• Nie Znaleziono Wyników

obecność studenta na zajęciach jest każdorazowo weryfikowana przez prowadzącego, b

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "obecność studenta na zajęciach jest każdorazowo weryfikowana przez prowadzącego, b"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Warunki zaliczenia z przedmiotu „Podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego”

1. Obecność:

a. obecność studenta na zajęciach jest każdorazowo weryfikowana przez prowadzącego,

b. w przypadku nieobecności studenta na zajęciach, jest on zobligowany do zaliczenia nieobecności poprzez udzielnie odpowiedzi na pytania dotyczące materii omawianej na zajęciach w których nie uczestniczył,

c. pytania mogą być zadane w formie ustnej lub pisemnej, na konsultacjach,

d. nieobecność należy zaliczyć w terminie dwóch tygodni od czasu ustania przyczyny nieobecności, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od zajęć na których student był obecny (najbliższe zajęcia po nieobecności),

e. niezaliczenie nieobecności skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania zaliczenia z przedmiotu.

2. Zaliczenie przedmiotu obejmuje sprawdzenie przez prowadzącego wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studenta; sprawdzenie wiedzy i umiejętności zostanie przeprowadzone w formie kolokwium na które składa się test oraz kazus, sprawdzenie kompetencji społecznych nastąpi przez uwzględnienie przy wystawianiu oceny końcowej merytorycznej aktywności studenta na zajęciach;

a. zakres kolokwium będzie obejmował materiał omówiony na zajęciach i polecony studentom do samodzielnej lektury. Jego zakres zostanie uszczegółowiony na zajęciach poprzedzających kolokwium. W trakcie semestru zostaną przeprowadzone dwa kolokwia, na 8 i 14 zajęciach z kolei.

b. test (wiedza) - test z wiedzy będzie składał się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z podanymi wariantami odpowiedzi w liczbie od 2 do 5 do wyboru. Czas na rozwiązanie testu będzie proporcjonalny do ilości pytań uwzględniając 1 min.

na 1 pytanie. Oceny z testu będą zależne od ilości uzyskanych procentowo poprawnych odpowiedzi z uwzględnieniem poniższej skali ocen:

i. 3 dla x>50%

ii. 3,5 dla x>60%

iii. 4 dla x>70%

iv. 4,5 dla x>80%

v. 5 dla x>90%

- gdzie x to ilość uzyskanych przez studenta poprawnych odpowiedzi.

(2)

Studenci mogą poprawiać tylko oceny niedostateczne.

c. kazus (umiejętności) – student otrzyma opis problemu prawnego z zakresu materiału przewidzianego na kolokwium z pytaniami, na które będzie musiał udzielić pisemnie odpowiedzi.

d. kompetencje społeczne – ocena za kompetencje społeczne zależna jest od ilości zdobytych przez studenta „+” i przedstawia się w następujący sposób:

i. 0 = 2 ii. + = 3 iii. ++ = 4 iv. +++ = 5

„+” można zdobyć na merytoryczną aktywność na zajęciach oraz za przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach zagadnienia związanego z bieżącym tematem zajęć, po wcześniejszym ustaleniu zagadnienia z prowadzącym.

W przypadku prezentacji „+” można uzyskać za przygotowanie i zaprezentowanie poprawnego merytorycznie zagadnienia, natomiast „++” można uzyskać, jeżeli przy prezentacji zagadnienia zostały użyte pomoce multimedialne (np.

prezentacja) oraz student podczas prezentowanie nie czyta treści ze slajdów lub z opracowania papierowego lecz omawia zagadnienie z „pamięci”. Dopuszczalne jest korzystanie z konspektu, cytatów, teksów aktów prawnych podczas prezentowanie zagadnienia.

Ocena końcowa jest średnią ważoną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta (w przypadku poprawy testu brana jest pod uwagę zarówno ocena niedostateczna jak i poprawiona) przyjmując następujące współczynniki dla poszczególnych ocen:

1. oceny z testu 50%, 2. oceny z kazusów 30%,

3. ocena z kompetencji społecznych 20%.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu koniecznym jest uzyskanie z obu testów co najmniej oceny dostatecznej (3) oraz uzyskanie średniej ważonej ze wszystkich ocen co najmniej 3.0.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obniżenie oceny o 0,5 następuje w przypadku każdorazowego niezaliczenia nieobecności na zajęciach we wskazanym terminie (por. b) oraz w przypadku

Pogoda i klimat( obserwacje meteorologiczne, cechy pogody w różnych porach roku, zależności pomiędzy wysokością Słońca, długością dnia a temperaturą w różnych porach

Abramowicz, Zadania konkursowe z matematyki dla uczniów szkół podstawowych, PZWS, Warszawa, 1967 i lata późniejsze3. Zielińska, Zbiór zadań z algebry do szkoły podstawowej,

a) W Polsce lasy występują na terenach o wszystkich typach gleby, co znajduje odzwierciedlenie w układzie typów siedliskowych lasu. b) W Polsce lasy występują przede wszystkim

a) herbata czerwona, woda, rum, cytryna, cukier c) herbata biała, woda, bita śmietanka b) woda, herbata zielona, konfitura wiśniowa d) woda, herbata czarna, mleko, cukier

a) podzielona ukośnie do osi korbowodu, b) podzielona prostopadle do osi korbowodu, c) podzielona wzdłuż osi korbowodu, d) nie jest dzielona. Siedziba firmy „BIN” Sp. Suma

Jednak aby nie było tak prosto, będziecie musieli dorysować rysunek ekierki z wymiarowaniem, które pozwoli na wykonanie takiej ekierki np... Poniższy rysunek proszę przenieść, jak

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów... 2

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów.. Symbol efektów

Przedstawienie metody pracy wybitnych prawników na obszarze prawa prywatnego, z uwzględnieniem kontekstu historycznego ich działalności, jak i wpływu poszczególnych

CP1 Zapoznanie sie˛ z celami i zadaniami in˙zynierii oprogramowania CP2 Poznanie podstaw analizy obiektowej. CP3

bardzo dobry (bdb; 5,0): student(ka) (1) prezentuje bardzo dobry poziom wiedzy i umiejętności w zakresie scharakteryzowanych wyżej treści kształcenia, (2)

EPU1 Student potrafi wykorzystywać posiadany zasób wiedzy teoretycznej do analizowania, diagnozowania i formułowania opinii na temat konkretnych stanów faktycznych w

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów.. Symbol i

Kod Student potrafi: Realizuje cel Efekty kie- runkowe EU-U3 Student potrafi zaplanowa´c dzia lania sprzeda˙zowe w zale˙zno´sci od1. etapu na kt´orym znajduje sie˛ u˙zytkownik

* proszę wskazać z proponowanych przykładów pracy własnej studenta właściwe dla opisywanych zajęć lub/i zaproponować inne. Kryteria oceniania wg skali stosowanej

Symbol/symbole EU dla modułu zajęć/przedmiotu Podstawy polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej OS_01-03 Cele i założenia polityki Unii Europejskiej w

PEK_U03 potrafi przeprowadzić konstrukcję i analizę symulacyjną asymptotycznych przedziałów ufności dla skumulowanej funkcji hazardu w warunkach cenzurowania obserwacji

EU-W5 Zagadnienia tolerowania awarii w systemach rozproszonych CP2 IK6_W05 EU-W6 Podstawy budowy i funkcjonowania sieci komputerowych CP1

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego będzie szczególnie brana pod uwagę aktywnośd oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

dobry plus (+db; 4,5): bardzo sprawne formułowanie w mowie i na piśmie złożonych problemów dotyczących rozwoju turystyki na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Syberii,

Tytuł — nie mówiąc już o jego zupełnie nielogicznem brzmie­ niu — nie jest ani w części treścią rozprawy usprawiedliwiony, chyba tem, że autor z całej

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w