• Nie Znaleziono Wyników

Aspekt środowiskowy inwestycji komunalnych realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Aspekt środowiskowy inwestycji komunalnych realizowanych na obszarach cennych przyrodniczo w Polsce północno-wschodniej"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku tego przestęp- stwa kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia stanowiła nie tylko absolut- nie dominujący typ reakcji, ale wymierzane kary były też

Nie chcąc rozwodzić się nad wielokrotnie omawianym pojęciem „litur- gii”, można ograniczyć się tylko do ważnego dla niniejszego opracowania, stwierdzenia, że liturgia

Rola ta rozpatrywana jest w trzech podstawowych aspektach: społeczność lokalna jako jedna z grup użytkowników („kon- sument”) zasobów obszarów przyrodniczo cennych;

Jacek Reyniak,Emil Zaitz.. Kraków

Technické vzdelanie získa ņiak výuĉbou a následným zvládnutím odborných technických predmetov a odborného výcviku prostredníctvom kvalitne pripravených uĉiteľov

W poezji Teofana Prokopowicza, w której znamienny układ odniesien´ my- s´lowych: Bóg−jednostka jest w ˛atkiem dominuj ˛acym, owo znaczenie wiary jako podstawowego ł

Po Tiumenii (sobór kate- dralny z XVII wieku − dawna cerkiew znamien´ska, odnawianie starych polichromii) i Tobolsku (sobór sofijski M ˛ adros´ci Boz˙ej, 1686 rok) ogl ˛ adamy

Kolejne z´ródło dla badan´ stanowi tom wydany przez ks. Antoniego Brzezin´skiego zatytułowany Kartki z z˙ycia modlitwy. Pre- zentuje ono zestaw argumentów ze strony dwu