S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

394  Download (0)

Pełen tekst

(1)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z Moduł:

Konwersatorium do wyboru II [moduł]

arbitraż i mediacja

(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY) Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

US27AJMJ2463_112S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 8 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

4 8 konwersatorium 20 0 ZO 3

Razem 20 3

Koordynator

przedmiotu: dr hab. VYTAUTAS NEKROŠIUS Prowadzący zajęcia: dr hab. VYTAUTAS NEKROŠIUS

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami rozwiązywania sporów przy zastosowaniu mediacji oraz arbitrażu.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu prawoznawstwa i analiza podstaw postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Student omawia podstawowe cechy arbitrażu w

odniesieniu do arbitrażu krajowego i międzynarodowego, arbitrażu handlowego oraz podstawowe cechy

postępowania mediacyjnego.

K_W10

1 EP1

Student wymienia i opisuje wszystkie podmioty

postępowania przed sądem arbitrażowym oraz wszystkie podmioty postępowania mediacyjnego.

K_W08

2 EP2

umiejętności

Student sporządza wnioski i inne dokumenty przydatne w postępowaniu arbitrażowym oraz w postępowaniu mediacyjnym

K_U04

1 EP3

Student rozwiązuje problemy opisane w prostych

stanach faktycznych. K_U05

2 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem z zakresu zdobytej wiedzy z arbitrażu i postępowania mediacyjnego oraz aktywnego

uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działanie prawne skupione wokół instytucji arbitrażu i mediacji.

K_K07

1 EP5

Student jest gotów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań związanych z instytucjami arbitrażu i mediacji.

K_K02

2 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: arbitraż i mediacja

Forma zajęć: konwersatorium

1. Arbitraż i mediacja a inne formy ADR. 1

8 0

(2)

2. Miejsce arbitrażu w polskim systemie prawnym. 1

8 0

3. Arbitraż krajowy i międzynarodowy. 2

8 0

4. Podstawowe cechy arbitrażu. 1

8 0

5. Sąd arbitrażowy a państwowy. 2

8 0

6. Zapis na sąd polubowny. 1

8 0

7. Status, funkcje sposób powoływania arbitra. 2

8 0

8. Problem właściwości sądu polubownego. 1

8 0

9. Postępowanie przed sądem polubownym. 1

8 0

10. Regulacja prawna mediacji w polskim Kodeksie postępowania cywilnego. 2

8 0

1 11. Tryb zainicjowania mediacji w postępowaniu cywilnym.

8 0

12. Mediatorzy - ich status, funkcje, sposób powoływania odpowiedzialność. 1

8 0

13. Przebieg postępowania mediacyjnego. 2

8 0

14. Ugoda zawarta w wyniku mediacji. 1

8 0

1

15. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. 8 0 Analiza stanów faktycznych, połączona z dyskusją.

Metody kształcenia

A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska K. (2020): Postępowanie cywilne. Kompendium., C.H.Beck, Warszawa W. Broniewicz ,I. Kunicki , A. Marciniak (2020): Postępowanie cywilne w zarysie

Literatura podstawowa

E. Marszałkowska-Krześ (2013): Postępowanie cywilne, C.H.Beck, Warszawa

J. Jodłowski, J. Lapierre, T.Misiuk-Jodłowska, Z. Resich, K. Weitz (2016): Postępowanie cywilne,, Wolters Kluwer Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning 20

Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4 SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ) Metody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę. Sprawdzian w formie testu, za który student może maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:

10 pkt - ocena 5,0;

9 pkt - ocena 4,5;

8 pkt - ocena 4,0;

7 pkt - ocena 3,5;

6 pkt - ocena 3,0;

poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny

końcowej 8 arbitraż i mediacja Ważona

8 arbitraż i mediacja [konwersatorium] zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(3)

10

Przygotowanie się do zajęć 0

13

Studiowanie literatury 0

15

Udział w konsultacjach 0

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

(4)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z Moduł:

Konwersatorium do wyboru VIII [moduł]

błąd w polskim prawie karnym

(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY) Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

US27AJMJ2469_93S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 10 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

5 10 konwersatorium 15 0 ZO 2

Razem 15 2

Koordynator

przedmiotu: dr hab. MARIUSZ NAWROCKI Prowadzący zajęcia: dr hab. MARIUSZ NAWROCKI

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy na temat złożoności problematyki błędu i błądzenia na gruncie materialnego prawa karnego Wymagania wstępne: Wiedza o prawie karnym zdobyta podczas studiów prawniczych w toku wykładu oraz ćwiczeń z przedmiotu prawo

karne.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu problematyczne

zagadnienia błędu w prawie karnym. K_W01

1 EP1

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady rządzące odpowiedzialnością w prawie karnym, w tym

okoliczności wyłączające tę odpowiedzialność.

K_W05

2 EP2

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu poglądy doktryny i orzecznictwa w odniesieniu do problematyki błędu w polskim prawie karnym.

K_W10

3 EP3

umiejętności

Potrafi obserwować zjawisko zmian poglądów, ale i zmian normatywnych w kontekście regulacji błędu w prawie karnym.

K_U01

1 EP4

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu teorii i filozofii prawa oraz prawa karnego w celu analizy zagadnienia błędu w prawie karnym.

K_U02

2 EP5

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się nt. problematyki błędu na gruncie materialnego prawa karnego.

K_U04

3 EP6

kompetencje społeczne

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy nt.

problematyki błędu na gruncie materialnego prawa karnego.

K_K01

1 EP7

Posiada zdolność do pogłębiania wiedzy i nadążania za

zmianami prawa karnego. K_K03

2 EP9

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning

(5)

Forma zajęć: konwersatorium

1

1. Błąd w ujęciu językowym, filozoficznym i psychologicznym. 10 0

3

2. Istota błędu w prawie karnym. 10 0

3

3. Błąd jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną. 10 0

2

4. Ogólne ujęcie błędu jako znamienia typu czynu zabronionego. 10 0

3

5. Błąd jako znamię wyrażone wprost oraz jako znamię wyrażone pośrednio w tekście ustawy. 10 0 3

6. Błąd (i podstęp) w procesie karnym. 10 0

Analiza tekstów prawnych, poglądów doktryny i orzecznictwa z dyskusją.

Metody kształcenia

Nawrocki M. (2019): Błąd jako znamię typu czynu zabronionego w polskim prawie karnym, Szczecin

Pohl Ł. (2013): Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym (zagadnienia ogólne), Poznań

Literatura podstawowa

Burdziak K. : Kilka uwag na temat istoty błędu (rozważania na tle polskiego prawa karnego), Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21) s. 127-140.

Giezek J. (1985): Kilka uwag o istocie błędu, Przegląd Prawa i Administracji, nr 20 Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning 15

Zajęcia dydaktyczne 0

0

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1

Przygotowanie się do zajęć 0

14

Studiowanie literatury 0

10

Udział w konsultacjach 0

10

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6,EP7,EP9 PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6,EP7,EP9 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest omówienie w formie pisemnej, do wyboru:

1/ najnowszego orzecznictwa SN i SA dotyczących treści zajęć lub

2/ dorobku doktryny dotyczącego jednego z tematów objętych zajęciami.

Z pracy pisemnej można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

- 50% lub poniżej 50% punktów - 2,0 - co najmniej 51% punktów - 3,0 - co najmniej 61% punktów - 3,5 - co najmniej 71 % punktów - 4,0 - co najmniej 81% punktów - 4,5 - co najmniej 91% punktów - 5,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia (pracy pisemnej/eseju/recenzji).

Metoda obliczania oceny

końcowej 10 błąd w polskim prawie karnym Ważona

10 błąd w polskim prawie karnym [konwersatorium] zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(6)

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

(7)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z Moduł:

Wykład monograficzny do wyboru V

cywilnoprawna ochrona praw pacjentów (POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY) Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

US27AJMJ2472_118S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 9 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

5 9 wykład 20 0 ZO 3

Razem 20 3

Koordynator

przedmiotu: dr MICHAŁ BIAŁKOWSKI Prowadzący zajęcia: dr MICHAŁ BIAŁKOWSKI

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami dotyczącymi ochrony praw pacjenta. Student pozna najważniejsze prawa pacjenta oraz cywilnoprawne narzędzia służące ich ochronie. Przedmiot umożliwi studentom także pogłębienie wiedzy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej ex delicto oraz ex contractu za szkody wyrządzone w toku szeroko pojętego procesu leczniczego. Celem przedmiotu jest również zaznajomienie studenta z praktycznymi problemami dochodzenia roszczenia o naprawienie szkody w procesie cywilnym oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wymagania wstępne: Znajomość ogólnej części prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Wiedza z zakresu postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zależności między prawem cywilnym materialnym i procesowym na

gruncie problematyki ochrony praw pacjenta. K_W07

1 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody badawcze i strategie argumentacyjne dotyczące

problematyki cywilnoprawnej ochrony praw pacjenta. K_W09

2 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody interpretacji i wykładni przepisów kodeksowych i pozakodeksowych regulujących problematykę cywilnoprawnej ochrony praw pacjenta.

K_W19

3 EP3

(8)

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz zasad wykonywania zawodów medycznych w celu analizy złożonych problemów prawnych i społecznych dotyczących naruszenia praw pacjenta.

K_U02

1 EP4

Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada

umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące praw pacjenta, narzędzi prawnych służących ich ochronie oraz odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody

wyrządzone w związku z leczeniem.

K_U04

2 EP5

Student potrafi sprawnie analizować przepisy regulujące zasady odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta w

celu doboru właściwych narzędzi służących ich ochronie. K_U07

3 EP6

Student potrafi sprawnie posługiwać się przepisami prawa regulującymi problematykę cywilnoprawnej ochrony praw pacjenta i regułami wykonywania zawodów medycznych.

K_U17

4 EP7

kompetencje społeczne

Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

K_K01

1 EP8

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: cywilnoprawna ochrona praw pacjentów

Forma zajęć: wykład

1

1. Prawa pacjenta - uwagi wprowadzające. Miejsce regulacji w systemie prawnym. 9 0

4 2. Wybrane prawa pacjenta (prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do tajemnicy informacji związanej

z leczeniem, prawo do informacji i wyrażenia zgody na leczenia, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do opieki duszpasterskiej).

9 0

2 3. Ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta (art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), przymusy leczenia w tym problematyka szczepień ochronnych, leczenia uzależnień i leczenia chorób zakaźnych.

9 0

2

4. Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta. 9 0

5. Odpowiedzialność za błąd medyczny i zakażenia szpitalne. Definicje, podstawy prawne 5

odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Zbieg podstaw prawnych odpowiedzialności. 9 0 3

6. Szczególne zasady postępowania dowodowego w postępowaniu cywilnym w sprawach dotyczących tzw. szkód medycznych (w szczególności rola domniemań faktycznych, dowodu prima facie, obniżonego standardu dowodu).

9 0

7. Dochodzenie żądania ustalenia zdarzenia medycznego w postępowaniu przed wojewódzkimi 3

komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. 9 0

Wykład informacyjny z analizą stanów faktycznych z dyskusją.

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6,EP7,EP8 SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny składający się z 2 pytań otwartych. Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każde pytanie.

Warunki zaliczenia:

Ocena dostateczna: 6 pkt (praca spełnia minimalne kryteria),

Ocena dostateczna plus: 7 pkt (zadowalający, ale ze znaczącymi brakami), Ocena dobra: 8 pkt (generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami), Ocena dobra plus: 9 pkt (powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami),

Ocena bardzo dobra: 10 pkt (wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ze sprawdzianu jest oceną końcową z przedmiotu.

(9)

K. Bączyk-Rozwadowska (2013): Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, wyd. 2, Toruń

M. Nesterowicz (2013): Prawo medyczne, Toruń Literatura podstawowa

M. Nesterowicz (2017): Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, wyd. 3, Warszawa Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning 20

Zajęcia dydaktyczne 0

2

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5

Przygotowanie się do zajęć 0

15

Studiowanie literatury 0

15

Udział w konsultacjach 0

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Metoda obliczania oceny

końcowej 9 cywilnoprawna ochrona praw pacjentów Ważona

9 cywilnoprawna ochrona praw pacjentów [wykład] zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(10)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z Moduł:

Konwersatorium do wyboru VII

dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym (POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

US27AJMJ2463_83S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 10 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

5 10 konwersatorium 15 0 ZO 2

Razem 15 2

Koordynator

przedmiotu: mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Prowadzący zajęcia: mgr MICHAŁ WOJDAŁA

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu dochodzenia przez uprawnione podmioty roszczeń w postępowaniu grupowym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę na temat procesu dochodzenia

roszczeń w postępowaniu grupowym. K_W08

1 EP1

Student posiada wiedzę na temat relacji między dochodzeniem roszczeń w postępowaniu grupowym a innymi postępowaniami odrębnymi w postępowaniu cywilnym.

K_W15

2 EP2

umiejętności

Student potrafi sporządzić pozew i inne pisma

procesowe w postępowaniu grupowym. K_U04

1 EP3

Student potrafi rozwiązać problemy opisane w prostych

stanach faktycznych. K_U05

2 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do aktywnego podejmowania

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu

grupowym.

K_K02

1 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Forma zajęć: konwersatorium

1. Zakres spraw rozpoznawanych w postępowaniu grupowym. 2

10 0

2. Pojęcie grupy. Ujednolicenie roszczeń. 1

10 0

3. Reprezentant grupy. 2

10 0

3

4. Wszczęcie postępowania grupowego. 10 0

(11)

6. Zakończenie postępowania grupowego. Wyrok, tytuł egzekucyjny, egzekucja. 3

10 0

Analiza stanów faktycznych z dyskusją Projekt (pisma procesowe)

Metody kształcenia

Broniewicz W., Kunicki I., Marciniak A. (2020): Postępowanie cywilne w zarysie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Zieliński A., Flaga-Gieruszyńska K. (2020): Postępowanie cywilne. Kompedium, C.H. Beck, Warszawa Literatura podstawowa

Gil I.(red.) (2019): Postępowanie cywilne, C.H. Beck , Warszawa Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning 15

Zajęcia dydaktyczne 0

1

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2

Przygotowanie się do zajęć 0

8

Studiowanie literatury 0

10

Udział w konsultacjach 0

6

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4 SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E PROJEKT P6

EP1,EP2,EP3,EP4,E ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ) P6

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę. Sprawdzian w formie testu, za który student może maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:

10 pkt - ocena 5,0;

9 pkt - ocena 4,5;

8 pkt - ocena 4,0;

7 pkt - ocena 3,5;

6 pkt - ocena 3,0;

poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny

końcowej 10 dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Ważona

10 dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym [konwersatorium]

zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(12)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z Moduł:

Konwersatorium do wyboru VI [moduł]

dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych (POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

US27AJMJ2463_79S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 10 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

5 10 konwersatorium 20 0 ZO 3

Razem 20 3

Koordynator

przedmiotu: dr ALEKSANDRA KLICH

Prowadzący zajęcia: dr ALEKSANDRA KLICH

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu roszczeń pacjentów i form ich dochodzenia. Ponadto ich celem jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu przebiegu różnych form postępowania sądowego oraz pozasądowego z udziałem pacjentów, a także nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na zastosowanie wiedzy z zakresu postępowania z udziałem pacjentów w praktyce zawodowej, w szczególności sporządzanie pism i dokonywanie skutecznych czynności w toku tych postępowań.

Wymagania wstępne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę i umiejętności z prawa cywilnego materialnego oraz prawa pracy, a także znajomość podstawowych pojęć z zakresu prawoznawstwa (reguł wykładni, hierarchii aktów prawnych etc.).

Zasadnicze znaczenie ma znajomość podstawowych pojęć z zakresu postępowania cywilnego i postępowań pozasądowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie problematyki dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych w relacji do

funkcjonowania sądów powszechnych w sprawach cywilnych i organów pozasądowej ochrony prawnej oraz przedmiotową i metodologiczną specyfikę postępowań sądowych oraz pozasądowych z udziałem pacjentów lub profesjonalistów medycznych.

K_W02

1 EP1

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy regulujące struktury i zasady związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych oraz źródła praw pacjenta, ich naturę, zmiany i sposoby wpływania na wybór sposobu dochodzenia roszczeń oraz zna i rozumie w pogłębionym stopniu źródła praw

pacjenta, strukturę poszczególnych metod rozwiązywania i rozstrzygania sporów z udziałem pacjentów lub profesjonalistów medycznych.

K_W05

2 EP2

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne rodzaje struktur i możliwości dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów lub profesjonalistów medycznych.

K_W08

3 EP3

(13)

umiejętności

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych oraz powiązanych z nimi instytucji w celu analizy złożonych problemów prawnych i społecznych.

K_U02

1 EP4

Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada

umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące

problematyki dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin naukowych.

K_U04

2 EP5

Student potrafi prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, potrafi przedstawiać

rozbudowaną argumentację w kontekście wybranych zagadnień związanych z praktycznymi aspektami

dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów lub profesjonalistów medycznych, a także poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami związanymi z dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych.

K_U05

3 EP6

Student potrafi analizować złożone argumenty prawne, potrafi identyfikować składające się na nie tezy i założenia, potrafi ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami.

K_U16

4 EP7

kompetencje społeczne

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; jest gotów do aktywnego i wytrwałego podejmowania indywidualnych i

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie prawa w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych.

K_K02

1 EP8

Student jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w toku dochodzenia roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych; jest gotów do szukania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań prawników związanych z dochodzeniem roszczeń przez pacjentów lub profesjonalistów medycznych.

K_K05

2 EP9

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych

Forma zajęć: konwersatorium 1. Źródła praw pacjentów. 1

10 0

2. Pojęcie, istota i rodzaje błędów medycznych. 2

10 0

3. Pojęcie i charakterystyka zdarzenia medycznego. 2

10 0

4. Charakterystyka i rodzaje roszczeń z tytułu błędów i zdarzeń medycznych. 2

10 0

5. Roszczenia pacjentów w razie naruszenia dóbr osobistych. 2

10 0

6. Postępowanie sądowe z udziałem pacjentów. 2

10 0

7. Mediacja z udziałem pacjentów. 2

10 0

8. Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. 2

10 0

9. Ochrona danych osobowych pacjentów w postępowaniach sądowych i pozasądowych. 5

10 0

Konwersatorium uwzględniające cytowanie i komentowanie źródeł Metody kształcenia

(14)

Frąckowiak H. (2016): Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, C.H. Beck Klich A., Urbaniak M. , Staszewski R. (red.) (2017): Praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych przez pacjentów (w:) Aktualne problemy przemian systemu ochrony zdrowia w Polsce, Wyd. Katedra Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

Sadowska M. (2019): Zapobieganie błędom medycznym w praktyce, Wolters Kluwer Literatura podstawowa

Drozdowska U. (2007): Roszczenia cywilnoprawne przysługujące pacjentowi w razie naruszenia jego dóbr osobistych i praw, w: Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, C.H. Beck

Klich. A. (2016): Dowód z opinii biegłego w sprawach cywilnych. Biegły lekarz, C.H. Beck Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning 20

Zajęcia dydaktyczne 0

2

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13

Przygotowanie się do zajęć 0

10

Studiowanie literatury 0

15

Udział w konsultacjach 0

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

15

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6,EP7 SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6,EP7,EP8,EP 9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ) Metody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę:

Sprawdzian w formie testu (20 pytań - otwarte, zamknięte, oparte na krótkich stanach faktycznych - wg wyboru prowadzącego), za który student może maksymalnie otrzymać 10 pkt.

Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów: 10 pkt - ocena 5,0 9 pkt - ocena 4,5 8 pkt - ocena 4,0 7 pkt - ocena 3,5 5 - 6 pkt - ocena 3,0 poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny

końcowej 10 dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych

Ważona 10 dochodzenie roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych

[konwersatorium]

zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(15)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z

doktryny polityczno-prawne (KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

US27AJMJ2677_7S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

1 2 wykład 30 0 E 5

Razem 30 5

Koordynator

przedmiotu: dr hab. MACIEJ JOŃCA Prowadzący zajęcia: dr hab. MACIEJ JOŃCA

Cele przedmiotu:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat rozważań nad istotą, zadaniami i funkcjami państwa i prawa.

Zajęcia mają na celu także zapoznanie studentów z najważniejszymi doktrynami politycznymi, stanowiącymi dorobek intelektualny ludzkości od czasów antycznych do współczesności. Zajęcia dadzą studentom sposobność pełniejszego zrozumienia istoty współczesnego państwa i prawa. Celem zajęć jest też wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnej pracy intelektualnej, a także potrzebnej w pracy prawnika systematyczności, rzetelności i spolegliwości.

Wymagania wstępne: Znajomość historii na poziomie szkoły średniej oraz znajomość powszechnej historii państwa i prawa oraz historii państwa i prawa polskiego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Student zna główne europejskie doktryny państwowe, polityczne i prawne, jako efekt rozwoju społeczeństwa i kultury.

K_W13

1 EP1

Student wie jaki wpływ mają twórcy różnych koncepcji

państwa i prawa na rozwój społeczeństwa i jego kultury. K_W14

2 EP2

Student zna doktryny państwa i prawa i ich związek z rozwojem historycznym urządzeń państwowych i prawnych.

K_W12

3 EP3

umiejętności

Student umie formułować odpowiednie argumenty za lub

przeciw określonej doktrynie polityczno-prawnej. K_U04

1 EP4

Student analizuje wydarzenia i procesy historyczne dokonujące się w państwie i prawie oraz dostrzega ewolucję rozważań o istocie państwa i prawna.

K_U01

2 EP5

kompetencje społeczne

Student zachowuje ostrożność w ocenie zdarzeń

mających wpływ na życie publiczne. K_K01

1 EP6

Student wykazuje zrozumienie dla różnych postaw w

życiu publicznym i prywatnym. K_K03

2 EP7

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: doktryny polityczno-prawne

Forma zajęć: wykład

1

1. Przedmiot i metody badawcze, periodyzacja dziejów myśli polityczno-prawnej Europy. 2 0

(16)

6 2. Myśl polityczno-prawna antyku: Wyobrażenia o państwie i prawie na obszarach starożytnego

Bliskiego Wschodu, Demokryt z Abdery, Protagoras z Abdery, Solon, Perykles, Sokrates, Platon, Arystoteles, Polibiusz. M.T.Cyceron, Seneka, Marek Aureliusz, św. Paweł z Tarsu.

2 0

3. Średniowieczne rozważania o państwie i prawie: św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu. Polska myśl o 3

państwie i prawie w okresie średniowiecza. 2 0

4. Odrodzenie: realizm polityczny i doktryna suwerenności władzy państwowej - Machiavelli, Erazm, 3

Bodin, Frycz, Luter, Kalwin i Morus. 2 0

5. XVII -wieczne doktryny państwa i prawa: Grocjusz, Hobbes i Locke. Polska myśl o państwie i prawie 3

doby Rzeczypospolitej Szlacheckiej. 2 0

6. Oświecenie i jego wpływ na koncepcję państwa i prawa w Francji, Ameryce i w Polsce, m.in.: 2

Monteskiusz, Rousseau, Leszczyński, Konarski, Kołłątaj, Jezierski, Staszic. 2 0

7. Reakcja na rewolucję oświeceniową: teokraci, konserwatyzm, romantyzm polityczny, niemiecka szkoła 2

historyczna. 2 0

2

8. Liberalizm i jego ewolucja w XIX i XX wieku. 2 0

2

9. Socjalizm i jego odmiany. 2 0

2

10. Doktryny radykalne: komunizm, darwinizm społeczny, anarchizm, rasizm, faszyzm, nazizm. 2 0 2

11. Polscy myśliciele XIX i XX wieku i ich refleksja nad państwem i prawem. 2 0

2

12. Doktryna społeczno-polityczna Kościoła katolickiego w XIX i XX w. 2 0

Wykład akademicki uwzględniający cytowanie i komentowanie źródeł.

Metody kształcenia

Olszewski H., Zmierczak M. (2001): Historia doktryn politycznych i prawnych, Ars Boni et Aequi, Poznań Literatura podstawowa

Alexis de Tocqueville (1976): O demokracji w Ameryce, Znak, Warszawa-Kraków

Krasucki E., Sikorski T., Wątor A. (red.) (2014): Liberalizm nad Wisłą (XIX - XXI wiek). Koncepcje - ludzie - działalność, Minerwa, Szczecin

Król M. (2003): Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Arche, Gdańsk Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6,EP7 EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny w formie odpowiedzi na trzy pytania z zakresu treści programowych wykładu.

Każde pytanie będzie wybrane z grupy 20 pytań przygotowanych przez egzaminatora i ogłoszonych przez egzaminatora najpóźniej na 2 miesiące przed sesją egzaminacyjną.

Czas trwania egzaminu 45 min. Pytanie 1 - z zakresu doktryn polityczno - prawnych z okresu starożytności i

średniowiecza. Pytanie 2 - z zakresu doktryn polityczno-prawnych z okresu nowożytnego i współczesnego. Pytanie 3 - z zakresu historii polskiej myśli polityczno-prawnej. Każda odpowiedź oceniana jest punktami od

0 do 5. (5 punktów - wyczerpujące przedstawienie zadanego tematu i brak błędów merytorycznych; 4 punkty - wyczerpujące przedstawienie tematu i 1 błąd merytoryczny; 3 punkty - przedstawienie większości głównych

zagadnień tematu i brak błędów merytorycznych; 2 punkty - przedstawienie większości głównych zagadnień tematu i jeden błąd merytoryczny; 1 punkt - w odpowiedzi 2 błędy merytoryczne lub brak większości głównych zagadnień tematu; 0 punktów - brak odpowiedzi lub w odpowiedzi 3 błędy merytoryczne.

0-6 - niedostateczny, 7-8 - dostateczny, 9-10 - dostateczny+, 11-12 - dobry,

13-14 - dobry+, 15 - bardzo dobry.

Na tych zasadach odbywa się egzamin, egzamin poprawkowy i egzamin warunkowy (możliwa forma ustna).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Metoda obliczania oceny

końcowej 2 doktryny polityczno-prawne Ważona

2 doktryny polityczno-prawne [wykład] egzamin 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(17)

1

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0

Przygotowanie się do zajęć 0

42

Studiowanie literatury 0

10

Udział w konsultacjach 0

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

42

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Liczba punktów ECTS 5

(18)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z Moduł:

Konwersatorium do wyboru I [moduł]

egzekucja sądowa w sprawach cywilnych (POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY) Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

US27AJMJ2463_107S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 8 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

4 8 konwersatorium 20 0 ZO 3

Razem 20 3

Koordynator

przedmiotu: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA Prowadzący zajęcia: dr hab. KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu prawoznawstwa i analiza podstaw postępowania cywilnego.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Student omawia i ilustruje przykładami podstawowe

zasady sądowego postępowania egzekucyjnego. K_W10

1 EP1

Student wymienia i opisuje wszystkie podmioty

postępowania egzekucyjnego. K_W08

2 EP2

umiejętności

Student sporządza wnioski i inne dokumenty przydatne w

sądowym postępowaniu egzekucyjnym. K_U04

1 EP3

Student rozwiązuje problemy opisane w prostych

stanach faktycznych. K_U05

2 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem z zakresu zdobytej wiedzy z zakresu

egzekucji sądowej w sprawach cywilnych oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działanie prawne skupione wokół instytucji egzekucji sądowej w sprawach cywilnych.

K_K07

1 EP5

Student jest gotów do aktywnego podejmowania

indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w

zakresie egzekucji sądowej w sprawach cywilnych. K_K02

2 EP6

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: egzekucja sądowa w sprawach cywilnych

Forma zajęć: konwersatorium

1. Pojęcie, rodzaje i funkcje sądowego postępowania egzekucyjnego. 1

8 0

(19)

3. Organy sądowego postępowania egzekucyjnego. 2

8 0

4. Postępowanie egzekucyjne a egzekucja. 2

8 0

5. Wszczęcie egzekucji. 1

8 0

6. Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego. 1

8 0

7. Umorzenie i zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego. 1

8 0

8. Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego. 1

8 0

9. Egzekucja świadczeń pieniężnych. 1

8 0

10. Sposoby egzekucji - egzekucja z ruchomości. 2

8 0

11. Sposoby egzekucji - wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i inne prawa majątkowe. 1

8 0

12. Sposoby egzekucji - egzekucja z nieruchomości. 1

8 0

13. Podział sumy uzyskanej z egzekucji. 2

8 0

14. Egzekucja świadczeń niepieniężnych. 2

8 0

15. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. 1

8 0

Analiza stanów faktycznych, połączona z dyskusją Metody kształcenia

Broniewicz W., Kunicki I., Marciniak A. (2020): Postępowanie cywilne w zarysie Marciniak A. (2013): Sądowe postępowanie egzekucyjne

Literatura podstawowa

Szczurek Z. (2011): Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning 20

Zajęcia dydaktyczne 0

2

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6

Przygotowanie się do zajęć 0

15

Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4 SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ) Metody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę. Sprawdzian w formie testu, za który student może maksymalnie otrzymać 10 pkt. Ocena ze sprawdzianu jest uzależniona od ilości uzyskanych punktów:

10 pkt - ocena 5,0;

9 pkt - ocena 4,5;

8 pkt - ocena 4,0;

7 pkt - ocena 3,5;

5 - 6 pkt - ocena 3,0;

poniżej 5 pkt - ocena 2,0.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu

Metoda obliczania oceny

końcowej 8 egzekucja sądowa w sprawach cywilnych Ważona

8 egzekucja sądowa w sprawach cywilnych [konwersatorium] zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(20)

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

(21)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z Moduł:

Wykład monograficzny do wyboru II [moduł]

etyczne problemy prawa i prawoznawstwa (POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY) Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

PIA27AJMJ3435_6S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

1 2 wykład 20 0 ZO 3

Razem 20 3

Koordynator

przedmiotu: dr BEATA KANAREK

Prowadzący zajęcia: dr BEATA KANAREK

Cele przedmiotu: Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami aksjologii etyki, zwłaszcza w kontekście potrzeb nauk prawnych i praktyki prawniczej (tworzenia prawa, wykładni prawa, stosowania prawa).

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw prawoznawstwa oraz podstawowych problemów filozoficznych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Zna aparaturę pojęciową etyki i aksjologii. K_W04

1 EP1

Zna i rozumie zależność między etyką a innymi naukami oraz zna i rozumie relację między etyką a naukami prawnymi.

K_W02 K_W22

2 EP2

Zna i rozumie zależności między kształtowaniem się i ewolucją poglądów etycznych a zmianami w kulturze i społeczeństwie.

K_W13

3 EP3

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm

etycznych. K_W22

4 EP4

umiejętności

Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu etyki i aksjologii do analizy złożonych problemów prawnych i

społecznych.

K_U02

1 EP5

Posiada umiejętność precyzyjnego i spójnego

konstruowania wypowiedzi pisemnych na zadany temat. K_U04

2 EP6

Posiada umiejętność wyszukiwania i kwalifikowania norm postępowania regulujących określone sfery życia społecznego.

K_U01

3 EP7

Posiada umiejętność sprawnego posługiwania się

normami etycznymi. K_U17

4 EP8

Posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych poglądów i popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw etycznych.

K_U05

5 EP9

(22)

kompetencje społeczne

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami

realizowanymi w praktyce prawniczej. K_K04 1 EP11

Formułuje problemy etyczne związane z pracą prawnika oraz poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości

korygowania nieetycznych zachowań prawników. K_K05 2 EP12

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: etyczne problemy prawa i prawoznawstwa

Forma zajęć: wykład

3

1. Miejsce etyki w systemie nauk i jej doniosłość dla prawa i prawoznawstwa. 2 0

3

2. Podstawowe założenia i terminy aksjologii i etyki. 2 0

3

3. Ocena i norma moralna, moralność a etyka. 2 0

2

4. Historyczne nurty pojmowania moralności. 2 0

3

5. Wybrane systemy i poglądy etyczne (od Sokratesa po etykę hermeneutyczną i ponowoczesną). 2 0 2

6. Prawo a moralność. 2 0

7. Etyczne problemy prawa (kara śmierci, eutanazja, aborcja, związki partnerskie, inżynieria genetyczna, 2

prawa zwierząt). 2 0

8. Rola ocen w prawie (w tworzeniu prawa, w wykładni prawa, w stosowaniu prawa, w przestrzeganiu 2

prawa). 2 0

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem Metody kształcenia

Brożek B. , Soniewicka M., Stelmach J., Załuski W. (2010): Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa Pietrzykowski T. (2011): Etyczne problemy prawa, LexisNexis

Literatura podstawowa

Habermas J. (2005): Faktyczność i Obowiązywanie, Warszawa Lyons D. (2002): Etyka i rządy prawa, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP11,EP12,EP 2,EP3,EP4,EP5,EP6 ,EP7,EP8,EP9 SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną: test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań ( zaliczenie obejmuje wiedzę z wykładu oraz zalecanej literatury). Student może uzyskać max. 30 pkt z zaliczenia z oceną (po 1 pkt za każdą poprawną

odpowiedź).

Ocena:

30 pkt.-29 pkt.-ocena bardzo dobry 28 pkt-27 pkt.-ocena dobry plus 26 pkt-24 pkt.-ocena dobry

23 pkt-21 pkt.-ocena dostateczny plus 20 pkt-18 pkt.-ocena dostateczny 17 pkt i mniej-ocena niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny z zaliczenia.

Metoda obliczania oceny

końcowej 2 etyczne problemy prawa i prawoznawstwa Ważona

2 etyczne problemy prawa i prawoznawstwa [wykład] zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(23)

2

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0

Przygotowanie się do zajęć 0

26

Studiowanie literatury 0

2

Udział w konsultacjach 0

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

25

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

(24)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z

etyka zawodów prawniczych (KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

PIA27AJMJ3435_7S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

1 2 wykład 25 0 ZO 2

Razem 25 2

Koordynator

przedmiotu: dr BEATA KANAREK

Prowadzący zajęcia: dr BEATA KANAREK Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z aparaturą pojęciową związaną z etyką zawodów prawniczych. Zapoznanie studenta z treścią kodeksów etyki zawodowej.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu etyki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Zna aparaturę pojęciową związaną z etyką zawodów prawniczych.

K_W04 K_W22

1 EP1

Zna normy etyczne obowiązujące prawników, źródła tych norm oraz rodzaje więzi występujących między normami etycznymi a normami prawnymi, obyczajowymi i

społecznymi.

K_W05 K_W20

2 EP2

Zna sposoby pozyskiwania informacji o normach

etycznych obowiązujących prawników. K_W20

3 EP3

umiejętności

Posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji o normach etycznych obowiązujących prawników oraz podejmuje próby ich interpretowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

K_U01 K_U12

1 EP4

Posiada umiejętność precyzyjnego i spójnego

konstruowania wypowiedzi pisemnych na zadany temat. K_U04

2 EP5

Posiada umiejętność wyszukiwania i kwalifikowania norm postępowania regulujących określone sfery życia społecznego.

K_U17

3 EP6

Posiada umiejętność prawnego posługiwania się

normami etyki zawodowej prawników. K_U17

4 EP7

kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych oraz charakteryzuje się wytrwałością w poszukiwaniu rozwiązań.

K_K02

1 EP8

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami

realizowanymi w praktyce prawniczej. K_K04

2 EP9

Formułuje problemy etyczne związane z pracą prawnika oraz poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości

korygowania nieetycznych zachowań prawników. K_K05 3 EP10

(25)

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: etyka zawodów prawniczych

Forma zajęć: wykład

1

1. Etyka zawodowa - spór o jej pozycję 2 0

2

2. Sytuacjoniści kontra kodeksualiści - argumenty za i przeciw kodeksom etyki zawodowej. 2 0 1

3. Status polskich kodeksów etyki zawodowej prawników. 2 0

5 4. Etyka zawodowa sędziego: zasady ogólne (dotyczące charakteru sędziego oraz dotyczące zachowania

sędziego), zasady dotyczące wykonywania obowiązków służbowych i zawodowych przez sędziego oraz zasady dotyczące sposobu zachowania sędziego poza służbą.

2 0

4

5. Etyka prokuratora: zasady etyki prokuratora, odpowiedzialność prokuratora. 2 0

4

6. Etyka adwokacka: zasady etyki adwokackiej, odpowiedzialność adwokata. 2 0

2

7. Etyka radcy prawnego: zasady etyki radcowskiej, odpowiedzialność radcy prawnego. 2 0

3

8. Etyka notariusza: zasady etyki notariusza, odpowiedzialność notariusza. 2 0

2

9. Etyka komornika: zasady etyki komornika, odpowiedzialność komornika. 2 0

1

10. Kodeks etyki prawników europejskich (Kodeks CCBE). 2 0

Wykład informacyjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji dydaktycznej związanej z wykładem Metody kształcenia

Król M. (red.) (2011): Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, C.H.Beck, Warszawa

Skuczyński P. , Sykuna S. (red.) (2013): Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć , C.H.Beck, Warszawa Aktualne teksty kodeksów (zbiorów zasad) etyki zawodów prawniczych (sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika)

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP10,EP2,EP3, EP4,EP5,EP6,EP7,E P8,EP9

SPRAWDZIAN Metody weryfikacji

efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian w formie testu jednokrotnego wyboru (20 pytań). Warunki zaliczenia:

11 - 12 poprawnych odpowiedzi: ocena dostateczna, 13 - 14 poprawnych odpowiedzi: ocena dostateczna plus 15 - 16 poprawnych odpowiedzi: ocena dobra

17 -18 poprawnych odpowiedzi: ocena dobra plus 19-20 poprawnych odpowiedzi: ocena bardzo dobra Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocenę z przedmiotu stanowi 100% oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny

końcowej 2 etyka zawodów prawniczych Ważona

2 etyka zawodów prawniczych [wykład] zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(26)

Bergier W., Jacyna J. (2018): Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy, C.H.Beck, Warszawa

Borkowski G., Kukuryk K., Pilipiec S. (2016): Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata Kazusy Objaśnienia. Orzecznictwo, Wolters Kluwer, Warszawa

Borucka-Arctowa M., Pałecki K. (red.) (2003): Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, Polpress, Kraków Izdebski H., Skuczyński P. (red.) (2011): Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, LexisNexis, Warszawa Izdebski H., Skuczyński P. (red.) (2008): Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa

Izdebski H., Skuczyński P. (red.) (2013): Etyka zawodów prawniczych. Stanowiska i perspektywy 3, LexisNexis, Warszawa

Kaczmarek P. (2014): Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej, LexisNexis, Warszawa

Korczyńska K., Baszuk R. (2016): Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, C.H.Beck, Warszawa

Król M. (red.) (2017): Etyka adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy, C.H.Beck, Warszawa Krzemiński Z. (2008): Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

Marchwicki W., Niedużak M. (2016): Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych.

Orzecznictwo., C.H.Beck, Warszawa

Naumann J. (2017): Komentarz do zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, C.H.Beck, Warszawa Pieniążek M. (2008): Etyka sytuacyjna prawnika, LexisNexis, Warszawa

P.Skuczyński (2016): Etyka adwokatów i radców prawnych, LexisNexis, Warszawa Romer T., Najda M. (2007): Etyka dla sędziów. Rozważania, Wolters Kluwer, Warszawa

Skąpska G., Czapska J., Kozłowska M. (1989): Społeczne role prawników (sędziów, prokuratorów, adwokatów), Ossolineum, Wrocław

Skuczyński P. (2010): Status etyki prawniczej, LexisNexis, Warszawa Tokarczyk R. (2011): Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning 25

Zajęcia dydaktyczne 0

1

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0

Przygotowanie się do zajęć 0

10

Studiowanie literatury 0

2

Udział w konsultacjach 0

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

(27)

S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)

Nazwa programu studiów:

USPIA-P-O-JM-S-21/22Z Moduł:

Konwersatorium do wyboru VIII [moduł]

europejski system ochrony prawnej (POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY) Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:

prawo

US27AJMJ2467_91S Kod przedmiotu:

Profil studiów:

Forma studiów: Specjalność:

Jednolite magisterskie, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 10 - język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS

w tym e-learning

Liczba godzin

5 10 konwersatorium 15 0 ZO 2

Razem 15 2

Koordynator

przedmiotu: dr hab. EWELINA CAŁA-WACINKIEWICZ Prowadzący zajęcia: dr hab. EWELINA CAŁA-WACINKIEWICZ

Cele przedmiotu:

1.Zdobycie przez studenta usystematyzowanej wiedzy z zakresu europejskiego systemu ochrony prawnej.

2.Przekazanie umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z tego zakresu wraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków.

3.Wskazanie istoty współczesnego funkcjonowania europejskiego systemu ochrony prawnej.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości dotyczące prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do efektów dla

programu

Lp Opis efektu

Kategoria KOD

wiedza

Student ma wiedzę o konstruowaniu funkcjonowaniu struktur organów ochrony prawnej w ramach Unii Europejskiej i Rady Europy.

K_W05

1 EP1

Student charakteryzuje system instytucjonalny

europejskiego systemu ochrony prawnej. K_W02

2 EP2

Student wyciąga wnioski z analizy dokumentów dotyczących europejskiego systemu ochrony prawnej oraz dokonuje wykładni ich postanowień.

K_W19

3 EP3

umiejętności

Student rozwiązuje stany faktyczne dotyczące

kluczowych zagadnień europejskiego systemu ochrony prawnej.

K_U08

1 EP4

Student prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z funkcjonowaniem systemu ochrony prawnej w UE i RE.

K_U07

2 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do inspirowania i organizowania dyskursu na temat ochrony praw człowieka i ich roli na forum międzynarodowym.

K_K08

1 EP6

Student jest gotów do uznawania znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów, zachowując krytyczny stosunek do prezentowanych w literaturze przedmiotu poglądów.

K_K03

2 EP7

Student jest gotów do szukania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych zachowań, wyszukując optymalne sposoby osiągania zakładanych celów zmierzających do uzyskania ochrony prawnej w ramach UE i RE.

K_K05

3 EP8

(28)

Liczba godzin

TREŚCI PROGRAMOWE Semestr

w tym e- learning Przedmiot: europejski system ochrony prawnej

Forma zajęć: konwersatorium

1. Zagadnienia wprowadzające - system ochrony prawnej, sądowa i pozasądowa ochrona prawna 3

realizowana w Europie. 10 0

3 2. Rada Europy i Europejski Trybunał Praw Człowieka jako organ ochrony prawnej.

Europejska Konwencja Praw Człowieka i postępowanie oraz skargi przed Europejskim Trybunałem Praw

Człowieka. 10 0

3. Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako organ ochrony prawnej. Karta Praw 3

Podstawowych UE a unijny system ochrony prawnej. 10 0

3

4. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jako organ ochrony prawnej. 10 0

3

5. Wybrane orzecznictwo w zakresie europejskiego systemu ochrony praw człowieka. 10 0

Konwersatorium teoretycznie przedstawia problematykę z zakresu międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.

Oparte jest na analizie dokumentów międzynarodowych.

Konwersatorium prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Metody kształcenia

Barcik J., Srogosz T. (2017): Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, Warszawa

Barcik J., Wentkowska A. (2008): Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktaktu z Lizbony, Wykłady i Ćwiczenia, C. H.

Beck, Warszawa

Cała-Wacinkiewicz E. (2012): Podstawy systemu prawa międzynarodowego: pytania, testy, kazusy, tablice, C.H. Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

Wyrozumska A. (red.), (2010): System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Warszawa

Zdanowicz M. (2007): Wybór orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Białystok Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E P5,EP6

SPRAWDZIAN

EP7,EP8 ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian (zaliczenie na ocenę) w formie pracy pisemnej polegającej na napisaniu skargi przykładowo do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Prace pisemne będą oceniane pod względem:

a) zgodności z wymogami formalnymi,

b) poprawności merytorycznej analizy problemów prawnych, c) umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy prawnej,

d) wykorzystania orzecznictwa międzynarodowego i doktryny prawnomiędzynarodowej, e) poprawności językowej tekstu, stylu prezentowania argumentów.

5.0 bardzo dobry (bdb) - wybitne osiągnięcia - wyniki z dopuszczeniem jedynie drugorzędnych błędów 4.5 dobry plus (db+) - powyżej średniego standardu - z pewnymi błędami

4.0 dobry (db) - generalnie solidna praca z zauważalnymi błędami 3.5 dostateczny plus (dst+) - zadowalający, ale ze znaczącymi brakami 3.0 dostateczny (dst) - praca spełnia minimalne kryteria

2.0 niedostateczny (nast.) - praca nie spełnia minimalnych kryteriów - punkty będzie można przyznać, gdy student powtórzy całość materiału.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa stanowi 100 % oceny ze sprawdzianu.

Metoda obliczania oceny

końcowej 10 europejski system ochrony prawnej Ważona

10 europejski system ochrony prawnej [konwersatorium] zaliczenie z

oceną 1,00

Sem. Waga do

średniej

Przedmiot Metoda

obl. oceny Rodzaj

zaliczenia

(29)

2

Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4

Przygotowanie się do zajęć 0

10

Studiowanie literatury 0

10

Udział w konsultacjach 0

0

Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :