• Nie Znaleziono Wyników

Wpływ dostaw LNG z USA na europejski rynek gazu ziemnego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wpływ dostaw LNG z USA na europejski rynek gazu ziemnego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Piotr J

anusz

, Maciej K

aliski

, Mateusz P. S

ikora

, Andrzej P. S

ikora

, Adam S

zurlej

Wpływ dostaw LNG z USA na europejski rynek gazu ziemnego

streszczenie: W ostatnich latach światowy rynek gazu ziemnego uległ bardzo znaczącym zmianom. Do- tychczas stosowane podejście w relacjach handlowych dostawca–odbiorca gazu ziemnego determi- nowane było sposobem dostawy tego surowca – tj. głównie za pomocą gazociągów. Powodowało to istotne napięcia polityczno-gospodarcze pomiędzy zainteresowanymi stronami. Należy także mieć na uwadze, że dostawy gazu w formie LNG mogą umocnić swoją pozycję w strukturze bilansu energetycznego Unii Europejskiej ze względu na obserwowane zmniejszające się wydobycie gazu na terenie państw należących do UE. Pomimo spadku konsumpcji gazu ziemnego w UE w ostat- nich latach jego rola może wzrosnąć m.in. z powodu realizowanej polityki klimatycznej. Jednym z głównym czynników wpływających na zmiany na światowym rynku gazu jest tzw. rewolucja łupkowa jaka miała miejsce w Stanach Zjednoczonych oraz plany tego kraju, aby stać się istotnym graczem na światowym rynku gazu, dzięki wykorzystaniu technologii LNG. Do roku 2013 USA intensywnie rozbudowywały swoje zdolności importowe LNG, które stanowiły ponad 19% świa- towych zdolności regazyfikacyjnych. Mając na uwadze wzrost udokumentowanych zasobów gazu ziemnego w USA, zrezygnowano z realizacji kolejnych projektów terminali importowych, a w ich miejsce powstają terminale skraplające, dzięki którym USA będą eksporterem LNG, co znacząco może zmienić światowy rynek gazu ziemnego. Zgodnie z przewidywaniami do 2022 roku zdolno- ści eksportowe LNG wzrosną o 460 mld m3/rok, z czego 82 mld m3/rok przypadać będzie na USA.

W artykule przedstawiono możliwy wpływ rewolucji łupkowej w USA na rynek gazu ziemnego w Europie. Przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne eksportu LNG w USA. Należy jednak mieć na uwadze, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o przekierowaniu LNG do Europy będą miały ceny na azjatyckim rynku gazu ziemnego, gdzie dostawy LNG odgrywają istotną rolę w zbilansowaniu zapotrzebowania na gaz.

Słowakluczowe: gaz ziemny, LNG, rynek gazu, ceny gazu, polityka energetyczna, bezpieczeństwo ener- getyczne

Cytaty

Powiązane dokumenty

Na tabeli 1 znajdujemy dane statystyczne ilustrujące produkcję kopalń borysławskich za lata 1916— 1935. Wszelkie dane świadczą tu, że wydajność otworów

Keywords: Enhanced oil recovery, carbonated water flooding, carbon capture and storage, Bentheimer sandstone, mineralogy, molecular diffusion, di- electric behavior, zeta

A CONCEPT FOR THE APPROXIMATIVE DESIGN OF WAKE ADAPTED 189 HEAVILY LOADED PROPELLER IN EFFECTIVE WAKE FIELD. Jaakko

świątobliwemu prezbiterowi z jerozolimy, by przekazać mu wezwanie dla kościoła do podjęcia kultu relikwii męczennika szczepana, znajdujących się wtedy w zapomnianym grobie

Jak  już  zasygnalizowano,  w  2016  r.  odnotowano  w  Europie  wzrost  zapotrzebowania 

S łowa kluczowe : gaz ziemny, konkurencja, wskaźniki koncentracji, wskaźnik Herfindahla-Hirschmana, współczynnik Giniego, wskaźnik entropii, wskaźnik Shannona-Wienera, Forum

Wartości wskaźników koncentracji dla wydobycia gazu ziemnego w latach 2008–2013 (wariant „bez GECF”) a) wskaźniki koncentracji CR1, CR5, CR10, wskaźnik

Ciśnienie gazu na wejściu do budynku (za reduktorem) – max.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich