• Nie Znaleziono Wyników

Sylabus na rok akademicki: 2020/2021 Cykl kształcenia: 2020-2023 Opis przedmiotu kształcenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sylabus na rok akademicki: 2020/2021 Cykl kształcenia: 2020-2023 Opis przedmiotu kształcenia"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 2186

z dnia 1 lipca 2020 r.

.

Strona 1 z 5

Sylabus na rok akademicki: 2020/2021 Cykl kształcenia: 2020-2023

Opis przedmiotu kształcenia Nazwa

modułu/przedm iotu

OCHRONA DANYCH W OCHRONIE ZDROWIA

Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Kod grupy Nazwa grupy

Wydział

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek

studiów

Zdrowie publiczne

Jednostka realizująca przedmiot

Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia

Specjalność

Poziom studiów

jednolite magisterskie *

I stopnia X II stopnia  III stopnia  podyplomowe  Forma

studiów

X stacjonarne  niestacjonarne

Rok studiów

pierwszy

Semestr

studiów:

 zimowy

X letni

Typ przedmiotu

X obowiązkowy

 ograniczonego wyboru

 wolnego wyboru/ fakultatywny

Rodzaj przedmiotu

 kierunkowy  podstawowy

Język

wykładowy

X polski  angielski  inny

* zaznaczyć odpowiednio, zamieniając  na X Liczba godzin Forma kształcenia

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia praktyczne przy pacjencie (PP) Ćwiczenia specjalistyczne - magisterskie (CM) Lektoraty (LE) Zajęcia wychowania fizycznego- obowiązkowe (WF) Praktyki zawodowe (PZ) Samokształcenie (Czas pracy własnej studenta) E-learning (EL)

Semestr letni:

Kształcenie bezpośrednie (kontaktowe)

10 15

Kształcenie zdalne synchroniczne Kształcenie zdalne

asynchroniczne 5

(2)

25

Razem w roku:

Kształcenie bezpośrednie (kontaktowe)

10 15

Kształcenie zdalne synchroniczne Kształcenie zdalne

asynchroniczne 5

25 Cele kształcenia:

C1. Zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu rodzajów gromadzonych zbiorów danych w systemie ochrony zdrowia oraz sposób ich zabezpieczenia.

C2. Zrozumienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego administrowania zbiorami danych.

C3. Nabycie umiejętności rozpoznawania ryzyka z zakresu ochrony danych.

C4. Poznanie regulacji prawnych z zakresu ochrony danych w opiece zdrowotnej.

Macierz efektów uczenia się dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć:

Numer efektu uczenia się przedmiotoweg o

Numer efektu uczenia się kierunkow ego

Student, który zaliczy moduł/przedmiot wie/umie/potrafi

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się (formujące i podsumowujące)

Forma zajęć dydaktyczny ch

** wpisz symbol

W 01 K_W07

Zna krajowe i europejskie źródła informacji oraz systemy

monitorowania stanu zdrowia populacji

Formujące:

wykład konwersatoryjny

, dyskusja podczas zajęć,

prezentacja Podsumowujące:

test zaliczeniowy

WY

W 02 K_W20

Posiada wiedzę o instytucjach i systemach informacyjnych i

informatycznych, wykorzystywanych do prowadzenia analiz

poszczególnych zjawisk życia społeczno-gospodarczego, a także o ich związku ze zdrowiem publicznym

WY

U 01 K_U17

Posiada umiejętności

przeprowadzania analizy wybranych uwarunkowań problemów

zdrowotnych i społecznych

WY

U 02 K_U21

Umie znajdować i interpretować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem

WY, SE

U 03 K_U28

Potrafi interpretować podstawowe zjawiska gospodarcze w skali mikro oraz makro.

SE

K 01 K_W07 Odpowiedzialnie projektuje i SE

(3)

wykonuje zadania zawodowe

** WY - wykład; SE - seminarium; CA - ćwiczenia audytoryjne; CN - ćwiczenia kierunkowe (niekliniczne); CK - ćwiczenia kliniczne; CL -ćwiczenia laboratoryjne; CM – ćwiczenia specjalistyczne (mgr); CS - ćwiczenia w warunkach symulowanych; LE - lektoraty; zajęcia praktyczne przy pacjencie - PP; WF - zajęcia wychowania fizycznego (obowiązkowe); PZ- praktyki zawodowe; SK – samokształcenie, EL- E-learning.

Proszę ocenić w skali 1-5 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, umiejętności czy kształtowanie postaw:

Wiedza: 4 Umiejętności: 4

Kompetencje społeczne: 4

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS):

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie itp.)

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe: 25

2. Godziny w kształceniu zdalnym (e-learning) 5

3. Czas pracy własnej studenta (samokształcenie): 25

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 55

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2,0

Uwagi Treść zajęć:

Wykłady

1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa danych. Społeczeństwo informacyjne jako źródło danych w XXI w.

Znaczenie baz danych. (2x45min)

2. Dane w podmiocie leczniczym. Systemy informacji w ochronie zdrowia. Internetowe Konto Pacjenta jako źródło danych medycznych. (2x45min)

3. Otoczenie prawne bezpieczeństwa danych – ustawa o ochronie danych osobowych oraz RODO.

(2x45min)

4. System bezpieczeństwa danych w podmiocie leczniczym. Norma ISO 27001. Dokumentacja systemowa.

(2x45min)

5. Cyberbezpieczeństwo – czy jak chronić dane cyfrowe w XXI w. Założenia ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa. Strategia cyberbezpieczeństwa RP. (2x45min)

Seminaria

1. Analiza głównych założeń ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. (3x45 min)

2. Monitoring w podmiocie leczniczym a ochrona danych osobowych i prawa pacjenta. Przewodnik po RODO w ochronie zdrowia oraz Raport NIK nt. bezpieczeństwa danych w ochronie zdrowia – efekty kontroli. (3x45 min)

3. Zarządzanie ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych – omówienie dokumentów ze strony PUODO „Jak stosować podejście oparte na ryzyku?” oraz „Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku według RODO”. (3x45 min)

4. Omówienie raportu NIK nt. cyberbezpieczeństwa w Polsce. (3x45 min)

5. Opracowanie zasad bezpieczeństwa danych dla podmiotu leczniczego. (3x45 min)

Literatura podstawowa:

1. Sztuwe A, Naworska A, Poradnik RODO w ochronie zdrowia. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2019.

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Literatura uzupełniająca i inne pomoce:

(4)

1. Romaszewski, Artur, et al. "Bezpieczeństwo danych osobowych w systemie ochrony zdrowia-nie tylko RODO." Zeszyt Naukowy. pl/Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 49 (2019): 46-59.

2. Raport NIK - Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, LBI.430.004.2019

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Rzutnik, laptop

Warunki wstępne: (minimalne warunki, jakie powinien student spełnić przed przystąpieniem do modułu/przedmiotu)

Podstawowa znajomość z zakresu tworzenia baz danych i ich ochrony.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu na koniec kursu oraz z zaliczenie prezentacji podczas seminariów. Test składa się z 20 pytań. Zaliczenie od 13 punktów (65%).

Test jednokrotnego wyboru. Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 pkt.

Weryfikacja wiedzy studentów podczas seminariów może mieć formę sprawdzianu wiedzy w postaci tzw.

„wejściówki” (w formie testu lub pytań otwartych).

Kryteria brane pod uwagę przy zaliczeniu prezentacji: umiejętność przedstawienia problemu, forma prezentacji, analiza tekstu naukowego i przygotowanie prezentacji.

Student ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej w II terminie, w formie testu lub odpowiedzi ustnej – o formie zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia uwzględniając liczebność grupy podchodzącej do II terminu. II termin zaliczenia ustalany jest w uzgodnieniu ze studentami.

Ocena: Kryteria zaliczenia przedmiotu na ocenę:

Bardzo dobra

(5,0) 19-20 pkt

Ponad dobra

(4,5) 18 pkt

Dobra

(4,0) 16-17 pkt

Dość dobra

(3,5) 15 pkt

Dostateczna

(3,0) 13-14 pkt

Naz Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia Adres jednostki: ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Numer telefonu: 71 784 18 16

E-mail: lukasz.rypicz@umed.wroc.pl

Naz Osoba odpowiedzialna za przedmiot (koordynator):

dr Łukasz Rypicz

Numer telefonu: 693 251 213

E-mail: lukasz.rypicz@umed.wroc.pl

Wykaz osób prowadzących poszczególne zajęcia:

Imię i nazwisko:

Stopień / tytuł naukowy lub

zawodowy:

Dyscyplina naukowa:

Wykonywany zawód:

Forma prowadzenia zajęć:

(5)

Łukasz Rypicz dr n. o zdr. Nauki o zdrowiu

Nauczyciel akademicki, główny analityk danych medycznych

WY, CA, EL

Data opracowania sylabusa: Imię i nazwisko autora (autorów) sylabusa:

28.09.2020 r Łukasz Rypicz

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia:

………

Podpis Dziekana wydziału zlecającego przedmiot:

………

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w