• Nie Znaleziono Wyników

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ODPOWIEDZI NA PYTANIA"

Copied!
44
0
0

Pełen tekst

(1)

ZP-P-I.271.70.2020 Lublin, dn. 05.08.2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sali gimnastycznej i boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W dokumentacji zaprojektowane są m.in. kable i przewody typu YKY, YDY.

Nie są to wyroby zgodne z dyrektywą CPR oraz normą N SEP-E-007:2017-09 -

„Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień” – Kiedy Zamawiający przewiduje udostępnienie projektu wykonawczego zamiennego?.

Ad. 1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie zastosowanych kabli i ich reakcji na ogień w budynku należy zastosować kable klasy B2ca-s1b,d1,a1 na drogach ewakuacji oraz kable Dca-s2,d1,a3 w pozostałych przestrzeniach.

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ – w opisie technicznym punkt 3.2.2 do projektu wykonawczego instalcje elektryczne i niskoprądowe w następujący sposób:

- w miejsce kabli YKY zastowować na drogach ewakuacji kable N2XH o klasie B2ca.

- w miejsce przewodów YDY na drogach ewakuacji zastosować N2XH, poza drogami ewakuacyjnymi przewody HDX o klasie Dca.

- w miejsce LIYCY zastosować przewód LiHCH o klasie B2ca.

- w miejsce YKSY zastosować przewód sterowniczy np. BIT o klasie B2ca.

- w miejsce LgYżo zastosować przewód H07Z lub N2XH – zgodnie z załączoną erratą.

Pytanie 2.

Ze względu na konieczność stosowania okablowania elektrycznego i teletechnicznego w odpowiedniej kasie trudnopalności norma N SEP-E-007:2017-09, prosimy o opracowanie z jednoznacznym wskazaniem dróg ewakuacyjnych.

Ad 2 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznym punkt 3.2.2 do projektu

wykonawczego instalcje elektryczne i niskoprądowe w następujący sposób:

specjalne kable ppoż ( klasy B2ca) należy przyjąć w pomieszczeniach:

a) piwnica:

-1/01 klatka schodowa nr2 -1/03 komunikacja

-1/16 winda

-1/17 maszynownia windy

(2)

b) parter:

1/01 wiatrołap

  1/19 wiatrołap

1/20 klatka schodowa nr1 1/21 korytarz

1/26 klatka schodowa nr2 1/28 winda

2/01 łącznik 2/02 komunikacja

2/08 klatka schodowa nr1 2/10 klatka schodowa nr2 2/11 winda

oraz opisie technicznym projektu wykonawczego architektura tom II do pkt 2.7 ochrona przeciwpożarowa ppkt 8 Warunki ewakucaji dopisuję się:

EWAKUACJA a) piwnica:

z pomieszczenia -1/12 Siłowni przez -1/03 komunikację do -1/01 klatki schodowej nr2 lub -1/16 windy ( -1/17 maszynownia windy z racji jako pomieszczenie techniczne windy);

b) parter:

1/21 korytarz, klatki schodowe nr 1( 1/20) i nr 2 (1/26), winda (1/28) oraz wiatrołapy ( 1/01, 1/19 ) są ewakuacją dla wszystkich pomieszczeń które są na parterze;

c) I piętro

2/02 komunikacja, klatki schodowe nr 1( 2/08) i nr 2 (2/10) winda (2/11) oraz łącznik (2/01)

są ewakuacją dla wszystkich pomieszczeń które są na parterze;

– zgodnie z załączoną erratą.

Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, że projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oraz p.poż został uzgodniony z rzeczoznawcą ds p.poż. (brak pieczątki na skanie dokumentu).

Ad. 3 Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)projekt wykonawczy nie podlega uzgadnianiu z rzeczoznawcami ds p.poż. Uzgodniony przez rzeczoznawcą ds p.poż.jest projekt

budowlany.

Pytanie 4.

Prosimy o podanie mocy zasilacza UPS oraz czasu podtrzymania dla instalacji teletechnicznych,

Ad. 4 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznym punkt 3.1.1 do projektu wykonawczego instalcje elektryczne i niskoprądowe w następujący sposób:

Minimalny moc zasilacza do szafy Rack 3000VA

(3)

czas podtrzymania wynosi minimum 8min.

zgodnie z załączoną erratą

Pytanie 5

Detal podwieszenia koszy do konstrukcji dachu

Ad. 5 Sposób podwieszenia koszy do konstryukcji dachu jest systemowy i określa wytwórca danego produku .

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznym punkt 2.6 ppkt w) Wyposażenie do

projektu wykonawczego architektura tom II w następujący sposób:„Montaż wyposażenia ma być systemowy zgodnie w wytycznymi producenta.”

zgodnie z załączoną erratą

Pytanie 6

Szczegóły instalacyjnych elementów niezbędnych do rozbiórki

Ad. 6 Demontażowi podlegają istniejące rurociągi przyłącza wodociągowego (PE i żeliwo) wraz z armaturą i kształtkami - Tom I, Rozdział 3 Projekt budowlany przyłącza wodociągowego (zwiększenie średnicy).

Pytanie 7

podanie parametrów wymaganych nasypów pod projektowane fundamenty obiektu Ad 7 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 3. projektu wykonawczego konstrukcje tom II w następujący sposób:

- Parametr wymagany pod nasyp pod projektowane fundamenty obiektu Is >0,9 zgodnie z załączoną erratą

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach:

Wysokość włókna- min.60mm

Rodzaj włókna- polietylenowe, monofilamentowe Waga włókna- min.2200g/m2

Grubość każdego włókna- min.480um Ilość włókien- min.113000/m2

Ilość pęczków- min.9449

Waga całkowita- min.3400g/m2 Dtex- min.18000

Siła wyrywania pęczka( niepostarzone i postarzone)-min.48N

(4)

Podkład- lateks

Przepuszczalność wody trawy syntetycznej- min.3200mm/h Absorpcja wstrząsów po 20200 cyklach lisport- min.60%

Pionowe odbicie piłki po 20200 cyklach lisport- min.5,8mm Opór rotacyjny po 20200 cyklach lisport- max.43Nm

Oferowany system nawierzchni posiada komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego t.j:

1. Autoryzacja dla wykonawcy wystawiona i podpisana przez producenta z określeniem przeznaczenia

2. Gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawiona i popisana przez producenta z określeniem przeznaczenia

3. Atest PZH na oferowana nawierzchnię 4. Atest PZH na oferowane wypełnienie

5. Kompletny raport z badań na oferowany system nawierzchniowy wykonany przez akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzający zgodność z określonymi wymaganymi parametrami.

6. Karta techniczna oferowanej nawierzchni.

Pragniemy zauważyć, że oferowana przez nawierzchnia uzyskała kilka certyfikatów FIFA.

Chcemy zapewnić Zamawiającego, ze otrzyma produkt wysokiej jakości.

Ad. 8 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 3.8 projektu wykonawczego projekt zagospodarowania zespołu boisk sportowych tabela nr 1 minimalne wymagane parametry dla traw syntetycznych : w następujący sposób:

· Wysokości włókna min 60 mm,

· Grubość włókna min 380 mm,

· Przepuszczalność wody trawy syntetycznej min 2200 mm/h

· Absorbcja wstrząsów po 6000 cyklach lisport: Min 60%

· Deformacja po 6000 cyklach lisport: Min 8,4 m

· Opór rotacyjny po 6000 cyklach lisport: Min 36 Nm

· Pionowe odbicie piłki po 6000 cyklach lisport: Min 0,78 m

· Wypełnienie: EPDM z recyklingu szary, piasek zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej?

Ad. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej Pytanie nr 10.

Prosimy o szczegółowe rozpisanie co powinno zostać wycenione w części: Roboty zieleniarskie

Ad.10

Zakres robót zieleniarskich został określony w projekcie wykonawczym projekt zieleni.

oraz załączoną erratą do projektu wykonawczego projekt zieleni w której wykreśla się:

(5)

„Okres pielęgnacji będzie prowadzona na koszt wykonawcy w okresie 24 miesiące od terminu odbioru robót. Po tym czasie nastąpi powtórny odbiór robót dotyczących zieleni.”

Pytanie nr 11.

Z uwagi na brak przedmiarów oraz fakt, że obowiązuje stan epidemii a w związku z tym utrudnione jest uzyskiwanie ofert od podwykonawców i dostawców zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 10.08.2020r.

Ad. 11

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843) Zamawiający zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

"11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 12.08.2020 r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 3 dnia 12.08.2020 r. o godzinie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający udostępni przedmiary robót?

Ad. 12 Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnienia przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 wzoru umowy).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ- dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie nr 13.

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.

Ad. 13 Zamawiający przekaże pozwolenie na budowę Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy

Pytanie nr 14.

(6)

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych podłoża.

Ad. 14 Badania geologiczne znajduję się w projekcie budowlanym tom 3 Pytanie nr 15.

Prosimy o szczegółowe rozpisanie jakie wyposażenie wchodzi w skład postępowania przetargowego.

Ad. 15 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 2.6. ppkt w) Wyposażenie projektu wykonawczego branża architektura tom II w następujący sposób:

zestawienie wyposażenia w sprzęt sportowy otrzymuję brzmienie:

–„kosz podwieszany do konstrukcji dachowej - 2 szt.

–tablica do kosza przyścienna nisko zawieszona do mini kosza - 4 szt.

–słupki do siatkówki - 6 szt.

–gniazda do słupków do siatkówki - 8 szt.

–kurtyna –siatka grodząca - 2 szt.

–bramka aluminiowa do piłki ręcznej o wym. 3 x 2m w tym zakotwienie talerzykowe do bramek, siatki szkolne do bramek do piłki ręcznej - 2 szt.

–piłko chwyty na ścianach szczytowych o wymiarach 20x7m w tym: siatka ochronna, obciążenia ołowiane - 2 kpl

–drabinka podwójna 250x180 - 20 szt.

–siatka do gry w badmintona - 3 szt.

–tablica multimedialna o wymiarach 220x 125x6,5 cm, (+/- 5 %) 1 szt, zgodnie z załączona erratą

Wyposażenie sali sportowej i usytuowanie poszczegolnych elementow należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym architektura tom II

Pytanie nr 16.

Czy trybuny boisk są w zakresie przetargu? Jeśli tak prosimy o udostępnienie detalu/szczegółu lub opisu trybun.

Ad. 16 W zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzą trybuny.

Pytanie nr 17.

Prosimy o udostępnienie projektu kolorystyki, wspomnianego w dokumentacji architektonicznej.

Ad. 17 Kolorystyka wg projektu wykonawczego architektura tom II rysunek A10 i A11 Zamawiający ponownie zamieszcza rysunek A10 i A11 projektu wykonawczego architektura tom II w formie pdf w kolorze

Pytanie nr 18.

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi D6 powinny być ognioodporne z odpowietrzaniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi, drzwi ognioodporne w warunkach pożaru powinny pozostać zamknięte, natomiast drzwi odpowietrzające – otwarte. Zachodzi tutaj sprzeczność.

Ad. 18 Zgodnie z zestawieniem stolarki, drzwi D6 ppoż EI30 należy przyjąć drzwi napowietrzające.

Pytanie nr 19.

(7)

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi D6* powinny być ognioodporne z odpowietrzaniem dymoszczelne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi, drzwi ognioodporne w warunkach pożaru powinny pozostać zamknięte, natomiast drzwi odpowietrzające – otwarte. Zachodzi tutaj sprzeczność.

Ad. 19 Zgodnie z zestawieniem stolarki, drzwi D6* ppoż EI30 należy przyjąć drzwi dymoszczelne.

Pytanie 20

Prosimy o odpowiedź czy Inwestor dopuszcza zastosowanie wykładziny sportowej, posiadającej wymagane certyfikaty, jednak nieznacznie cieńszej, tj. 2 mm? W dokumentacji przetargowej podano 2,1 mm. Sugerujemy również usunięcie z projektu montażu zraszaczy systemu nawodnienia na boisku piłkarskim, które ma mieć nawierzchnię syntetyczną.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowania wykładziny sportowej cieńszej niż 2,1 mm.

Zamawiający nie wyraża zgody na likwidację montażu zraszaczy systemu nawodnienia na boisku piłkarskim. Zgodnie z rysunkiem nr S/WK-3 oraz S/WK-4 projektu wykonawczego zewnętrznej instalacji wodociągowej ( Tom I, Rozdział 2), zakres systemu nawodnienia boiska piłkarskiego obejmuje wyłącznie montaż dwóch hydrantów ogrodowych (ze złączem do poboru wody) usytuowanych poza powierzchnią boiska piłkarskiego.

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie 15 projektu wykonawczego „zewnętrznej instalacji wodociągowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i rozbudowy kanalizacji deszczowej” poprzez dodanie rysunku zamiennego S/WK - 4 Z - profil zewnętrznej instalacji wodociągowej do zraszania boiska zgodnie z załączoną Erratą nr I/S z dnia 28.07.2020 r.

Pytanie 21

Prosimy o podanie lokalizacji montażu drabinek gimnastycznych, sposobu montażu piłkochwytów, kurtyn elektrycznych, tablicy multimedialnej oraz podanie jej parametrów do wyceny.

Ad. 21

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 2.6. ppkt w) Wyposażenie projektu wykonawczego branża architektura tom II w następujący sposób:

zestawienie wyposażenia w sprzęt sportowy otrzymuję brzmienie:

–„kosz podwieszany do konstrukcji dachowej - 2 szt.

–tablica do kosza przyścienna nisko zawieszona do mini kosza - 4 szt.

–słupki do siatkówki - 6 szt.

–gniazda do słupków do siatkówki - 8 szt.

–kurtyna –siatka grodząca - 2 szt.

–bramka aluminiowa do piłki ręcznej o wym. 3 x 2m w tym zakotwienie talerzykowe do bramek, siatki szkolne do bramek do piłki ręcznej - 2 szt.

–piłko chwyty na ścianach szczytowych o wymiarach 20x7m w tym: siatka ochronna, obciążenia ołowiane - 2 kpl

(8)

–drabinka podwójna 250x180 - 20 szt.

–siatka do gry w badmintona - 3 szt.

–tablica multimedialna o wymiarach 220x 125x6,5 cm, (+/- 5 %) 1 szt,:

Przeznaczenie: sala gimnastyczna, hala sportowa

Dyscypliny sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, fustal, unihokej Podstawowe dane techniczne:

Wysokość modułów LED: 13 cm

Diody LED: Szerokokątne, o podwyższonej jasności

Ilość kolorów LED: 2 - czerwony, żółty

Widoczność: min 110 metrów

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Obudowa: PCV, płyta czołowa - poliwęglan odporny na uderzenia, elementy meta- lowe

Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy posiadający zasięg do 100 metrów)

Sygnał dźwiękowy

Dodatkowa linia tekstowa jako wyposażenie opcjonalne

Mocowanie do ściany prostej Wskazywane parametry:

Czas rzeczywisty

Ustawiany czas gry

Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów

Koniec czasu - odliczanie (24/14)

Nr połowy meczu od 0 do 9

Stan setów lub suma fauli

Programowane nazwy drużyn Pulpit sterujący tablicą wyników

intuicyjny system sterowania elektroniczną tablicą wyników sportowych LED szybkie i sprawne sterowanie wyświetlaną informacją na tablicy wyników

podgląd i kontrola wyświetlanych treści na ekranie LCD wmontowanym w pulpit sterowanie bezprzewodowe, drogą radiową

wymienna klawiatura pulpitu dla sędziowania każdej dyscypliny w dowolnym języku zgodnie z załączona erratą

Wyposażenie sali sportowej i usytuowanie poszczegolnych elementow należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym architektura tom II

Pytanie 22

Prosimy o przesłanie przedmiarów robót w formacie ath i pdf.

Ad. 22 Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnienia przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 wzoru umowy).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ- dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie 23

(9)

Prosimy o przesłanie rysunków w formie edytowalnej dwg.

Ad. 23 Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie edytowalnej dwg Pytanie 24

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i dokumentach:

Wysokość włókna- min.60mm

Rodzaj włókna- polietylenowe, monofilamentowe Waga włókna- min.1300g/m2

Grubość każdego włókna- min.275um Ilość włókien- min.141000/m2

Ilość pęczków- min.8819

Waga całkowita- min.2500g/m2 Dtex- min.12000

Siła wyrywania pęczka( niepostarzone i postarzone)-min.61N Podkład- lateks

Przepuszczalność wody trawy syntetycznej- min.3300mm/h Absorpcja wstrząsów po 20200 cyklach lisport- min. 62%

Pionowe odbicie piłki po 20200 cyklach lisport- min. 8mm Opór rotacyjny po 20200 cyklach lisport- max. 41Nm

Proponowana trawa syntetyczna posiada następujące dokumenty:

- Raport z badań na oferowany system nawierzchniowy wykonany przez stosowne laboratorium posiadające akredytację przez FIFA potwierdzający zgodność z określonymi wymaganymi parametrami.

- kartę techniczną oferowanej trawy

- Atest PZH na nawierzchnie i wypełnienie - gwarancję na oferowana nawierzchnię - autoryzację producenta trawy syntetycznej Ad. 24

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 3.8 projektu wykonawczego projekt zagospodarowania zespołu boisk sportowych tabela nr 1 minimalne wymagane parametry dla traw syntetycznych : w następujący sposób:

· Wysokości włókna min 60 mm,

· Grubość włókna min 380 mm,

· Przepuszczalność wody trawy syntetycznej min 2200 mm/h

· Absorbcja wstrząsów po 6000 cyklach lisport: Min 60%

· Deformacja po 6000 cyklach lisport: Min 8,4 m

· Opór rotacyjny po 6000 cyklach lisport: Min 36 Nm

· Pionowe odbicie piłki po 6000 cyklach lisport: Min 0,78 m

· Wypełnienie: EPDM z recyklingu szary, piasek zgodnie z załączoną erratą

Pytanie 25

Projekt Architektura: cyt.: W opisie tynk pocieniony na żelbetach. Czy przez to określenie

(10)

rozumiany jest właściwy tynk pocieniony czy po prostu tynk o mniejszej grubości niż na elementach murowych?,

Ad. 25 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 2.6 ppkt f) Tynki

wewnętrzne projektu wykonawczego architektura tom II w następujący sposób:

„tynki cementowo -wapienne kat III na ścianach murowanych i na elementach żelbetowych Pytanie 26

Ścianki wc w opisie jako ścianki z laminatu HPL 13mm, na rysunkach określone jako ścianki z płyty laminowanej 4cm. Który materiał jest materiałem właściwym?,

Ad. 26

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie na rysunkach A/2, A/3 projektu wykonawczego architektura tom II w następujący sposób:

zmienia się grubość ścianki pomiędzy kabinami z wysokociśnieniowego laminatu HPL z 4 cm na HPL 13 mm, zgodnie z załączona erratą.

Pytanie 27

Pom. -1/14 wymiennikownia. W opisie na rysunku warstwa wykończeniowa podłogi są płytki gresowe, w przekroju I-I posadzka przemysłowa. Które rozwiązanie jest właściwe?

Ad 27

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie na rysunku A/6 projektu wykonawczego architektura tom II w następujący sposób:

zmienia się opis warstwy wykończeniowej podłogi w wymiennikowni ( przekrój V ) z posadzki przemysłowej na płytki gresowe; zgodnie z załączona erratą

Pytanie 28

Na ostatniej kondygnacji występuje rozbieżność w rodzaju zastosowanych sufitów. W opisie wymieniony sufit podwieszony typu E natomiast na rysunkach przyjęto sufit z płyty GKF 2x1,25cm na ruszcie stalowym (zab. P.poż R30). Które rozwiązanie jest właściwe?

Ad. 28 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznym w pkt 2.6 projektu

wykonawczego architektura tom II w następujący sposób:

do ppkt h) Sufit podwieszany dopisuję się

„na I piętrze w osiach od 7 do 15 - sufit z płyty GKF 2x1,25cm na ruszcie stalowym

(11)

(zabezpieczenie p.poż R30)” - zgodnie z załączoną erratą Ponadto sufity podwieszane należy przyjąć zgodnie z rys A/21

Pytanie 29

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie siedzisk na trybunach z materiałów innych niż poliamid (np. polipropylen) posiadających wymagane atesty ?

Ad. 29 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania siedzisk na trybunach z materiałów innych niż poliamid. Należy zastosować siedziska przyjęte w projekcie.

Pytanie 30

W projekcie zagospodarowania zespołu boisk występuje jedno boisko zewnętrzne do siatkówki, a w zestawieniu wyposażenia „słupki z siatką do siatkówki – 3 kpl.” – czy jest to poprawna ilość, czy powinno być „ 1 kpl.”?

Ad. 30 Zgodnie z zestawieniem wyposażenia „słupki z siatką do siatkówki –należy przyjąć w ilości - 3 kpl.

Pytanie 31

W projekcie zagospodarowania zespołu boisk występuje zapis : 3.11 Chodniki

Zgodnie z wytycznymi inwestora dla zapewnienia odpowiedniego utrzymania nawierzchni oraz swobodnego poruszania się przy boisku sportowym, zaprojektowano, opaskę

chodnikową o szerokości 2,5 m. Nawierzchnię opaski nalezy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm ułozonej na warstwie zagęszczonego piasku gr.5 cm. Pod warstwą piasku

przewiduje się wykonanie warstwy nośnej gr.15 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciagłym (4-31,5 mm) i stabilizowanego mechanicznie.

Na zagospodarowaniu terenu taki element nie występuje, Które rozwiązanie jest właściwe?

Ad. 31 Opaskę chodnikową o szerokości 2,5m należy wykonać jedynie przy boisku sportowym

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że zakres opracowania nie obejmuje wykonania przekładki istniejącej sieci ciepłowniczej i wykonania nowego przyłącza do budynku szkoły i hali sportowej.

Ad. 32 Zgodnie z projektem budowlanym budowy sali gimnastycznej (Tom 1, rozdz. 1, pkt.

3.6.4. Opis rozwiązania przyłącza cieplnego ) zakres zamówienia nie obejmuje przyłączy ciepłowniczych do budynków szkoły oraz hali sportowej, wykonanie przyłączy ciepłowniczych jest w zakresie LPEC S.A.

Pytanie 33

Prosimy o uzupełnieni projektu o czytelne rysunki branży sanitarnej z uwzględnieniem odpowiedniej kolorystyki poszczególnych części opracowania.

(12)

Ad 33 Zamawiający ponownie zamieszcza

rysunki nr WE2, WE3 projekt wykonawczy technologia węzła cieplnego

rysunki nr CO 1, CO 2, CO 3, CO4 projekt wykonawczy wewnetrzna instalcja co i ct

rysunki WM1, WM2, WM3, WM4, WM5, WM6, WM7, WM8 KL-1, KL2 projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji

projektu wykonawczego architektura tom II w formie pdf w kolorze Pytanie 34

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar robót objętych zakresem opracowania.

Ad. 34 Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnienia przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 wzoru umowy).

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego, jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ- dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie 35

Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i instalacji wodociągowej będzie wymagało projektu czasowej organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego. Czy zamawiający dysponuje w/w projektami, jeśli nie, to czy należy uwzględnić wykonanie w/w projektów w ofercie cenowej?

Ad. 35 Zgodnie z §3 ust 1 pkt 15 wzoru umowy do obowiązków Wykonawcy należy złożenie wniosków do zarządców dróg i uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem i uzgodnieniem wymaganego przez tych zarządców projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robót.

Ponadto zgodnie z pkt 12 1.SIWZ oferta musi zawierać cenę obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatku VAT w wysokości odpowiednio 23 % za wykonanie robót w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej i 8 % za wykonanie robót zieleniarskich - dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT) oraz kosztów wynikających z obowiązków wykonawcy określonych w umowie , a także wszelkich innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wynikających z postanowień umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, koniecznych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych umową i dokumentacją projektową, a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, także kosztów wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym kosztów dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych.

(13)

Pytanie 36

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o kartę doborową zamkniętej przepompowni ścieków bytowych.

Odp 36 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie IIa projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, ciepłej wody z cyrkulacją oraz p.poż. (Tom II, Rozdział 3) poprzez dodanie charakterystyki przepompowni zgodnie z załaczoną Erratą nr I/S z dnia 28.07.2020 r.

Pytanie 37

Projekt Wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji rozdział III strona 23 mówi o wybraniu urządzeń wentylacyjnych na podstawie kart doboru, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o karty doborowe urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Ad 37 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie IV projektu wykonawczego „Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji” (Tom II, Rozdział 5 ) poprzez dodanie charakterystyki central wentylacyjnych zgodnie z załączoną Erratą nr I/S z dnia 28.07.2020 r.

Pytanie 38

W ramach wyposażenia przewidziano montaż tablicy multimedialnej. Prosimy o podanie specyfikacji, wymagań minimalnych jakie ma spełniać tablica multimedialna.

Ad 38. Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie 2.6. ppkt w) Wyposażenie projektu wykonawczego branża architektura tom II. w następujący sposób:

dopisuje się:

–tablica multimedialna o wymiarach 220x 125x6,5 cm, (+/- 5%)1 szt,:

Przeznaczenie: sala gimnastyczna, hala sportowa

Dyscypliny sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, fustal, unihokej Podstawowe dane techniczne:

Wysokość modułów LED: 13 cm

Diody LED: Szerokokątne, o podwyższonej jasności

Ilość kolorów LED: 2 - czerwony, żółty

Widoczność: min 110 metrów

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Obudowa: PCV, płyta czołowa - poliwęglan odporny na uderzenia, elementy meta- lowe

Sterowanie bezprzewodowe (pilot radiowy posiadający zasięg do 100 metrów)

Sygnał dźwiękowy

Dodatkowa linia tekstowa jako wyposażenie opcjonalne

Mocowanie do ściany prostej Wskazywane parametry:

Czas rzeczywisty

Ustawiany czas gry

Wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów

Koniec czasu - odliczanie (24/14)

(14)

Nr połowy meczu od 0 do 9

Stan setów lub suma fauli

Programowane nazwy drużyn Pulpit sterujący tablicą wyników

intuicyjny system sterowania elektroniczną tablicą wyników sportowych LED szybkie i sprawne sterowanie wyświetlaną informacją na tablicy wyników

podgląd i kontrola wyświetlanych treści na ekranie LCD wmontowanym w pulpit sterowanie bezprzewodowe, drogą radiową

wymienna klawiatura pulpitu dla sędziowania każdej dyscypliny w dowolnym języku zgodnie z załączoną erratą

Pytanie 39

Prosimy o wytyczne podziału na sekwencje systemu rolet okiennych, wskazanie miejsca montażu przełączników sterowania otwieraniem rolet oraz miejsca włączenia zasilania rolet.

Odp 39.

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ – w opisie technicznym punkt 3.2.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne do projektu wykonawczego instalacje elektryczne i niskoprądowe w następujący sposób:

dopisuję się:

"Instalacja zasilania rolet.

Rolety okienne przewiduje się zasilić z rozdzielnicy R2 –obwody L17-L19. Należy przewidzieć podział na trzy grupy sterowania okien. Sterowanie ręczne za pomocą łączników żaluzjowych. Montaż przełączników w pobliżu tablicy sterowania oświetleniem TSO.”

Pytanie 40

Według STWiORB pkt. 1.3.12 podpunkt l) balustrady klatek schodowych i części galerii przeznaczonych dla niepełnosprawnych należy wykonać z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego VSG 4.4.4.

Natomiast na rysunku A/17 w balustradzie przy tarasie widokowym dla osób niepełnosprawnych – przekrój A-A, wypełnienie podano jako „szkło laminowane

bezpieczne VSG 10.10.4”. Czy wypełnienie VSG 4.4.4. dotyczy tylko balustrad na klatkach schodowych, a przy tarasie dla niepełnosprawnych należy wykonać 10.10.4 wg rysunku?

Ad 40

Wypełnienie VSG 4.4.4. dotyczy tylko balustrad na klatkach schodowych, a przy tarasie dla niepełnosprawnych należy wykonać VSG 10.10.4 zgodnie z rysunkiem nr A/17 projektu wykonawczego architektura tom II.

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt. 1.3.12 ppkt l) balustrady STWiORB w następujący sposób:

wykreśl się „i część galerii przeznaczona dla widzów niepełnosprawnych”

- zgodnie z załączoną erratą.

(15)

Pytanie 41

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co zamawiający rozumie poprzez zapis „krzesełka dla niepełnosprawnych”, które zaprojektowano przy biegach schodowych. Krzesełko dla niepełnosprawnych umożliwi przedostanie się jedynie osoby niepełnosprawnej przez przeszkodę architektoniczną, ale bez wózka inwalidzkiego. Z uwagi na to, że w budynkach użyteczności publicznej wykonuje się zwykle platformy dla niepełnosprawnych –

umożlwiające pokonanie przeszkody przez osobę niepełnosprawną wraz z wózkiem, prosimy o sprecyzowanie, które z tych urządzeń należy przyjąć do wyceny: platformy, czy krzesełka. Jednocześnie, jeżeli miałyby to być platformy, prosimy o podanie ich

podstawowych parametrów tj. szerokość i wysokość, udźwig, czy mają być montowane do podłoża, czy do ścian?

Ad 41

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie 2.8 opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II poprzez dodanie wymagań jakie ma spełniać schodołaz w następujący sposób:

„Pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną komunikację dla niepełnosprawnych na wózkach zapewni przyjęty w projekcie schodołaz gąsienicowy (zakup),

parametry techniczne schodołaz gąsienicowy:

- maksymalne obciążenie min 130 kg (1 osoba z wózkiem)

- waga max 64 kg

- napęd silnik elektryczny 300 W, przekładnia ślimakowa - hamulec elektromagnetyczny

- posiadający certyfikat CE (niezbędny do odbioru również przez sanepid), instrukcję obsługi w języku polskim i gwarancję”- zgodnie z załączoną erratą.

Pytanie 42

Prosimy o określenie rodzaju wykonania izolacji przeciwwilgociowej fundamentów. W informacji z opisu technicznego wynika tylko, że jest to izolacja powłokowa.

Ad 42 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 2.6 ppkt a) Izolacja przeciwwilgociowa i pzrzeciwwodna - opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II poprzez dopisanie

"izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – masa uszczelniająca, skutecznie i trwale uszczelniająca obsypanych ziemią części budowli przed wilgocią gruntu i wodą (dwukomponentowa bitumiczna masa, mineralna masa dająca sztywną powłokę mogąca zawierać w składzie domieszkę polimerową) nakładana po uprzednim zagruntowaniu powierzchni" zgodnie z załaczoną erratą

Pytanie 43

Prosimy o określenie rodzaju wykonania izolacji termicznej fundamentów. Brak jest informacji w tym zakresie. W związku z powyższym czy jest możliwe uzupełnienie opisu warstw przegród pionowych analogicznie jak jest to dla przegród poziomych

(16)

Ad 43

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi izolacja termiczna fundamentów. Przedmiot zamówienia obejmuje izolację termiczną ścian fundamentowych.

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 2.6 ppkt b) Izolacja termiczna - opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II w następujący sposób wykreśla się: „polistyren ekstrudowany gr 12 cm na pełną wysokość po obu stronach zewnętrznych ścian fundamentowych;”

dopisuję się: „izolację termiczną piwnic jednostronnie od zewnątrz i 1m poza (jak na rzucie piwnic) do wysokości +- 0,00 oraz na pozostałych ścianach do -1 m .ppt - i polistyren ekstrudowany gr 12 cm”

zgodnie z załączona erratą Pytanie 44

Czy w zakresie zamówienia są przykrycia studzienek doświetlających poliwęglanem, jeśli tak prosimy o udostępnienie szczegółu rozwiązania.

Ad. 44 Zgodnie projektem wykonawczym architektura tom II rozdział 1 rysunkek A/3 w zakres zamówienia wchodzą przykrycia studzienek doświetlających poliwęglanem.

Jednocześnie działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 2.6 opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II poprze dopisanie ppkt y) przykrycia studzienek doświetlających

"studzienki doświetlające są przekryte poliwęglanem litym, ich konstrukcja składać się z elementów:

- na ścianie budynku podłużnie ceownik aluminiowy 60x40x4 mm,

- na ścianie zewnętrznej studzienki podłużnie ceownik aluminiowy 60x40x4 mm,

- pomiędzy oboma ceownikami do oparcia wygiętych płyt z poliwęglanu montowane teowniki aluminiowe min.50x50x2 mm, promień gięcia przy podejściu do brzegu studzienki 50 cm, końcówki studzienki wykończone blachą aluminiową perforowaną; zgodnie z załączoną erratą.

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, że elewacja oznaczona cyfrą 1 w części budynku przylegającej do głównej hali (osie 7-10/B-J) powinna zostać docieplona wełna 23 cm.

Ad 45 Zamawiający potwierdza, że elewacja oznaczona cyfrą 1 w części budynku przylegającej do głównej hali (osie 7-10/B-J) powinna zostać docieplona wełną 23 cm zgodnie z projektem wykonawcza architektura tom II rysunek A/4

Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że na fragmentach elewacji oznaczonych liniami należy wykonać boniowanie.

Ad 46 Zamawiający potwierdza, że na fragmentach elewacji oznaczonych liniami należy wykonać boniowanie zgodnie z projektem wykonawczym architektura tom II rysunek A/10, A/11.

(17)

Pytanie 47

Prosimy o potwierdzenie ze słupy podcienia należy wykończyć poprzez tynkowanie bez izolacji.

Ad 47 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 2.6 ppk b) izolacja termiczna - opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II poprzez dopisanie "izolację cieplną na słupach podcienia należy wyprowadzić 100 cm poniżej podcienia a następnie wykończyć poprzez tynkowanie bez izolacji" zgodnie z załączoną erratą.

Pytanie 48

Prosimy o przedstawienie szczegółu zakończenia dachu hali oraz dachu łącznika

niezakończonego attyka. W szczególności prosimy o informację jak należy wykończyć od spodu część wystającą dachu tzw. „podbitkę”.

Ad 48 Szczegóły zakończenia dachu hali oraz dachu łącznika niezakończonego attyka nalezy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym architektura rysunek A/7 .

Ponadto działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 2.6 ppk n) Dach - opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II poprzez dopisanie

„podbitkę należy wykonać z paneli z blachy aluminiowej perforowanej gr 0,6 mm;”

„blachy stanowiącej pokrycie dachów z paneli z blachy stalowej ocynkowanej wykończonej powłoką ochronno-dekoracyjną grubości 0,6 mm.” - zgodnie z załaczoną erratą.

Pytanie 49

Czy widoczne na rzucie odboje przy słupach łącznika wchodzą w zakres postępowania.

Ad. 49 Zgodnie z opisem technicznym pkt 2.6 ppkt s) listwy odbojowe i narożniki do projektu wykonawczego architektura tom II odboje przy słupach łącznika wchodzą w zakres zamówienia

Pytanie 50

Prosimy o podanie grubości blachy stanowiącej pokrycie dachów.

Ad. 50 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 2.6 ppk n) Dach - opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II poprzez dopisanie należy przyjąć panele z blachy stalowej ocynkowanej wykończonej powłoką ochronno-dekoracyjną grubości 0,6 mm zgodnie z załączoną erratą.

Pytanie 51

W przekroju budynku wełna występuje w dwóch warstwach natomiast w szczególe kalenicy w trzech prosimy o jednoznaczne określenie grubości i parametrów wełny.

Ad. 51 Wełnę nalezy przyjąć w dwóch warstwach zgodnie opisem technicznym projektu wykonawczego architektura pkt 2.6 i rysunkami nr A/6, A7.

Szczegół kalenicy dachu – dotyczy tylko sposobu wykonania obróbki blacharskiej

(18)

kalenicy

Ponadto działając na Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ na rysunku szczegół kalenicy dachu wykreśla się warstwy pokrycia dachowego”

i dopisuję się

„warstwy pokrycia dachowego:

- blacha z paneli z blachy stalowej ocynkowanej wykończonej powłoką ochronno- dekoracyjną grubości 0,6 mm

- wełna mineralna gr 15 cm λ 0,037 w/mK≤ - paroizolacja

- wełna mineralna 10 cm λ 0,037 w/mK≤ - blacha trapezowa

- płyta akustyczna”

zgodnie z załączoną erratą

Pytanie 52

Prosimy o informację czy wyposażenie sportowe wymienione w opisie architektonicznym wchodzi w zakres zamówienia.

Ad 52

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznego pkt 2.6. ppkt w) Wyposażenie projektu wykonawczego branża architektura tom II w następujący sposób:

zestawienie wyposażenia w sprzęt sportowy otrzymuję brzmienie:

-„kosz podwieszany do konstrukcji dachowej - 2 szt.

-tablica do kosza przyścienna nisko zawieszona do mini kosza - 4 szt.

-słupki do siatkówki - 6 szt.

-gniazda do słupków do siatkówki - 8 szt.

-kurtyna –siatka grodząca - 2 szt.

-bramka aluminiowa do piłki ręcznej o wym. 3 x 2m w tym zakotwienie talerzykowe do bramek, siatki szkolne do bramek do piłki ręcznej - 2 szt.

-piłko chwyty na ścianach szczytowych o wymiarach 20x7m w tym: siatka - ochronna, obciążenia ołowiane - 2 kpl

-drabinka podwójna 250x180 - 20 szt.

-siatka do gry w badmintona - 3 szt.

-tablica multimedialna o wymiarach 220x 125x6,5 cm, (+/- 5 %) 1 szt, zgodnie z załączona erratą

Wyposażenie sali sportowej i usytuowanie poszczegolnych elementow należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym architektura tom II

Pytanie 53

Zgodnie z opisem architektonicznym na wszystkich korytarzach przewidziano odbojnice- czy jest to w zakresie zamówienia.

Ad. 53

(19)

Zgodnie z opisem technicznym pkt 2.6 ppkt s) listwy odbojowe i narożniki do projektu wykonawczego architektura tom II odboje przy słupach łącznika wchodzą w zakres zamówienia

Pytanie 54

Prosimy o informację czy krzesełka schodowe dla niepełnosprawnych wchodzą w zakres zamówienia?

Odp 54 Tak krzesła schodowe (schodołaz) wchodzą w zakres zamówienia.

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie 2.8 opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II poprzez dodanie wymagań jakie ma spełniać schodołaz - zgodnie z załączoną erratą.

„Pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną komunikację dla niepełnosprawnych na wózkach zapewni przyjęty w projekcie schodołaz gąsienicowy (zakup), parametry

techniczne schodołaz gąsienicowy:

- maksymalne obciążenie 130 kg (1 osoba z wózkiem)

- waga 64 kg

- napęd silnik elektryczny 300 W, przekładnia ślimakow - hamulec elektromagnetyczny

- posiadający certyfikat CE (niezbędny do odbioru również przez sanepid), instrukcję obsługi w języku polskim i gwarancję;”

Pytanie 55

Prosimy o informację czy osłony grzejników wchodzą w zakres zamówienia?

Ad. 55 Zgodnie z projektem wykonawczym – architektura tom II rysunek A/22 osłony grzejników wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie 56

Prosimy o informację czy inne wyposażenie takie jak meblowe, łazienkowe, pomoce dydaktyczne wchodzą w zakres zamówienia, jeśli tak prosimy o udostępnienie zestawienia oraz specyfikacji.

Ad. 56 W zakres zamówienia nie wchodzą meble, meble łazenkowe, pomoce naukowe.

Pytanie 57

Czy w zakresie zamówienia są rolety, jeśli tak prosimy o potwierdzenie, że należy je zamontować tylko w oknach, które ujęte są w zestawieniu z adnotacją” wyposażone w rolety”

Ad 57 Zamówienie obejmuję montaż rolet zgodnie z zestawieniem stolarki.

Pytanie 58

Prosimy o udostępnienie detalu montażu rolety.

Ad. 58 Zamawiający nie narzuca sposobu motażu rolet. Montażu rolety nalezy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie 2.6 ppkt t) rolety okienne opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II w następujący sposób :

(20)

dopisuje się

"montaż rolet – zgodnie z zaleceniami producenta "

zgodnie z załączoną erratą Pytanie 59

Czy w zakres prac wchodzi wykonanie ogrodzenie całego terenu szkoły? – jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Ad. 59 Zamawiający infomuje, że w zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie ogrodzenie całego terenu szkoły.

Pytanie 60

Czy w zakres prac wchodzi pielęgnacja zieleni? Jeżeli tak prosimy o szczegółowe określenie zakresu prac oraz podanie okresu pielęgnacji.

Ad. 60 Zamawiający informuję, że w zakres zamówienia nie wchodzi pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji.

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 3 Pielęgnacja powykonawcza - opisu technicznego projektu wykonawczego projekt zieleni poprzez wykreślenie

„Pielęgnacja powykonawcza będzie prowadzona na koszt wykonawcy w okresie 24 miesiące od terminu odbioru robót. Po tym czasie nastąpi powtórny odbiór robót dotyczących zieleni.” zgodnie z załączoną erratą

Pytanie 61

Z uwagi na krótki termin przygotowania oferty, okres urlopowy oraz brak przedmiaru robót na wykonanie którego należy poświęcić bardzo dużo czasu, prosimy o wydłużenie terminu składania oferty do dnia 20-08-2020r.

Ad 61

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1843) Zamawiający zmienił pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

"11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 12.08.2020 r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 3 dnia 12.08.2020 r. o godzinie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pytanie 62

Projekt wykonawczy Projekt Zagospodarowania Zespołu Boisk Sportowych zobowiązuje

(21)

Wykonawcę dołączyć do oferty raporty, certyfikaty, karty techniczne, próbki nawierzchni boisk. Czy Zamawiający wymaga dołączenia powyższych wraz z ofertą?

Ad 62

Zamawiający nie wymaga dostarczenia do oferty raportów, certyfikatów, karty technicznych, próbek nawierzchni boisk

W związku z powyższym działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznym

pkt 3.7 strona 7 projektu wykonawczego projektu zagospodarowania zespołu boisk sportowych w następujący sposób

wykreśla się: „ które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty”- zgodnie z załączona erratą

Pytanie 63

Czy Zamawiający odstąpi od wymagań dotyczących posiadania przez nawierzchnie boisk i podłogi sportowej certyfikatu FIBA, IHF?

Ad 63 Zamawiający nie odstąpi od wymagań dotyczących posiadania przez nawierzchnie boisk i podłogi sportowej certyfikatu FIBA, IHF

Pytanie 64

Proszę o dokładne wymienienie zakresu prac dla punktu 3.1 ppkt s. projektu budowlanego z zagospodarowania terenu.

Ad 64 Zakres zagospodarowania terenu został szczegółowo określony w projekcie budowlanym PZT oraz projekcie wykonawczym PZT,

Pytanie 65

Proszę o zamieszczenie dokumentacji w formie wydruku do pdf lub edytowalnej np ath.

Ad 65 Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie wydruku do pdf lub edytowalnej np ath

Pytanie 66

Projekt budowlany zieleń zawiera opis pielęgnacji powykonawczej - Proszę o określenie czy ten zakres jest objęty zamówieniem, jeżeli tak to proszę o precyzyjne określenie okresu i zakresu objętego tymi pracami.

Ad 66 Zamawiający informuję, że w zakres zamówienia nie wchodzi pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji.

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w pkt 3 Pielęgnacja powykonawcza - opisu technicznego projektu wykonawczego projekt zieleni poprzez wykreślenie

„Pielęgnacja powykonawcza będzie prowadzona na koszt wykonawcy w okresie 24 miesiące od terminu odbioru robót. Po tym czasie nastąpi powtórny odbiór robót dotyczących zieleni.” zgodnie z załączoną erratą

Pytanie 67

W związku z zaprojektowaniem podłogi sportowej z deski z klonu kanadyjskiego, prosimy o informacje:

(22)

- czy sala będzie wielofunkcyjna (konieczność stosowania wykładziny ochronnej, do rozścielenia której konieczne są wózki transportowe i magazyn na przechowywanie wykładziny)?

- czy deska ma być pokryta lakierem utwardzanym UV (konieczność częstego odnawiania linii wyznaczających boiska, gdyż linie nanoszone są na powierzchni lakieru i ulegają szybkiemu ścieraniu)?

- czy Zamawiający podtrzymuje zapis o wykonaniu podłogi sportowej z nawierzchnią z deski z klonu kanadyjskiego, spełniającej rygory certyfikatów FIBA i IHF, a więc

przeznaczonej do rozgrywek profesjonalnych? Koszt wykonania takiej podłogi jest

kilkukrotnie wyższy od wykonania podłogi sportowej z nawierzchnią z parkietu dębowego.

Ad 67 Zamawiający potwierdza, że:

nie przewiduje się , że sala będzie wielofunkcyjna

deska ma być pokryta lakierem utwardzanym UV

Zamawiający podtrzymuje zapis o wykonaniu podłogi sportowej z nawierzchnią z deski z klonu kanadyjskiego, spełniającej rygory certyfikatów FIBA i IHF

podłoga sportowa w sali ma być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym archiektura tom II oraz z STWiORB.

Pytanie 68

Zwracamy się z prośba o odpowiedź na pytania:

Występują rozbieżności dotyczące tynków zastosowanych na elewacji.

Wymieniono w opisach i na rysunkach trzy różne rozwiązania:

1. Tynk silikatowy

2. Tynk silikonowy cienkowarstwowy

3. Tynk gładki mineralny malowany farbami silikatowymi.

Ad 68 Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w punkcie 2.6 ppkt J) Tynki zewnętrzne i okładziny opisu technicznego projektu wykonawczego architektura tom II w następujący sposób wykreśla się :

„tynk silikonowy, cienkowarstwowy”

dopisuję się :

„ tynk zewnętrzny mineralny cienkowarstwowy drobny baranek, malowany farbą silikatową”

„na cokole budynku należy wykonać tynk mozaikowy” zgodnie z załączoną erratą.

Pytanie 69

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp 69 Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z oświadczeniem

(23)

projektantów dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

Pytanie 70

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Ad. 70 Ewentualna zmiana postanowień umowy, w tym w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji zamówienia możliwa będzie w okolicznościach i na warunkach określonych odpowiednio w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz § 17 ust. 2 i 3 umowy (wzór umowy – załącznik Nr 5 do SIWZ).

Pytanie 71

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odp 71 Ewentualna zmiana postanowień umowy, w tym w zakresie wynagrodzenia i terminu realizacji zamówienia możliwa będzie w okolicznościach i na warunkach określonych odpowiednio w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz § 17 ust. 2 i 3 umowy (wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ).

Pytanie 72

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku podawania nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców.

Ad. 72 Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, określa zakres żądania informacji dotyczących podwykonawstwa w realizacji określonego zamówienia, posługuje się sformułowaniem

„których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom”, co wskazuje, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu w tym momencie już znane.

W świetle przepisów ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa.

Pytanie 73

Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

(24)

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.

Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Ad 73 Zgodnie z § 5 ust. 2 umowy (wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ): „Z a datę wykonania przedmiotu umowy, uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, wraz z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników oraz w razie zniszczenia lub uszkodzeń dokonaniem napraw oraz doprowadzeniem do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami protokołu odbioru końcowego.”

Zasady, w oparciu o które odbywać się będzie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia określone zostały w § 10 ust. 7 – 20 umowy (wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ). Natomiast w § 12 ust. 2 pkt 4-6 i ust. 3 pkt. 5 umowy (wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ), przewidziane zostały kary umowne dyscyplinujące odpowiednio Wykonawcę i Zamawiającego w toku procedury czynności odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Pytanie 74

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i w projekcie umowy pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych oraz że obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia się nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Ad 74 Cena ryczałtowa, o której mowa w SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ, pozostaje stała w zakresie przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji załączonej do SIWZ i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz kosztów wynikających z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie (wzór umowy stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ), a także wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z postanowień tej umowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i

(25)

odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także z technologii wykonania robót, konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych umową i dokumentacją projektową, a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, także koszty wprowadzenia rozwiązań równoważnych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwiązań równoważnych. Ewentualna zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia określonego kwotą ryczałtową, możliwa będzie w okolicznościach i na warunkach określonych odpowiednio w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz § 17 ust. 2 i 3 umowy (wzór umowy – załącznik Nr 5 do SIWZ), biorąc pod uwagę konkretny stan faktyczny zaistniały podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Pytanie 75

Na rysunku instalacji elektrycznych E/20 widoczne są dwa słupy o oznaczeniu S4a, natomiast specyfikacja nie przewiduje słupów o takim oznaczeniu. Prosimy o wyjaśnienie.

Ad 75 Słupy o oznaczeniu S4a są takie same jak słupy S4 z tym, że montowany na nich będzie tylko jeden naświetlacz o masie do 11,4kg (w przypadku S4 są to dwa naświetlacze) - zgodnie z oznaczeniem na rysunku E20 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE i NISKOPRĄDOWE tom II rozdział.7

Pytanie 76

Dot. sposobu zamocowania paneli fotowoltaicznych. Z rzutu dachu/układu paneli wynika, że są one zamocowane na płasko na dachu, czyli pod kątem 11o. natomiast zalecany przez producentów kąt nachylenia waha się od 20o do 35o. Czy należy przewidzieć dodatkową podkonstrukcję podnoszącą panele do większego kąta? Czy w przypadku podniesienia paneli do większego kąta należy rozsunąć rzędy paneli tak, aby nie było efektu zacieniania? Prosimy o wyjaśnienie i detal dotyczący takiego rozwiązania.

Ad 76

Działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 1 do SIWZ w opisie technicznym punkt 3.2.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne ppkt Instalacja fotowoltaiczna PV do projektu wykonawczego instalcje elektryczne i niskoprądowe w następujący sposób:

dopisuję się :

"Należy przewidzieć podkonstrukcję pod panele dające kąt pochylenia min. 20stopni, zgodnie ze specyfikacją techniczną wybranego producenta paneli. Jeśli system paneli będzie wymagał rozsunięcia należy to przewidzieć."- zgodnie z załączoną erratą Pytanie 77

Prosimy o wyjaśnienie zapisu projektu elektrycznego:

Spełnienie powyższego warunku możliwe jest na kilka sposobów, jednakże nie jest to

Cytaty

Powiązane dokumenty

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z

2) zobowiązany będzie do zaproponowania innych podwykonawców, którzy w wyniku oceny Zamawiającego spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 1 i

umowa podał nazwy (firm) Podwykonawców, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 1 ustawy PZP, a w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, Al. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej w

3) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami

Kopia dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna stanowić część oferty (winna być trwale zszyta

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy).. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi sprzątania siedzib Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w