• Nie Znaleziono Wyników

Uhonorowanie miasta i jego mieszkańców

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uhonorowanie miasta i jego mieszkańców"

Copied!
2
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)
(2)

6 Przegląd Pruszkowski Nr 2/2011

Irena Horban

Uhonorowanie miasta i jego mieszkańców

Światowy Związek Żołnierzy AK wystąpił do Urzędu do Spraw Kombatantów o uhonorowanie mieszkańców naszego miasta za wspaniałą postawę wobec Warszawiaków, wygnanych w czasie Po-wstania Warszawskiego i umieszczonych w obozie przejściowym

Medal „Pro memoria” został wręczony prezydentowi Prusz-kowa panu Janowi Starzyńskiemu przez pułkownika Mirosława Demediuka w dniu 30 września br. w czasie uroczystości przy po-mniku DULAG 121.

Oprócz pana prezydenta Medalem „Pro memoria” została uho-norowana pani Irena Horban.

Następną osobą, której na wniosek ŚZŻAK Urząd do Spraw Kombatantów przyznał to ważne odznaczenie jest starosta prusz-kowski pani Elżbieta Smolińska, która doprowadziła do budowy Muzeum Dulag 121 otwartego w zeszłym roku. Pani Starosta, na wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, podjęła działania o to, by powstało muzeum – była popierana przez Pre-zydenta miasta, a członkowie ŚZZAK służyli pani Staroście radą i pomocą – wśród nich byli panowie Andrzej Kurc i Zdzisław Zaborski. Niestety, choroba Andrzeja Kurca nie pozwoliła mu na udział w Honorowym Komitecie Budowy Muzeum. Za swą pięk-ną i bezinteresowpięk-ną działalność na rzecz środowiska kombatan-tów i upamiętnienia pamięci ich bohaterskich czynów otrzymał Medal „Pro memoria”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

the following research hypothesis – Commercial banks operating in Poland actively use social media in the process of marketing communication.. In reference to the aim and

22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w..

156 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż

Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.. Ustala prawo do emerytury i renty pracowników w danym roku budżetowym,

22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

Wizerunek Elbląga zdecydowanie wyróżnia pozytywnie stan zieleni w mieście natomiast równie zdecydowanie negatywnie ilość i rozmieszczenie reklam.. Z

W kwestionariuszu uwzględniono wybrane aspekty postrzegania osób bezrobotnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych wyobrażeń dotyczących źródeł

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w

Godzą się na to, aby duchem była nieobecna w domu nawet przez dwa tygodnie. Przeciętnie tyle czasu wymaga zrobienie reportażu, jeśli ma być

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami reoresji wojennych i oKresu dowojennego. (Dz.U. 75 z Dozniejszymi

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do Kierownika Urzędu o ponowne rozpatrzenie

Decyzja moze оуc zaskarżona jecynie w orzvoadku jej niezcocnoscz z orawem co Naczelnego Saco Administracyjnego za oosreoniссілет urzędu co Soraw Kombatantów i ~

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż, zasad i

(1) Świadczenie przysługuje z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w następujących szkołach: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa, dotychczasowa

Na szczęście dla mnie autorka nagrodzonej przez jurorów konkursu pracy Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykła- dzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”

d) niezwłocznie zawiadamiały o swoich podejrzeniach jednostkę analityki finansowej (FIU) lub inny właściwy organ wyznaczony przez dane państwo członkowskie,

W chwilach pełnych napięć i niepokoju, któ- re przeżywamy w na- szym mieście, w obliczu zakłócenia normalnego funkcjonowania wielu dziedzin życia zwraca- my się do Was z

W związku z tym Zarząd podejmie kroki w celu uzyskania finansowania bazując na pożyczce z banku lub od osób fizycznych oraz poszuka dofinasowania od instytucji

Przygotowuje wnioski o zapewnienie finansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rzecz realizowanych przez Urząd projektów finansowanych z funduszy zagranicznych

Jest to złożony problem, ponieważ inaczej jest, kiedy z pacjentem nie ma kontaktu i to lekarz z rodziną decydują o zakresie terapii, a inaczej, kiedy chory jest świadomy swojego

Stwierdzając uchybienia organ wzywa przedsiębiorcę do ich usunięcia bądź wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej o zakazie

22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w

22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w