• Nie Znaleziono Wyników

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Uczeń niepełnoletni

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział dziecka……….

w V Międzyszkolnym Konkursie Kolęd Obcojęzycznych w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych dziecka oraz wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach oraz stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata.

……….. ………

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Uczeń pełnoletni

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział w V Międzyszkolnym Konkursie Kolęd Obcojęzycznych w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych oraz wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska w mediach oraz stronach internetowych organizatorów konkursu w przypadku wytypowania mnie jako laureata.

……….. ………

Podpis uczestnika

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wysyłając zgłoszenie do konkursu wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia

Warszawy, w/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie, w celu udziału w zawodach szachowych w ramach organizowanego Turnieju Szachowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie

lub nieletniego znajdującego się pod moją opieką w celach związanych z organizacją konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu)

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;. 

Poniższe oświadczenie należy wypełnić w sytuacji, gdy dziecko będzie samodzielnie opuszczało świetlicę szkolną. samodzielnie wychodziło ze świetlicy

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,