Wniosek o wypłatę świadczenia

Pełen tekst

(1)

STRONA 1 z 11

*Podaniedanychwewnioskuumożliwisprawnerozpatrzenieroszczenia.Jeślinamomentskładaniawnioskuniewszystkiedanesą

dostępne,mogązostaćuzupełnionepozłożeniuwniosku.

PRU-OPPIA-F011-8-0322-PDF Prosimywypełnićdrukowanymiliterami.

1.Świadczenieztytułu

 Śmierci        Niezdolnościdopracy

 Śmierciwskuteknieszczęśliwegowypadku    Niezdolnościdosamodzielnejegzystencji

 Dożycia        Poważnegouszczerbku/inwalidztwa

 Przejęciaopłacaniaskładek     Poważnegozachorowania/ubezpieczeniadodatkowego

          kompleksowejochronynawypadekpoważnegozachorowania

 Pobytuwszpitaluluboperacji      Wnioskuowypłatęzaliczkinapoczetświadczeniaztytułu

          śmierciUbezpieczonego

2.DaneUbezpieczonego*

Pierwszeimię

Drugieimię

Nazwisko

Telefonkomórkowy   Adrese-mail

Państwourodzenia

PESEL      Dataurodzenia(dot.osóbnieposiadającychnr.PESEL) D D M M R R R R

Nrdowoduosobistego/kodkrajuinrpaszportu(dot.obcokrajowców)

Obywatelstwo: polskie

inne(jakie)

3.Daneosobyuprawnionejdoświadczenia(jeżeliinnaniżUbezpieczony)*

Pierwszeimię

Drugieimię

Nazwisko

Wniosek o wypłatę świadczenia Numer polisy

(2)

STRONA 2 z 11 Telefonkomórkowy   Adrese-mail

Państwourodzenia

PESEL      Dataurodzenia(dot.osóbnieposiadającychnr.PESEL) D D M M R R R R

Nrdowoduosobistego/kodkrajuinrpaszportu(dot.obcokrajowców)

Obywatelstwo: polskie

inne(jakie)

Adreszamieszkania Ulica

Nrdomu  Nrmieszkania Kod   Kraj

Miejscowość

Adreskorespondencyjny(jeżeliinnyniżpowyżej) Ulica

Nrdomu  Nrmieszkania Kod   Kraj

Miejscowość

4.Danereprezentantaosobyuprawnionejdoświadczenia(wypełnićtylkowprzypadkuskładaniawniosku

przezreprezentanta)*

Relacjapomiędzyosobąwystępującązwnioskiemaosobąuprawnioną

Pierwszeimię

Drugieimię

Nazwisko

Telefonkomórkowy   Adrese-mail

Państwourodzenia

PESEL      Dataurodzenia(dot.osóbnieposiadającychnr.PESEL) D D M M R R R R

Nrdowoduosobistego/kodkrajuinrpaszportu(dot.obcokrajowców)

Obywatelstwo: polskie

inne(jakie)

*Podaniedanychwewnioskuumożliwisprawnerozpatrzenieroszczenia.Jeślinamomentskładaniawnioskuniewszystkiedanesą

dostępne,mogązostaćuzupełnionepozłożeniuwniosku.

(3)

STRONA 3 z 11

*Podaniedanychwewnioskuumożliwisprawnerozpatrzenieroszczenia.Jeślinamomentskładaniawnioskuniewszystkiedanesą

dostępne,mogązostaćuzupełnionepozłożeniuwniosku.

DotyczywyłączniemałoletnichUbezpieczonych

 Oświadczam,żejestemosobąumocowanądodziałaniawimieniumałoletniegoUbezpieczonegowcharakterzeprzedstawiciela

ustawowego.

Adreszamieszkania

Ulica

Nrdomu  Nrmieszkania Kod   Kraj

Miejscowość

5.Numerrachunku*

Wprzypadkugdydowypłatyświadczeniawskazanyzostanierachunekosobytrzeciej,niezbędnebędziewypełnienieipodpisanie

przezposiadaczarachunkuOświadczeniaostatusieosobyzajmującejeksponowanestanowiskapolityczne(PEP)orazichrodzin

iwspółpracownikówidostarczeniegodoPrudentialwrazzkopiądokumentupotwierdzającegotożsamościtejosoby.Formularz

oświadczeniadostępnyjestnawww.prudential.plistanowizałącznikdowniosku.

 Przelewnarachunekbankowy InnysposóbuzgodnionyzPrudential

Imięposiadaczarachunkubankowego

Nazwiskoposiadaczarachunkubankowego

Ulica

Nrdomu  Nrmieszkania Kod   Kraj

Miejscowość

Numerrachunkubankowego

WprzypadkubrakurachunkubankowegoprosimyokontaktzPrudential.

Powyższesekcjewypełnianesązgodniezrodzajemświadczenia.

Wypłataztytułuśmiercilubśmierciwskuteknieszczęśliwegowypadku(NW)*

DataśmierciD D M M R R R R Czyśmierćzostałaspowodowananieszczęśliwymwypadkiem? TAK NIE Jeślinie,prosimyopodanieprzyczynyśmierci:

Jeślitak,prosimyopodanieokolicznościnieszczęśliwegowypadku:

Załączniki–prosimyozaznaczeniezałączników:

 skróconyodpisaktuzgonu(oryginałlubkopiapoświadczonazazgodnośćzoryginałem)**

 kartastatystycznadokartyzgonulubzaświadczenielekarskiezawierającedatęiprzyczynęśmierci(kopia)

 wprzypadkuśmiercispowodowanejnieszczęśliwymwypadkiem–oficjalnydokumentzpolicjilubprokuraturyopisującyokoliczności

NW(kopia)

 wprzypadkuśmiercispowodowanejchorobą–dokumentacjamedycznadotyczącaleczeniachorobybędącejprzyczynąśmierci(kopie),

niedotyczyumówz ubezpieczeniowymfunduszemkapitałowym

 kopiadokumentupotwierdzającegotożsamośćuposażonegolubuprawnionego***

 wprzypadkugdyzwnioskiemowypłatęświadczeniawystępujeosobainnaniżuposażony–pełnomocnictwodoreprezentowaniatej

osoby(oryginałlubkopiapoświadczonazazgodnośćzoryginałem)**

** PotwierdzeniemożezostaćdokonaneprzezKonsultanta,PracownikaPrudentialwOddzialebądźwCentrali,przeznotariuszaluborgan

właściwydoichwydania.

***ZamiastprzedłożeniawrazzwnioskiemkopiidowoduosobistegomożliwejestpotwierdzenietożsamościuKonsultantaPrudentiallub

woddzialePrudential.

(4)

STRONA 4 z 11

*Podaniedanychwewnioskuumożliwisprawnerozpatrzenieroszczenia.Jeślinamomentskładaniawnioskuniewszystkiedanesą

dostępne,mogązostaćuzupełnionepozłożeniuwniosku.

Jeślizdarzeniedotyczyumów:Oszczędnościnaplus,Emeryturabezobaw,Startwżycie,PewnyKapitał,PruInwestycjakonserwatywna/

zrównoważona,należywypełnićczęśćOŚWIADCZENIEDOTYCZĄCEFATCAICRS:

OświadczeniedotycząceFATCAiCRSosobyuprawnionej(dotyczyumówOSZCZĘDNOŚCINA

PLUS,OSZCZĘDNOŚCIBEZOBAW,EMERYTURABEZOBAW,STARTWŻYCIE,PEWNYKAPITAŁ,

PRU INWESTYCJAKONSERWATYWNA/ZRÓWNOWAŻONA)

1. Niniejszeoświadczenieskładanejestwceluwypełnieniaobowiązkównałożonychnapolskieinstytucjefinansoweprzezustawęzdnia

9października2015r.owykonywaniuumowymiędzyRządemRzeczypospolitejPolskiejaRządemStanówZjednoczonychAmeryki

w sprawiepoprawywypełnianiamiędzynarodowychobowiązkówpodatkowychorazwdrożeniaustawodawstwaFATCAorazustawę

z dnia9marca2017r.owymianieinformacjipodatkowychzinnymipaństwami.

 WskazanewyżejobowiązkiobejmująidentyfikacjęKlientówbędącychrezydentamipodatkowymiinnychkrajów(wtymStanów

Zjednoczonych)lubkontrolowanychprzezrezydentówpodatkowychinnychkrajów(wtymStanówZjednoczonych)orazprzekazanie

danychdotyczącychzawartychprzeznichumówubezpieczeniadoorganówadministracjipodatkowejpaństw,wktórychrezydencja

takichosóbzostałazidentyfikowana(wtymamerykańskiegourzęduskarbowegoInternalRevenueServices–IRS),zapośrednictwem

polskichorganówpodatkowych.

2. Prudentialmaprawozweryfikowaćprawdziwośćdanychzawartychwoświadczeniuiwraziepodejrzenia,iżdanezłożone

w oświadczeniusąnieprawdziwe,możeprosićo przedłożenieprzezKlientadodatkowychdokumentówwcelupotwierdzeniatych

danych.

3. Klientmaprawodostępudoswoichdanych,atakżedoichpoprawianialubusunięcia.

4. WskazanierezydencjipodatkowejinnejniżPolskawniniejszymoświadczeniunakładanaPrudentialobowiązkisprawozdawcze

w zakresieprzekazywaniadoorganówadministracjipodatkowejpaństwawskazanegowtabelipowyżej(zapośrednictwempolskich

organówpodatkowych)danychdotyczącychpolisyijejPosiadacza.Przekazywanymidanymisąwszczególnościimięinazwisko,

adres,dataimiejsceurodzenia,numeridentyfikacjipodatkowej,numerpolisy,wartośćwykupu,płatnościuzyskaneztytułuumowy

ubezpieczeniaorazinnedanewymaganeprzepisamiprawa.

Wyjaśnienia stosowanych pojęć odnoszących się do rezydencji podatkowej.

Rezydencjapodatkowadanegopaństwaoznaczapodleganieopodatkowaniuodcałościdochodówzgodniezprzepisamiprawa

wewnętrznegotegopaństwa,zewzględunamiejscezamieszkanialubinnekryteriumopodobnymcharakterze.

Przykładowozgodniezustawązdnia26lipca1991r.opodatkudochodowymodosóbfizycznychopodatkowaniuodcałościdochodów

w Polscepodlegająosobyfizyczne,któremająmiejscezamieszkanianaterytoriumPolski,tj.:

1)posiadającentruminteresówżyciowychlubgospodarczych(ośrodekinteresówżyciowych)wPolscelub 2)przebywająnaterytoriumPolskidłużejniż183dni.

Prawokrajoweinnychpaństwmożeprzewidywaćodmiennewarunkipowstaniarezydencjipodatkowejwtychpaństwach.Dopowstania

rezydencjipodatkowejmożeprowadzićnp.podejmowaniepracylubdługotrwałypobytwdanympaństwie.Rezydencjępodatkowąnależy

określaćzuwzględnieniemodpowiednichumówounikaniupodwójnegoopodatkowania.

Wszczególnychprzypadkachmożliwejestposiadaniewięcejniżjednejrezydencjipodatkowej.Wtakiejsytuacjiprosimyopodanie

wszystkichkrajów,wktórychPosiadaczrachunkujestrezydentem.WraziewątpliwościwzakresieustaleniaPaństwarezydencji

podatkowejmogąskonsultowaćsięPaństwozwybranymprzezPaństwadoradcąpodatkowym.

PodatnikiemStanówZjednoczonych(osobąamerykańską)jestpodmiotprawny,którymasiedzibęlubmiejscezałożeniawStanach

Zjednoczonych,lubosobafizyczna,któraposiadaobywatelstwoamerykańskielubjestrezydentemStanówZjednoczonychdlacelów

podatkowych.DefinicjarezydentapodatkowegoStanówZjednoczonychobejmuje,wszczególności,osobymającemiejscezamieszkania

naterenieStanówZjednoczonych,posiadaczy„zielonejkarty”lubosobyprzebywającenaterytoriumStanówZjednoczonychprzezokres

dłuższyniż183dniwdanymrokukalendarzowym.SzczegółowadefinicjapodatnikaStanówZjednoczonych(osobyamerykańskiej)

zawartajestw przepisachkodeksupodatkowegoStanówZjednoczonych(InternalRevenueCode).

Jestemświadomy/świadomaodpowiedzialnościkarnejzazłożeniefałszywegooświadczenia.

Oświadczam,żeposiadamwyłączniepolskąrezydencjępodatkową.

TAK NIE

Wprzypadkuodpowiedzi„NIE”proszępodaćwszystkiekrajerezydencjipodatkowej.

Krajrezydencjipodatkowej Numeridentyfikacjipodatkowej(TIN/NIP)wkrajuinnejrezydencji

podatkowej(wpisz„X”,jeżelinumeridentyfikacjipodatkowejnie

zostałnadanywkrajurezydencji)

Niniejszymoświadczam,żezgodniezwewnętrznymiprzepisamiStanówZjednoczonychAmerykijestempodatnikiemStanów

ZjednoczonychAmeryki.

TAK NIE

NumerTIN(amerykańskinumerpodatkowy,wypełnićwprzypadkuodpowiedzi„TAK”)

ŚwiadczenieztytułuUbezpieczeniadodatkowego*

 nawypadekpoważnegozachorowania

 nawypadekpoważnegozachorowaniaplus

 nawypadekpoważnegozachorowaniadziecka

 kompleksowejochronynawypadekpoważnegozachorowania

(5)

STRONA 5 z 11

*Podaniedanychwewnioskuumożliwisprawnerozpatrzenieroszczenia.Jeślinamomentskładaniawnioskuniewszystkiedanesą

dostępne,mogązostaćuzupełnionepozłożeniuwniosku.

 kompleksowegoUbezpieczeniadodatkowegoprzejęciaopłacaniaskładeknawypadekpoważnegozachorowania

 przejęciaopłacaniaskładeknawypadekpoważnegozachorowania Nazwapoważnegozachorowania

Datawystąpieniapierwszychobjawów D D M M R R R R Datadiagnozy    D D M M R R R R Datawykonaniazabiegu   D D M M R R R R

Prosimyopodanieinformacjiolekarzu/ach,który/rzyprowadzilibadanialubleczeniewzwiązkuzww.poważnymzachorowaniem:

Specjalizacja NazwaiadresZOZ-u/szpitala/głównego

miejscapracylekarza Okresleczenia

Załączniki–wymaganedokumenty(prosimyozaznaczeniezałączników):

 pełnadokumentacjamedycznapotwierdzającawystąpieniepoważnegozachorowania(wtymkopiewykonanychbadańorazdiagnoza

lekarzaspecjalisty)(kopie)

 pełnadokumentacjamedycznadotyczącapoważnegozachorowania,wtymkartyinformacyjneleczeniaszpitalnego,dokumentacja

leczeniaambulatoryjnego,wynikibadań(kopie)

 wprzypadkugdyzwnioskiemowypłatęświadczeniawystępujeosobainnaniżUbezpieczony–pełnomocnictwodoreprezentowania

tejosoby(oryginałlubkopiapoświadczonazazgodnośćzoryginałem)**

** PotwierdzeniemożezostaćdokonaneprzezKonsultanta,PracownikaPrudentialwOddzialebądźwCentrali,przeznotariuszalub

organwłaściwydoichwydania.

ŚwiadczenieztytułuUbezpieczeniadodatkowego*

 nawypadekniezdolnościdopracy

 nawypadekniezdolnościdzieckadosamodzielnejegzystencji

 przejęciaopłacaniaskładeknawypadekniezdolnościdopracy

Datapowstanianiezdolnościdopracy/niezdolnościdosamodzielnejegzystencjiD D M M R R R R OkreszwolnienialekarskiegoodD D M M R R R R do D D M M R R R R

Przyczynaniezdolnościdopracy/niezdolnościdosamodzielnejegzystencji choroba wypadek Choroba

Prosimyopodanieokolicznościzdarzeniabędącegoprzyczynąniezdolnościdopracy,jeżeliniebyłaonaspowodowanachorobą:

Prosimyopodanieinformacjiolekarzu/ach,który/rzyprowadził/libadanialubleczeniewzwiązkuzniezdolnościądopracy:

Specjalizacja NazwaiadresZOZ-u/szpitala/głównego

miejscapracylekarza Okresleczenia/databadania

Załączniki–wymaganedokumenty(prosimyozaznaczeniezałączników):

 pełnadokumentacjamedycznapotwierdzającawystąpieniecałkowitejitrwałejniezdolnościdopracy/niezdolnościdosamodzielnej

egzystencji,wtymkartyinformacyjneleczeniaszpitalnego,dokumentacjaleczeniaambulatoryjnego,wynikibadań(kopie)

 orzeczeniekomisjilekarskiejZUS/KRUSlubkomisjilekarskiejprzyurzędziepracypotwierdzającecałkowitąniezdolnośćdo

wykonywaniajakiejkolwiekpracyzarobkowej(kopie)

 wprzypadkuniezdolnościdopracy/niezdolnościdosamodzielnejegzystencjipowstałejwwynikunieszczęśliwegowypadku

– oficjalnydokumentzpolicjilubprokuraturyopisującyokolicznościwypadku(kopia)

 zwolnienialekarskielubopinialekarskapotwierdzająceciągłośćniezdolnościdopracytrwającąnieprzerwanieprzezokresconajmniej

180dni(kopie)

 wprzypadkugdyzwnioskiemowypłatęświadczeniawystępujeosobainnaniżUbezpieczony–pełnomocnictwodoreprezentowania

tejosoby(oryginałlubkopiapoświadczonazazgodnośćzoryginałem)**

** PotwierdzeniemożezostaćdokonaneprzezKonsultanta,PracownikaPrudentialwOddzialebądźwCentrali,przeznotariuszalub

organwłaściwydoichwydania.

(6)

STRONA6z11

*Podaniedanychwewnioskuumożliwisprawnerozpatrzenieroszczenia.Jeślinamomentskładaniawnioskuniewszystkiedanesą

dostępne,mogązostaćuzupełnionepozłożeniuwniosku.

ŚwiadczenieztytułuUbezpieczeniadodatkowego*

 nawypadekpoważnegoinwalidztwa/uszczerbku

 przejęciaopłacaniaskładeknawypadekpoważnegoinwalidztwa/uszczerbku DatapowstaniauszczerbkuD D M M R R R R

Czyuszczerbekbyłspowodowanynieszczęśliwymwypadkiem? TAK NIE Jeślitak,prosimyopodanieokolicznościnieszczęśliwegowypadku:

Czyuszczerbekbyłspowodowanychorobą? TAK NIE Jeślitak,prosimyopodanieszczegółów:

Nazwachoroby

Datawystąpieniapierwszychobjawów D D M M R R R R Datadiagnozy    D D M M R R R R Datawykonaniazabiegu   D D M M R R R R

Prosimyopodanieinformacjiolekarzu/ach,który/rzyprowadzilibadanialubleczeniewzwiązkuzww.chorobą:

Specjalizacja NazwaiadresZOZ-u/szpitala/głównego

miejscapracylekarza Okresleczenia/databadania

Załączniki:

 wprzypadkuuszczerbkuspowodowanegonieszczęśliwymwypadkiem–oficjalnydokumentpotwierdzającyokoliczności

nieszczęśliwegowypadku(kopia)

 wprzypadkuuszczerbkuspowodowanegochorobą–pełnadokumentacjamedycznapotwierdzającawystąpienieuszczerbku,wtym

kopiewykonanychbadańorazdiagnozalekarzaspecjalisty(kopie)

 wprzypadkugdyzwnioskiemowypłatęświadczeniawystępujeosobainnaniżUbezpieczony–pełnomocnictwodoreprezentowania

tejosoby(oryginałlubkopiapoświadczonazazgodnośćzoryginałem)**

** PotwierdzeniemożezostaćdokonaneprzezKonsultanta,PracownikaPrudentialwOddzialebądźwCentrali,przeznotariuszalub

organwłaściwydoichwydania.

ŚwiadczenieztytułuUbezpieczeniadodatkowego(pobytwszpitaluluboperacja)*

czaspobytuwszpitaluod D D M M R R R R do D D M M R R R R czaspobytuwszpitaluod D D M M R R R R do D D M M R R R R czaspobytunaOIOMod D D M M R R R R do D D M M R R R R czaspobytunaOIOMod D D M M R R R R do D D M M R R R R dataoperacji  D D M M R R R R

dataoperacji  D D M M R R R R

Specjalizacja NazwaiadresZOZ-u/szpitala/głównego

miejscapracylekarza Okresleczenia/databadania

Załączniki:

 wprzypadkupobytuwszpitalu–kartainformacyjnazpobytuwszpitalu(kopia)

 wprzypadkupobytunaOIOM–dokumentpotwierdzającydługośćleczenianaOIOM(kopia)

 wprzypadkuoperacji–dokumentpotwierdzającyprzebytąoperację(kopia)

 wprzypadkugdyzwnioskiemowypłatęświadczeniawystępujeosobainnaniżUbezpieczony–pełnomocnictwodoreprezentowania

tejosoby(oryginałlubkopiapoświadczonazazgodnośćzoryginałem)**

** PotwierdzeniemożezostaćdokonaneprzezKonsultanta,PracownikaPrudentialwOddzialebądźwCentrali,przeznotariuszalub

organwłaściwydoichwydania.

(7)

STRONA7z11

*Podaniedanychwewnioskuumożliwisprawnerozpatrzenieroszczenia.Jeślinamomentskładaniawnioskuniewszystkiedanesą

dostępne,mogązostaćuzupełnionepozłożeniuwniosku.

WniosekowypłatęzaliczkinapoczetświadczeniaztytułuśmierciUbezpieczonego*

DataśmierciUbezpieczonego D D M M R R R R Prosimyopodanieprzyczynyśmierci:

Prosimyopodanieokolicznościśmierci:

Dodatkoweinformacje*

Oświadczeniepowinnozostaćwypełnioneprzezwnioskodawcę,zwyłączeniemprzypadkugdywnioskodawcanieukończył18rokużycia

lubjestosobąubezwłasnowolnioną.

Oświadczenieostatusieosobyzajmującejeksponowanestanowiskapolityczne(PEP)orazichrodzini

współpracowników***

Zapoznałem/amsięzwykazemosóbuznawanychzaosobyzajmująceeksponowanestanowiskapolityczneorazdefinicjąosóbznanych

jakobliscywspółpracownicy,któreznajdująsięnakolejnychstronach.Jestemświadoma/yodpowiedzialnościkarnejzazłożeniefałszywego

oświadczenia:

CzyjestPan/Pani:

Osobązajmującąeksponowanestanowiskopolityczne?

TAK NIE

Członkiemrodzinyosobyzajmującejeksponowanestanowiskopolityczne(tj.:małżonkiem,osobąpozostającąwewspólnympożyciu;dzieckiem

osobyzajmującejeksponowanestanowiskopolityczneidzieckiemmałżonkalubosobypozostającejwewspólnympożyciu;rodzicem)?

TAK NIE

Osobąznanąjakobliskiwspółpracownikosobyzajmującejeksponowanestanowiskopolityczne?

TAK NIE

***Podaniedanychzawartychwdokumenciewynikazprzepisówprawaijestniezbędnedozawarcialubobsługiumowyubezpieczenia

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Poniżejprzedstawiamyważneinformacjedotyczącedanychosobowychosóbuprawnionychdoświadczenia.

1.Kimjesteśmy?

Informujemy,żePrudentialInternationalAssuranceplcSpółkaAkcyjnaOddziałwPolscezsiedzibąwWarszawie(02-670)przy

ul. Puławskiej 182(„Prudential”,„my”)jestadministratoremPana/Panidanychosobowych,takichjakdaneadresowe,daneidentyfikacyjne,

informacjeorelacjipomiędzyosobąwystępującązwnioskiemaosobąuprawnioną,danedotyczącerachunkubankowegoidane

z dokumentów.

2.Wjakimcelu,najakiejpodstawieijakdługobędziemyprzetwarzaćPana/Panidaneosobowe?

Pana/Panidaneosobowebędąprzetwarzaneprzeznaswnastępującychcelach:

1) wypłaty świadczenia–napodstawieuzasadnionegointeresuPrudential;

2) reasekuracji ryzyka–wtymceluudostępnimyPana/Panidanenaszemureasekuratorowinapodstawieprawnieuzasadnionegointeresu

Prudential;

3) statystycznych i/lub analitycznych–napotrzebyrezerwtechniczno-ubezpieczeniowychnapodstawieprzepisówodziałalności

ubezpieczeniowejireasekuracyjnejoraznapodstawieuzasadnionegointeresuPrudential;

4) zapobiegania i wykrywania przestępczościnapodstawieprzepisówodziałalnościubezpieczeniowejireasekuracyjnej;

5) realizacji przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,wtymprzepisówFATCA(dotyczyproduktów

oszczędnościowych),orazobowiązkówzwiązanychzprzeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu –napodstawieprzepisówoprzeciwdziałaniupraniupieniędzyorazfinansowaniuterroryzmuorazprzepisówowypełnianiu

międzynarodowychobowiązkówpodatkowychorazwdrożeniaustawodawstwaFATCA,atakżeprzepisówo automatycznejwymianie

informacjipodatkowychz innymipaństwami;

6) rachunkowych,napodstawieprzepisóworachunkowości;

7) dochodzenia roszczeń Prudential oraz obrony praw Prudential w postępowaniu karnym–napodstawieprawnieuzasadnionegointeresu

Prudential.

(8)

STRONA 8 z 11

Pana/Panidaneosobowebędąprzechowywanedomomentuprzedawnieniaroszczeńztytułuumowyubezpieczenialubdomomentu

wygaśnięciaobowiązkuprzechowywaniadanych,wynikającegozprzepisówprawa.

3.KomuprzekazujemyPana/Panidaneosobowe?

OdbiorcamiPana/Panidanychosobowychbędą:zakładyubezpieczeńlubreasekuracji,KomisjaNadzoruFinansowego,biurainformacji

gospodarczej,GeneralnyInspektorInformacjiFinansowej,RzecznikFinansowy,kancelarieprawne,organyadministracjipaństwowej,o ile

zażądająudostępnieniaPana/Panidanychosobowychwzwiązkuz toczącymsiępostępowaniem,aobowiązekudostępnieniadanych

będziewynikałzprzepisówprawa.

PonadtoPana/Panidanemogąbyćprzekazywanepodmiotomprzetwarzającymdaneosobowenazlecenieadministratora,m.in.

dostawcomusługIT,mającymsiedzibęw WielkiejBrytanii,naterytoriumEuropejskiegoObszaruGospodarczego(„EOG”)lubna

terytoriumpaństwspozaEOG,takichjakIndielubStanyZjednoczone,przyczymtakiepodmiotyprzetwarzajądanenapodstawieumowy

z administratoremiwyłączniezgodniezpoleceniamiPrudential.

KrajespozaEOGmogąnieoferowaćtakiegosamegopoziomuochronydanychosobowychjakkrajeEOG.ZanimPana/Panidaneosobowe

zostanąprzekazanepozaEOG,Prudentialdołożywszelkichstarań,abytakieprzekazanieniedoprowadziłodoobniżeniapoziomuPana/

PaniochronyzagwarantowanegonapodstawieprzepisówobowiązującychwkrajachnależącychdoEOG.NależytaochronaPana/Pani

danychosobowychbędziezapewnionarównieżwraziedalszegoprzekazaniaPana/Panidanychosobowychzpierwotnegopaństwa

trzeciegodoinnego(kolejnego)państwatrzeciegoznajdującegosiępozaEOG.

WprzypadkutransferuPana/PanidanychosobowychpozaEOGichprzekazywanieodbywaćsiębędzienapodstawiestandardowych

klauzulochronydanychprzyjętychprzezKomisjęEuropejską.

MożePan/PanitakżepoprosićododatkoweinformacjewzakresieprzekazywaniadanychpozaEOGiuzyskaćkopięprzyjętychśrodków

ochrony,kontaktującsięznaminazasadachokreślonychwpkt5.

4.Pana/Paniprawa

1) Ma Pan/Pani prawo do żądania:

 a. dostępu do swoich danych osobowych,uzyskaniapotwierdzenia,czyPana/Panidaneosobowesąwykorzystywane,uzyskaniaich

kopiiorazdouzyskaniainformacjim.in.o:celachwykorzystania,kategoriachdanychosobowych,kategoriachodbiorców,którymdane

osobowezostałylubzostanąujawnione,planowanymokresieprzechowywaniadanychosobowych,atakżeoźródleichpozyskania

przeznas(art.15RODO–rozporządzeniaogólnegooochroniedanychosobowych);

 b. kopii danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarczył/a, i przekazaniajejPanu/Panilubinnemuwskazanemupodmiotowi

w powszechnieużywanym,możliwymdoodczytukomputerowegoformacie,jeżeliwykorzystujemyPana/Panidanenapodstawie

zgodylubwceluwykonaniaumowy(art.20RODO);

 c. sprostowania Pana/Pani danych osobowych,gdysąniekompletnelubnieprawidłowe(art.16RODO);

 d. usunięcia Pana/Pani wszystkich lub niektórych danych osobowych(art.17RODO),jeżeli:

 I. wycofał/aPan/Panizgodę,aniemamyinnejpodstawyprawnejwykorzystaniatychdanych;

 II. Pana/Panidaneosoboweprzestałybyćniezbędnedocelów,wktórychzostałyzebranelubwktórychbyływykorzystywane;

 III. wniósł/wniosłaPan/Panisprzeciw,któryuznaliśmyzazasadny;

 IV. Pana/Panidaneosobowesąwykorzystywaneniezgodniezprawem;

 e. ograniczenia wykorzystania Pana/Pani danych osobowych(art.18RODO),tj.zażądać,abyśmyzaprzestaliichwykorzystania(nie

dotyczytojednakprzechowywaniaPana/Panidanychosobowych)w sytuacjach,gdy:

 I. kwestionujePan/Paniprawidłowośćswoichdanychosobowych–wówczasograniczymyichwykorzystanienaczaspotrzebny

namdosprawdzeniaprawidłowościPana/Panidanych;

 II. kwestionujePan/Panizgodnośćzprawemwykorzystaniaprzeznasdanychosobowych;

 III. niepotrzebujemyjużtychdanych,alesąonePanu/Panipotrzebnedoustalenia,dochodzenialubobronyjego/jejroszczeń;

 IV. wniósł/wniosłaPan/PanisprzeciwwobecwykorzystywaniaPana/Panidanych–doczasupodjęciaprzeznasdecyzjicodo

zasadnościsprzeciwu.

2) Ma Pan/Pani również prawo do:

 a. wniesieniasprzeciwuzprzyczynzwiązanychzPana/PaniszczególnąsytuacjąwobecwykorzystywaniaPana/Panidanychosobowych

napodstawienaszychprawnieuzasadnionychinteresów;naskutekwniesieniasprzeciwurozważymy,czy–zewzględunaPana/

Paniszczególnąsytuację–ochronaPana/Paniinteresów,prawi wolnościprzeważanadinteresami,którerealizujemy,wykorzystując

Pana/Panidaneosobowe;jeżeliPana/Panisprzeciwokażesięzasadny,aniemainnejpodstawyprawnejwykorzystaniatychdanych,

usuniemyje(art.21ust.1RODO);

 b. cofnięciawyrażonejzgodynawykorzystywaniedanychosobowychwdowolnymmomencie;cofnięciezgodypozostajebezwpływuna

zgodnośćzprawemichwykorzystywanianapodstawiezgodyprzedjejcofnięciem(art.7RODO).

5.Jakmożnasięznamiskontaktować?

Wprzypadkujakichkolwiekpytań,uwagiwnioskówdotyczącychniniejszejklauzuli,wcelucofnięciazgodylubskorzystaniazprzysługujących

prawnależyskontaktowaćsięzPrudentialzapośrednictwemadresue-mail:bok.rodo@prudential.pl,infolinii:801302010(czynnejod

poniedziałkudopiątkuwgodzinach:9.00–18.00),drogąpisemnąnaadressiedzibyPrudential(podanywpkt1niniejszegodokumentu)lub

osobiście/telefoniczniezprzedstawicielemPrudential.

MożePan/PaniteżskontaktowaćsięzInspektoremOchronyDanych,ustanowionymprzezadministratoradanych,podadreseme-mail:

IOD@prudential.pl.

MaPan/PanirównieżprawowniesieniaskargidoPrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych.

 Oświadczam,żewszystkiedanewniniejszymwnioskupodałem/amwdobrejwierzeizgodniezmojąnajlepsząwiedzą.

Miejscowość

D D M M R R R R

Dataipodpisosobywystępującejzwnioskiem

(9)

STRONA 9 z 11

6.OświadczenieKonsultantalubPracownikaoddziału

Potwierdzam,żewstosunkudoUbezpieczającego/Ubezpieczonego/Uprawnionego/Uposażonegowykonałem/amwszystkieczynności

związanezidentyfikacjąorazweryfikacjątożsamościKlientazgodniezobowiązującymiprzepisamiprawaiwewnętrznymiprocedurami.

D D M M R R R R

Data

ImięinazwiskoKonsultantawspółpracującegolubPracownikaoddziału

Miejscowość

Numer Oddział Podpis

Wykazosóbuznawanychzaosobyzajmująceeksponowanestanowiskapolityczne 1) PrezydentRzeczypospolitejPolskiej;

2) PrezesRadyMinistrów;

3) wiceprezesRadyMinistrów;

4) minister;

5) sekretarzstanu;

6) podsekretarzstanu;

7) poseł;

8) senator;

9) posełdoParlamentuEuropejskiego;

10) członekorganureprezentującegona

zewnątrzpartiępolitycznązgłoszoną

doewidencjipartiipolitycznych,

prowadzonejprzezSądOkręgowy

w Warszawie;

11) członekorganupartiipolitycznej

zgłoszonejdoewidencjipartii

politycznych,prowadzonejprzezSąd

OkręgowywWarszawie,uprawniony

dozaciąganiazobowiązań

majątkowych;

12) sędziaTrybunałuStanu;

13) sędziaSąduNajwyższego;

14) sędziaTrybunałuKonstytucyjnego;

15) sędziaNaczelnegoSądu

Administracyjnego;

16) sędziaSąduApelacyjnego;

17) PrezesNarodowegoBankuPolskiego;

18) członekZarząduNarodowegoBanku

Polskiego;

19) członekRadyPolitykiPieniężnej;

20) pełnomocnyprzedstawiciel

RzeczypospolitejPolskiejwinnym

państwielubprzyorganizacji

międzynarodowej;

21) chargéd’affaires;

22) oficerzajmującystanowiskosłużbowe

wsiłachzbrojnychRzeczypospolitej

Polskiejzaszeregowanedostopni

generalskich(admiralskich);

23) pełnomocnikMinistraObrony

Narodowejpowołanynapodstawie

odrębnejdecyzjiMinistraObrony

Narodowej;

24) dyrektor,prezesprzedsiębiorstwa

państwowegolubinnestanowisko

równoważne;

25) przewodniczącyradynadzorczej

przedsiębiorstwapaństwowego;

26) członekradynadzorczej

przedsiębiorstwapaństwowego;

27) prezeszarząduspółkizudziałem

SkarbuPaństwa,wktórejponad

połowaakcjialboudziałównależy

doSkarbuPaństwalubinnych

państwowychosóbprawnych;

28) członekzarząduspółkizudziałem

SkarbuPaństwa,wktórejponad

połowaakcjialboudziałównależy

doSkarbuPaństwalubinnych

państwowychosóbprawnych;

29) przewodniczącyradynadzorczej

spółkizudziałemSkarbuPaństwa,

wktórejponadpołowaakcjialbo

udziałównależydoSkarbuPaństwa

lubinnychpaństwowychosób

prawnych;

30) członekradynadzorczejspółki

z udziałemSkarbuPaństwa,wktórej

ponadpołowaakcjialboudziałów

należydoSkarbuPaństwalubinnych

państwowychosóbprawnych;

31) dyrektorgeneralnyurzędunaczelnego

organupaństwa;

32) dyrektorgeneralnyurzędu

centralnegoorganupaństwa;

33) dyrektorgeneralnyurzędu

wojewódzkiego;

34) SzefKancelariiPrezydenta

RzeczypospolitejPolskiej;

35) SzefKancelariiPrezesaRady

Ministrów;

36) SzefKancelariiSejmu;

37) SzefKancelariiSenatu;

38) wojewoda;

39) wicewojewoda;

40) marszałekwojewództwa;

41) innyniżmarszałekwojewództwa

członekzarząduwojewództwa;

42) wójt,burmistrz,prezydentmiasta;

43) zastępcawójta,burmistrzai

prezydentamiasta;

44) starosta;

45) innyniżstarostaczłonekzarządu

powiatu;

46) DyrektorGeneralnyKrajowego

OśrodkaWsparciaRolnictwa;

47) zastępcaDyrektoraGeneralnego

KrajowegoOśrodkaWsparcia

Rolnictwa;

48) DyrektorGeneralnyLasów

Państwowych;

49) zastępcaDyrektoraGeneralnego

LasówPaństwowych;

50) DyrektorGeneralnySłużby

Więziennej;

51) zastępcaDyrektoraGeneralnego

SłużbyWięziennej;

52) dyrektorgeneralnysłużby

zagranicznej;

53) dyrektorgeneralnyurzędu

przewodniczącegokomitetu

wchodzącegowskładRady

Ministrów;

54) dyrektorKrajowejSzkoły

AdministracjiPublicznej;

55) zastępcadyrektoraKrajowejSzkoły

AdministracjiPublicznej;

56) DyrektorPolskiegoCentrum

Akredytacji;

57) zastępcaDyrektoraPolskiego

CentrumAkredytacji;

58) dyrektorRządowegoCentrum

Bezpieczeństwa;

59) zastępcadyrektoraRządowego

CentrumBezpieczeństwa;

60) DyrektorTransportowegoDozoru

Technicznego;

61) zastępcaDyrektoraTransportowego

DozoruTechnicznego;

62) GeneralnyDyrektorDrógKrajowych

i Autostrad;

63) zastępcaGeneralnegoDyrektoraDróg

KrajowychiAutostrad;

64) GeneralnyDyrektorOchrony

Środowiska;

65) zastępcaGeneralnegoDyrektora

OchronyŚrodowiska;

66) GeneralnyInspektorInformacji

Finansowej;

67) GłównyGeodetaKraju;

68) zastępcaGłównegoGeodetyKraju;

69) GłównyInspektorFarmaceutyczny;

70) zastępcaGłównegoInspektora

Farmaceutycznego;

71) GłównyInspektorJakościHandlowej

ArtykułówRolno-Spożywczych;

72) zastępcaGłównegoInspektora

JakościHandlowejArtykułówRolno- Spożywczych;

73) GłównyInspektorNadzoru

Budowlanego;

74) zastępcaGłównegoInspektora

NadzoruBudowlanego;

75) GłównyInspektorOchronyRoślin

i Nasiennictwa;

76) zastępcaGłównegoInspektora

OchronyRośliniNasiennictwa;

77) GłównyInspektorOchrony

Środowiska;

78) ZastępcaGłównegoInspektora

OchronyŚrodowiska;

79) GłównyInspektorPracy;

80) zastępcaGłównegoInspektoraPracy;

81) GłównyInspektorSanitarny;

(10)

STRONA 10 z 11 82) zastępcaGłównegoInspektora

Sanitarnego;

83) GłównyInspektorTransportu

Drogowego;

84) zastępcaGłównegoInspektora

TransportuDrogowego;

85) GłównyLekarzWeterynarii;

86) zastępcaGłównegoLekarza

Weterynarii;

87) GłównyRzecznikDyscypliny

Finansowej;

88) zastępcaGłównegoRzecznika

DyscyplinyFinansowej;

89) KomendantGłównyPaństwowej

StrażyPożarnej;

90) zastępcaKomendantaGłównego

PaństwowejStrażyPożarnej;

91) KomendantGłównyPolicji;

92) zastępcaKomendantaGłównego

Policji;

93) KomendantGłównyStraży

Granicznej;

94) zastępcaKomendantaGłównego

StrażyGranicznej;

95) KomendantSłużbyOchronyPaństwa;

96) zastępcaKomendantaSłużby

OchronyPaństwa;

97) NaczelnyDyrektorArchiwów

Państwowych;

98) zastępcaNaczelnegoDyrektora

ArchiwówPaństwowych;

99) PrezesAgencjiMieniaWojskowego;

100)zastępcaPrezesaAgencjiMienia

Wojskowego;

101) PrezesAgencjiRestrukturyzacji

i ModernizacjiRolnictwa;

102)zastępcaPrezesaAgencji

Restrukturyzacjii Modernizacji

Rolnictwa;

103)PrezesBiuradosprawSubstancji

Chemicznych;

104)PrezesGłównegoUrzęduMiar;

105)wiceprezesGłównegoUrzęduMiar;

106)PrezesGłównegoUrzędu

Statystycznego;

107)wiceprezesGłównegoUrzędu

Statystycznego;

108)PrezesInstytutuPamięciNarodowej

–KomisjiŚciganiaZbrodniprzeciwko

NarodowiPolskiemu;

109)zastępcaPrezesaInstytutuPamięci

Narodowej–KomisjiŚciganiaZbrodni

przeciwkoNarodowiPolskiemu;

110)PrezesKasyRolniczego

UbezpieczeniaSpołecznego;

111) zastępcaPrezesaKasyRolniczego

UbezpieczeniaSpołecznego;

112)PrezesKrajowegoZasobu

Nieruchomości;

113)zastępcaPrezesaKrajowegoZasobu

Nieruchomości;

114) PrezesNajwyższejIzbyKontroli;

115)wiceprezesNajwyższejIzbyKontroli;

116)członekKolegiumNajwyższejIzby

Kontroli;

117)PrezesNarodowegoFunduszu

Zdrowia;

118)zastępcaPrezesaNarodowego

FunduszuZdrowia;

119)PrezesPaństwowegoGospodarstwa

WodnegoWodyPolskie;

120)zastępcaPrezesaPaństwowego

GospodarstwaWodnegoWody

Polskie;

121)PrezesPaństwowejAgencji

Atomistyki;

122)wiceprezesPaństwowejAgencji

Atomistyki;

123)PrezesPolskiejAgencjiKosmicznej;

124)wiceprezesPolskiejAgencji

Kosmicznej;

125)PrezesPolskiejAgencjiNadzoru

Audytowego;

126)ZastępcaPrezesaPolskiejAgencji

NadzoruAudytowego;

127)PrezesPolskiejAgencjiRozwoju

Przedsiębiorczości;

128)zastępcaPrezesaPolskiejAgencji

RozwojuPrzedsiębiorczości;

129)PrezesPolskiejOrganizacji

Turystycznej;

130)wiceprezesPolskiejOrganizacji

Turystycznej;

131)PrezesProkuratoriiGeneralnej

RzeczypospolitejPolskiej;

132)wiceprezesProkuratoriiGeneralnej

RzeczypospolitejPolskiej;

133)PrezesRządowegoCentrum

Legislacji;

134)wiceprezesRządowegoCentrum

Legislacji;

135)PrezesRządowejAgencjiRezerw

Strategicznych;

136)zastępcaPrezesaRządowejAgencji

RezerwStrategicznych;

137)PrezesUrzęduDozoruTechnicznego;

138)WiceprezesUrzęduDozoru

Technicznego;

139)PrezesUrzęduKomunikacji

Elektronicznej;

140)zastępcaPrezesaUrzęduKomunikacji

Elektronicznej;

141) PrezesUrzęduLotnictwaCywilnego;

142)wiceprezesUrzęduLotnictwa

Cywilnego;

143)PrezesUrzęduOchronyDanych

Osobowych;

144)zastępcaPrezesaUrzęduOchrony

DanychOsobowych;

145)PrezesUrzęduOchronyKonkurencji

i Konsumentów;

146)wiceprezesUrzęduOchrony

Konkurencjii Konsumentów;

147)PrezesUrzęduPatentowego

RzeczypospolitejPolskiej;

148)zastępcaPrezesaUrzędu

PatentowegoRzeczypospolitej

Polskiej;

149)PrezesUrzęduRegulacjiEnergetyki;

150)wiceprezesUrzęduRegulacji

Energetyki;

151) PrezesUrzęduRejestracjiProduktów

Leczniczych,WyrobówMedycznych

i ProduktówBiobójczych;

152)WiceprezesUrzęduRejestracji

ProduktówLeczniczych,Wyrobów

MedycznychiProduktówBiobójczych;

153)PrezesUrzęduTransportu

Kolejowego;

154)wiceprezesUrzęduTransportu

Kolejowego;

155)PrezesUrzęduZamówień

Publicznych;

156)wiceprezesUrzęduZamówień

Publicznych;

157)PrezesWyższegoUrzęduGórniczego;

158)wiceprezesWyższegoUrzędu

Górniczego;

159)PrezesZakładuUbezpieczeń

Społecznych;

160)członekZarząduZakładu

UbezpieczeńSpołecznych;

161) PrezesZarząduBankuGospodarstwa

Krajowego;

162)wiceprezesZarząduBanku

GospodarstwaKrajowego;

163)członekZarząduBanku

GospodarstwaKrajowego;

164)PrezesZarząduNarodowego

FunduszuOchronyŚrodowiska

i GospodarkiWodnej;

165)zastępcaPrezesaZarządu

NarodowegoFunduszuOchrony

ŚrodowiskaiGospodarkiWodnej;

166)PrezesZarząduPaństwowego

FunduszuRehabilitacjiOsób

Niepełnosprawnych;

167)zastępcaPrezesaZarządu

PaństwowegoFunduszuRehabilitacji

OsóbNiepełnosprawnych;

168)ProkuratorGeneralny;

169)zastępcaProkuratoraGeneralnego;

170)ProkuratorKrajowy;

171) PrzewodniczącyKomisjiNadzoru

Finansowego;

172)ZastępcaPrzewodniczącegoKomisji

NadzoruFinansowego;

173)członekKomisjiNadzoru

Finansowego;

174) PrzewodniczącyPaństwowejKomisji

dosprawwyjaśnianiaprzypadków

czynnościskierowanychprzeciwko

wolnościseksualneji obyczajności

wobecmałoletniegoponiżejlat15;

175)członekPaństwowejKomisjidospraw

wyjaśnianiaprzypadkówczynności

skierowanychprzeciwkowolności

seksualnejiobyczajnościwobec

małoletniegoponiżejlat15;

176)PrzewodniczącyKrajowejRady

Radiofoniii Telewizji;

177)zastępcaPrzewodniczącegoKrajowej

RadyRadiofoniiiTelewizji;

178)członekKrajowejRadyRadiofonii

i Telewizji;

179)PrzewodniczącyPaństwowejKomisji

Wyborczej;

180)zastępcaPrzewodniczącego

PaństwowejKomisjiWyborczej;

181)członekPaństwowejKomisji

Wyborczej;

(11)

STRONA 11 z 11 to marka Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

PrudentialInternationalAssuranceplcSpółkaAkcyjnaOddziałwPolsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000708052, NIP: 1080022291, infolinia: 801 30 20 10, e-mail: bok@prudential.pl, www.pru.pl 182)przewodniczącyRadydoSpraw

Uchodźców;

183)wiceprzewodniczącyRadydoSpraw

Uchodźców;

184)PrzewodniczącyRadyMediów

Narodowych;

185)członekRadyMediówNarodowych;

186)RzecznikFinansowy;

187)zastępcaRzecznikaFinansowego;

188)RzecznikMałychiŚrednich

Przedsiębiorców;

189)zastępcaRzecznikaMałychiŚrednich

Przedsiębiorców;

190)RzecznikPrawDziecka;

191)zastępcaRzecznikaPrawDziecka;

192)RzecznikPrawObywatelskich;

193)zastępcaRzecznikaPraw

Obywatelskich;

194)RzecznikPrawPacjenta;

195)zastępcaRzecznikaPrawPacjenta;

196)SzefAgencjiBezpieczeństwa

Wewnętrznego;

197)zastępcaSzefaAgencji

BezpieczeństwaWewnętrznego;

198)SzefAgencjiWywiadu;

199)zastępcaSzefaAgencjiWywiadu;

200)SzefBiuraBezpieczeństwa

Narodowego;

201)ZastępcaSzefaBiuraBezpieczeństwa

Narodowego;

202)SzefCentralnegoBiura

Antykorupcyjnego;

203)SzefKrajowegoBiuraWyborczego;

204)SzefKrajowejAdministracji

Skarbowej;

205)zastępcaSzefaKrajowejAdministracji

Skarbowej;

206)SzefSłużbyCywilnej;

207)SzefSłużbyKontrwywiadu

Wojskowego;

208)zastępcaSzefaSłużbyKontrwywiadu

Wojskowego;

209)SzefSłużbyWywiaduWojskowego;

210)zastępcaSzefaSłużbyWywiadu

Wojskowego;

211) SzefSłużbyZagranicznej;

212)SzefUrzędudoSpraw

Cudzoziemców;

213)zastępcaSzefaUrzędudoSpraw

Cudzoziemców;

214)SzefUrzędudoSprawKombatantów

i OsóbRepresjonowanych;

215)zastępcaSzefaUrzędudo

SprawKombatantówi Osób

Represjonowanych.

Osobyznanejakobliscywspółpracownicy

Osobyznanejakobliscywspółpracownicyosóbzajmującycheksponowanestanowiskapolityczneto:

a) osobyfizycznebędącebeneficjentamirzeczywistymiosóbprawnych,jednostekorganizacyjnychnieposiadającychosobowości

prawnejlubtrustówwspólniezosobązajmującąeksponowanestanowiskopolitycznelubutrzymująceztakąosobąinnebliskie

stosunkizwiązanezprowadzonądziałalnościągospodarczą;

b) osobyfizycznebędącejedynymbeneficjentemrzeczywistymosóbprawnych,jednostekorganizacyjnychnieposiadających

osobowościprawnejlubtrustu,októrychwiadomo,żezostałyutworzonewceluuzyskaniafaktycznejkorzyściprzezosobęzajmującą

eksponowanestanowiskopolityczne.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :