The question of the existence of a pumping strategy for a group of pumping stations linked to the same WWTP, that evens out the daily pattern of inflow into the sewer systems,

The Section for Heritage and Architecture of the Faculty of Architecture and the Built Environment at the Delft University of Technology specializes in architectural education

Wymienić tu należy Warszawskie To­ warzystwo Przyjaciół Nauk, którego członkiem i opiekunem był Stani­ sław Staszic, czy Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk powstałe w

Profesor Roman Kazimierz Meissner, patomorfolog, in- ternista, historyk medycyny, etyk, prezes (2000–2003) i wi- ceprezes (od 2003) Zarządu Głównego Polskiego Towarzy- stwa

DZIEWULSKI WŁADYSŁAW : Photographie Observations of the Short- Period Variable UZ Leonis — Obserwacje fotograficzne gwiazdy zmiennej krótkookresowej UZ Leonis.. —-