• Nie Znaleziono Wyników

Do ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Do ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu"

Copied!
24
0
0

Pełen tekst

(1)

D O

O G O L N E G O Z GROMADZ ENI A

R A D Y S T A N U

KOMMISSYA RZĄDOWA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Rapport i Projekt do Pra­

wa w materyi przedaży dób,r nieruchomych w drodze przy­

muszonego wywłaszczenia.

Przy wypisie z Protokółu Posiedzenia Rady Admini- stracyiney z dnia 17 Marca r. b. pod Nrem 10,572. za- kommunikowane zostały Kommissyi Sprawiedliwości \Vy- pisy z protokołów Posiedzeń Ogólnego Zgromadzenia Ra­

dy Stanu w dniach 2 i 6 Marca r. b. odbytych, obeymu- iących dyskussyą rapportu wyznaczoney Deputacyi do roz­

bioru Projektu do Prawa względe'm oszacowania dóbr nie­

ruchomych, na publiczny przedaż przymuszoną wystawio­

nych, z poleceniem ułożenia nowego proiektu, uzupełnia- iącego co do tey materyi, W myśl wniosków Ogólnego Zgro­

madzenia Rady Stanu, Procedurę dotąd obowiąauiąca, i - wniesienia Proiektu tęgo bezpośrednio do dyskussyi Ogól­

nego Zgromadzenia Rady Stanu.

Gdy Ogólne Zgromadzenie Rady Stanu podług osno­

wy protokołów wspomnionych zgodziło się na potrzebę uchylenia Dekretu Królewskiego z dnia 26 Czerwca 1811 r. i przywrócenia Art: 697 i 698. Procedury Cywilney z pewnemi modyfikacyami, a mianowicie na zasadę, ze po- pieraiący przedaz dóbr Towarzystwu Kredytowemu zasta­

wionych, iuz niebezwarunkową ich cenę, ale koniecznie ta­

ką podać obowiązanym będzie, ¡aka na zasadach w Prawie o I owarzystwie Kredytowem przepisanych, da się ustano­

wić, Kommissya Sprawiedliwości stosuiąc się do uchwalo- nego przez Radę Stanu zdania, ułożyła w myśl takowego ł lojekt do prawa, który ma zaszczyt w załączeniu złożyć.

Artykuł 1 wszy Projektu, obeymuie przeto uchylenie De­

kretu Królewskiego z d 26. Czerwca 1811 r. i przywró­

cenie przepisów' Art: O97 Nro 4 i G98 Procedury Cywilney.

1

\ \ 0 k

vr»r..i!a. . . . . j/s.. f. 1 w.

M n a

v, ....u...\v>».

(2)

2

W artykule 2S'm Kommissya Sprawiedliwości co do dóbr Towarzjrslwu Kredytowemu zastawionych, zamie­

ściła odpowiadaiącą zasadzie przez Rade Stauu przyiętey modyfikacyą Art. 697. Procedury, względem warunków, pod iakiemi dobra takie na przedaż publiczną wystawione i przysądzone bydź mogą. Modyfikacya ta zastosowana iest zupełnie do Artykułu 91. Prawa o Towarzystwie Kre- dytowem.

W Artykule 3 . Kommissya Sprawiedliwości stosuiąc się do myśli podaney przez Beputacyą, do rozwinięcia ma- teryi o detaxacyi dóbr ziemskich, wyznaczoną, maiąc oraz 1^1 uwadze, ze w hipotece ^Vojewódżkiey, zapisane są po większey części dobra ziemskie, i nieruchomości mieyskie znacznieyszey wartości, propónuie, lak dla dobra właści­

ciela iako tez i wierzycieli, uzupełnienie Art. 703. rjok. i 706. Procedury w tern: iż obwieszczenia o przedaży nieru­

chomości w hipotece W ojewódzkiej zapisanych, i w Dzien­

niku Wojewódzkim i w iedney z Gazet Warszawskich, u- mieszczoue bydź maią; źe nadto termin do ostatecznego przy­

sądzenia ma być o drugie tyle dłuższym, aniżeli Art. 706.

Procedury przepisuie, a to z powodów, aby wiadomość o maiącey nastąpić przedaży, więcey aniżeli dotąd, upo­

wszechnioną została, tudzież, aby maiący chęć* licyto.

wanta, więcey mieli czasu do zasiągnienia potrzebnych wia­

domości.

. Nakoniec, Kommissya Sprawiedliwości z uwagi, iż są leszcze dłużni właściciele dóbr, którzy dotąd do Towa­

rzystwa Kredytowego nieprzystąpili, lub z Skarbu Publi­

cznego pożyczkę otrzymać pragną, proponuie w Art. 4 aby wykonanie prawa tego, nie zaraz, lecz dopiero z dniem 1.

Stycznia i 83 i. r. rozpoczęło się.

Zostawia im się przeto czas i sposobność , że albo le­

szcze do Towarzystwa przystępować, lub o pożyczkę z Skar­

bu Publicznego, albo od prywatnych starać się, lub też z wierzycielami swemi układać się będą mogli. Im więcey zaś będzie przystepuiących do Towarzystwa, tern więcey będzie listów zastawnych, i tern łatwieysze otrzymanie po­

życzki. A gdy prawo zaproiektowane usuwa trudności, na

¡alcie dotąd wierzyciele, w odzyskaniu należytosci swych, przez długie i kosztowne spory, względem ustanowienia przy przedażach przymuszonych szacunku dóbr, są naraże­

ni, kapitaliści, widząc ułatwione sobie nadal przez prawo

nowe, środki exekucyi, łatwieyszemi będą w udzielaniu

pożj czek. Nie icdcn nawet wierzyciel, któryby kapitał

(3)

swóy wypowiedział, skłonnieyszym będzie do przedłuże­

nia dłużnikowi swemu terminów wypłaty, widząc uprzą- tnioną przez nowe prawo obawę trudności,, w odebraniu lub dochodzeniu swey nalezytości.

Środki przeto zaproiektowane ustalaiąc kredyI i wiarę publiczną, postawią zarazem dłużny cji właścicieli w możno­

ści, uniknienia przymuszoney dóbr ich przedazy.

w Warszawie dnia i. Kwietnia 1829 r.

Minister Prezyduiący

IGN. SOBOLEWSKI-

Za Sekretarza Jlnego

Ml odziano irsh i.

(4)

1

P R A W O

O przedazy dóbr nieruchomych w dro­

dze przymuszonego wywłaszczenia .

Art. x.

Przepisy Dekretu Królewskiego z dnia 26 Czerwca 1811 1. w Dzienniku Praw Xięstwa Warszawskiego, w Tomie trzecim, Numerze trzydziestym trzecim, na stronicach 35 1.

552 . i 353 . zamieszczonego, przestaią bydź obowiązuiące- mi, a nadal wykonane będą w całkowitości przepisy Art.

C97. Nro. 4 . i 698. Procedury Cywilney.

Art. 2.

Jednakże, co do dóbr nieruchomych ziemskich Towa­

rzystwu Kredytowemu zastawionych, popieraiący przedaż takowych w drodze przymuszonego wywłaszczenia, powi­

nien ie wystawić na przedaz pod warunkiem w Artykule 91 pod numerami 1. 2. 3 . i 4 . Prawa Seymowego o To­

warzystwie Kredytowem z dnia

t

\ Czerwca 1825 r. Wy- szczególnionemi, i dołączyć do warunków przedazy po­

dług Art. 697. Procedury w Kancellaryi Trybunału skła­

dających się przepisany w Art. 42 pod literą b. tegoż pra­

wa Seymowego, Wykaz opłacanego do Skarbu podatku ofiary, którego wydanie nie ma mu bydź odmowionem.

Gdyby w terminie do przysądzenia ostatecznego, nikt szacunku wyższego nad zobowiązania warunkami temi o- bięte nie podawał: ani nikt, i sam nawet popieraiący prze- daż, pod warunkami temi, dóbr nabyć nie chciał; naten­

czas wyznaczony zostanie nowy termin, z przeciągiem trzech miesięcy, do ostatecznego przysądzenia. Popieraią­

cy przedaz obowiązanym będzie podać warunki, pod iakie- mi Towarzystwo Kredytowe, w przypadku powtórney li- cytacyi, podług Artykułu 91 pod literami a. b. i o. do­

bra na przedaz wystawić iest obowiążanem. A gdyby i w ty111 terminie nikt więcey nie postąpił, dobra pod lemiż warunkami przysądzonemi zostaną na własność popicraią- cego przedaż.

Art. 3 .

Jeżeli przedaż Sądowa, dotyczeć sio będzie nieruchomo­

ści, w hipotece Woiewodzkiey zapisanych, obwieszczenia w Art. 705 1 704. Procedury przepisane, umieszczone bę­

dą 1 w Dzienniku Woiewodzkim, i w iedney z Gazet War­

szawskich. Nadto termin do ostatecznego przysądzenia w Artykule 706. Procedury, na sześć tygodni, rachuiąc od dnia przysądzenia przygotowawczego, oznaczony będzie przynaymnicy trzymiesięczny.

Art. 4 .

Wykonanie ninieyszego Prawa rozpocznie się z dniem pier­

wszym Stycznia, tysiąc ośmset trzydziestego pierw szego roku.

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

m

j f * ' jf c ' ß ^ :

'^ ^ /^ tc^ i^ u rv^ f'X y’y t¿ i£ z 4 ^ ^ y i* * X e y v ¿ M * M :c L y u > Y iJ i? ¿ < b fc & > y ^ a y y ^ i* r i¿ c ¿ £ iS ú ^

^UctyL^ a ^ ( ly f É n ^ Â w ^

" ^ S ¿ — ¿ . - ¿ 4

■ y^ w tW łM jf^ ,

¿ & £ y v ¿ r

■ eAt&Cs.

/%rt¿zrvct*T¿eSs<' Ó£o¿

cí<?^ri^i

4

Jé¿*ttcy ¿y ia ,

4

.

'/¿ecáu&^r'tnyi , 3 ^L¿^ =

^/^ce-.

,

9

%^yrU

0

¿&&c¿ít-e

4

&^

4

yri<>*ri¿c&ryey%

/ S f ^ y i y y / s * r iS sn stf^ o r ^ K r t^ A ty ^ i+ ic ir tS ^ u y o /e * r f& & r v y0¿ £ jy *^ y

yrVX^^eu^. r<>* ¿p*CC

4

fti

es’ ć>

fu- Ó Ä^feM^r

¿ícrr is&<x^se*^aÿ<~/€X’'t x-: a>Ácy

4

Cs, s*'

3 \ c £ ¿

Æsxu^açc*^—

¿&isi¿^&*z^rri* ■ '

sc

^

zj

Á

í

,

^hít^^.<r>p^

o ? isx~¿< ri/¿7 C ^ r i* tí^ > y y * /> ^ t^ e y

'a~

y feoK''„

+ eA j^ */a^ j> ¿& cT /tacdc& rtses* —

v X cty y iÿ

/ <* * yyo/ * > / J / J **. ^ S ^ * ^ c^^€Í 'Tn^ e^ ' *‘

*

LÿàfcÆ-^/àfc-"-

y

(10)
(11)
(12)

77 ; —

(13)
(14)

, / £ ^

<l-£r

3

Z*trt

4

.~'

¿

/

^ s^-ĄółZiesn.-it.-dfrruX-i-

~ ^ T i S ' * * * ™ y y u H i Z ^

^ t * Á d l / ¿ ¿ L

¿ á + A :>-*\/ ( y & y y *

’ *■ "' &'¿L/¿_*y,'s*^ y* .' .

- . < / ^

• -y ... ' • ✓ '

-'¿'■ rrt-cry.^ *¿£¿ey,

ey y ^ y /t

/ / -

¿r:

o¿*iy^c> y.

£t> '

C^-tmsacc <~e*¿+íyt*y? /

3

c ,

'

6

y ¿-

•■ '&ry<yy'K£i

O J

.<?

0

-K +&

tfOs&'-CX.COra.

7 .

‘- ^ ^ i í 'W ^ <£iv¿y( a&¿

0

c¿cc,.

¿Kisenoy-c-'

'■ £/ / '' ' ^ J ' /''"~'s\

¿ ‘¿-y^+ÓiL^y ' ,

4

ícy>!a¡

t í -

stycyáuc

&<scy¿Lu

3

c*cf

2

¿rt

yrv* <. ^a¿ycy>/ó ¿y^c^CyU/'.

# <2) ✓ X ^

&C%y •y^cc y H

f.

' ^-.í.>¿".- 7 .V ~rí>»iy ,¿< *

' ' * > ■ yL

4

k/

9

>r>£**¿

í y ? '■ "">

> y'V'tp*t*^¿C'/TlS, <^yx^c-f y

(15)
(16)
(17)
(18)

Biblioteka Główna UMK

300046726973

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) wymienione na świadectwie ukończenia klasy siódmej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych przez

Kierujący pojazdem, zmieniając pas ruchu, powinien zachować szczególną ostrożność oraz upewnić się, czy manewr ten nie spowoduje zajechania drogi innym uczestnikom ruchu. Jeśli

Trudność polega jednak na tym, że znaczenie ‘fasola’ – choć myśl ta wydaje się zdecydowanie bardziej realna i zrozumiała niż wyprowadzanie tego znaczenia od imienia Jaś

Przy- znać jednak trzeba, że działania, które panujący traktował jako rewindykacje, w oczach społeczeństwa posiadaczy ziemskich jawiły się czasem jako zabory.. Do problemu

Stanowisko panującego i posiadaczy ziemskich w kwestii legalności zabierania dóbr poddanym

A po zakończeniu tey z StarolKm Kaniów{kim G ranicy, Dobra rzeczone Tahanczą y onych Aktualne attyneneye od innych Dóbr pobocznie y ściannie leżących tvm famym ut

[r]

mianuiemy , krorzy aby Ich tylko fiedmiu byfo 5 wykonawszy wprzód zwykhj innym Kommiflarzom w Grodzie Warszawfkim przyfięgę, za poprzedza- iącemi innotescencyami