Posiedzenie Komisji prowadził Pan Dominik Kłosowski Przewodniczący Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia.

Pełen tekst

(1)

Protokół nr 11/2019 z posiedzenia

Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia 2 września 2019 roku, godz. 16:00, sala 306, Sukiennice 9 BRM-DPP.0012.9.8.2019

Posiedzenie Komisji prowadził Pan Dominik Kłosowski – Przewodniczący Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia.

Na ogólną liczbę 11 członków Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia nieobecne były 2 osoby: Pani Agata Gwadera-Urlep oraz Pan Maciej Zieliński.

Lista obecności członków Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą RMW stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Dominik Kłosowski przywitał zgromadzonych, poinformował, że na sali jest wymagane quorum do rozpoczęcia posiedzenia, a następnie otworzył posiedzenie Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia.

Ad I.

Zatwierdzenie porządku posiedzenia

Członkowie Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad II.

Zaopiniowanie projektów uchwał:

1. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok – druk nr 372/19

oraz

2. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr III/28/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 373/19

(2)

Pan Marcin Urban – Skarbnik Miasta zreferował ww. projekty uchwał.

Pan Dominik Kłosowski – Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie pozytywnej opinii do projektu uchwały na druku nr 372/19.

za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 1

W wyniku głosowania członkowie Komisji wyrazili opinię pozytywną do przedmiotowego projektu uchwały.

Pan Dominik Kłosowski – Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie pozytywnej opinii do projektu uchwały na druku nr 373/19.

za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się – 1

W wyniku głosowania członkowie Komisji wyrazili opinię pozytywną do przedmiotowego projektu uchwały.

3. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/903/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia - druk nr 367/19 z autopoprawką [zmiana położenia ulicy Vasco da Gamy]

Pan Jacek Barski – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta zreferował ww. projekt uchwały oraz poinformował o autopoprawce.

Pan Dominik Kłosowski – Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie pozytywnej opinii do projektu uchwały na druku nr 367/19 wraz z autopoprawką.

za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania członkowie Komisji wyrazili opinię jednogłośnie pozytywną do przedmiotowego projektu uchwały wraz z autopoprawką.

4. Projektu uchwały w sprawie zmiany położenia ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 368/19 [zmiana położenia ulicy Chałupniczej]

Pan Jacek Barski – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta zreferował ww. projekt uchwały.

Pan Dominik Kłosowski – Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie pozytywnej opinii do projektu uchwały na druku nr 368/19.

za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania członkowie Komisji wyrazili opinię jednogłośnie pozytywną do przedmiotowego projektu uchwały.

Ad III.

Spotkanie z Panią Olgą Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego

Przygotowana przez Panią Olgę Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego prezentacja stanowi

(3)

Pani Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego przedstawiła profil społeczny imigranta z Ukrainy.

Poinformowała, że 70% ukraińskich migrantów zarobkowych pozytywnie ocenia doświadczenie pracy w Polsce, 60% deklaruje, że wybierze Polskę jako kraj zatrudnienia w 2019 roku, a 61% respondentów nie ma nic przeciwko temu, by zamieszkać w Polsce na stałe. Zaznaczyła, że mówi o tych statystykach w związku z obawami pracodawców o to, że imigranci z Ukrainy zaczną niedługo wybierać czeski i niemiecki rynek pracy. Poinformowała, że podejmowanie działań integracyjnych w przypadku migrantów cyrkulacyjnych nie do końca ma sens, bo te osoby migrują w celu podreperowania budżetu domowego, nie zaś chęci zmiany stałego miejsca zamieszkania, a jak pokazują statystyki – osób przyjeżdżających do Polski na okres do 3 miesięcy jest zdecydowanie najwięcej, bo prawie 64%. Na pytanie: „czy w najbliższym czasie planuje Pan pracować za granicą?” 64,1% odpowiada, że tak, w tym: prawie 60% respondentów wybierze Polskę, 18% Niemcy, a 10% Czechy.

Radny Paweł Karpiński zapytał dlaczego aż tyle osób wybierze Polskę.

Pani Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego odpowiedziała, że głownie z uwagi na bliskość kulturową i łatwość uzyskania zatrudnienia w Polsce, gdyż po uzyskaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, można przebywać w Polsce do 12 miesięcy.

Następnie Pani Olga Chrebor poinformowała, że:

− zgodnie z danymi Urzędu ds. Cudzoziemców - 16054 obywateli Ukrainy zamieszkałych na Dolnym Śląsku posiada aktualnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce;

− zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu za rok 2018 - zarejestrowano 72 509 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz wydano 1721 zezwoleń na pracę sezonową. W ramach obu procedur zatrudnienie cudzoziemców dotyczy w ponad 90% obywateli Ukrainy;

− jak wynika z danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego Wrocławia - 15 506 cudzoziemców zameldowano w 2018 roku na pobyt czasowy i stały, w tym ok. 90% obywateli Ukrainy;

− zgodnie z danymi pozyskanymi z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, według stanu na luty 2019 roku - 1445 dzieci z Ukrainy uczy się we wrocławskich szkołach podstawowych, a w roku szkolnym 2019/2020 - 180 dzieci rozpocznie naukę w klasach przygotowawczych dla dzieci obcojęzycznych.

Porównując Wrocław na tle innych miast polskich Pani Olga Chrebor poinformowała, że do stolicy Dolnego Śląska nie przybywają osoby, które chcą zarobić i wyjechać oraz, że nie są to tylko pracownicy sektora usług czy pracownicy budowlani, lecz przybywają tu pracownicy sektora IT, którzy bardzo często przyjeżdżają do Wrocławia wraz z rodzinami. Z uwagi na liczby, które wskazują, że jest to ogromna rzesza osób, powinno nam zależeć na tym, by poszerzyć działania na rzecz tej grupy osób w sektorze kultury i współpracy zagranicznej, żeby pokazać, że jesteśmy miastem, które bardzo ceni tę migrację.

Migranci od mniejszości narodowych różnią się tym, że mniejszości narodowe to obywatele polscy, którzy znaleźli się na Dolnym Śląsku głównie z powodu Akcji Wisła, czyli przesiedlenia z południowej części Polski na ziemie zachodnie, więc nie są to osoby migrujące. One od wielu lat pełnią rolę kulturotwórczą w mieście.

Są to takie organizacje, jak Związek Ukraińców w Polsce czy Fundacja Kalejdoskop Kultur. Ale są też nowe organizacje migranckie, które bardzo aktywnie działają we Wrocławiu, jak np. Fundacja Ukraina i Fundacja Ptach. Rozpoczęły się rozmowy nt. projektów, które można by zrealizować w ramach kultury i współpracy międzynarodowej, celem aktywizowania migrantów i pokazania im, że Wrocław jest miastem, które chce ich aktywności.

(4)

Radny Paweł Karpiński zapytał czy wiadomo jaki procent migrantów chce się osiedlić na stałe we Wrocławiu.

Pani Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego poinformowała, że nigdy nie były przeprowadzane takie badania. Jedyne badania, które były przeprowadzane w tym aspekcie, to badania ogólnopolskie.

Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego, w zakresie spraw związanych z kulturą, zakłada przyznawanie mikrograntów dla migrantów na wspieranie organizacji migranckich w procesie ich samoorganizacji oraz na wspieranie lokalnych inicjatyw kulturotwórczych oraz festiwali. Nie chodzi tu o realizowanie dużych projektów, lecz o wsparcie małych, lokalnych inicjatyw o charakterze sąsiedzkim – mających za zadanie umożliwienie zapoznania się z sąsiadami i poznanie języka. Strefa Kultury mogłaby uruchomić pilotażową edycję tego projektu w marcu 2020 roku.

Drugi pomysł, który miałby poszerzyć współpracę międzynarodową, to granty przeznaczone wyłącznie dla NGO, które miałyby sieciować organizacje pozarządowe z Wrocławia, ze Lwowa i z innych miast Ukrainy. Taki program był już kiedyś realizowany we Wrocławiu przez Fundację Krzyżowa.

W planach jest także stworzenie partnerskiego projektu obchodów stulecia podpisania paktu Piłsudski-Petlura, celem przypomnienia wydarzenia, które łączy Polaków i Ukraińców. Ten projekt mógłby zostać połączony z utworzeniem nie tyle pomników, ile artystycznych instalacji, wykonanych: we Wrocławiu - przez artystę z Ukrainy oraz we Lwowie - przez artystę z Polski.

Ostatnim planowanym do zrealizowania projektem jest paszport wrocławianina, który polegałby na wręczaniu paszportów dzieciom, które rozpoczynają rok szkolny. W tych paszportach dzieci zbierałyby pieczątki za udział w wydarzeniach realizowanych np. w domach kultury, dzięki czemu, po zebraniu określonej ilości pieczątek, mogłyby uzyskać np. bilet do kina czy NFM.

Radny Piotr Maryński poinformował, że gdyby zdecydowano się jednak na zwieńczenie obchodów stulecia podpisania paktu Piłsudski-Petlura poprzez postawienie we Wrocławiu pomnika, to powinno się to odbyć zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą wznoszenia pomników we Wrocławiu, a projekt pomnika powinien zostać wyłoniony drogą konkursową.

Radny Paweł Karpiński zapytał z jakimi problemami boryka się społeczność ukraińska mieszkająca we Wrocławiu.

Pani Olga Chrebor – Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego odpowiedziała, że podstawowym problemem jest kwestia legalizacji pobytu. Dolnośląski Urząd Wojewódzki ma najmniejszą przepustowość w Polsce. Pozytywna lub negatywna decyzja powinna zapaść po miesiącu. We Wrocławiu zdarza się, że na decyzję w tej sprawie trzeba czekać dłużej. Wielu Ukraińców zrezygnowało z planów pozostania we Wrocławiu w związku z niemożnością legalizacji pobytu. Drugi problem to kwestia językowa i wdrożenia się w system edukacyjny. Poza tymi problemami, to jest bardzo dobrze funkcjonująca grupa, która świetnie sobie radzi z takimi rzeczami jak zameldowanie czy wyrobienie prawa jazdy.

Pan Dominik Kłosowski – Przewodniczący Komisji podziękował Pani Oldze Chrebor za omówienie przygotowanego materiału.

Ad IV.

Sprawy bieżące:

1. Pismo z dnia 28 czerwca 2019 roku zawierające wniosek o nadanie nazwy ulicy "Watykańskiej" drodze oznaczonej jako 4KDD/1

(5)

oraz

2. Pismo z dnia 29 sierpnia 2019 roku stanowiące odpowiedź na pismo Komisji znak BRM-DPP.0014.9.16.2019 dot. wniosku o nadanie nazwy „Watykańska” nowej ulicy w obrębie Brochów

Członkowie Komisji postanowili przesłać do wnioskodawcy kopię pisma Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta z dnia 29 sierpnia 2019 roku wraz z informacją, że przychylają się do propozycji nadania drodze 4KDD/1 nazwy ul. Kazachstańska z uwagi na fakt, iż na wskazanym terenie dominują nazwy zaczerpnięte od państw azjatyckich.

Tym samym członkowie Komisji w wyniku głosowania za – 7, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 postanowili zwrócić się do Pana Jacka Barskiego – Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta z prośbą o przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania wskazanej we wniosku drodze nazwy Kazachstańska i skierowanie go pod obrady Rady Miejskiej Wrocławia.

3. Pismo z dnia 3 lipca 2019 roku zawierające wniosek o przemianowanie części al. Akacjowej i al. Wiśniowej (od al. Wiśniowej do ul. Sztabowej) na al. im. Ludwiga Guttmanna - wrocławianina, wybitnego neurochirurga i twórcy Igrzysk Paraolimpijskich

oraz

4. Pismo z dnia 28 sierpnia 2019 roku stanowiące odpowiedź na pismo Komisji znak BRM-DPP.0014.9.17.2019 dot. wniosku o nadanie fragmentowi al. Wiśniowej imienia Ludwiga Guttmanna

Członkowie Komisji postanowili poinformować wnioskodawcę pisma, że na wskazanym przez niego fragmencie al. Wiśniowej prowadzona jest przez 21 przedsiębiorców działalność gospodarcza. Z uwagi na fakt, iż zmiana nazwy pociągnęłaby za sobą konsekwencje prawne, Biuro Rozwoju Wrocławia postanowiło wystąpić do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy wskazanym odcinku drogi z prośbą o poinformowanie czy nie sprzeciwiają się powziętej inicjatywie oraz czy nie będą podejmować działań zmierzających do wniesienia środków zaskarżenia uchwały nadającej wskazanemu sięgaczowi al. Wiśniowej im. Ludwiga Guttmanna ani dochodzić względem Gminy Wrocław roszczeń o zwrot poniesionych kosztów związanych ze zmianą numeracji porządkowej budynków, która będzie następstwem podjęcia uchwały. Po otrzymaniu od Biura Rozwoju Wrocławia pisemnych stanowisk w przedmiotowej sprawie, członkowie Komisji ustosunkują się do wniosku o nadanie fragmentowi al. Wiśniowej imienia Ludwiga Guttmanna.

5. Pismo z dnia 30 lipca 2019 roku zawierające propozycje nazw nowych ulic na terenie Wrocławia:

a) na Jagodnie-Wojszycach: Beaty Artemskiej, Stanisława Drabika, Barbary Kostrzewskiej, Bolesława Kuropatnickiego, Rafała Maszkowskiego, Ady Sari

b) na Stabłowicach: Lubomierska

Członkowie Komisji przyjęli treść pisma do wiadomości.

(6)

6. Pismo z dnia 29 sierpnia 2019 roku zawierające wniosek w sprawie nadania jednej z ulic miasta imienia Czesława Słani

Członkowie Komisji postanowili przesłać kopię przedmiotowego pisma do Pana Jacka Barskiego – Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta z prośbą o opinię.

Ad V.

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą Rady Miejskiej Wrocławia nr 10/2019

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia Komisji nr 10/2019.

Ad VI.

Wolne wnioski

W wolnych wnioskach głos zabrali Pan (…) oraz Pan (…), którzy posiłkując się prezentacją, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, opowiedzieli członkom Komisji o inicjatywie związanej z budową pomnika Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Pan (…) poinformował, że w 1924 roku w Wilnie odsłonięto projekt pomnika Adama Mickiewicza autorstwa Zbigniewa Pronaszki.

Był on wykonany z drewna w skali 1:1. W 1939 roku, w wyniku nawałnicy przechodzącej nad Wilnem, uderzył w niego piorun, dokonując takiego zniszczenia, że trzeba było go rozebrać, gdyż stwarzał on zagrożenie. W Wilnie zachowały się projekty, dzięki którym można będzie odtworzyć pomnik Adama Mickiewicza.

Pan (…) powiedział, że pomysł postawienia we Wrocławiu pomnika Adama Mickiewicza autorstwa Zbigniewa Pronaszki zrodził się ze względu na powiązania Wrocławia z Kresami, a konkretnie z faktem, że duży procent mieszkańców Dolnego Śląska ma koligacje z Kresami. Ponadto we Wrocławiu istnieją już pomniki Aleksandra Fredry oraz Juliusza Słowackiego, zaś w dalszym ciągu nie ma pomnika Adama Mickiewicza. Zaznaczył, że inicjatorom wzniesienia pomnika chodzi o odtworzenie dzieła Zbigniewa Pronaszki, nie zaś o stworzenie nowego projektu. Poinformował, że z uwagi na to, że zgodnie z projektem pomnik miałby mieć 12,5 m wysokości, nie da rady tego zrobić przy pomocy odlewu. Plan jest taki, by pomnik został wykonany z betonu i był prefabrykowany. Jeżeli chodzi o lokalizację, to propozycja jest taka, by pomnik został umieszczony u zbiegu z ul. Mickiewicza z ul. Kopernika, w pobliżu Hali Stulecia i parku Szczytnickiego, lecz poza obszarem UNESCO, więc wszelkie kwestie dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę, itd. będą rozstrzygane lokalnie. Wskazana lokalizacja uzyskała już akceptację służb przestrzennych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pan Dominik Kłosowski Przewodniczący Komisji poinformował zgromadzonych, że we Wrocławiu obowiązuje uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wznoszenia pomników, która określa tryb, w jakim należy wnioskować o wzniesienie pomnika, jak również określa podmioty uprawnione do wystąpienia z przedmiotową inicjatywą czy choćby nakazuje wskazać źródło finansowania pomnika. I dopóki nie zostanie złożony stosowny wniosek, skonstruowany zgodnie z wymogami przywołanej uchwały, tak naprawdę pomysł wzniesienia pomnika Adama Mickiewicza nie doczeka się realizacji.

Pan (…) poinformował, że inicjatorzy znają zapisy wspomnianej uchwały oraz, że w chwili obecnej temat jest prezentowany w celach informacyjnych – by przedstawić Radzie Miejskiej plany dotyczące wybudowania we Wrocławiu pomnika Adama Mickiewicza. Na przełomie listopada i grudnia

(7)

Tadeusza. Jeżeli chodzi o finansowanie, to celem jest zebranie funduszy od sponsorów. Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan (…) podziękował urzędnikom za pomoc w znalezieniu miejsca, w którym mógłby zostać postawiony pomnik Adama Mickiewicza.

Pan Dominik Kłosowski – Przewodniczący Komisji podziękował Panu (…) oraz Panu (…) za przedstawienie członkom Komisji inicjatywy dotyczącej wzniesienia pomnika Adama Mickiewicza we Wrocławiu.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Dominik Kłosowski

Przewodniczący Komisji Kultury i Współpracy z Zagranicą

Protokół sporządziła:

Magdalena Gaczyńska

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :