BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA W BYDGOSZCZY

15  Download (0)

Full text

(1)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA

W BYDGOSZCZY

(2)

Już od ponad 60 lat z powodzeniem kształcimy młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

Swoim uczniom mamy do zaproponowania dobrą bazę dydaktyczną, opiekę życzliwych wychowawców i nauczycieli

oraz pedagoga, psychologa, pielęgniarki szkolnej.

Dyrekcja szkoły planuje ponownie otwarcie klasy dla

dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, w zawodzie pracownik pomocniczy krawca lub pracownik pomocniczy gastronomii

lub innych zawodach preferowanych przez kandydatów.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA W BYDGOSZCZY

(3)
(4)

ZAWÓD MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PRYWATNE ZAKŁADY

PRACY

Ogrodnik Leśny Park Kultury i Wypoczynku – Ogród

Botaniczny i Konserwacji Terenów Zieleni, ul.

Jeździecka 7 Krawiec,

pracownik pomocniczy krawca,

Pracownie szkolne , Zakład Produkcji Odzieży

Ślusarz, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy mechanika

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Bydgoszczy, ul. Barwna 14

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Hotele z terenu Bydgoszczy : Park Hotel, Hotel Ikar, Hotel Silver, Best Inn Hotel

Pracownie szkolne Kucharz, pracownik pomocniczy

gastronomii

Zakład Usług Gastronomicznych W. Lewicki – Restauracja Uniwersytecka

Cukiernik Pracownia szkolna , Cukiernia-Piekarnia Auchan

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Warsztaty Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy ul. Pestalozziego 18

Monter zabudowy i robót

wykończeniowych w budownictwie

Warsztaty Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy ul. Pestalozziego 18

Fryzjer, pracownik pomocniczy fryzjera Pracownia szkolna Propozycje nowych zawodów :

- sprzedawca , -- piekarz,

-- mechanik pojazdów samochodowych- kształcenie dla uczniów-młodocianych pracowników (prywatna praktyka)

Hipermarket Auchan

Pracownie szkolne, Hipermarket Auchan Prywatne zakłady pracy

OFERTA KSZTAŁCENIA

(5)

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Uczniom zapewniamy miejsca na praktycznej nauce zawodu pod opieką nauczycieli i instruktorów zawodu na w/w kierunkach

kształcenia zawodowego.

Uczniowie w klasach kończących odbywają praktyki w zakładach pracy, szkoła współpracuje z 10 firmami.

Wyjątek stanowi kształcenie na podstawie umowy indywidualnej z zakładem pracy, którą załatwiają rodzice uczniów.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 10 LECIA WSPÓŁPRACY Z PARK HOTELEM

(6)

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących,

teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych klasopracowniach,

warsztatach szkolnych naszej placówki oraz innych szkół.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA W BYDGOSZCZY

Pracownia cukiernicza

(7)

Działka w Myślęcinku

Pracownia fryzjerska

(8)

Praktyki w zakładach pracy

W CUKIERNI-PIEKARNI W HOTELU

W HOTELU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA W BYDGOSZCZY

(9)

Nasi uczniowie są laureatami wielu konkursów

 WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW POLONISTYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH, Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 NAJLEPSZY UCZEŃ W ZAWODZIE : KUCHARZ, KRAWIEC, OGRODNIK, CUKIERNIK, FRYZJER, PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

(10)

Zajęcia rewalidacyjne

• rozwijające uzdolnienia i zainteresowania

• wyrównujące wiedzę i umiejętności szkolne

• wyrównujące praktyczne umiejętności zawodowe

• usprawniające procesy poznawcze, adaptacyjne i motywujące do nauki

• pogłębianie wiedzy ogólnej o świecie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA W BYDGOSZCZY

• w naszej placówce działa świetlica szkolna, w godzinach popołudniowych świetlica socjoterapeutyczna.

(11)

KOŁO TEATRALNE WYSTĘPY TANECZNE

ZAWODY SPORTOWE

(12)

SZKOŁA WYPOSAŻA UCZNIÓW W KWALIFIKACJE ZAWODOWE

• ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY

PO UZYSKANIU POZYTYWNEGO WYNIKU EGZAMINU

ZAWODOWEGO UCZNIOWIE UZYSKUJĄ :

• DYPLOM

POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

LUB

• DYPLOM CZELADNICZY

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA W BYDGOSZCZY

JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM W ZAWODACH : KUCHARZ, KRAWIEC, FRYZJER,

CUKIERNIK

(13)

ZATRUDNIENIE ABSOLENTÓW PŁATNE STAŻE

• NASI ABSOLWENCI PRACUJĄ W WIELU ZNANYCH BYDGOSKICH FIRMACH : Hotelu City, Park Hotelu, Cukierni Sowa, Cukierni Staropolska, PESA,

Komandorze, Unilever, hipermarketach oraz wielu zakładach rzemieślniczych i usługowych.

• Od czterech lat w ramach projektu „ Akcja-kwalifikacja” nasi uczniowie uczestniczą w płatnych stażach zawodowych.

(14)

Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 Specjalnej przyjmowani są absolwenci szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny.

Do szkoły uczęszczają uczniowie od 15 roku życia do 24 lat.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 podanie o przyjęcie do szkoły ( z uwzględnieniem drugiego zawodu)

 orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej na czas nauki w szkole ponadpodstawowej

 opinię wychowawcy

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( składane po

zakończeniu roku szkolnego) i zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu po szkole podstawowej

 zaświadczenie lekarskie z medycyny pracy

 skierowanie do kształcenia specjalnego

 książeczkę z badaniami sanitarnymi- dotyczy zawodów: kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 trzy zdjęcia legitymacyjne

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6 SPECJALNA W BYDGOSZCZY

(15)

KONTAKT

• Nasz adres :

ul. Grunwaldzka 41

(wejście od ul. Wrocławskiej)

• Tel. (52) 322-33-53

• email zsz5sekretariat@op.pl

www.zsz5.bydgoszcz.pl bs I stopnia nr 6

Do sekretariatu szkoły zapraszamy od poniedziałku do

piątku w godz. 8.00-15.30

Figure

Updating...

References

Related subjects :