S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

143  Download (0)

Pełen tekst

(1)

ul. Kilińskiego 25a , 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05

NIP 882-000-31-83 REGON 890611183

http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl Kapitał Zakładowy: 54 975 000,00 zł.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-31/2015

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan.

dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Kwiecień 2015 r.

(2)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

tel. centr. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05

Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów 52 1090 2301 0000 0005 9000 0079 NIP : 882-000-31-83; REGON 890611183;

http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl Kapitał zakładowy: 54 975 000,00 zł.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław – Fabryczna, KRS: 0000064082.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

III. PODSTAWA PRAWNA:

1. „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów zwany dalej w treści ogłoszenia

„Regulaminem udzielania zamówień”.

2. Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej www.wik.dzierzoniow.pl w folderze „Przetargi”.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający zawrze maksymalnie dwie umowy ramowe. Celem zawarcia umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących przedmiotu zamówienia. Po zawarciu umowy ramowej Zamawiający może udzielić zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zadania:

„Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

w Dzierżoniowie”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dostawy w okresie obowiązywania umowy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Nazwa materiału

L.p.

1 2

1 Rura ciśnieniowa DN90 PVC-U PN 1,0 MPa 2 Rura ciśnieniowa DN110 PVC-U PN 1,0 MPa 3 Rura ciśnieniowa DN160 PVC-U PN 1,0 MPa 4 Rura ciśnieniowa DN225 PVC-U PN 1,0 MPa 5 Rura ciśnieniowa DN280 PVC-U PN 1,0 MPa 6 Rura ciśnieniowa DN315 PVC-U PN 1,0 MPa 7 Rura ciśnieniowa DN450 PVC-U PN 1,0 MPa

(3)

8 Łuk jednokielichowy DN90 PVC-U PN 1,0 MPa a) kąt 110

b) kąt 220 c) kąt 300 d) kąt 450 e) kąt 900

9 Łuk jednokielichowy DN110 PVC-U PN 1,0 MPa a) kąt 110

b) kąt 220 c) kąt 300 d) kąt 450 e) kąt 900

10 Łuk jednokielichowy DN160 PVC-U PN 1,0 MPa a) kąt 110

b) kąt 220 c) kąt 300 d) kąt 450 e) kąt 900

11 Łuk jednokielichowy DN225 PVC-U PN 1,0 MPa a) kąt 110

b) kąt 220 c) kąt 300 d) kąt 450 e) kąt 900

12 Łuk jednokielichowy DN280 PVC-U PN 1,0 MPa a) kąt 110

b) kąt 220 c) kąt 300 d) kąt 450 e) kąt 900

13 Łuk jednokielichowy DN315 PVC-U PN 1,0 MPa a) kąt 110

b) kąt 220 c) kąt 300 d) kąt 450 e) kąt 900

14 Nasuwka PVC-U PN 1,0 MPa a) DN90

b) DN110 c) DN160 d) DN225 e) DN280 f) DN315 g) DN450

15 Złączka dwukielichowa PVC-U PN 1,0 MPa

(4)

a) DN90 b) DN110 c) DN160 d) DN225 e) DN280 f) DN315 g) DN450.

16 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 RC PN 10 a) DN20

b) DN25 c) DN32 d) DN40 e) DN50 f) DN63

17 Kształtki wodociągowe PE, kolano równoprzelotowe a) DN20

b) DN25 c) DN32 d) DN40 e) DN50 f) DN63

18 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN20x1/2” G.W. PN 10 19 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN20x3/4” G.W. PN 10 20 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN25x1/2” G.W. PN 10 21 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN25x3/4” G.W. PN 10 22 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN25x1” G.W. PN 10 23 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN32x3/4” G.W. PN 10 24 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN32x1” G.W. PN 10 25 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN32x5/4” G.W. PN 10 26 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN40x3/4” G.W. PN 10 27 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN40x1” G.W. PN 10 28 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN40x5/4” G.W. PN 10 29 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN40x6/4” G.W. PN 10 30 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN50x5/4” G.W. PN 10 31 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN50x6/4” G.W. PN 10 32 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN50x2” G.W. PN 10 33 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN63x6/4” G.W. PN 10 34 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN63x2” G.W. PN 10 35 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN20x1/2” G.Z. PN 10 36 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN20x3/4” G.Z. PN 10 37 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN25x1/2” G.Z. PN 10 38 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN25x3/4” G.Z. PN 10 39 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN25x1” G.Z. PN 10 40 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN32x3/4” G.Z. PN 10 41 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN32x1” G.Z. PN 10

(5)

42 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN32x5/4” G.Z. PN 10 43 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN40x3/4” G.Z. PN 10 44 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN40x1” G.Z. PN 10 45 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN40x5/4” G.Z. PN 10 46 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN40x6/4” G.Z. PN 10 47 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN50x5/4” G.Z. PN 10 48 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN50x6/4” G.Z. PN 10 49 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN50x2” G.Z. PN 10 50 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN63x6/4” G.Z. PN 10 51 Kształtki wodociągowe PE, kolano DN63x2” G.Z. PN 10 52 Złączka równoprzelotowa (dwuzłączka) PE

a) DN20 b) DN25 c) DN32 d) DN40 e) DN50 f) DN63

53 Złączka redukcyjna PE a) DN25xDN20

b) DN32xDN20 c) DN32xDN25 d) DN40xDN20 e) DN40xDN25 f) DN40xDN32 g) DN50xDN25 h) DN50xDN32 i) DN50xDN40 k) DN63xDN32 l) DN63xDN40 m) DN63xDN50 54 Złączka PE GW

a) DN20x1/2”

b) DN20x3/4”

c) DN25x1/2”

d) DN25x3/4”

e) DN25x1”

f) DN32x3/4”

g) DN32x1”

h) DN32x5/4”

i) DN40x3/4”

k) DN40x1”

l) DN40x5/4”

m) DN40x6/4”

n) DN50x5/4”

o) DN50x6/4”

(6)

p) DN50x2”

r) DN63x6/4”

s) DN63x2”

55 Złączka PE GZ a) DN20x1/2”

b) DN20x3/4”

c) DN25x1/2”

d) DN25x3/4”

e) DN25x1”

f) DN32x3/4”

g) DN32x1”

h) DN32x5/4”

i) DN40x3/4”

k) DN40x1”

l) DN40x5/4”

m) DN40x6/4”

n) DN50x5/4”

o) DN50x6/4”

p) DN50x2”

r) DN63x6/4”

s)DN63x2”

56 Trójnik równoprzelotowy PE a) DN20xDN20xDN20

b) DN25xDN25xDN25 c) DN32xDN32xDN32 d) DN40xDN40xDN40 e) DN50xDN50xDN50 f) DN63xDN63xDN63 57 Trójnik redukcyjny PE

a) DN25xDN20xDN25 b) DN32xDN20xDN32 c) DN32xDN25xDN32 d) DN40xDN20xDN40 e) DN40xDN25xDN40 f) DN40xDN32xDN40 g) DN50xDN25xDN50 h) DN50xDN32xDN50 i) DN50xDN40xDN50 k) DN63xDN32xDN63 l) DN63xDN40xDN63 m) DN63xDN50xDN63

58 Trójnik PE GW (z gwintem wewnętrznym) a) DN20x1/2”

b) DN20x3/4”

c) DN25x1/2”

(7)

d) DN25x3/4”

e) DN25x1”

f) DN32x3/4”

g) DN32x1”

h) DN32x5/4”

i) DN40x1”

k) DN40x5/4”

l) DN40x6/4”

m) DN50x5/4”

n) DN50x6/4”

o) DN50x2”

p) DN63x6/4”

r) DN63x2”

59 Trójnik PE GZ (z gwintem zewnętrznym) a) DN20x1/2”

b) DN20x3/4”

c) DN25x1/2”

d) DN25x3/4”

e) DN25x1”

f) DN32x3/4”

g) DN32x1”

h) DN32x5/4”

i) DN40x1”

k) DN40x5/4”

l) DN40x6/4”

m) DN50x5/4”

n) DN50x6/4”

o) DN50x2”

p) DN63x6/4”

r) DN63x2”

60 Rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 L=6000mm i L=12000 mm a) DN90

b) DN110 c) DN125 d) DN160 e) DN225 f)DN 280 e) DN315

61 Łuk segmentowy DN90 do rur PE 100 SDR17 a) kąt 15º

b) kąt 30º c) kąt 45º d) kąt 60º e) kąt 90º

62 Łuk segmentowy DN110 do rur PE 100 SDR17

(8)

a) kąt 15º b) kąt 30º c) kąt 45º d) kąt 60º e) kąt 90º

63 Łuk segmentowy DN160 do rur PE 100 SDR17 a) kąt 15º

b) kąt 30º c) kąt 45º d) kąt 60º e) kąt 90º

64 Łuk segmentowy DN225 do rur PE 100 SDR17 a) kąt 15º

b) kąt 30º c) kąt 45º d) kąt 60º e) kąt 90º

65 Łuk segmentowy DN315 do rur PE 100 SDR17 a) kąt 15º

b) kąt 30º c) kąt 45º d) kąt 60º e) kąt 90º

66 Łuk żeliwny jednokielichowy fi 600 a) kąt 11º

b) kąt 22º c) kąt 33º d) kąt 45º e) kąt 90º

67 Łuk żeliwny dwukielichowy fi 600 a) kąt 11º

b) kąt 22º c) kąt 33º d) kąt 45º e) kąt 90º

68 Trójnik równoprzelotowy do rur PE 100 SDR17 a) DN90

b) DN110 c) DN160 d) DN225 e) DN315

69 Trójnik redukcyjny do rur PE 100 SDR17 a) DN90xDN63

b) DN110xDN63 c) DN110xDN90

(9)

d) DN160xDN90 e) DN160xDN110 f) DN225xDN90 g) DN225xDN110 h) DN225xDN160 i) DN315xDN90 k) DN315xDN110 l) DN315xDN160 m) DN315xDN225

70 Tuleja kołnierzowa PE 100 SDR17 a) DN90

b) DN110 c) DN160 d) DN200 e) DN225 f) DN280 e) DN315

71 Docisk stalowy do tulei kołnierzowej PE 100 SDR17 a) DN90

b) DN110 c)DN 125 c) DN160 d) DN200 e) DN225 f) DN280 g) DN280 h) DN315

72 Redukcja centryczna PE 100 SDR17 a) DN110xDN90

b) DN160xDN90 c) DN160xDN110 d) DN200xDN160 e) DN225xDN160 f) DN225xDN200 g) DN280xDN160 h) DN280xDN225 i) DN315xDN225 k) DN315xDN250

73 Mufa elektrooporowa PE 100 PN 10 a) DN63

b) DN90 c) DN110 d) DN125 e) DN160

(10)

f) DN225 g) DN280 h) DN315

74 Kolano elektrooporowe PE 100 PN 10 a) DN63

b) DN90 c) DN110 d)DN125 e) DN160 f) DN225 g)DN280 h) DN315

75 Siodło elektrooporowe PE 100 PN 10 a) DN90xDN32

b) DN 90xDN50 c) DN110xDN32 d) DN110xDN50 e) DN160xDN32 f) DN160xDN50 g) DN225xDN32 h) DN225xDN50

76 Rura stalowa ocynkowana a) fi ½” (21,3x3,9)

b) fi ¾” (26,9x2,3) c) fi 1” (33,7x2,9) d) fi 5/4” (42,4x2,9) e) fi 6/4” (48,3x2,9) f) fi 2” (60,3x3,2) g) fi 21/2” (76,1x3,2) h) fi 3” (88,9x3,2)

77 Obejma do rur (uchwyt) a) fi ¾”

b) fi 1”

c) fi 5/4”

d) fi 6/4”

e) fi 2”

78 Zawór przelotowy kulowy PN 10 a) DN15

b) DN20 c) DN25 d) DN32 e) DN40 f) DN50

(11)

g) DN65

79 Zawór czerpalny (z końcówką metalową) a) DN15

b) DN20

80 Zawór przelotowy prosty PN 10 a) DN15

b) DN20 c) DN25 d) DN32 e) DN40 f) DN50 g) DN65

81 Głowica do zaworu przelotowego prostego PN 10 a) DN15

b) DN20 c) DN25 d) DN32 e) DN40 f) DN50 g) DN65

82 Kolanko żeliwne ocynkowane (6) GW/GW a) fi ½”

b) fi ¾”

c) fi 1”

d) fi 5/4”

e) fi 6/4”

f) fi 2”

g) fi 2 1/2”

h) fi 3”

83 Kolanko żeliwne ocynkowane (7) GW/GZ a) fi ½”

b) fi ¾”

c) fi 1”

d) fi 5/4”

e) fi 6/4”

f) fi 2”

g) fi 21/2”

h) fi 3”

84 Mufa żeliwna ocynkowana GW/GW a) fi ½”

b) fi ¾”

c) fi 1”

d) fi 5/4”

e) fi 6/4”

f) fi 2”

(12)

g) fi 21/2”

h) fi 3”

85 Mufa redukcyjna żeliwna ocynkowana GW/GW a) fi ¾”x½”

b) fi 1”x¾”

c) fi 5/4”x1”

d) fi 6/4”x5/4”

e) fi 2”x6/4”

86 Nypel żeliwny ocynkowany GZ/GZ a) fi ½”

b) fi ¾”

c) fi 1”

d) fi 5/4”

e) fi 6/4”

f) fi 2”

g) fi 21/2”

h) fi 3”

87 Nypel żeliwny redukcyjny ocynkowany GZ/GZ a) fi ¾”x½”

b) fi 1”x¾”

c) fi 5/4”x1”

d) fi 6/4”x5/4”

e) fi 2”x6/4”

88 Trójnik żeliwny ocynkowany GW/GW a) fi ½”x½”

b) fi ¾”x¾”

c) fi 1”x1”

d) fi 5/4”x5/4”

e) fi 6/4”x6/4”

f) fi 2”x2”

g) fi 21/2”x21/2”

89 Trójnik żeliwny redukcyjny ocynkowany GW/GW a) fi ¾”x½”

b) fi 1”x¾”

c) fi 5/4”x1”

d) fi 6/4”x5/4”

e) fi 2”x6/4”

90 Redukcja żeliwna ocynkowana ¾”x ½”

91 Redukcja żeliwna ocynkowana a) 1”x¾”

b) 1”x ½”

92 Redukcja żeliwna ocynkowana a) 5/4”x1”

b) 5/4”x¾”

c) 5/4”x ½”

(13)

93 Redukcja żeliwna ocynkowana a) 6/4”x5/4”

b) 6/4”x1”

c) 6/4”x¾”

d) 6/4”x ½”

94 Redukcja żeliwna ocynkowana a) 2”x6/4”

b) 5”x5/4”

c) 2”x1”

d) 2”x ¾”

95 Redukcja żeliwna ocynkowana 21/2”x2”

96 Redukcja żeliwna ocynkowana 3”x21/2”

97 Korek żeliwny ocynkowany GZ a) fi ½”

b) fi ¾”

c) fi 1”

d) fi 5/4”

e) fi 6/4”

f) fi 2”

g) fi 21/2”

h) fi 3”

98 Zaślepka żeliwna ocynkowana GW a) fi ½”

b) fi ¾”

c) fi 1”

d) fi 5/4”

e) fi 6/4”

f) fi 2”

g) fi 21/2”

h) fi 3”

99 Złączka Gebo QUICK typ: QA a) ½”

b) ¾”

c) 1”

d) 1¼”

e) 1½”

f) 2”

100 Złączka Gebo QUICK typ: QI a) ½”

b) ¾”

c) 1”

d) 1¼”

e) 1½”

f) 2”

(14)

101 Złączka Gebo QUICK typ: QO a) ½”

b) ¾”

c) 1”

d) 1¼”

e) 1½”

f) 2”

102 Złączka Gebo QUICK typ: QT a) ½”

b) ¾”

c) 1”

d) 1¼”

e) 1½”

f) 2”

103 Złączka Gebo QUICK typ: AF a) 2½”

b) 3”

c) 4”

104 Złączka Gebo QUICK typ: IF a) 2½”

b) 3”

c) 4”

105 Złącze Gebo QUICK typ: OF a) 2½”

b) 3”

c) 4”

106 Złącze Gebo QUICK typ: TF a) 2½”

b) 3”

c) 4”

107 Zwężka wodomierzowa 1”x3/4” mosiężna 108 Łącznik wodomierzowy ½” mosiężny (kpl.) 109 Łącznik wodomierzowy ¾” mosiężny (kpl.) 110 Łącznik wodomierzowy 1” mosiężny (kpl.) 111 Łącznik wodomierzowy 5/4” mosiężny (kpl.) 112 Łącznik wodomierzowy 6/4” mosiężny (kpl.) 113 Przedłużka ½” L10mm mosiężna

114 Przedłużka ½” L20mm mosiężna 115 Przedłużka ¾” L10mm mosiężna 116 Przedłużka ¾” L20mm mosiężna 117 Przedłużka 1” L10mm mosiężna 118 Przedłużka 1” L20mm mosiężna

119 Przedłużka ¾” L30mm GW/GZ mosiężna 120 Przedłużka ¾” L60mm GW/GZ mosiężna 121 Przedłużka 1” L30mm GW/GZ mosiężna

(15)

122 Przedłużka 1” L60mm GW/GZ mosiężna 123 Przedłużka 5/4” L30mm GW/GZ mosiężna 124 Przedłużka 5/4” L60mm GW/GZ mosiężna 125 Przedłużka 6/4” L30mm GW/GZ mosiężna 126 Przedłużka 6/4” L60mm GW/GZ mosiężna 127 Konsola do wodomierza

a) DN15 b) DN20 c) DN25

128 Studnia wodomierzowa bez dna DN 400 Elementy studni:

-pokrywa -żeliwna -korek izolujący-styropian -otulina izolująca-poliuretan -powłoka ochronna –polietylen -korpus studni –PVC

-konsola wodomierzowa

129 Studnia wodomierzowa bez dna DN 600 Elementy studni:

-pokrywa -żeliwna -korek izolujący-styropian -otulina izolująca-poliuretan -powłoka ochronna –polietylen -korpus studni –PVC

-konsola wodomierzowa 130 Uszczelka fibra (czerwona)

a) ½”

b) ¾”

c) 1”

e) 5/4”

f) 6/4”

131 Rura żeliwna PN 10 a) DN 80

b) DN 100 c) DN 150 d) DN 200 e) DN 250 f) DN 300 g) DN 400 h) DN500 i) DN 600

132 Zasuwa gwintowana do wody

-rodzaj zabudowy gwint wewnętrzny obustronnie -ciśnienie PN 16

(16)

-korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego

-śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

-pełna ochrona antykorozyjna

-oferownae zasuwy mają pochodzić od jednego producenta Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

a) DN25 b) DN32 c) DN40 d) DN50

133 Zasuwa kołnieżowa do wody

-korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego -długość zabudowy szereg 15(F5-długa)

-połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16

-korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego -gładki przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda

-śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

-pełna ochrona antykorozyjna

-oferownae zasuwy mają pochodzić od jednego producenta Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

a) DN40 b) DN50 c) DN80 d) DN100 e) DN150 f) DN200 g) DN250 h) DN300 i) DN400 j) DN600

134 Zasuwa kołnieżowa do wody

-długość zabudowy szereg 14(F4-krótka)

-połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16

(17)

-korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego -gładki przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda

-śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

-pełna ochrona antykorozyjna

-oferowane zasuwy mają pochodzić od jednego producenta Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

a) DN40 b) DN50 c) DN80 d) DN100 e) DN150 f) DN200 g) DN250 h) DN300 i) DN400 i) DN600

135 Obudowy sztywne do zasuw od tego samego producenta co zasuwy -zakres długości obudów sztywnych l=1060 do l=1260

-pręt stalowy o przekroju kwadratowym wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie-ocynk galwaniczny -kaptur oraz orzech trzpienia wykonany żeliwa

-całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie -głowka i nasada wykonane z żeliwa sferoidalnego

-nasady powinny posiadać otwory ułatwiające montaż na zasuwie

-oferowane obudowy mają być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta co zasuwy a) DN32

b) DN40 c) DN50 d) DN80 e) DN100 f) DN150 g) DN200 h) DN250 i) DN300 k) DN400

136 Obudowy teleskopowe do zasuw (teleskopowe 1030÷1800mm) od tego samego producenta co zasuwy

-pręt stalowy o przekroju kwadratowym wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie-ocynk galwaniczny -kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa

-sprężynka umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości -rura osłonowa wykonana z PE

(18)

-całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie -głowka i nasada wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7 -nasady powinny posiadać otwory ułatwiające montaż na zasuwie

-oferowane obudowy mają być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta co zasuwy a) DN40

b) DN50 c) DN80 d) DN100 e) DN150 f) DN200 g) DN250 h) DN300 i) DN400

137 Nawiertka NCS do rur PVC/PE

-montaż za pomocą śrub na rurach PVC,PE HD 80 PE HD 100,wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90,110 i 160 i 225 mm

-możliwość wykonanai przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania -wiertło wykonane w całości ze stali nierdzewnej

-trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

a) DN90x5/4”

b) DN110x5/4”

c) DN160x5/4”

d) DN225x5/4”

138 Nawiertka NCS do rur PVC/PE

-montaż za pomocą śrub na rurach PVC,PE HD 80 PE HD 100,wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 90,110 i 160 i 225 mm

-możliwość wykonanai przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania -wiertło wykonane w całości ze stali nierdzewnej

-trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

a) DN90x2”

b) DN110x2”

c) DN160x2”

d) DN225x2”

139 Nawiertka NWZ PN 16 do rur stalowych i żeliwnych,AC,PCV i PE

Wykonanych z żeliwa szarego lub sweroidalnego na bazie zasuw bez wymiennego uszczelnienia trzpienia

(19)

-możliwość montażu na rurach stalowych,żeliwnych,AC,PCV i PE

- możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercenia -nawiertki maja pochodzić od jednego producenta

-nawiertki mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

a) DN80x5/4”

b) DN100x5/4”

c) DN125x5/4”

d) DN150x5/4”

e) DN175x5/4”

f) DN200x5/4”

g) DN225x5/4”

h) DN250x5/4”

i) DN275x5/4”

j) DN300x5/4”

k) DN375x5/4”

l) DN400x5/4”

m) DN600x5/4”

140 Nawiertka NWZ PN 16 do rur stalowych i żeliwnych,AC,PCV i PE

Wykonanych z żeliwa sferoidalnego na bazie zasuw z wymiennym uszczelnieniem trzpienia -odejście z gwinetm G1 ¼, G1 1/2i G2

-w zależności od typu naiwertki możliwość montażu na rurach stalowych,żeliwnych,AC,PCV i PE - możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercenia

-nawiertki maja pochodzić od jednego producenta

-nawiertki mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

a) DN80x2”

b) DN90x2”

c) DN100x2”

d) DN110x2”

e) DN125x2”

f) DN150x2”

g) DN160x2”

h) DN175x2”

i) DN200x2”

j) DN225x2”

(20)

k) DN250x2”

l) DN275x2”

m) DN280x2”

n) DN300x2”

o) DN375x2”

p) DN400x2”

r) DN600x2”

aa) DN80x1 1/2 bb) DN90x1 1/2 cc) DN100x1 1/2 dd) DN110x1 1/2 ee) DN125x1 1/2 ff) DN150x1 1/2 gg) DN160x1 1/2 hh) DN175x1 1/2 ii) DN200x1 1/2 jj) DN225x1 1/2 kk) DN250x1 1/2 ll) DN275x1 1/2 mm) DN280x1 1/2 nn) DN300x1 1/2 oo) DN375x1 1/2 pp) DN400x1 1/2 rr) DN600x1 1/2 aaa) DN80x1 ¼ bbb) DN90x1 ¼ ccc) DN100x1¼ ddd) DN110x1¼ eee) DN125x 1¼ fff) DN150x 1¼ ggg) DN160x1¼ hhh) DN175x1 ¼ iii) DN200x 1¼ jjj) DN225x 1¼ kkk) DN250x 1¼ lll) DN275x1 ¼ mmm) DN280x1 ¼ nnn) DN300x 1¼ ooo) DN375x 1¼ ppp) DN400x 1¼ rrr) DN600x 1¼

141 Obudowy sztywne do nawiertek od tego samego producenta co zasuwy -zakres długości obudów sztywnych l=1060 do l=1260

-pręt stalowy o przekroju kwadratowym wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie-ocynk galwaniczny -kaptur oraz orzech trzpienia wykonany żeliwa

(21)

-całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie -głowka i nasada wykonane z żeliwa sferoidalnego

-oferowane obudowy mają być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta co zasuwy -nasady powinny posiadać otwory ułatwiające montaż na zasuwie

142 Obudowy teleskopowe do nawiertek (teleskopowe 1030÷1800mm) od tego samego producenta co zasuwy

-pręt stalowy o przekroju kwadratowym wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie-ocynk galwaniczny -kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa

-sprężynka umożliwiająca ustawienie obudowy na dowolnej długości -rura osłonowa wykonana z PE

-całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie -głowka i nasada wykonane z żeliwa sferoidalnego

-oferowane obudowy mają być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta co zasuwy -nasady powinny posiadać otwory ułatwiające montaż na zasuwie

143 Klucz do zasuw

144 Rura stalowa czarna (z szwem) a) fi 80 (88,9x3,6)

b) fi 100 (108x3,6) c) fi 150 (159x4,0) c) fi 200 (219x4,5) d) fi 250 (273x5,0) e) fi 300 (323,9x5,6) f) fi 400 (406,4x6,3) g) fi 600 (610x8,0)

145 Rura stalowa czarna (bez szwu) a) fi 80 (88,9x3,6)

b) fi 100 (108x3,6) c) fi 150 (159x4,0) c) fi 200 (219x4,5) d) fi 250 (273x5,0) e) fi 300 (323,9x5,6) f) fi 400 (406,4x6,3)

146 Hydrant podziemny DN80 ma pochodzić od jednego producenta ,ma pochodzić od jednego producenta co zasuwy

a) L=750 b) L=1000 c) L=1250 d) L=1500

147 Hydrant nadziemny sztywny DN80

-połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

(22)

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

a) wkop 1000 b) wkop 1250 c) wkop 1500

148 Skrzynka ochronna do hydrantu podziemnego 149 Skrzynka ochronna do zasuw

a) duża DN 180 mm

150 Pokrywa do skrzynek hydrantowych 151 Pokrywa do skrzynek, do zasuw 152 Kolano żeliwne stopowe DN80 PN 10 153 Kolano żeliwne kołnierzowe PN 10

a) DN80 b) DN100 c) DN150 d) DN200 e) DN250 f) DN300 g) DN400 h) DN600

154 Kolano <900 żeliwne kołnierzowe PN 10/16 z kołnierzami stałymi a) DN50

b) DN65 c) DN80 d) DN100 e) DN125 f) DN150 g) DN200 h) DN250 j) DN300

155 Króciec dwukołnierzowy FF DN80 PN 10 a) L=100

b) L=150 c) L=200 d) L=300 e) L=400 f) L=500

156 Króciec dwukołnierzowy FF DN100 PN 10 a) L=100

(23)

b) L=150 c) L=200 d) L=300 e) L=400 f) L=500

157 Króciec dwukołnierzowy FF DN150 PN 10 a) L=100

b) L=150 c) L=200 d) L=300 e) L=400 f) L=500

158 Króciec dwukołnierzowy FF DN200 PN 10 a) L=100

b) L=150 c) L=200 d) L=300 e) L=400 f) L=500

159 Króciec dwukołnierzowy FF l=250 mm PN 10/16 z kołnierzami stałymi a)DN 50

b)DN 65 c)DN 80 d)DN 100 e)DN 125 f)DN 150 g)DN 200 h)DN 250 i) DN 300

160 Króciec dwukołnierzowy FF l=500 mm PN 10/16 z kołnierzami stałymi a)DN50

b)DN65 c)DN80 d)DN100 e)DN125 f)DN 150 g)DN200 h)DN250 i) DN300

161 Króciec jednokołnierzowy F PN 10 a) DN80

b) DN100 c) DN150 d) DN200 e) DN250

(24)

f) DN300 g) DN400 h) DN600

162 Króciec FW PN 10 a) DN80

b) DN100 c) DN150 d) DN200/225 e) DN250 f) DN300 g) DN400/450

163 Trójnik kołnierzowy żeliwny T PN 10/16 z kołnierzami stałymi a) DN80xDN80

b) DN100xDN100 c) DN150xDN150 d) DN200xDN200 e) DN250xDN250 f) DN300xDN300

164 Trójnik kołnierzowy żeliwny T PN 10/16 a) DN80xDN80

b) DN100xDN100 c) DN150xDN150 d) DN200xDN200 e) DN250xDN250 f) DN300xDN300 g) DN400xDN400 h) DN600xDN600

165 Trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny PN 10 /16 a) DN100xDN80

b) DN150xDN100 c) DN150xDN80 d) DN200xDN150 e) DN200xDN100 f) DN200xDN80 g) DN300xDN200 h) DN300xDN150 i) DN300xDN100 k) DN400xDN200 l) DN400xDN150 m) DN400xDN100

166 Trójnik kołnierzowy żeliwny redukcyjny PN 10/16 z kołnierzami stałymi a) DN80xDN40

b) DN80xDN50 c) DN80xDN65 d) DN100xDN50

(25)

e) DN100xDN65 f) DN100xDN80 g)DN125xDN50 h) DN125xDN65 i)DN125xDN80 k)DN125xDN100 l)DN150xDN50 m)DN150xDN65 n)DN150xDN80 o)DN150xDN100 p)DN200xDN65 r)DN200xDN80 s)DN200xDN100 t)DN200xDN125 u)DN200xDN150 w)DN250xDN80 x)DN250xDN100 y)DN250xDN125 z)DN250xDN150 aa)DN250xDN200 bb)DN300xDN100 cc)DN300xDN125 dd)DN300xDN150 ee)DN300xDN200 ff)DN300xDN250

167 Kołnierz stalowy ocynkowany z otworem gwintowanym 2” PN10 a) DN40

b) DN50 c) DN80 d) DN100 e) DN150 f) DN200

168 Kołnierz stalowy płaski PN 10 a) DN40

b) DN50 c) DN80 d) DN100 e) DN150 f) DN200 g) DN250 h) DN300 i) DN400

169 Kołnierz żeliwny ślepy PN 10 a) DN40

b) DN50

(26)

c) DN80 d) DN100 e) DN150 f) DN200 g) DN250 h) DN300 i) DN400

170 Kołnierz przejściowy 8/4 DN 80 171 Kołnierz redukcyjny DN 65/40 172 Kołnierz redukcyjny DN 80/40 173 Kołnierz redukcyjny DN 80/50 174 Kołnierz redukcyjny DN 80/65 175 Kołnierz redukcyjny DN 100/40 176 Kołnierz redukcyjny DN 100/65 177 Kołnierz redukcyjny DN 100/80 178 Kołnierz redukcyjny DN 125/65 179 Kołnierz redukcyjny DN 125/80 180 Kołnierz redukcyjny DN 125/100 181 Kołnierz redukcyjny DN 150/65 182 Kołnierz redukcyjny DN 150/80 183 Kołnierz redukcyjny DN 150/100 184 Kołnierz redukcyjny DN 150/125 185 Kołnierz redukcyjny DN 200/65 186 Kołnierz redukcyjny DN 200/80 187 Kołnierz redukcyjny DN 200/100 188 Kołnierz redukcyjny DN 200/125 189 Kołnierz redukcyjny DN 200/150 190 Kołnierz redukcyjny DN 250/100 191 Kołnierz redukcyjny DN 250/200 192 Kołnierz redukcyjny DN 300/200 193 Kołnierz redukcyjny DN 300/250

194 Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy PN 10 a) DN50

b) DN80 c) DN100 d) DN150 e) DN200

195 Zawór zwrotny kołnierzowy klapowy PN 10 a) DN50

b) DN80 c) DN100 d) DN150 e) DN200

196 Zawór zwrotny kołnierzowy grzybkowy PN 10 a) DN50

(27)

b) DN80 c) DN100 d) DN150 e) DN200

197 Zawór napowietrzająco-odpowietrzający PN 10 a) DN50

b) DN80 c) DN100 d) DN150 e) DN200

198 Zwężka kołnierzowa FFR PN 10

a) DN80xDN50 b) DN100xDN80 c) DN100xDN50 d) DN150xDN100 e) DN150xDN80 f) DN200xD150 g) DN200xDN100 h) DN200xDN80 i) DN250xDN200 k) DN250xDN150 l) DN250xDN100 m) DN300xDN250 n) DN300xDN200 o) DN300xDN150 p)DN400xDN300 r)DN500xDN400 s)DN600xDN500

199 Zwężka kołnierzowa żeliwna z kołnierzami stałymi PN 10/ 16 a) DN50xDN40

b) DN65xDN40 c) DN65xDN50 d) DN80xDN40 e) DN80xDN50 f) DN80xDN65 g) DN100xDN50 h) DN100xDN65 i) DN100xDN80 k) DN125xDN50 l) DN125xDN80 m) DN125xDN100 n) DN150xDN50 o) DN150xDN65 p) DN150xDN80 r)DN150xDN100

(28)

s)DN150xDN125 t) DN200xDN80 u)DN200xDN100 v) DN200xDN125 w) DN200xDN150 x) DN250xDN80 y) DN250xDN100 z) DN250xDN125 aa) DN250xDN150 bb) DN250xDN200 cc) DN300xDN100 dd) DN300xDN125 ee) DN300xDN150 ff) DN300xDN200 gg) DN300xDN250 hh)DN400x DN300 ii) DN500x DN400 jj) DN600xDN500

200 Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych PN 10 (DN250 i powyżej zbrojona) a) DN50

b) DN80 c) DN100 d) DN150 e) DN200 f) DN250 g) DN300 h) DN400 i)DN500 j)DN600

201 Rura kanalizacyjna PVC-U DN110 a) L=1000mm SN 8

b) L=2000mm SN 8 c) L=3000mm SN 8 d) L=6000mm SN 8

202 Rura kanalizacyjna PVC-U DN160 a) L=1000mm SN 8

b) L=2000mm SN 8 c) L=3000mm SN 8 d) L=6000mm SN 8

203 Rura kanalizacyjna PVC-U DN200 a) L=1000mm SN 8

b) L=2000mm SN 8 c) L=3000mm SN 8 d) L=6000mm SN 8

(29)

204 Rura kanalizacyjna PVC-U DN250 a) L=1000mm SN 8

b) L=2000mm SN 8 c) L=3000mm SN 8 d) L=6000mm SN 8

205 Rura kanalizacyjna PVC-U DN315 a) L=2000mm SN 8

b) L=3000mm SN 8 c) L=6000mm SN 8

206 Rura kanalizacyjna PVC-U DN400 a) L=3000mm SN 8

b) L=6000mm SN 8

207 Rura kanalizacyjna PVC-U DN500 a) L=3000mm SN 8

b) L=6000mm SN 8

208 Kolano kanalizacyjne PVC-U DN110 SN8 a) kąt 150

b) kąt 300 c) kąt 450 d) kąt 670 30’

e) kąt 870 30’

209 Kolano kanalizacyjne PVC-U DN160 SN8 a) kąt 150

b) kąt 300 c) kąt 450 d) kąt 670 30’

e) kąt 870 30’

210 Kolano kanalizacyjne PVC-U DN200 SN8 a) kąt 150

b) kąt 300 c) kąt 450 d) kąt 670 30’

e) kąt 870 30’

211 Kolano kanalizacyjne PVC-U DN250 SN8 a) kąt 150

b) kąt 300 c) kąt 450 d) kąt 870 30’

212 Kolano kanalizacyjne PVC-U DN315 SN8 a) kąt 150

b) kąt 300 c) kąt 450 d) kąt 870 30’

213 Kolano kanalizacyjne PVC-U DN400 SN8 a) kąt 150

(30)

b) kąt 300 c) kąt 450 d) kąt 870 30’

214 Kolano kanalizacyjne PVC-U DN500 SN8 a) kąt 150

b) kąt 300 c) kąt 450 d) kąt 870 30’

215 Mufa kanalizacyjna (nasuwka) PVC-U a) DN110 SN8

b) DN160 SN8 c) DN200 SN8 d) DN250 SN8 e) DN315 SN8 f) DN400 SN8 g) DN500 SN8

216 Trójnik kanalizacyjny PVC-U kąt 450 SN8 a) DN110xDN110

b) DN160xDN110 c) DN160xDN160 d) DN200xDN110 e) DN200xDN160 f) DN200xDN200 g) DN250xDN110 h) DN250xDN160 i) DN250xDN200 k) DN250xDN250 l) DN315xDN160 m) DN315xDN200 n) DN315xDN250 o) DN315xDN315 p) DN400xDN160 r) DN400xDN200 s) DN400xDN315 t) DN400xDN400 u) DN500xDN160 w) DN500xDN315 x) DN500xDN500

217 Trójnik kanalizacyjny PCV kąt 870 30’ SN8 a) DN110xDN110

b) DN160xDN110 c) DN160xDN160 d) DN200xDN110 e) DN200xDN160 f) DN200xDN200

(31)

g) DN250xDN110 h) DN250xDN160 i) DN250xDN200 k) DN250xDN250 l) DN315xDN160 m)DN315xDN200 n) DN315xDN250 o) DN315xDN315 p) DN400xDN160 r) DN400xDN200 s) DN400xDN315 t) DN400xDN400 u) DN500xDN160 w) DN500xDN315 x) DN500xDN500

218 Redukcja kanalizacyjna PVC-U SN8 a) DN160xDN110

b) DN200xDN160 c) DN250xDN200 d) DN315xDN250 e) DN400xDN315

219 Rewizja kanalizacyjna PVC-U SN8 a) DN110xDN110

b) DN160xDN110 c) DN200xDN200 d) DN250xDN250 e) DN315xDN315

220 Korek kanalizacyjny PVC-U SN8 a) DN110

b) DN160 c) DN200 d) DN250 e) DN315 f) DN400 g) DN500

221 Kineta przelotowa 315 a) DN110

b) DN160 c) DN200

222 Kineta przelotowa 315 (z dodatkowym wlotem: prawym lub lewym) a) DN110

b) DN160 c) DN200

223 Kineta zbiorcza 315 a) DN110

(32)

b) DN160 c) DN200

224 Rura trzonowa (karbowana) DN315 a) L=1250mm

b) L=2000mm c) L=3000mm d) L=6000mm

225 Teleskop 315 z włazem żeliwnym a) A15

b) B125 c) D400

226 Teleskop z wpustem ulicznym 315 a) B125

b) D400

227 Kineta przelotowa 400 a) DN160

b) DN200 c) DN250 d) DN315 e) DN400

228 Kineta zbiorcza 400 a) DN160

b) DN200 c) DN250 d) DN315

229 Rura trzonowa (wznosząca) DN400 a) L=2000mm

b) L=3000mm c) L=5000mm d) L=6000mm

230 Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN160 231 Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN200 232 Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN250 233 Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN300 234 Kształtka przejściowa kamionka-PVC-U DN315 235 Wpust uliczny kołnierzowy 67 BK

a) 25 ton b) 40 ton

236 Kręgi betonowe z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi DN 800 237 Kręgi betonowe z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi DN 1000 238 Kręgi betonowe z uszczelnieniem gumowym i stopniami złazowymi DN 1200 239 Pierścień odciążający dla studni DN800 H=250mm,

szerokość pierścienia 400mm

240 Pierścień odciążający dla studni DN1000 H=250mm, szerokość pierścienia 400mm

(33)

241 Pierścień odciążający dla studni DN1200 H=250mm, szerokość pierścienia 400mm

242 Krąg betonowy(dennica betonowa) z dnem , z uszczelnieniem gumowym DN 800

243 Krąg betonowy(dennica betonowa) z dnem , z uszczelnieniem gumowym DN 1000

244 Krąg betonowy(dennica betonowa) z dnem , z uszczelnieniem gumowym DN 1200

245 Płyta nastudzienna DN800 z otworem pod właz DN600 246 Płyta nastudzienna DN1000 z otworem pod właz DN600 247 Płyta nastudzienna DN1200 z otworem pod właz DN600

248 Połączenie siodłowe na rurę DN200÷300 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN160 249 Połączenie siodłowe na rurę DN400÷600 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN160 250 Połączenie siodłowe na rurę DN400÷600 z integrowanym połączeniem kulowym PCV-U DN200 251 Stopnie złazowe żeliwne

252 Właz kanalizacyjny DN400 klasy A żeliwny 253 Właz kanalizacyjny DN600 klasy A żeliwny 254 Właz kanalizacyjny 15 ton DN600 klasy B żeliwny

255 Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H=115mm klasy C żeliwny 256 Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H=150mm klasy C żeliwny

257 Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H= 115mm klasy C żeliwno-betonowy 258 Właz kanalizacyjny 25 ton DN600 H= 150mm klasy C żeliwno-betonowy 259 Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=115mm klasy D żeliwny

260 Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=150mm klasy D żeliwny

261 Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=115mm klasy D żeliwno-betonowy 262 Właz kanalizacyjny 40 ton DN600 H=150mm klasy D żeliwno-betonowy 263 Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN400 klasy A żeliwna

264 Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy A żeliwna 265 Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy B żeliwna 266 Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy C żeliwna

267 Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy C żeliwno-betonowa 268 Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy D żeliwna

269 Pokrywa do włazu kanalizacyjnego DN600 klasy D żeliwno-betonowa 270 Nasuwka dwudzielna UU DN80

271 Nasuwka dwudzielna UU DN100 272 Nasuwka dwudzielna UU DN150 273 Nasuwka dwudzielna UU DN175 274 Nasuwka dwudzielna UU DN200 275 Nasuwka dwudzielna UU DN250 276 Nasuwka dwudzielna UU DN300 277 Nasuwka dwudzielna UU DN400 278 Nasuwka dwudzielna UU DN600 279 Nasuwka trójdzielna UUU DN 80 280 Nasuwka trójdzielna UUU DN 100 281 Nasuwka trójdzielna UUU DN 150

(34)

282 Nasuwka trójdzielna UUU DN 200 283 Nasuwka trójdzielna UUU DN 250 284 Nasuwka trójdzielna UUU DN 300 285 Nasuwka uniwersalna pełna DN80 286 Nasuwka uniwersalna pełna DN100 287 Nasuwka uniwersalna pełna DN125 288 Nasuwka uniwersalna pełna DN150 289 Nasuwka uniwersalna pełna DN175 290 Nasuwka uniwersalna pełna DN200 291 Nasuwka uniwersalna pełna DN250 292 Nasuwka uniwersalna pełna DN300 293 Nasuwka uniwersalna pełna DN400 294 Nasuwka uniwersalna pełna DN600 295 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN80 296 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN100 297 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN125 298 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN150 299 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN175/200 300 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN200 301 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN225/250 302 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN250 303 Łącznik rurowo-kołnierzowy DN300

304 Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN400 stal 305 Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN400 żeliwo 306 Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN600 stal 307 Łącznik rurowo-kołnierzowy stalowy DN600 żeliwo 308 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN80 309 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN100 310 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN150 311 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN200 312 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN250 313 Łącznik rurowo-kołnierzowy uniwersalny DN300 314 Łącznik rurowy DN80

315 Łącznik rurowy DN100 316 Łącznik rurowy DN125 317 Łącznik rurowy DN150 318 Łącznik rurowy DN175 319 Łącznik rurowy DN200 320 Łącznik rurowy DN250 321 Łącznik rurowy DN300

322 Łącznik rurowy stalowy DN400 stal 323 Łącznik rurowy stalowy DN400 żeliwo 324 Łącznik rurowy stalowy DN600 stal 325 Łącznik rurowy stalowy DN600 żeliwo 326 Łącznik rurowy uniwersalny DN80

(35)

327 Łącznik rurowy uniwersalny DN100 328 Łącznik rurowy uniwersalny DN150 329 Łącznik rurowy uniwersalny DN200 330 Łącznik rurowy uniwersalny DN250 331 Łącznik rurowy uniwersalny DN300 332 Łącznik rurowy uniwersalny DN400 333 Łącznik rurowy uniwersalny DN600

334 Łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem (RK-E) DN80 335 Łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem (RK-E) DN100 336 Łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem (RK-E) DN150 337 Łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem (RK-E) DN200 338 Łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem (RK-E) DN250 339 Łącznik rurowo-kołnierzowy z zabezpieczeniem (RK-E) DN300

340 Łącznik rurowo-kołnierzowy redukcyjny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN175÷200 341 Łącznik rurowo-kołnierzowy redukcyjny z zabezpieczeniem przed przesunięciem DN225÷250 342 Łącznik rurowo-rurowy z zabezpieczeniem (RR-E) DN 50

343 Łącznik rurowo-rurowy z zabezpieczeniem (RR-E) DN 80 344 Łącznik rurowo-rurowy z zabezpieczeniem (RR-E) DN 100 345 Łącznik rurowo-rurowy z zabezpieczeniem (RR-E) DN 150 346 Łącznik rurowo-rurowy z zabezpieczeniem (RR-E) DN 200 347 Łącznik rurowo-rurowy z zabezpieczeniem (RR-E) DN 250 348 Łącznik rurowo-rurowy z zabezpieczeniem (RR-E) DN 300 349 Kołnierz zaciskowy DN80 do rur stalowych

350 Kołnierz zaciskowy DN80 do rur żeliwnych 351 Kołnierz zaciskowy DN100 do rur stalowych 352 Kołnierz zaciskowy DN100 do rur żeliwnych 353 Kołnierz zaciskowy DN125

354 Kołnierz zaciskowy DN150 do rur stalowych 355 Kołnierz zaciskowy DN150 do rur żeliwnych 356 Kołnierz zaciskowy DN175

357 Kołnierz zaciskowy DN200 358 Kołnierz zaciskowy DN250 359 Kołnierz zaciskowy DN300

360 Nasada rurowa bezkołnierzowa DN80x2” GW 361 Nasada rurowa bezkołnierzowa DN100x2” GW 362 Nasada rurowa bezkołnierzowa DN150x2” GW 363 Nasada rurowa bezkołnierzowa DN200x2” GW 364 Nasada rurowa bezkołnierzowa DN250x2” GW 365 Nasada rurowa bezkołnierzowa DN300x2” GW 366 Nasada rurowo-kołnierzowa DN80xDN50 367 Nasada rurowo-kołnierzowa DN100xDN50 368 Nasada rurowo-kołnierzowa DN150xDN50 369 Nasada rurowo-kołnierzowa DN200xDN50 370 Nasada rurowo-kołnierzowa DN250xDN50 371 Nasada rurowo-kołnierzowa DN300xDN50

(36)

372 Doszczelniacz DN80 373 Doszczelniacz DN100 374 Doszczelniacz DN125 375 Doszczelniacz DN150 376 Doszczelniacz DN175 377 Doszczelniacz DN200 378 Doszczelniacz DN225 379 Doszczelniacz DN250 380 Doszczelniacz DN275 381 Doszczelniacz DN300 382 Doszczelniacz DN400 383 Doszczelniacz DN600

384 Opaska naprawcza DN50 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych,śruby ze stali nierdzewnej,uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

385 Opaska naprawcza DN65 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych, śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

386 Opaska naprawcza DN80 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

387 Opaska naprawcza DN100 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

388 Opaska naprawcza DN100 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

389 Opaska naprawcza DN125 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

390 Opaska naprawcza DN125 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

391 Opaska naprawcza DN150 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

392 Opaska naprawcza DN150 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

393 Opaska naprawcza DN175 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

394 Opaska naprawcza DN175 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

395 Opaska naprawcza DN200 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewne, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

396 Opaska naprawcza DN200 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

397 Opaska naprawcza DN225 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

398 Opaska naprawcza DN225 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

399 Opaska naprawcza DN250 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

400 Opaska naprawcza DN250 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

401 Opaska naprawcza DN275 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

402 Opaska naprawcza DN275 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

403 Opaska naprawcza DN300 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

404 Opaska naprawcza DN300 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

405 Opaska naprawcza DN375 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

406 Opaska naprawcza DN375 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

(37)

407 Opaska naprawcza DN400 L=250mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

408 Opaska naprawcza DN400 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

409 Opaska naprawcza DN600 L=400mm do rur stalowych i żeliwnych śruby ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM połączona bez możliwości odklejenia

410 Nasuwka naprawcza DN20 do rur stalowych 411 Nasuwka naprawcza DN25 do rur stalowych 412 Nasuwka naprawcza DN32 do rur stalowych 413 Nasuwka naprawcza DN40 do rur stalowych 414 Nasuwka naprawcza DN50 do rur stalowych 415 Nasuwka naprawcza DN 65 do rur stalowych 416 Zawór PP DN20

417 Zawór PP DN25 418 Zawór PP DN32 419 Zawór PP DN40

420 Kształtka wciskowa Pe – złączka równoprzelotowa Ø 20 421 Kształtka wciskowa Pe – złączka równoprzelotowa Ø 25 422 Kształtka wciskowa Pe – złączka równoprzelotowa Ø 32 423 Kształtka wciskowa Pe – złączka równoprzelotowa Ø 40 424 Kształtka wciskowa Pe – złączka równoprzelotowa Ø 50 425 Kształtka wciskowa Pe – złączka równoprzelotowa Ø 63 426 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 20 x 1/2 ‘’

427 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 25 x 3/4 ‘’

428 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 32 x 3/4 ‘’

429 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 32 x 1 ‘’

430 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 32 x 5/4 ‘’

431 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 32 x 6/4 ‘’

432 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 40 x 1 ‘’

433 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 40 x 5/4 ‘’

434 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 40 x 6/4 ‘’

435 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 50 x 6/4 ‘’

436 Kształtka wciskowa Pe – złączka GZ Ø 63 x 2 ‘’

437 Kształtka wciskowa Pe – złączka GW Ø 20 x 1/2 ‘’

438 Kształtka wciskowa Pe – złączka GWØ 25 x 3/4 ‘’

439 Kształtka wciskowa Pe – złączka GWØ 25 x 1 ‘’

440 Kształtka wciskowa Pe – złączka GWØ 32 x 3/4 ‘’

441 Kształtka wciskowa Pe – złączka GW Ø 32 x 1 ‘’

442 Kształtka wciskowa Pe – złączka GW Ø 40 x 1 ‘’

443 Kształtka wciskowa Pe – złączka GW Ø 40 x 5/4 ‘’

444 Kształtka wciskowa Pe – złączka GW Ø 50 x 6/4 ‘’

445 Kształtka wciskowa Pe – złączka GW Ø 63 x 2 ‘’

446 Kształtka wciskowa Pe – kolano równoprzelotowe Ø 20 447 Kształtka wciskowa Pe – kolano równoprzelotowe Ø 25 448 Kształtka wciskowa Pe – kolano równoprzelotowe Ø 32 449 Kształtka wciskowa Pe – kolano równoprzelotowe Ø 40

(38)

450 Kształtka wciskowa Pe – kolano równoprzelotowe Ø 50 451 Kształtka wciskowa Pe – kolano równoprzelotowe Ø 63 452 Kształtka wciskowa Pe – kolano GZ 20 x 1/2 ‘’

453 Kształtka wciskowa Pe – kolano GZ 25 x 3/4‘’

454 Kształtka wciskowa Pe – kolano GZ 32x 1 ‘’

455 Kształtka wciskowa Pe – kolano GZ 40 x 5/4 ‘’

456 Kształtka wciskowa Pe – kolano GZ 40 x 6/4 ‘’

457 Kształtka wciskowa Pe – kolano GZ 50 x 6/4 ‘’

458 Kształtka wciskowa Pe – kolano GZ 63 x 2 ‘’

459 Kształtka wciskowa Pe – trójnik Ø 20 460 Kształtka wciskowa Pe – trójnik Ø 25 461 Kształtka wciskowa Pe – trójnik Ø 32 462 Kształtka wciskowa Pe – trójnik Ø 40 463 Kształtka wciskowa Pe – trójnik Ø 50 Kształtka wciskowa Pe – trójnik Ø 63

464 Kształtki wciskowe kompozytowe do wody do łączenia rur PE -kompozyt o bardzo wysokiej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie -ciśnienie nominalne PN 16

-zakres średnic do 50 mm

-montaż poprzez ucięcie rury,oczyszczenie jej końca,bez fazowania i wyłącznie wcisk

-wzmocnienie gwintów wewnętrznych –włókno węglowe w celu osiągnięcia większej wytrzymałości -demontaż –odkręcenie nakrętki przy użyciu zwykłych narzędzi

a)złączka GZ Ø 20 x 1/2 ‘’

b)złączka GZ Ø 25 x 3/4 ‘’

c)złączka GZ Ø 32 x 3/4 ‘’

d)złączka GZ Ø 32 x 1 ‘’

e)złączka GZ Ø 32 x 5/4 ‘’

f)złączka GZ Ø 32 x 6/4 ‘’

g)złączka GZ Ø 40 x 1 ‘’

h)złączka GZ Ø 40 x 5/4 ‘’

i)złączka GZ Ø 40 x 6/4 ‘’

j)złączka GZ Ø 50 x 6/4 ‘’

aa)złączka GW Ø 20 x 1/2 ‘’

bb)złączka GW Ø 25 x 3/4 ‘’

cc)złączka GW Ø 32 x 3/4 ‘’

dd)złączka GW Ø 32 x 1 ‘’

ee)złączka GW Ø 32 x 5/4 ‘’

ff)złączka GW Ø 32 x 6/4 ‘’

gg)złączka GW Ø 40 x 1 ‘’

hh)złączka GW Ø 40 x 5/4 ‘’

ii)złączka GW Ø 40 x 6/4 ‘’

jj)złączka GW Ø 50 x 6/4 ‘’

aaa)kolano 90o GZ GZ Ø 20 x 1/2 ‘’

bbb)kolano GZ Ø 25 x 3/4 ‘’

ccc)kolano GZ Ø 32 x 3/4 ‘’

(39)

ddd)kolano GZ Ø 32 x 1 ‘’

eee)kolano GZ Ø 32 x 5/4 ‘’

fff)kolano GZ Ø 32 x 6/4 ‘’

ggg)kolano GZ Ø 40 x 1 ‘’

hhh)kolano GZ Ø 40 x 5/4 ‘’

iii)kolano GZ Ø 40 x 6/4 ‘’

jjj)kolano GZ Ø 50 x 6/4 ‘’

kolano równoprzelotowe Ø 20 kolano równoprzelotowe Ø 25 kolano równoprzelotowe Ø 32 kolano równoprzelotowe Ø 40 kolano równoprzelotowe Ø 50 trójnik Ø 20

trójnik Ø 25 trójnik Ø 32 trójnik Ø 40 trójnik Ø 50

złączka równoprzelotowa Ø 20 złączka równoprzelotowa Ø 25 złączka równoprzelotowa Ø 32 złączka równoprzelotowa Ø 40 złączka równoprzelotowa Ø 50

465 Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem L=1950

-połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

466 Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciemL – 2150

-połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące

(40)

np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

467 Hydrant nadziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem L=2350

-połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

468 Hydrant nadziemny łamany DN 80 z podwójnym zamknięciem L – 1950 -połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

469 Hydrant nadziemny łamany DN 80 z podwójnym zamknięciem L –2150 -połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej

(41)

-samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

470 Hydrant nadziemny łamany DN 80 z podwójnym zamknięciem L- 2350 -połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

471 Hydrant nadziemny łamany DN 80 z pojedynczym zamknięciem L-1950 -połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

472 Hydrant nadziemny łamany DN 80 z pojedynczym zamknięciem L-2150 -połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

(42)

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

473 Hydrant nadziemny łamany DN 80 z pojedynczym zamknięciem L-2350 -połączenia kołnierzowe i owiercone wg PN-EN 1092-2:1999 ciśnienie PN 16 -hydrant DN 80 posaida dwie nasady boczne typ B na węże DN 75

-możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu

-kolumna wykonanaz żeliwa sferoidalnego opcjonalnie ze stali konstrukcyjnej -samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody

-pełna ochrona antykorozyjna ,odporna na promieniowanie UV i odporna na czynniki dezynfekujące np..NaOCl

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta

Oferowane hydranty mają pochodzić od jednego producenta co zasuwy Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa

jakość powłoki zabezpieczenia ma być potwierdzona certyfikatem niezależnej akredytowanej jednostki badawczej

474

Nasada rurowo-kołnierzowa korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min.GJS-500-7 Opaska montażowa wykonana ze stali nierdzewnej OH 18N9

Uszczelka EPDM do wody pitnej

Śruby łączoące korpus z opaską wykonane ze stali nierdzewnej A2

Pełna ochrona antykorozyjna poprzez pokrycie farbą proszkową epoksydową,grubość pokrycia min 250µm wg PN-EN 4624:2004 DIN 30677-2:1988

Oferowane nasady powinny pochodzić od jednego producenta Wymagane dokumenty:

-atest PZH-woda pitna -deklaracja zgodności -karta katologowa -certyfikat ISO 9001

-certyfikat dla procesów malowania farbą epoksydową armatury DN150/80

DN 175/80 DN 200/80 DN225/80 DN250/80 DN275/80

(43)

DN300/80 DN375/80 DN400/80 DN150/100 DN200/100 DN225/100 DN275/100 DN300/100 DN375/100 DN400/100

Wymagamy żeby każde połączenie śrubowe we wszystkich ww. materiałach było wykonane ze śrub ze stali nierdzewnej.

Dostawy materiałów następowały będą partiami na podstawie wcześniejszych pisemnych i telefonicznych zgłoszeń zapotrzebowania potwierdzających potrzebę i rodzaj dostawy, na koszt

Wykonawcy, loco magazyn znajdujący się na terenie bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A.

Wszystkie oferowane materiały instalacyjne branży wodociągowej muszą posiadać aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kupna większej lub mniejszej ilości materiałów instalacyjnych po cenach jednostkowych ustalonych w wyniku przetargu.

W przypadku konieczności zakupu materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. nie ujętych w umowie, Wykonawca dostarczy je z marżą taką samą, jak dla pozostałych pozycji cennika.

Koszty transportu poszczególnych partii materiałów loco magazyn na bazie WiK Sp. z o.o.

w Dzierżoniowie ponosi Wykonawca.

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY

WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2016 r.

Termin dostawy zamówionej partii materiałów do bieżącej działalności wynosi 24 godziny od pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności awaryjnego zakupu materiałów instalacyjnych termin dostawy wynosi

3 godziny od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :