• Nie Znaleziono Wyników

Praktyka katechezy rodzinnej w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Praktyka katechezy rodzinnej w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki"

Copied!
16
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Studia Teologiczne Biał., D ro h v Łom.

17(1999) ELŻBIETA OSEWSKA

PRAKTYKA KATECHEZY RODZINNEJ

W EUROPIE ZACHODNIEJ I STANACH

ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

Treść: I. Katecheza rodzinna w krajach języka francuskiego; II. Inicjatywy w zakresie katechezy rodzinnej we Włoszech; III. Próby podejmowania katechezy rodzinnej w krajach niemiec­ kojęzycznych; IV. Funkcjonowanie katechezy rodzinnej na terenie Wielkiej Brytanii i Sta­ nów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Podczas gdy w ostatnich w iekach niezw ykle m ocno akcentow ano katechezę dzieci i m łodzieży realizow aną głów nie w szkole, obecnie p o Soborze W atykańskim II w zm ienionym kontekście społeczno-kulturo­ w ym przyszłość katechezy w idzi się p rzed e w szystkim w katechezie ro ­ dzinnej i katechezie dorosłych. Taka tendencja zaznacza się zarów no w dokum entach Kościoła, jak i w naukow ych poszukiw aniach teoretyków . Rozwój i funkcjonow anie katechezy rodzinnej kształtuje się odm iennie w poszczególnych środow iskach. W niektórych krajach u w ag a sku p ia się p rzed e w szystkim na katechezie w ew nątrzrodzinnej, w innych k o n ­ centruje się na katechezie rodziców, ale generalnie zau w aża się dążenie do coraz pow szechniejszej realizacji całościowej katechezy rodzinnej.

N iniejszy artykuł spróbuje naszkicow ać sytuację katechezy ro d zin ­ nej w kilku środow iskach, gdzie jest ona szczególnie doceniona i rozw ija się najbardziej dynam icznie. N ależy dodać, że z uw agi na u b ó stw o d o ­ stępnych m ateriałów będzie to zaledw ie zarys zagadnienia.

I. KATECHEZA RO DZINN A W KRAJACH JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Francja m a niezw ykle bogate dośw iadczenie w zakresie katechezy rodzinnej. Już p o d koniec lat 40-tych au to rzy francuscy dążąc do oży­ w ienia życia religijnego postulow ali ścisłą w spółpracę katechezy p

(3)

fialnej z ro d zin n ą.1 U św iadom ienie, że katecheza odcięta od życia ro­ dzinnego nie jest w stanie w pełni realizow ać sw oich celów 2, a także d o ­ strzeżenie psychologicznej sytuacji m ałego dziecka3, stało się przy czy n ą istotnych przem ian w katechezie. Proces ten został znacznie p rzy sp ie­ szony n a sk utek sp ad k u po w o łań kapłańskich i zakonnych na terenie Francji i znacznego uaktyw niania lu d zi świeckich.4

W yrazem dokonującej się odn o w y katechezy francuskiej było „D y­

rektorium pastoralne - katechetyczne" zatw ierdzone na plen arn y m posie­

d zeniu E piskopatu francuskiego w styczniu 1964 roku. To D yrektorium pośw ięca w iele miejsca zaan gażow aniu ro d ziny w proces kształtow ania dzieci. M ożna szczególnie w skazać na n u m ery 62-64 przedstaw iając isto­ tę i charakter katechezy rodzinnej, 130-143 podkreślające o d p o w ied zial­ ność rodziców a w ychow anie potom stw a do w iary i ukazujące ich sp e­ cyficzną rolę w tej dziedzinie.5

Z m iana św iadom ości katechetycznej hierarchii kościelnej i samej ro­ dziny w yw ołała w zbu d zen ie konkretnych działań w zakresie katechezy rodzinnej. W latach 60-tych w północnej Francji, podjęto próbę w łącze­ nia w katechezę dzieci w szystkich rodziców, n aw et niew ierzących, u z n a ­ jąc to za w aru n ek dopuszczenia dzieci do pierw szej K om unii świętej. Przyniosło to b ard zo po zy tyw n e rezultaty, w łącznie z naw róceniem w ie­ lu rodziców .6

W latach 1967-68 zaczęto realizację p ro g ram u „katechezy p rzez ro­ dziców " w okolicach Paryża. Starano się dopom óc rodzicom w w ycho­ w an iu chrześcijańskim dzieci w dom u. D ośw iadczenia z terenu now ych, miejskich osiedli w rejonie Paryża pozw oliły na odkrycie istotnej zależ­ ności. Ew angelizacja dziecka nie m oże dokonać się bez reew angelizacji jego otoczenia. K onieczna jest w ięc troska nie tylko o katechezę w e ­ w n ątrz rodziny, ale także o katechezę z rodziną. D ziałania ro d zin y nie m ogą być w yizolow ane z całokształtu zad ań w ychow aw czych p o d ejm o ­

1 M. N a p i e r a l s k i , Teologia katechezy w ujęciu Józefa Colomba (mnps), Lublin, s. 270. 2 Por. J. С o 1 o m b , Pour un catéchisme efficace cz. 1■ Lyon-Paris 1948, s. 84. Czyt. Za Na­

pieralski, j.w., s. 270; Modes d'emploi du Catechisme pour Adultes, Paris 1992.

3 B. M i e r z w i ń s k i , Rola rodziny w przekazywaniu wiary, „Chrześcijanin w świecie” 13: 1981 nr 98, s. 64.

4 Modes d'emploi du Catechisme pour Adultes, Paris 1992. 5 M i e r z e j e w s k i , jw., s. 64.

6 Por. G. D e r o u b a i s , Soeur Sain-Ignace. Catéchèse et mission en ouviér, Paris 1969, cyt. za M i e r z w i ń s k i , jw., s. 65.

(4)

PRAKTYKA KATECHEZY RODZINNEJ W EUROPIE ZA CH O DN IEJ I STANA CH ZJEDNO CZON YCH AMERYKI

w anych p rzez kom petentne instytucje w ychow aw cze. N ależy w spólnie angażow ać się w perspektyw iczne, p lan o w e i ciągłe dzieła form ow ania dojrzałej po staw y w iary.7

W 1979 roku opublikow ano w e Francji d ok u m en t odnośnie kateche­ zy dzieci8, k tó ry zajm uje się także problem am i rodziny, m .in. po d k reśla jej istotną rolę w procesie w ychow ania, w ykazuje zm iany w stru k tu rze i funkcjach rodziny, a także akceptuje konieczność w sparcia katechezy ro ­ dzinnej . W edług n u m e ru 311 tego d okum entu, rodzice m ogą uzyskać p o ­ moc w punkcie katechetycznym - miejscu przyjęcia i w zm ocnienia, które po w in n o grom adzić dzieci jeszcze p rze d ukończeniem 7-е go roku życia.

O becnie w ychow aniem religijnym zajm ują się w e Francji trzy g łó w ­ ne w spółdziałające ze sobą instytucje: rodzina, Kościół i różn oro d n e o r­ ganizacje religijne.9 B udzenie i przekazyw anie w iary realizuje się p rzed e w szystkim w relacji rodzice-dziecko. W norm alnym , codziennym życiu i konkretnych zajęciach rodziny, rodzice dają św iadectw o w łasnej w iary w obec m łodego pokolenia. Ten rodzaj katechezy określa się m ian em „katechezy p rzez rodziców " lub „katechezy w rodzinie".10 M ów i się o znacznej liczbie rodzin w e Francji, dotychczas obojętnych na w ychow anie chrześcijańskie swych dzieci, które dzięki realizacji katechezy odnalazły w iarę lub m iały okazję do postaw ienia sobie fundam entalnych pytań.

O prócz zasygnalizow anej „katechezy p rzez rodziców " funkcjonuje na terenie Francji tzw. „katecheza rodzicam i"11 nazy w ana także „kate­ chezą ro dziną". Jest to form a katechetycznego o d d ziały w ania nie tylko n a dzieci, ale także na ich rodziców. C hodzi tu zatem , o rów noczesną katechizację dzieci i rodziców, w którą w łącza się w spólnota parafialna. W lokalnym Kościele pow stają specjalne g ru p y anim acyjne, w skład k tó ­ rych w chodzą: rodzice, katecheci, czasem księża. K oord y nu ją one i w spom agają działania katechetyczne w rodzinie.12 Znaczącą rolę o d g ry ­

7 Por. D. T h o m a s s e , Une „politique diocésaine" pour la catéchése fam iliale? „Ca­ téchèse” 21: 1981 nr 84, s. 21-26.

8 La catechese des enfants. Texte de reference. Conference episcopale française, Lourdes 1979. 9 Por. M i e r z w i ń s k i , jw., s.63n; С. Masse, Une evolution dynamique: la catechese f a ­ miliale, „Lumen Vitae” 44: 1989 nr 1, s. 42n; G. De Truchis, Eveil de fo i en fam ilie (de 3 a 7 ans), „Lumen Vitae” 44: 1989 nr 1, s. 37-39.

10 Por. D. К ą p i ή s k і , Katechetyczna formacja rodziców, „Katecheta: 36: 1991 nr 2, s. 81; Masse, jw., s. 44.

11 К ą p i ń s к i , jw., s. 81.

12 M a s s e , jw., s. 46-48; C.N.E.R, Formation chrétienne des adultes. Paris 1986.

(5)

w ają podręczniki specjalnie przy g o to w ane do realizacji tej katechezy.13 Publikacje zaw ierają zsynchronizow ane m ateriały dla katechetów , książ­ ki dla dzieci i zeszyty lub fiszki dla rodziców. Katecheza tow arzysząca rodzinie p ozw ala w spólnie kroczyć d rogą w iary, pokonyw ać trudności, ubogacać się w zajem nie św iadectw em życia chrześcijańskiego, o d k ry ­ w ać rzeczyw istość w spólnoty Kościoła.14

Katecheza rodzinna jest realizow ana stosownie do kolejnych etapów rozw oju psychicznego człowieka. Przed przyjęciem p rzez dzieci sakra­ m en tu chrztu, spotykają się na przyjacielskich zebraniach rodzice i rodzi­ ce chrzestni, b y rozw ażać w artość sakram entu chrztu i jego znaczenie dla życia chrześcijanina.15 W kolejnym etapie form ow ania religijnego dziecka głów ną rolę odgryw a rodzina. Żyw a w iara rodziców, ich autentyczne p o ­ trzeby religijne urzeczyw istniane w różnorodnych praktykach religijnych, tw orzenie atm osfery miłości i bezpieczeństw a i przekazyw anie dzieciom prostych informacji teologicznych pełnią niezastąpioną rolę w bud zen iu w iary dziecka.16 Rodzice nie są jednak osam otnieni w swojej pracy w y ­ chowawczej. W parafii organizow ane są tzw. „kluby rodziców ", spotykają się zazwyczaj raz w miesiącu. Rodzice grom adząc się, w spólnie szukają odpow iedzi na pytanie, w jaki sposób przekazać w iarę dzieciom , a także starają się poznać sposób m yślenia i reagow ania kilkulatków.17

N a poziom ie dzieci szkolnych, katecheza w rodzinie jest w spierana p o p rz e z d ziałalność „m atek-katechetek", które zbierają w sw oich d o ­ m ach dzieci z kilku rodzin, m ieszkających w sąsiedztw ie i p ro w ad zą z nim i regularne zajęcia. Często praca przebiega dw om a toram i: jeden sta­ now i katecheza organizow ana p rzez m atkę-katechetkę, d ru g i - zebrania przygotow aw cze, które służą opracow aniu projektów kolejnych sp o tkań katechetycznych i szkoleniu m atek-katechetek.18

W katechezie m łod zieży ogro m n ą rolę o d g ry w ają tzw . „ro d zin y przyjm ujące". Są to p o prostu rodzice, którzy na pod staw ie obserwacji sw oich dzieci znają i rozum ieją problem y m łodzieży, szukają z nią dialo­

13 A nous la parole. Les Sarment et Drogued Ardant 1981 (Region Centre); Sequences. Tardy 1981 (Region Centre-Est); Entrons dans la danse. De Gigord 1981 (Region Ile de France); Sur ton chemin. Privat et Centurion 1982 (Region Midi-Pyrenees).

14 Por. H. B o u c h e r i e , Catéchése familiale un second souffle? „Catéchése” 21: 1981 nr 84, s. 13; Masse, jw., s. 46n.

15 M i e r z w i ń s k i , jw., s. 67. 16 Por. T r u с h і s , jw., s. 34. 17 Por. M i e r z w i ń s k i , jw., s. 69.

(6)

PRAKTYKA KATECHEZY RODZINNEJ W EUROPIE ZA CH O DN IEJ I STANA CH ZJEDNO CZO NYCH AMERYKI

gu i p ra g n ą jej pom óc w dziedzinie o dkryw ania w iary. O grom ne z n a ­ czenie m a fakt, ze m łodzi m ogą zetknąć się ze św iadectw em w iary oboj­ ga m ałżonków : m ęża i żony. M ałżeństw o goszczące n astolatków nie w y ­ stępuje w roli profesorów , ani stara się staw ać „kum plam i", p róbuje ra­ czej naw iązać k ontakt z m łodzieżą i służyć jej dośw iadczeniem własrie- go życia. Pom im o w ielu trudności nieustannie w zrasta w e Francji liczba „rodzin przyjm ujących".19

P odobnie traktuje się katechezę ro d zin n ą na terenie Belgii, gdzie d użą rolę w jej zainicjow aniu i w zm acnianiu odegrał ośrodek p astoral- no-katechetyczny L um en Vitae. Prace tegoż ośrodka, liczne publikacje p rezen to w an e w k w arta ln ik u „L um en Vitae" i pozycje k siążkow e, zw łaszcza „Ensam ble verbs la Seigneur. La form ation religieuse en fa­ mille" P. R anw eza urabiały m entalność katechetyczną nie tylko w Belgii, ale n a całym świecie.20

O d lat 60-tych pojaw iało się w iele ciekaw ych rozw iązań w zakresie katechezy rodzinnej, uw zględniających now e m odele i zm ieniającą się stru k turę rodziny. N ależą do nich: ad a p ta q a liturgii rodzinnej, w alo ry ­ zacja chrześcijaństw a ludow ego, zaangażow anie rodziców d o p racy k a­ techetycznej, p o w stan ie ró żn o ro dn y ch g ru p ro dzin n ych , p arafialn y ch grup dyskusyjnych, g ru p biblijnych i charyzm atycznych oraz system a­ tyczna katecheza rodziców .21

E piskopat belgijski naw oływ ał i nadal nieustannie w zy w a ro d zin y do u d ziału w p rzek azyw an iu w iary następ n y m pokoleniom .22 W ielu ro ­ dziców i dziad k ó w odpow iadając n a apel hierarchii Kościoła stara się p rzek azyw ać w iarę dzieciom i w nu k o m . R ów nocześnie obserw uje się zjawisko odw rotne, często dzieci p rzed przyjęciem I K om unii Świętej z a ­ interesow ane rzeczyw istością w iary, skłaniają rodziców do p o szu k iw ań i weryfikacji postaw .23

19 Tamże, s. 71-74.

20 Por. J. B u l c k e n s , Belgia, w: „Dizionario di catechetica”, red. J. Deavaert, Torino 1986, s. 81; J. Z i m n i а к , Katecheza rodzinna w twórczości Pierre Ranweza (mnps), Lublin 1979, s. 13-59.

21 Por. B u l c k e n s , jw., s. 81; La transmission de la fo i au sein de la famille, dz. zbiór, przy­ gotowane przez ekipę M.C.F. z Brukseli, „Lumen Vitae” 44; 1989 nr 1, s. 59.

22 Przykładem wypowiedzi episkopatu może być pozycja: Le temps de la fam ille, Bruxelles 1988, cyt. za La transmission...

23 La transmission..., s. 53.

(7)

Pow szechne jest także odczucie, że nie m ożna koncentrow ać się je­ dynie na katechezie w rodzinie, gdyż sam a z siebie w spółczesna ro d zi­ na nie jest w stanie w ypełnić w szystkich obow iązków katechetycznych, ale należy usilnie zabiegać o bliższą i pełniejszą w spółpracę ro d zin y i parafii. N a terenie Belgii k ontakt ro d zin y ze w sp ó ln o tą eklezjalną jest szczególnie znaczący w dziedzinie iniq'acji sakram entalnej dzieci i n o ­ wej ew angelizacji.24

Π. INICJATYWY W ZAKRESIE KATECHEZY RODZINNEJ WE WŁOSZECH

We W łoszech, podobnie jak w e Francji i w Belgii od d aw n a istnieje zainteresow anie katechezą rodzinną. W 1971 roku w ram ach p o d staw o ­ w ego dokum entu katechetycznego25, pośw ięcono num ery 151 i 152 zag ad ­ nieniu rodziny i katechezy rodzinnej. Znaczące w ydaje się zaw arte tam sform ułow anie, że „rodzina jest jak matka i żywicielka dla wszystkich swoich

członków, a w sposób szczególny dla swoich dzieci". D okum ent określa specy­

fikę katechezy w rodzinie i w ym ienia jej poszczególne elementy, d o któ­ rych zalicza: m agisterium życia, m agisterium słow a i liturgię rodzinną.

Potwierdzeniem inicjatyw w zakresie katechezy rodzinnej są także w y­ dania katechizmów26, pomyślane jako pomoc dla rodziców, dzięki której będą mogli lepiej przekazywać wiedzę religijną dzieciom. Na terenie Włoch publi­ kuje się ponadto wiele praktycznych podręczników dla rodziców i w ycho­ waw ców pragnących współuczestniczyć w duchowej formacji dziecka. Nale­ żą do nich zarówno pozycje autorów włos Kich, jak i liczne tłum aczenia27 Tak­ że wiele specjalistycznych czasopism („Catechsi", „Sussidi", „Evangelizzare") podejmuje na swoich łamach problematykę katechezy rodzinnej.28

24 Tamże, s. 60-64.

25 Documento di base. Il rinnovamento della catechesi, Torino 1971. 26 Por. Il catechismo dei bambini, Roma 1973.

27 Jako przykład wydawanych podręczników można podać: G. G a 1 1 i , Genitori educatori alla fede nella Chiesa oggi, Leumann-Torino 1978; J. K l i n k , / / bambino e la fede, Milano 1972; Tenże, Il bambino e la vita, Milano 1974; Tenże, Il bambino sulla terra, Milano 1975; L. K o c k e r o l s , L ’educazione religiosa in famiglia, Torino, Boria 1975; M. L e i s t , // nostri figli a colluquio con Dio, Torino, Boria 1975.

28 Przykładem może być czasopismo „Evangelizzare”, które w kolejnych 10 numerach na prze­ łomie roku 1989/1990 prowadziło specjalną rubrykę „Katecheza w rodzinie”. Autorem wszystkich artykułów był G. P a n f i 1 o .

(8)

PRAKTYKA KATECHEZY RODZINNEJ W EUROPIE ZA CH O D N IEJ I STA N ACH ZJED NO C ZO N Y CH AMERYKI

Tak jak w dw óch p o p rzed n io om aw ianych krajach, rów nież n a tere­ nie W łoch rodzina w ychow uje dzieci do dojrzałości w w ierze w łączona w ogólny p lan w ychow ania chrześcijańskiego. Kościół o tw arty n a p o ­ trzeby rod zin y w spiera ją i ożyw ia jej misje katechetyczną p o p rzez róż­ n o ro d n e d ziałan ia katech etó w św ieckich i kapłanów . Cała lokalna w spólnota eklezjalna, o tw arta na aktualne po szuk iw an ia n au kow e k ate­ chezy rodzinnej, p ro po n u je rodzinie w ielość m odeli w spółpracy.29

III. PRÓBY POD EJM O W A N IA KATECHEZY R O D Z IN N EJ W KRAJACH NIEM IECKOJĘZYCZNYCH

N a terenie krajów języka niem ieckiego podjęto w iele p ró b realizacji katechezy rodzinnej, czego p rzy k ład em są liczne publikacje, ujm ujące zagadnienie w szerokiej p erspektyw ie w ychow ania religijno-m oralne.30 Przy czym w przeciw ieństw ie do Francji, Belgii, W łoch akcent jest p o ło ­ żony bardziej n a katechezie rodziców. Bowiem w A ustrii, czy Szwajcarii w iększość rodziców uległa tak dalece w pływ om sekularyzacji, że nie jest w stanie p ro w ad zić działalności katechetycznej w rodzinie. Z tego p o ­ w o d u w A ustrii obok katechezy dzieci i m łodzieży zarów no szkolnej, jak i parafialnej koncentruje się coraz w iększą uw agę na katechezie ro d zi­ ców. Instytut katechetyczny w W iedniu organizow ał od 1973 roku sp e­ cjalne k u rsy dla rodziców , n a których p rzyg otow an o ich do pełn ien ia funkcji katechetycznej a także dostarczano od p o w ied n ie m ateriały p o ­ mocnicze. Po otrzy m aniu takich kwalifikacji, w ielu lu d z i w ciągnięto w katechizację, zw łaszcza w przygotow anie dzieci do I K om unii świętej. K atecheza pierw szokom unijna p ro w ad zo n a p rzez rodziców odb y w a się zarów no na terenie parafii, jak i w m ieszkaniach rodziców .31

W N iem czech na przełom ie lat sześćdziesiątych i sied em d ziesią­ tych, w sytuacji postępującego zaniku w iary, po staw io n o pytanie: czy w ystarczy nauczanie religii w szkole, czy też należy szukać now ych śro­

29 Por. A. G i u 1 i a n i , Italia, w: „Dizionario di catechetica”, red. J. Gevaert, Torino 1986,. s. 366; A. S c h і 1 f , 100 lat katechezy we Włoszech, „Katecheta” 25: 1981 nr 4, s. 170-173. 30 Por. spis pozycji z zakresu wychowania religijnego u M. L e i s t , Erste Erfah rungen mit

Gott. Die religiöse Erzzeihung des Klein und Vorschulkindes, Freiburg 1973, s. 121-128, cyt. za J. W i l k , Problem współczesnego katechumenatu rodzinnego (Studium pedagogiczno- pastroralne), mnps, Lublin 1976, s. 168.

31 E. K o r h e r r , Katecheza w Austrii, „Collectanea Theologica” 45: 1975 f. 3, s. 191, por. Tenże. Austria, w: „Dizionario di catechetica...”, s. 69 n.

(9)

dow isk katechetycznych. W dyskusję na ten tem at w łączyło się w ielu ka- techetyków , którzy zasadniczo uw ażali, że należy uczynić w szystko, by zaistniała katecheza zw iązana ściśle z Kościołem. Jako zw ieńczenie d y s­ kusji Synod B iskupów N iem ieckich opracow ał d w a dokum enty: „Lekcja

religii w szkole" i „Katechetyczna działalność Kościoła". O ile w pierw szym

d okum encie nie odnajdzie się w ielu im plikacji do katechezy rodzinnej, to d ru g i szkicując koncepcję katechezy parafialnej, w ym ienia w śró d a d ­ resató w katech ezy rodziców , k tó ry m ają być nie tyle odbiorcam i, co uczestnikam i obustronnego procesu w zrastania w w ierze.32

Z ag ad n ien ie środ o w isk katechetycznych zostało ró w n ież po d jęte p rzez Synod Diecezji R otterb u rg -S tu ttg art, zo rg an izo w an y w latach 1985-1986. W edług tego synodu w ychow anie religijne m usi być p o tra k ­ tow ane całościowo, zatem nie m ożna oddzielać lekcji religii od kateche­ zy pozaszkolnej i w ychow ania w rodzinie. P odstaw ow ą zasad ą w inno być w zajem ne u zupełnienia i ubogacanie. P rzy czym , celem lekcji religii jest bardziej u zasad n ienie w iary, nato m iast katechezy parafialnej i ro­ dzinnej w d rożenie w iary w życie. Synod po dk reśla rów nież p raw o i obo­ w iązek rodziców do chrześcijańskiego w ychow ania dzieci. Rodzice jako dający życie dzieciom są zo b o w iązan i d o ich w y ch o w an ia w w ierze p rzez słow o i p rzy k ła d w łasnego życia.33

W zrastające w Kościele niem ieckim p rzek o n an ie, że cała p arafia jako w sp ó lno ta eklezjalna stanow i p o d m io t katechezy w yraziło się także w term inologii dotyczącej parafii. Do Soboru W atykańskiego II na okre­ ślenie p arafii w Kościele katolickim u ży w an o te rm in u „P h arrei", co oznaczało tery to rialn ą jed n o stk ę ad m inistracji kościelnej b ą d ź w o ln y zw iązek osób przyznających się do Ew angelii. Po soborze w p ro w ad z o ­ no pojęcie „G em einde" w znaczeniu otw artej m isyjnie w sp ó ln o ty w ie­ rzących. U czestnictw o w „G em einde" zależy od osobistego w y b o ru , jej w szyscy członkow ie maja ta sam ą godność w ynikającą z w iary i ch rztu i w szyscy są odpow iedzialni a jej rozw ój".34

Parafia jako m iłująca się w spólnota braci i sióstr, stara się otw ierać na po trzeb y każdej osób i g ru p , w tym także rodzin. A by dopom óc ro ­ dzinie w w y pełnianiu jej funkcji katechetycznej, parafia organizuje d o ­ kształcanie teologiczne dorosłych oraz katechezę rodziców . P o d staw o ­

32 E. M 1 y ń s к a , Miejsce i rola świeckich w katechezie wspólnotowo-parafialnej na przykła­ dzie katechezy polskiej i niemieckiej (mnps), Lublin 1988, s. 173-184.

33 Tamże, s. 186-188. 34 Tamże, s. 201.

(10)

PRAKTYKA KATECHEZY RODZINNEJ W EUROPIE ZA CH ODN IEJ I STANA CH ZJEDNO CZON YCH AMERYKI

w ym zad an iem tej katechezy jest uśw iadom ienie rodzicom , że u zn an ie p raw dziecka do w szechstronnego i pełnego rozw oju, staw ia p rz e d nim i w ym óg podjęcia odpow iedzialności rów nież za jego w ychow anie religij­ ne. Najlepiej rozw ija się katecheza za rodziców dzieci przygotow ujących się do I K om unii świętej, którzy nierzadko z okazji tej uroczystości re­ flektują stan własnej w iary. Podejm uje się także, próby katechezy ro d zi­ ców zgłaszających dziecko do chrztu świętego. Katecheza p rz y g o to w u ­ jąca do chrztu dziecka odbyw a się w małych, przyjacielskich g ru p ach w cyklu kilku spotkań, podczas których p ro w ad zi się rozm ow y na tem at znaczenie sakram entu chrztu św. i w ychow ania religijnego. Takie sp o ­ tkania p ro w a d zą zazwyczaj osoby, które sam e uczestniczyły już w kate­ chezie chrzcielnej.

Rodzina jako jedna ze w spólnot Kościoła katolickiego nie pozostaje jedynie odbiorcą przyjm ującym działania d u szp astersk ie parafii, ale otw iera się n a inne w spó ln o ty ubogacając je sw oim i w artościam i. W w ie­ lu parafiach niem ieckich rodzice przejm ują odpow iedzialność za k ate­ chezę inicjacyjną. N a kilka m iesięcy p rz ed przyjęciem p rzez dzieci i m ło­ dzież, Eucharystii,, sak ram entu pojednania czy bierzm ow ania rodzice o r­ ganizują kilkuosobow e grupy, spotykające się w pom ieszczeniach p a ra ­ fialnych lub p ry w atny ch , ale zaw sze w łączności z parafią. Rodzice-ka- techeci nie koncentrują się jedynie na system atycznym przekazie w ied zy religijnej, ale starają się w y tw o rzy ć w g ru p ie k lim at ro d zin n y , k tó ry um ożliw i dzielenie się w łasnym dośw iadczeniem i do p ro w ad zi do św ia­ domej decyzji w iary. N iekied y zd arz a się, że g ru p y p o w stałe w celu przygotow ania do przyjęcia sakram entów nie przestają istnieć p o zak o ń ­ czeniu spotkań program ow ych, ale przekształcają w e w sp ó ln o ty i ro z­ wijają na terenie parafii.35

IV. FUN K CJON O W AN IE KATECHEZY R O D ZIN N EJ N A TERENIE WIELKIEJ BRYTANII I STANÓW ZJED N O CZO N Y CH AMERYKI

PÓŁNO CN EJ

Inicjatyw y w zakresie katechezy rodzinnej są rów nież p o d ejm o w a­ ne w krajach anglojęzycznych. W Wielkiej Brytanii now e orientacje kate­ chezy w Kościele katolickim p rzy n ió sł p rz e d e w szy stk im N a ro d o w y

33 R. S a u e r , Germania. Chiesa cattolica, w: „Dizionario di catechetica”, red. J. Gevaert, To­ nno 1986, s. 293-2941

(11)

K ongres Pastoralny, który odbył się w Liverpool w 1980.36 Biskupi zgro­ m adzeni na kongresie dostrzegli naglącą potrzebę ko nty n u o w an ia k szta­ łcenia religijnego i form aq'i w iary lu d zi dorosłych, a także konieczność rozw oju katechezy dzieci i m łodzieży w dom u, parafii i szkole.

W odpow iedzi na spostrzeżenia kongresu pow stał N arodow y projekt odnośnie katechezy i edukacji religijnej „Living and. Sharing our Faith''.37 Do głównych zadań projektu należy rozwój katechezy dorosłych, umocnienie w spółpracy m iędzy środowiskiem rodzinnym , szkolnym i parafialnym w zakresie katechezy i edukacji religijnej oraz lepsze zrozum ienie specyficznej roli rodziców, nauczycieli, kapłanów i katechetów w procesie ewangelizacji i katechizacji. Aby zrealizować tak dalekosiężne zadania, projekt zawiera wiele różnorodnych program ów koncentrujących się na specyficznych ad­ resatach katechezy, np. parafialny program dla narzeczonych, rodzinny pro­ gram pierwszokomunijny, program dla osób specjalnej troski.38

Projekt otwierając się na wielość środowisk katechetycznych, w dużym stopniu skupia uw agę na rodzinie, podkreślając jej znaczenie i możliwości, ale także trudności i niebezpieczeństwa w dziedzinie wychowania religijne­ go. Aby katecheza rodzinna mogła być realizowana w sposób skuteczny i skoordynowany, projekt stara się o ożywienie katechezy rodziców, przygoto­ w anie odpowiednich program ów rodzinnych, o publikację i rozprowadzanie książek umożliwiających lepsze poznanie orędzia zbawienia i jego zw iązku z codziennym życiem, o upowszechnienie praktycznych podręczników i m ate­ riałów pomagających rodzicom w dzieleniu w iary z dziećmi i m łodzieżą w różnym wieku i na różnym poziomie rozwojowym, o zapewnienie wsparcia ze strony w spólnoty parafialnej, szkoły, ruchów i grup religijnych.39

D ynam iczny rozwój katechezy rodzinnej jest w yraźnie dostrzegalny także poza krajami europejskimi. Synod Biskupów Stanów Zjednoczonych A m eryki obradujący w 1978 roku ogłosił lata 80-te „Dekadę Rodziny'40.

Ofi-36 Por. J. G a l l a g h e r , Gran Bretagna. Chiesa cattolica, w: D izionario di catechetica..., s. 311; Tenże, Guidelines, London 1986, s. 7.

37 W ram ach projektu ukazały się dotychczas następujące pozycje: J. G a l l a g h e r , Guideli­ nes, London 1986; Tenże, Our School and Our Faith, London 1988; A. P u r n e l l , Our Faith Story, London 1985; Tenże, To be a People o f Hope. Adult Education: A. Christian Perspective, London 1987; P. R y l a n d s , Sharing the Gift, Preparing to celebrate sacra­ ments with families in the parish, London 1989; L. W a l k e r , All is Gift: Guidelines fo r parish catechist working with children, London 1987.

38 J. G a l l a g h e r , Guidelines..., s. 49. 39 Tamże, s. 42 n.

(12)

PRAKTYKA KATECHEZY RODZINNE] W EUROPIE ZACHODNIEJ I STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

cjałne obwieszczenie biskupów wyzwoliło znaczące poszukiwania w dzie­ dzinie współczesnego rozumienia rodziny i jej funkcji wychowawczej, któ­ re ostatecznie wyraziły się w przygotowaniu szeregu dokumentów. Opu­ blikowany w 1979 roku fundamentalny tekst katechetyczny oparty na za­ sadach i wytycznych „Ogólnej Instrukcji Katechetycznej" wyraźnie ekspo­ nował podstawową rolę rodziców w wychowaniu chrześcijańskim dzieci.41 Kolejne dokumenty publikowane w związku z „Dekadą Rodziny" wzywały parafię do odnowy i przemian jej posługi względem każdej ro­ dziny istniejącej we wspólnocie parafialnej. Zachęcały do wyczulenia na potrzeby i problemy rodzin, zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytu­ acji ekonomicznej lub duchowej. Skłaniały do troski o rodzinę wszyst­ kich członków parafii: małżonków, rodziców, narzeczonych, samotnych, kapłanów, zakonników i zakonnice. Uwzględniając socjo-psychologicz- ne przemiany współczesnej rodziny, planowały strategię wzmocnienia rodziny chrześcijańskiej, by mogła w pełni realizować swoją misję kate­ chetyczną".42

Ponadto, w Stanach Zjednoczonych Ameryki od początku lat 70- tych popularyzowano wiele modeli katechezy rodzinnej. Najbardziej rozpowszechniony, wydany w formie programu jest „Family Parish Reli­

gious Education".43 Ten program obejmuje 8 dwugodzinnych, odbywa­ nych co miesiąc spotkań, które mają na celu ożywienie życia religijnego rodzin. W pierwszej części zebrania następuję rozdzielenie rodziców i dzieci, którzy stosownie do wieku spotykają się z katechetą w swoich własnych grupach. Następnie członkowie rodzin zbierają się razem, aby podzielić się swoimi refleksjami i określić zadania na najbliższy miesiąc. Zebranie kończy się wspólną modlitwą.

Innym rozpowszechnionym modelem jest „Family Learning Teams"44 który pomaga rodzinie w podjęciu odpowiedzialności za katechezę

we-41 Sharing the Light o f Faith. National Catechetical Directory f o r C atholics o f the United Sta­ tes, Washington 1979.

42 Por. A Plan o f P atoral Action f o r Family Ministry: A Vision and Strategy, Departament of Education. U.S. Catholic Conference, Washington 1978; Family Ministry: Resources f o r D io­ cesan Implementation, Departament of Education. U.S. Catholic Conference, Washington 1979; Fam ily-Centered Catechesis. Guidelines and R esources, Departament of Education. U.S. Catholic Conference Washington 1979; Parenting and Family Education: A Planing and Discussion Guide. Departament of Education, U.S. Catholic Conference, Washington 1979; R esources f o r Family Sacram ental C elebration, Departament..., Washington 1979; Sounds o f the Fam ily: A P astoral Listening and Plannig Workbook, Departament..., Washington 1979. 43 Por. Family Parish Religious Education Program, dz. zbior. 1974.

44 Por. Family Learning Teams, red. J.I.M. Jannone, Mt. Vernon 1970.

(13)

w n ą trzro d zin n ą. W p arafii organizuje się ró żn o ro d n e g ru p y ro d zin n e złożone z kilku rodzin lub trzech pokoleń tej samej rodziny, m ające re­ gu larne spotkania w d om u oraz specjalne zajęcia w cen tru m p arafial­ nym . P rogram obejmuje kształcenie teologiczne, formację liturgiczną i działania społeczne w obec najbardziej potrzebujących. Jego p o d sta w o ­ w y m założeniem jest m iędzypokoleniow a w ym iana do św iad czeń życia i w iary. P odobnie jak każda osoba, także każd e pokolenie m a swoje o d ­ m ienne, w yjątkow e dośw iadczenie religijne, które nie m oże być u k ry w a­ ne, ale w in n o być przek azy w an e n astęp n y m pokoleniom .

Kolejnym, interesującym m odelem katechezy rodzinnej w USA jest

„Family Cluster”.45 Jest to g ru p a 4 lub 5 rodzin, które zobow iązują się sp o ­

tykać okresow o, by w spierać się w zajem nie w różnych sytuacjach życia rodzinnego, a p rz ed e w szystkim w sferze rozw oju religijnego. R odziny pom agają sobie w odkryciu w artości środow iska rodzinnego, u czą się kom unikacji interperso n aln ej zdobyw ając n o w e um iejętności w y ch o ­ w aw cze, ew angelizują się naw zajem , w spólnie m o dlą się i uczestniczą w Eucharystii.

Dostrzegając now e niepokojące zjawiska, którym podlega rodzina, jak: obojętność, oddalanie się od Kościoła, b rak żywej w iary, am ery k ań ­ scy au to rzy p ro p o n ują dw u -trzy d n io w e spotkania rodzin. „Family Expe­

rience Weekends'/46 daje rodzinom sposobność do w spólnego p o szu k iw a­

nia w iary, dzielenia się dośw iadczeniam i, odnajdyw ania o d p o w ied zi na fu n dam entalne p y ta n ia człowieka.

O prócz naszkicow anych m odeli katechezy rodzinnej rozwijają się w Kościele am erykańskim : rodzinne g ru p y liturgiczne („Family Liturgical

Models"), rodzinne gru p y biblijne („Family Scripture Studies"), m odlitew ne („Together in Prayer and Together with Jesus")47. D użą rolę odgryw ają także

pro gram y sakram entalne, budzące odpow iedzialność rodziców i pom ag a­ jące im w dom ow ym przygotow aniu dzieci do przyjęcia sakram entów .48

45 Por. M. S a w i n , Family Cluster, Rochestes 1979; Tenże, Family Enrichment with Family Clusters, Vallery Forge 1979.

46 Por. The Family Enrichment Weekend, red. R. Wilson, Sioux City 1979; The Family Weekend, red. T. Bowman, Charlotte 1979.

47 Por. Family- Centered Catechesis..., s. 26n.

48 Przykłady programów przed przyjęciem przez dziecko sakramentu chrztu por.: A Time to Be Born, dz. zbiór., New York 1971; J. Boyle i M. Saia, Awakenings, Ramsey 1973; R. H o r d a , Celebrating Baptism, Washington 1979; Welcome to the Christian Community, dz. zbior., West Mystic 1973. pełny spis programów sakramentalnych można odnaleźć w Fa­ mily - Centered Catechesis..., s. 65 n.

(14)

PRAKTYKA KATECHEZY RODZINNEJ W EUROPIE ZA CH O D N IEJ I STA NACH ZJED NO C ZO N Y CH AMERYKI

P oniew aż realizacja katechezy w d o m u w ym aga od rodziców o d p o ­ w iednich um iejętności w ychow aw czych i znajom ości w aru n k ó w p ra w i­ dłow ego rozw oju dziecka, am erykańscy specjaliści przyg otow u ją w iele pedagogicznych pro g ram ó w szkoleniow ych dla rodziców .49 Te p ro g ram y korzystając z osiągnięć n au k antropologicznych, w p rzy stęp n y sposób podają inform ację o dziecku, doskonalą relacje m iędzyosobow e w ro d zi­ nie i korygują osobow ość w ychow aw czą rodziców.

N a terenie Stanów Zjednoczonych A m eryki, w ydaje się także sporo czasopism i m agazynów pośw ięconych problem atyce rodzinnej, w tym w ychow ania chrześcijańskiego w rodzinie: „Alive Now", „Bows and A r­

rows! A Newsletter for Family Enrichment", „Family Life Today", „Bringing Religion Home", „Marriage and Family Living", „Marriage Encounter Maga­ zine", „Mushroom Family".50

A m erykańscy katechetycy oferują także ogrom ną ilość m ateriałów pom ocniczych do realizacji katechezy w rodzinie. M ateriały te obejmują: książki, biuletyny, broszury, fiszki, zeszyty ćw iczeń dla dzieci i ro d zi­ ców, filmy, kasety video i m agnetofonow e.51 W ychodzą one n aprzeciw p ro b lem o m rodziców , k tó rzy czują się n iek o m p eten tn i w d zied zin ie p rzek azy w a n ia w iary. Pom im o ogrom nego rozw oju w latach 70-tych p ro gram ó w katechetycznych skoncentrow anych n a rodzinie, obecnie ob­ serw uje się stopniow y spad ek zainteresow ania m ateriałam i d o kateche­ zy rodzinnej. O ile w 1986 roku 54% am erykańskich parafii katolickich deklarow ało realizację rod zin n ych p ro g ra m ó w katechetycznych, to w 1989 czyniło to już tylko 41%.52 Jednakże, p ro g ram y katechetyczne dla rodzin pow stają nadal, przy k ładem m oże być opracow any p rźez K. Che- sto „Family Centered Intergenerational Religious Education" opub lik o w an y w 1988 roku.53 W arto także zauw ażyć, że katecheza ro dzinn a nie m oże być u to żsam ian a z ro d zin n y m p ro g ram em k atechetycznym lub p ra k ­ tycznym i podręcznikam i dla rodziców. R óżnorodne m ateriały kateche­ tyczne stały się bodźcem do podejm ow ania i ożyw ienia katechezy za- podm iotow anej w rodzinie, która m im o tru d n o ści rozw ija się nadal.

49 Por. D. D i n k m e y e r i G. M c K a y , Systematic Training in Effective Parenting (S.T.E.P.), Circle Pines 1976; J. Benson i J. Hilyard, Becoming a Family, Winona 1978.

50 Por. Family - Centered Catechesis..., s. 64n.

51 Listę pomocniczych materiałów katechetycznych zawiera Family - Centered Catche sis, s. 62-64 і 67-75.

52 Por. M u r p h y , jw., s. 24. 53 Tamże, s. 24η.

(15)

N a po d staw ie niniejszego arty k u łu w idać, iż coraz częściej spotyka się w niektórych krajach E uropy oraz w Stanach Zjednoczonych A m ery ­ ki konkretne próby realizow ania katechezy rodzinnej. Wiele inicjatyw z zakresu katechezy rodzinnej, p o dejm uje się ró w n ież z w ięk szy m lub m niejszym skutkiem w innych częściach świata: w A ustralii54, C hile55, G w atem alii56, a n aw et w Indiach57. Jej form y są niezw ykle zróżnicow ane w zależności od sytuacji danego kraju, w aru n k ó w środow iska geo gra­ ficznego i społecznego, nastaw ienia i p o trzeb rodzin, p o staw y Kościoła lokalnego i w ielu innych czynników.

PRATIQUE DE LA CATECHESE FAMILIALE

RESUMÉ

A travers les siecles la catechèse des enfants et des jeunes se faisa­ ient á l'école exclusivem ent. M ains ap rès le Concile Vatican II on l'a si­ tuée d ans le no u v eau contexte socio-culturel et l'accent est p o sée su r la catechèse dans la famille) catechèse p o u r les adultes. Le rôle im p o rtan t d an s l'in itiatio n et dév elo p p em e n t de la catechèse fam iliale revient à „Lum en vitae" (l'In stitu t internationale d e catechèse et de pastorale) à Bruxelles en Belgique.

Les initiatives d an s le dom aine de la catechèse fam iliale o n t lieu en Italie où on a pu b lié beaucoup des périodiques, à l'u sag e des p aren ts comme: „Catechesi", „Sussidi", „Evangelizzare".

O n trouve aussi'beaucoup des m atériaux catechetiques p o u r la cate­ chese familiale en A ngleterre et aux Etats Unis: „Fam ily Scripture S tu­ dies".

54 J. G r a h a m , Family Catechesis Some pre-schoolers parent o f View, „Word in Life” 35: 1987 nr 4, s. 21-22.

55 E. A h u m a d a , La famille, premier lieu catechetique, Echos d ’Amerique latine, „Lumen Vitae” 44: 1989 nr l , s . 75-86.

56 A. Z u 1 u a t a , La catechesi in famiglia nel Guatemala, Catechesi 38: 1969 nr 1, s. 24-31. 57 B. B o n j o u r , Family Catechesis form Christmas, „Word and Worship” 17: 1984 nr 10, s.

358-362; A. Mulamoottil, A Contextual Theological Approach to Christian Identity and Its Implication for the Ongoing Faith Formation in india, Leuven 1998.

(16)

PRAKTYKA KATECHEZY RODZIN NE] W EUROPIE ZA CH ODN IEJ I STANACH ZJEDNO CZONYCH AMERYKI

Les p ay s germ aniques dév elo p p en t la catechèse des parents; on o r­ ganise des recyclages p o u r eux p o u r accom pagner leurs enfants lo rsq u ­ 'ils se p rép aren t à recevoir u n sacram ent.

Sur le p la n euro p een la catechèse fam iliale se d ev elo p p e bien en France. En 1979 p araît le „Texte de référence" qui suligne le rôle des p a ­ rents dans la catechèse toujours im portant. M ais il reconnaît que les p a ­ rents, souvent déracinés et déconcentés p a r la vie, ont d u m al á aider leuz enfants à se situer dans l'Eglise. Ils ont besoin d u soutien d 'u n e vie en Eglise. Ils v o n t le tro u v er dans le „lieu catéchétique" (Texte de référen­ ce, n° 311). Des fam illes tro u v en t là un lieu où leurs questions p eu v en t être posées. Et les enfants découvrent, au contact d 'ad u ltes, u n e co m m u ­ n au té d'Eglise. Toute u n e organisation est m ise en m arche p o u r leur a p ­ po rter le soutien nécassaire: „Equipe d 'an im atio n " - (com posée de p a ­ rents, de catéchistes et d 'u n p retre p o u r assurer la coordination g én éra­ le), des „R éunions de p aren ts" - (lá, les paren ts font connaissance les u ns avec les autres, découvrent ce qu ils doivent faire avec leur entants, font le p o in t su r eu r p ro p re vie de foi), les „R egroupem ents d 'en fan ts" - (ras­ sem b lant to u s les enfan tas d e catechèse d 'u n e m êm e paroisse), les „C élébrations" - sacram entelles ou n o n - (un tem ps fort d e la rencontre parents - enfants avec l'éq u ip e d'an im atio n ) enfin des „D ocum ents et périodiques" - qui su gg èren t aux paren ts le style et la m ode de leur p a r­ ticipation. La catechèse fam iliale en France v e u t s'assu rer le so u tien d e la com m unauté chrétienne où elle s'enracine, elle est l'acte d 'u n e co m m u ­ nauté to u t entière qui v eu t faire p artag er sa foi aux enfants et à leurs parents.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wasting the resources and means in the state sector, in particular in heavy industry (e.g. mining) and grave, also well established historically, degradation of the

„Od ludzi wiedzy oczekiwano, po pierwsze, wypracowania formuł legitymizujących władzę nowocze­ sną, a po drugie godnych zaufania wskazówek co do metod, technik,

Drodzy bracia i siostry, jedynie wówczas, gdy zachowujemy w sercu, łączymy i postrzegamy jako jedną całość wszystko, czym żyjemy, możemy za przykładem Maryi wejść w

Jeśli ogarnia was zniechęcenie, pomyślcie o wierze Józefa; jeśli przepełnieni jesteście trwogą, pomyślcie o nadziei Józefa, potomka Abrahama, który wbrew nadziei

Posłużmy się w naszej modlitwie słowami znajdują- cymi się na końcu tego listu apostolskiego (por. 31): aby, rozważając biblij- ną tajemnicę kobiety, streszczającą się w

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach..

W artykule zaprezentowano wyniki otrzymane w trakcie badań dotyczących pozyskiwania do celów proce- sowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów oraz

rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych jest w świetle normy zawodowej rzeczoznawców majątkowych – noty interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia po- równawczego w