• Nie Znaleziono Wyników

imię i nazwisko członka ZN arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "imię i nazwisko członka ZN arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik 1M

...

pieczęć szkoły numer identyfikacyjny szkoły

Protokół przekazania/odbioru zestawów egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z ...

nazwa przedmiotu

dla zdającego w domu

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ...

imię i nazwisko PZE

przekazujeprzewodniczącemu zespołu nadzorującego...

imię i nazwisko PZN

w obecności członka zespołu nadzorującego ...

imię i nazwisko członka ZN

arkusze egzaminacyjne egzaminu maturalnego z ...

nazwa przedmiotu

Arkusze zapakowano do ………..…… kopert przeznaczonych do domu zdającego.

liczba kopert

...

adres zdającego

... ...

miejscowość data

--- 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ...

imię i nazwisko PZE

odbiera odprzewodniczącego zespołu nadzorującego ...

imię i nazwisko PZN

w obecności członka zespołu nadzorującego ...

imię i nazwisko członka ZN

... wypełnionych arkuszy egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego

liczba zestawów

z ………..………...zapakowanych do ……... kopert.

nazwa przedmiotu liczba

... ...

miejscowość data

-

Podpisy

1. ...

imię i nazwisko PZE

2. ...

imię i nazwisko PZN

3. ...

imię i nazwisko członka ZN

Podpisy

1. ...

imię i nazwisko PZE

2. ...

imię i nazwisko PZN

3. ...

imię i nazwisko członka ZN

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przywrócenie pierwotnej kolejności w tabeli jest możliwe tylko poprzez przycisk Cofnij (jeżeli sortowanie odbyło się przed chwilą) lub poprzez sortowanie według innej kolumny

Matt Laser HS-FSC Biały, matowy, powlekany niemaszynowo, bezdrzewny

Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania5. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki

Zakoduj cyfrę jedności i dwie początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesięt- nego otrzymanego wyniku.... Zakoduj trzy początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia

członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie.. osiągniętym

świadczeń, otrzymywanych przez studentów na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj.: stypendium socjalnego, stypendium dla osób

jest zgodne z tematem ALBO treścią wypowiedzi; odbie- ga trochę od tematu LUB treści wypowiedzi; zdający stosuje zakończenie sche- matyczne (sztampowe) LUB powtarza wstęp

Program tego makra możemy zobaczyć w oknie edytora Visual Basic na karcie Deweloper..

Gdy chcemy wykonać makro krok po kroku (obserwując np.w innym oknie co się dzieje) to debugujemy makro:. Zmniejszamy okno Visual Editor by widzieć

Pod pewnym przyciskiem w oknie (np. CommandButton z napisem OK), po jego kliknięciu, wykona się makro które korzysta z danych wybranych w oknie i w którym końcową instrukcją

Pod pewnym przyciskiem w oknie (np. CommandButton z napisem OK), po jego kliknięciu, wykona się makro które korzysta z danych wybranych w oknie i w którym końcową instrukcją

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4, a suma kwadratów wyrazu drugiego, czwartego i siódmego jest równa 702. Wyznacz ogólny wyraz

imię i nazwisko

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie

Stwierdzam, Ŝe liczba kopert i arkuszy egzaminacyjnych na nich podana jest zgodna z danymi zawartymi w zbiorczym protokole przekazania/odbioru

Arkusze zapakowano do ………..…… kopert przeznaczonych do domu zdającego.

Stwierdzam, Ŝe liczba kopert i arkuszy egzaminacyjnych wykazana na kopertach jest zgodna z danymi zawartymi w zbiorczym protokole przekazania/odbioru dokumentacji

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4, a suma kwadratów wyrazu drugiego, czwartego i siódmego jest równa 702. Wyznacz ogólny wyraz

Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Tematyka Poprawna odpowiedź II. Rozumienie

Zakoduj cyfrę jedności i dwie początkowe cyfry po przecinku rozwinięcia dziesięt- nego otrzymanego wyniku.. Więcej arkuszy znajdziesz na

jest zgodne z tematem ALBO treścią wypowiedzi; odbie- ga trochę od tematu LUB treści wypowiedzi; zdający stosuje zakończenie sche- matyczne (sztampowe) LUB powtarza wstęp

Uwaga: W przypadku gdy opcja [7] jest wyłączona, połączenie z DLS będzie możliwe jedynie za pośrednictwem sieci TCP/IP, jeżeli tak zaprogramowano w sekcji [005], opcja