• Nie Znaleziono Wyników

1. 2. Ruchy wody morskiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. 2. Ruchy wody morskiej"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1.

2. Ruchy wody morskiej

a. 1. Cele lekcji

i. a) Wiadomości Uczeń:

1. wie jakie są podstawowe rodzaje ruchów wody morskiej i czym się charakteryzują, 2. wie co to jest upwelling.

ii. b) Umiejętności Uczeń:

1. umie wyjaśnić jak powstają poszczególne rodzaje ruchów wody morskiej,

2. umie wymienić i wskazać na mapie regiony występowania ruchów wody morskiej, 3. umie wyjaśnić zjawisko upwellingu i pokazać na mapie regiony, w których występuje.

b. 2. Metoda i forma pracy

Praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach, dyskusja.

c. 3. Środki dydaktyczne

Ścienna mapa świata przedstawiająca kierunki prądów morskich Schemat ścienny przedstawiający mechanizm tworzenia się pływów Atlasy geograficzne dla szkół średnich

Podręczniki geografii

d. 4. Przebieg lekcji

i. a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i przedstawia im cele zajęć. W klasie zostają rozwieszone: ścienna mapa świata przedstawiająca kierunki prądów morskich i schemat ścienny przedstawiający mechanizm tworzenia się pływów. Nauczyciel prosi uczniów o wyjęcie podręczników geografii oraz atlasów geograficznych (co najmniej 1 atlas na dwie osoby).

ii. b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematyką dotyczącą ruchów wody morskiej. Nauczyciel tłumaczy uczniom jakie są powody ruchów wody morskiej (m.in. wiatry, siła przyciągania Słońca i Księżyca)

2. Nauczyciel wymienia uczniom trzy podstawowe rodzaje ruchów morskich – falowanie (wiatrowe i sejsmiczne), pływy (przypływy i odpływy) oraz prądy morskie (ciepłe i zimne).

(2)

3. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. Każda z grup ma zająć się zcharakteryzowaniem jednego z rodzajów ruchów morskich. Nauczyciel podchodzi po kolei do każdej z grup i wręcza im wydrukowane przez siebie kartki ze wskazówkami przydatnymi w opisaniu konkretnych ruchów wody. Grupa zajmująca się falowaniem dostaje kartkę numerem 1 (załącznik 1), grupa zajmująca się pływami otrzymuje kartkę z numerem 2 (załącznik 2), a grupa opisująca prądy morskie kartkę z numerem 3 (załącznik 3).

4. Nauczyciel prosi aby każda z grup wybrała spośród siebie osobę, która na forum klasy zaprezentuje wyniki pracy grupy. Uczniowie kolejno omawiają trzy rodzaje ruchów wody morskiej, nauczyciel ewentualnie poprawia uczniów i dodaje jakieś informacje od siebie.

iii. c) Faza podsumowująca

1. Nauczyciel przypomina uczniom najważniejsze fakty dotyczące falowania, pływów morskich i prądów morskich.

2. Nauczyciel prosi uczniów aby w domu poszukali informacji na temat upwellingu – czym jest, co go wywołuje i jakie są jego skutki.

e. 5. Bibliografia

1. Kozioł T., Geografia. Zagadnienia maturalne, Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 1999.

2. Libner P., Stefaniak G., Geografia od A do Z, Kram, Warszawa 1998.

3. Modzelewska B., Piełowska E., Podstawy geografii fizycznej i geologii dla I i II klasy liceum ogólnokształcącego, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 1997.

4. Wiecki W., Geografia środowiska przyrodniczego, Operon, Rumia 2002.

f. 6. Załączniki

i. a) Karta pracy ucznia załącznik 1

W swoim wystąpieniu proszę poruszyć następujące kwestie: czym jest i co wywołuje falowanie, jaka jest średnia wysokość fal, jaka była najwyższa notowana fala, czym są spowodowane fale sejsmiczne (tzw. tsunami), jaka jest wysokość i szybkość fal tsunami, jakie są skutki fal tsunami, w jakich obszarach kuli ziemskiej występują tsunami, co to jest przybój.

załącznik 2

W swoim wystąpieniu proszę poruszyć następujące kwestie: czym jest i co wywołuje pływy morskie, jakie wyróżniamy rodzaje pływów i jaki jest mechanizm ich tworzenia się, w jakich odstępach

czasowych występują pływy, jakie wyróżniamy rodzaje przypływów i czym się charakteryzują, jakie są wysokości przypływów, od czego zależy fakt występowania różnych wysokości przypływów, w jakich regionach kuli ziemskiej mamy do czynienia z najwyższymi przypływami i z czym są one związane.

załącznik 3

W swoim wystąpieniu proszę poruszyć następujące kwestie: czym są prądy morskie i co je wywołuje, jakie są rozmiary prądów morskich, jak nazywa się i jaka jest droga najpotężniejszego prądu na świecie, jaka jest średnia głębokość i prędkość prądów, co ma wpływ na kierunek prądów morskich, jaka jest prawidłowość dotycząca kierunków prądów morskich na półkuli południowej i północnej, jaki jest podział prądów ze względu na ich temperaturę i czym charakteryzują się poszczególne rodzaje prądów, proszę podać przykłady prądów ciepłych i zimnych, jaki jest wpływ prądów na klimat.

(3)

ii. b) Zadanie domowe brak

g. 7. Czas trwania lekcji

45 minut

h. 8. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Fizjologia zarządzania jonami wapnia w ludzkim organizmie, kształtowana przez tysiąclecia ewolucji oraz odkrycia paleoantro- pologiczne i zoologiczne, pokazuje, że człowiek pierwotny

To się tak przeje d a, jak jadę rowerem to jest dla mnie takie pyk i nagle jestem w ródmie ciu, mijam tą Wolę i tak dalej, dla mnie ta wola jest tutaj i nagle jestem w

Art. W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 istnieje konieczność zawieszenia stosowania wytycznych, w całości albo w części, minister właściwy do spraw

Pamiętaj jednak, że przypisanie uczestników do konkretnych podpokoi jest możliwe dopiero w momencie, gdy dołączą oni do głównego pokoju wydarzenia i będą widoczni na

• podaje przykłady międzynarodowych organizacji pozarządowych, których działalność ma znaczący wpływ na stosunki międzynarodowe (przede wszystkim organizacje broniące

Głównym celem naukowym może być rozwinięcie dydaktyki matematyki jako uznanej dziedziny badań

Jeśli zatem uznamy środki semantyczne, do jakich odwołuje się logika LBD, za autonomiczne, to okazuje się, że zobowiązania do istnienia zbiorów, wyraża ­ ne w logice

Wykorzystywanie tablic jest o tyle wygodne, że w przypadku jeżeli nie znamy liczby zmiennych , które mogą zostać wykorzystane możemy użyć np.. tablicy z utworzonymi 1000