• Nie Znaleziono Wyników

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyrażone na XXXIX Zjeździe Fizyków Polskich w Szczecinie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyrażone na XXXIX Zjeździe Fizyków Polskich w Szczecinie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

FOTON 99, Zima2007 74

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fizycznego wyrażone na XXXIX Zjeździe Fizyków Polskich w Szczecinie

Uczestnicy XXXIX Zjazdu Fizyków Polskich w Szczecinie wyrażają głębokie zaniepokojenie obecnym stanem nauczania fizyki w szkołach.

1. Fizyka jest nauczana w gimnazjum bez oparcia na materiale, któ- ry powinien być przerabiany na lekcjach przyrody w szkole pod- stawowej.

2. Zmniejszona drastycznie liczba godzin fizyki w gimnazjum nie pozwala na przekazanie uczniom niezbędnego minimum wiedzy przedmiotowej. Powoduje to zmniejszenie liczby chętnych do na- uki w klasach o profilu matematyczno-fizycznym w liceum, a co za tym idzie radykalnie zmniejsza się liczba dobrze przygotowa- nych kandydatów na studia techniczne i przyrodnicze.

3. Innym czynnikiem wpływającym niezwykle negatywnie na po- ziom nauczania jest dopuszczenie do nauczania fizyki niekompe- tentnych nauczycieli. PTF stanowczo protestuje przeciw takiemu kształceniu, które nie wymaga właściwego poziomu przygotowa- nia merytorycznego z fizyki. Magisterium z fizyki lub równo- ważne wymagania powinny być warunkiem zatrudnienia w szko- le ponadgimnazjalnej, a podobny poziom powinien być zalecany dla nauczycieli w gimnazjum. Powyższe wymogi powinny być zabezpieczone przez odpowiednio opracowane standardy kształ- cenia nauczycieli.

http://ptf.fuw.edu.pl/

Powyższe stanowisko zostało wystosowane do Ministra Edukacji Narodowej Prof. dr. hab. Ryszarda Legutki.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Polski sys- tem jest dziwny, bo udajemy, że mamy wolny rynek, ale jest jeden monopolista i jeden płatnik. Jeśli tak jest, to ten płatnik powinien stawiać warunki i decydować, co

Autor dokonał analizy oczekiwań zwolenników nowego systemu studiów, zarzutów stawianych dotychczasowym efektom kształcenia nauczycieli i realiów funkcjonowania

Decyzję pozostawiono poszczególnym lekarzom, którzy jeśli chcą stosować siarczan magnezu w tym wskazaniu, powinni „stworzyć dokład- ne zalecenia dotyczące włączenia, sche-

Założone w programie osiągnięcia ucznia zawierają wszystkie wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne określone w podstawie programowej kształcenia

Chociaż model ten, nazwany konstruktywistycznym, zakłada współpracę wielu specjalistów, to każdy z nich powinien być wyposażony w takie przymioty charakteru, które

7) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Lelewela 17 8) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul.. Narutowicza 37 10) Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Organizacji WIN 37 11)

bazę danych ubezpieczonych. Odpowiedzi rozkładają się inaczej przy zawężeniu odpowiedzi do grupy osób niesłyszących/Głuchych: aż 59,38% woli napisy dosłowne i

Ten-Day Quadru- ple Therapy Comprising Proton Pump Inhibitor, Bismuth, Tetracycline, and Levofloxacin is More Effective than Standard Levofloxacin Triple Therapy