• Nie Znaleziono Wyników

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

WISŁA JAWORNIK

ul. BRZOZOWA 7

i ul. BRZOZOWA 14

(2)

2

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

Ośrodek Szkoleniowy składający się z dwóch oddzielnych budynków zlokalizowanych w Wiśle Jaworniku.

I Budynek zlokalizowany jest Wiśle przy ul. Brzozowej 7 - na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr: 2845/1 oraz 2839/9 o łącznej pow. 3.327 m² oraz prawo własności zabudowań o pow. 504,95 m². Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BB1C/00027871/9.

Budynek składa się z 7 pokoi z łazienkami i balkonem, 3 apartamentów, sauny, sali szkoleniowej, sali z tenisem stołowym oraz duży taras.

II Budynek zlokalizowany jest w Wiśle przy ul. Brzozowej 14 - na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr: 2852/2, 2853/16 oraz 2862/18 o łącznej pow.

3.706 m² oraz prawo własności zabudowań o pow. użytkowej 822,25 m². Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BB1C/00006987/2.

Budynek składa się z 14 pokoi z łazienkami , 3 apartamentów, kuchni, stołówki oraz sali bilardowej.

(3)

3

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi :

2 360 000 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż objęta zwolnieniem z opodatkowania VAT. Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT (po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez Strony).

Położenie nieruchomości

Nieruchomości położone są w Gminie Wisła powiat Cieszyński, w południowej części województwa śląskiego, relatywnie blisko granicy państwa, drogi ekspresowej do Cieszyna. Miasto Wisła razem z sąsiadującym Ustroniem tworzą znany w kraju kompleks turystyczny i jedną z najbardziej rozwiniętych baz turystycznych w Beskidach. Obszar posiada dobre funkcje, rozwiniętą infrastrukturę towarzyszącą, dobry dojazd drogą dwupasmową ze Śląska. Nieruchomości położone są w strefie pośredniej miasteczka czyli Wisła Jawornik na uboczu.

(4)

4 Mapka lokalizacyjna obu budynków

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wisła dla dzielnicy Jawornik posiada uchwalony plan miejscowy. Uchwała XXXXVII/397/2006 z 16 maja 2006 r. Działki znajdują się w jednostce opisanej jako „teren przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej, obsługa usług turystycznych”. Przedmiotowe działki są zabudowane budynkiem domu wczasowego.

Przeznaczenie nieruchomości jest zgodne z dopuszczonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dostępność komunikacyjna

Do nieruchomości zapewniony jest dostęp zarówno prywatnymi, jak i publicznymi środkami transportu. Przed budynkami zlokalizowany jest parking. W odległości około 3,5 km, od nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy PKS i stacja PKP.

Opis techniczny budynków

Budynki z lat 60 tych, po modernizacji wnętrz, częściowo rozbudowane w roku 1997, na bieżąco remontowane, a urządzenia konserwowane. Elementy konstrukcyjne solidne bez usterek budowlanych.

Budynki wyposażone jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną i c.o.

Niniejsza oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia wnętrz budynków w Wiśle oferowanych do sprzedaży

(5)

5

Korytarz Recepcja

Kuchnia

(6)

6 Pokoje

Sala bilardowa Stołówka

(7)

7 Węzły sanitarne

Sala fitness lub szkoleniowa Sauna

(8)

8 DANE KONTAKTOWE

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Biuro Obsługi Nieruchomości w Krakowie

ul. Chorzowska 1 40 – 021 Katowice

Wacław Obłoza e-mail:

Waclaw.Obloza@pekao.com.pl tel. +48 12-266-33-56

kom. +48 603-744-163 Jacek Stokowacki e-mail:

Jacek.Stokowacki@pekao.com.pl tel. + 48 32- 358-61-85

kom. + 48 601-409-454

DANE ADRESOWE

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Departament Zarządzania Nieruchomościami ul. Żwirki i Wigury 31

02-091 Warszawa Sekretariat DZN

e-mail: sekdzn@pekao.com.pl tel. +48 22 524-88-90

fax +48 22 534-63-75 Kinga Brzezińska

e-mail: Kinga.Brzezinska@pekao.com.pl tel. +48 22 524-88-37

Cytaty

Powiązane dokumenty

(prosimy o podanie miejscowości w której znajduje się port i odległości w km;. interesują nas wszystkie porty znajdujące się w promieniu

§5. Zasady określone w niniejszym paragrafie podlegają ograniczeniom określonym w rozdziale 5 niniejszej uchwały, zawierającym szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz

6) nakaz stosowania kolorystyki elewacji zewnętrznych budynków w odcieniach bieli, żółci, szarości i beżu oraz w odcieniach wynikających ze stosowania na elewacjach materiałów

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi komercyjne realizowane jako wielkopowierzchniowy obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 z obiektami

2) przeznaczenie uzupełniające – tymczasowe obiekty handlowo-usługowe, miejsca postojowe, chodniki, drogi rowerowe, drogi pieszo-rowerowe, ciągi pieszo-jezdne,

a) nakazuje się zachowanie układu kompozycyjnego, w szczególności linii zabudowy, b) dopuszcza się nową zabudowę zharmonizowaną w zakresie wysokości zabudowy, kształtu

Uwzględniając przyrodnicze predyspozycje dla obszaru sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie – Zachód” wskazane w ramach

rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

11) zieleni komponowanej - należy przez to rozumieć drzewa, krzewy i rośliny zielne, w tym powierzchnie trawiaste, skomponowane we właściwych proporcjach, układach, składzie

Do użytku o nazwie „tereny przemysłowe” zalicza się grunty „zajęte pod budynki prze- mysłowe lub magazynowe oraz związane z tymi budynkami budowle i urządzenia, w

1, inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów - oznaczonych na

odległość pomiędzy skrzyżowaniem drogi klasy Z (01-KDZ) z drogami innych klas poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 500 m oraz na terenie zabudowy nie

1) tereny oznaczone symbolami: 1.U/MN, 2.U/MN w całości oraz teren oznaczony symbolem: 3.U/MN częściowo znajdują się w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią, tak zwaną:

Wzrost, czy spadek wartości nieruchomości powinien być ustalany na dzień jej zbycia i stanowić różnicę pomiędzy wartością nieruchomości określoną przy

W terenach MW.1 – MW.14 wprowadzono zakaz zwiększania istniejącej intensywności zabudowy (tj. zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków). W celu ochrony

4) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz

Teren o symbolu 3.106.RMu położony jest w strefie o symbolu B2- obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

TERENY INSTYTUTU MATKI I DZIECKA.. OBSZAR OPRACOWANIA TERENY SZPITALA WOLSKIEGO.. OBSZAR OPRACOWANIA TERENY SZPITALA WOLSKIEGO.. OBSZAR OPRACOWANIA TERENY SZPITALA WOLSKIEGO.. 2021

Zagadnienia infrastruktury technicznej, w tym szczególnie problematykę zagospodarowania wód opadowych oraz zabezpieczenie terenów dla budowy zbiorników retencyjnych,.

5) "dopuszczeniu" należy przez to rozumieć uprawnienia do realizacji na działce budowlanej obiektów budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach i

4) wysokość obiektów budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej do 25,0 m i dopuszcza się jej zwiększenie do 50,0 m wyłącznie w odniesieniu do wolnostojących

10) usługach towarzyszących – należy przez to rozumieć usługi zlokalizowane w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o powierzchni całkowitej w rozumieniu

Ed ecco che probabilmente questa opportunità, perché poi noi non siamo qui a sponsorizzare il prodotto della banca XYZ, così come il prodotto finanziario XYZ, ma la nostra mission