Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kurzętnik

Pełen tekst

(1)

1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku

Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) dalej Pzp o war- tość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mówi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze-

śnia - Pzp

NA WYKONANIE

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kurzętnik

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39; 13-306 Kurzętnik REGON: 871118916 NIP:

877-147-55-50

znak postępowania: IRG.271.11.2022

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicz- nej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy przetargowej dostępnej pod adre-

sem internetowym: https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

ZATWIERDZAM

Sekretarz Gminy

Magdalena Rynkowska

(podpis elektroniczny)

Kurzętnik, 31.03.2022 r.

(2)

2

Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego

1. Zamawiającym jest Gmina Kurzętnik

2. Adres: ul. Grunwaldzka 39; 13-306 Kurzętnik

3. NIP: 877-147-55-50, REGON: 871118916

4. Godziny urzędowania 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

5. Adres poczty elektronicznej: e-mail: sekretariat@kurzetnik.pl

6. Adres strony zamawiającego:

7. Adres strony prowadzonego postępowania:

https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Rozdział 2. Tryb udzielania zamówienia publicznego

2.1 Niniejsze zamówienie publiczne jest zamówieniem na usługi społeczne i inne szczególne usługi, którego wartość wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych. Usługi spo- łeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrek- tywę 2004/18/WE oraz załączniku XVII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/EU z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie udzielenia zamówienia przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE

2.2 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

2.3 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadze- nia negocjacji.

2.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu strony interneto- wej na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Rozdział 3. Informacje ogólne oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu.

3.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

3.2 Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Uzasadnienie: podział zamówienia jest niezasadny, ponieważ spowodowałby znaczne zwiększenie kosztów realizacji zamówienia. Zamówienia nie podzielono również ze względów technologicznych o organizacyjnych. Realizacja całego zakresu robót budow- lanych przez jednego wykonawcą zapewni prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia oraz umożliwia skuteczny nadzór nad jakością robót (odpowiedzialność gwa- racyjna).

3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.4 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.5 Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

(3)

3

3.6 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

3.7 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

3.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu.

3.9 Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

3.9 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

3.10 Zgodnie z art. 310 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3.11 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp

3.12 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.13 Miejsce publikacji ogłoszenia:

- Biuletyn Zamówienia Publicznych Ogłoszenie Nr 2022/BZP 00105137/01 z dnia 31.03.2022r.

- strona Zamawiającego – https://bipkurzetnik.warmia.mazury.pl/zamówienia.html

- adres strony internetowej, na której udostępnione będą Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą udostępniane na stronie internetowej:

https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kurzętnik” zgodnie z opisem z wniosku

Budowa linii kablowej energooszczędnego oświetlenia drogowego w 4 miejscowościach na terenie gminy Kurzętnik: Sugajenko 30 słupów oświetleniowych stalowych o wys. 6 m, Wawrowice 72 słupy o wys. 6 m, Wielkie Bałówki 34 słupy oświetleniowe o wys. 6 m, Krzemieniewo 57 słupów o wys. 6 i 8 m. Wymiana 45 szt. starych lamp sodowych na oprawy LED-owe. Łącznie powstanie 193 szt. nowych słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Kod CPV – 34928510-6 Uliczne słupy oświetleniowej Kod CPV – 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV – 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4.2 Opis techniczny przedmiotu zamówienia m.in.:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kurzętnik”. Budowa oświetlenia w 4 miejscowościach na terenie gminy Kurzętnik:

Sugajenko 30 słupów oświetleniowych stalowych o wys. 6 m, Wawrowice 72 słupy o wys. 6 m, Wielkie Bałówki 34 słupy oświetleniowe o wys. 6 m, Krzemieniewo 57 słupów o wys. 6 i 8 m. Wymiana 45 szt. starych lamp sodowych na oprawy LED-owe. Łącznie powstanie 193 szt. nowych słupów oświetleniowych z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Przewiduje się wykonanie linii oświetlenia przedmiotowej w zakresie:

• montażu stalowych, ocynkowanych słupów oświetleniowych

(4)

4

• montażu opraw oświetleniowych typu LED

• montażu szafki oświetleniowej

• budowie linii kablowej

• wykonanie uziemienia

Załącznik Nr 1 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 2 do SWZ – Dokumentacja Projektowa

Załącznik Nr 3 do SWZ – Przedmiar robót

Uwaga: Po wybraniu najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy Zamawiający wspólnie z Wykonawcą wypracują harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji i przedstawią koszto- rys ofertowy.

4.3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części1:

W przypadku gdy zamawiający zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji zamawiającego. Jako przykładowe przyczyny, na pewno nie jedyne, wskazano w dyrektywie 2014/24/UE następujące sytuacje:

instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Te sytuacje może także wskazać zamawiający, wypełniając wymaganie określone w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, podając powody niedokonania podziału zamówienia na części.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia była podnoszona w dotychczasowym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej poświęconym podziałowi zamówienia na części [przykładowo wyrok KIO z dnia 10 kwietnia 2013 r. sygn. akt KIO 694/13], z którego można wywieść, że zaniechanie podziału zamówienia na części tylko wtedy uchybia zasadzie konkurencyjności jeżeli uniemożliwia dostęp do zamówienia wykonawcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w przypadku gdy dany przedmiot i zakres zamówienia jest możliwy do zrealizowania przez takie przedsiębiorstwa, a brak podziału zamówienia by to nie umożliwiał.

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się bowiem przedsiębiorcę, który „w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro”.

1

W przypadku nie dokonania podziału zamówienia na części Zamawiający podaje w SWZ powody niedokonania tego podziału (art. 91 ust.2 Pzp).

(5)

5

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Gmi- nie Kurzętnik”

Dopiero wykonanie całości robót budowlanych pozwoli na ocenę prawidłowości wykonanych robót i oddanie obiektu do użytkowania. Wydzielenie części zamówienia wobec niewielkiego zakresu całego zamówienia spowoduje konieczność koordynacji robót kilku wykonawców przez zamawiającego i może stanowić ryzyko nieterminowego zakończenia robót.

W ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia uzasadniał udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia projektu, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. Realizacja jednego obiektu przez kilku wykonawców stanowi również utrudnienie z korzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

Reasumując w przedmiotowym postępowaniu podział zamówienia na części nie przyniósłby Zamawiającemu, ani wykonawcom korzyści, a także ze względu na zakres i wartość zamówienia nie doprowadziłby do otwarcia postępowania na konkurencję.

4.4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

4.5. Rozwiązania równoważne:

a) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z polskimi normami przenoszącymi normy europejskie a w przypadku ich braku, przepisów prawnych wyszczególnionych w art. 101 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga: W przypadku, gdy w dokumentacji dany produkt/materiał został określony nazwą własną, należy go traktować jako wyznacznik minimalnych parametrów.

b) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, o których mowa w pkt 5a) zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

c) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę zmian materiałów bądź urządzeń na równoważne, wymagane jest przedłożenie wraz z ofertą dokumentów wskazujących parametry techniczne tych materiałów bądź urządzeń, z których będzie jednoznacznie wynikać, że są one w pełni równoznaczne do rozwiązań wskazanych w dokumentacji projektowej.

4.6. Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności prace fizyczne związane z robotami budowlanymi, w tym prace w zakresie operowania maszynami i urządzeniami.

Wskazane wymagania dotyczą osób zatrudnionych przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców.

4.7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wymienionych w poprzednim punkcie:

a) Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią pkt 4 formularza ofertowego stanowiącego załącznik Nr 4 do SWZ

(6)

6

b) Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w pkt.

4.6 w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwanie czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy

c) W przypadku nie przedstawienia we wskazanym terminie w/w wykazu bądź złożenia wykazu niekompletnego Wykonawca zapłaci karę umowną zgodnie z projektem umowy stanowiący załącznik Nr 10 do SWZ

d) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przekładał będzie Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy i pracę

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika - innych dokumentów: zawierających informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia a podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

- w przypadku nieprzedłożenia dowodów określonych w ppkt d) w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci karę umowną zgodnie z projektem umowy stanowiący załącznik Nr 10 do SWZ

e) W przypadku wykonania czynności określonych w pkt 4.6 SWZ przez osoby niezatrudnione a podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci karę umowną zgodnie z projektem umowy stanowiący załącznik Nr 10 do SWZ

4.8.. Płatność za realizację zamówienia odbędzie się w następujący sposób:

1) I rata (ze środków własnych Zamawiającego w formie zaliczki – w kwocie 5% promesy inwestycyjnej ostatecznej z BGK= wygrywająca oferta – po podpisaniu protokołu odbio- ru częściowego robót, o którym mowa w załączniku Nr 10 do SWZ - §15 ust.1 pkt 1 2) II rata – po wykonaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości ustalonej w harmono-

gramie rzeczowo – finansowym robót i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w załączniku Nr 10 do SWZ - §15 ust.1 pkt. 2

3) w przypadku 4.8 ust 1) Zamawiający ma możliwość wypłacenia większej ilości wkładu własnego niż 5 % jeżeli zajdą okoliczności tj. wybrana oferta przewyższy promesę wstępną z BGK (promesa wstępna BGK = kwocie jaka zamawiający przeznaczył na otwarciu oferty)

4.9. Finansowanie inwestycji odbywać się będzie ze środków własnych Zlecającego i dofi- nansowania.

(7)

7

4.10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w trakcie jej trwania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego tj. w wysokości 95% wartości promesy ostatecznej inwestycyjnej. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu inwestycji w termi- nie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

4.11. Zamawiający będzie mógł podpisać umowę z Wykonawcą po akceptacji i otrzymaniu przez instytucję finansującą prawidłowej promesy, czyli po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty i przygotowaniu aktualizacji dofinansowania.

4.12. Gwarancje:

Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punkcie 2:

za wady wbudowanych materiałów wynosi min. 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi min. 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Rozdział 5 Termin wykonania zamówienia

5.1 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 października 2022r.

5.2 Zamawiający zastrzega możliwość ewentualnej zmiany terminu określonego w pkt. 5.1 SWZ zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

5.3 Zmiana terminu, o której mowa w pkt. 5.2 SWZ będzie możliwa tylko i wyłącznie w przypadku gdy wskazane sytuacje uniemożliwiać będą prowadzenie robót przewidzianych umową. Zmiana terminu będzie dotyczyć tylko i wyłącznie faktycznej ilości dni, w któ- rych prowadzenie robót przewidzianych umową stało się niemożliwe.

5.4 W przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji zadania ze względu na sytuacje, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ, zo- stanie spisany protokół określający przyczynę zmiany i określony nowy termin zakończe- nia realizacji zadania. W takim wypadku do umowy na realizację przedmiotu zamówienia zostanie zawarty aneks.

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 7) 8) i 10) Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale nr 7

6.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 108 Pzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie

(8)

8

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie

(9)

9

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę zgodnie z treścią art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 10 Pzp tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów

c) który z przyczyn leżących po stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

d) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środkach dowodowych

e) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzję podejmowane przez zamawiającego w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

6.4. Wykluczenie wykonawcy następuje w okresach określonych w art. 111 Pzp.

6.5. Samooczyszczenie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

(10)

10

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6.6. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w/w pkt 6.5 są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Zamawiający wyklucza Wykonawcę

6.7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 7 Warunki udziału w postepowaniu

7.1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące : a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych)

- dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej we zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia z minimalną sumą gwarancyjną na wartość co najmniej 500.000,00 PLN. (pięćset tysięcy złotych).

d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.: o udziele- nie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj.

1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, o wartości nie mniejszej niż 90.000,00 zł. brutto wraz z poda- niem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

(11)

11

Dołączyć do każdej wykonanej roboty dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone)

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczę- cia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Uwaga!!!: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostepniającego powyższy warunek zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z nich wykaże się posiadaniem ww. doświadczenia.

2) Zdolności zawodowe:

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamó- wienia tj. który wykaże się: o najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy branży elektrycznej oraz posiadającej uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakre- sie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane posiadające 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy przy pełnieniu samodzielnych funk- cji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej spe- cjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego oceniane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskich (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 117)

7.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2., wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty

budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ

(12)

12

Rozdział 8 Informacja o podmiotowych środkach dowodowych (oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia)

8.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ

8.2 Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1 stanowią wstępne po- twierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w po- stępowaniu, tymczasowo zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe, środki dowodowe,

8.3 Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego rozdziału SWZ (załącznik Nr 5 do SWZ) oświadczenia, dotyczącego podwykonawcy niebędącego podmiotem udostepniającym zasoby, w zakresie podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust 1 oraz w art. 109 ust 1 pkt 4,5,7,8,10 ustawy Pzp.

8.4 Zgodnie z art. 271 ust 1 Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

8.5 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, składanych przez wykonawcę w postępo- waniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:

1) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przyna- leżności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonaw- cą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udzia- łu w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od in- nego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 7 do SWZ;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i In- formacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, spo- rządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych

(13)

13

podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

2) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w po- stępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budow- lane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referen- cje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty bu- dowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącz- nik Nr 8 do SWZ;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z in- formacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wy- kształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wy- konywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania ty- mi osobami - załącznik nr 9 do SWZ;

c) przedstawi dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od od- powiedzialności cywilnej we zakresie prowadzonej działalności związanej z przed- miotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia z mini- malną sumą gwarancyjną na wartość co najmniej 500.000,00 PLN. (pięćset tysięcy złotych).

d) przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredyto- wą wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed jej złożeniem na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł. (jeden milion złotych)

8.6 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzie- lenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania lub niezwłocznie

(14)

14

po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub do- kumentach zamówienia, aktualnych na dzień och złożenia.

8.7 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wy- konawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środ- ków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

8.8 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidło- wość i aktualność.

8.9 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych pod- wykonawców, jeżeli są już znani.

8.10 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospo- darczej lub innego właściwego rejestru.

a)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostęp- nych bez danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiając dostęp do tych dokumne- tów

b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowa- nia nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym. Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umoco- wanie do reprezentowania Wykonawcy

c) zapis z lit. b) powyżej stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wyko- nawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

d) zapis ust. 8.10 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu pod- miotu udostępniającego zasoby a zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub pod- wykonawcy nie będącego udostępniającym zasoby na takich zasadach.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

8.11 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.5 ppkt 1) lit. b, składa do- kument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miej- sce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona albo nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepi- sach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

(15)

15

8.12 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wyda- je się dokumentów, o których mowa w pkt.8. 5 ppkt 1) lit. b, zastępuje się je w całości do- kumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed orga- nem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodar- czego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Doku- ment, o którym mowa w pkt. 8.5 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

8.13 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności reje- strów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal- ności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświad- czeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

8.14 W przypadku wskazania przez Wykonawców dostępności podmiotowych środków do- wodowych lub dokumentów, o których mowa w ust 8.13 pod określonymi adresami in- ternetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

8.15 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich pra- widłowość i aktualność.

8.16 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeni, o których mowa w art. 125 ust 1, podmioto- wych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w poste- powaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że:

a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania

8.17 Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadcze- nia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożenia podmiotowych środków dowodowych lub innego dokumentu lub oświadczeń składanych w postepowaniu.

8.18 Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumen- tów istotnych w tym zakresie dla oceny braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie ta- kich informacji lub dokumentów.

8.19 Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w niniejszym Rozdziale SWZ przeka- zuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

(16)

16

8.20 W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumen- tów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy: rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświad- czeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania in- formacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków ko- munikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub kon- kursie.

Rozdział 9 Poleganie na potencjale innych podmiotów

9.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

9.2 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.3., potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9.5 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7.1 ppkt c i d, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

9.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

9.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków

(17)

17

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9.8 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 8.1 SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 8

9.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Rozdział 10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółki cywilne/konsorcja) 10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do re- prezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w pkt 8.1 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udzia- łu w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie udziału w postepowaniu.

10.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.

10.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Rozdział 11 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

11.1 Informacje ogólne

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługą drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344)

2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelka korespondencja z Zamawiającym musi być prowadzona w języku polskim.

3. Ofertę, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w

(18)

18

Rozdziale 12 do SWZ składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej która dostępna jest pod adresem: https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych (zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacje Wykonawcy przekazują) za pomocą poczty elektronicznej na adres email: beata.malek@kurzetnik.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

11.2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

1. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Nie jest konieczne utworzenie Konta Użytkownika na Platformie Przetargowej. LOGINTRADE umożliwia złożenie oferty bez zakładania konta. Jeżeli Użytkownik nie ma konta i składa Ofertę bez Zakładania konta, to ma obowiązek potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu, poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym założenie Oferty Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy.

2. Zgodnie z § 11 ust 2 r.d.e Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczenia czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w tym składanie ofert, wniosków, przekazanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócenia się do Zamawiającego za pomocą formularza „Zadaj pytanie do postępowania” dostępnego na Platformie Zakupowej lub w wyjątkowych wypadkach (m.in. brak dostępu do Platformy Przetargowej z powodu awarii) za pomocą poczty elektronicznej.

3.Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest:

Pani Beata Małek, adres e mail: beata.malek@kurzetnik.pl tel. 533-646-234

4.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinno posługiwać się numerem postepowania.

5.Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dnia przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

(19)

19

6. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej , przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

7. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10.2 ppkt 5, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacja o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

9.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

11 Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na

której została odpowiednio udostępniona SWZ, tj.

https://kurzetnik.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Rozdział 12 Opis sposobu przygotowania oferty

12.1 Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowanym podpisem elektronicznych, podpis zaufany lub podpis osobisty, Wykonawca powinien złożyć bezpośrednio na dokumencie (na każdym załączonym pliku osobno), który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana) 12.2 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego lub podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczone za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

12.3 Oferta powinna być :

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem

https:/platformazakupowa.logintrade.pl/

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym prze osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

12.4 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji

(20)

20

elektronicznych na rynku wewnętrznym (aIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”

12.5 Podpis osobisty to zaś podpis zdefiniowany w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. 2020.332). Jest to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia eIDAS, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, czyli poświadczenia elektronicznego, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Certyfikaty podpisu elektronicznego stanowią warstwę elektroniczną dowodu osobistego i są wydawane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

12.6 W przypadku wykorzystania formatu podpisu ZAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie ZAdES.

12.7 Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.logintrade.pl może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://ekosystem.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html - plik udział w trybie podstawowym bez negocjacji

12.8 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty na realizację przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

12.9 Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompensowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

12.10 Dokumenty, które należy złożyć wraz ofertą : a) Formularz ofert – Załącznik Nr 4 do SWZ

b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa a art. 125 ust 1 ustawy Pzp) – załącznik Nr 5 do SWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa wyżej składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

c) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy PZP – jeśli doty- czy) – wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

d) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

e) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonaw- ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

Wymagana forma:

(21)

21

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12.11 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

12.12 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

12.13 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty

Rozdział 13 Termin związania z ofertą

13.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 14.05.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

13.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w pkt 13.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na prze- dłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

13.4 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenia terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

13.5 Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wskazanych w wezwaniu pisemnej zgody na wybór jego oferty.

13.6 W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 13..5, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

13.7 Zamawiający zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 12) ustawy Pzp odrzuci ofertę jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą.

Rozdział 14 Wymagania dotyczące wadium

14.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100).

14.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:

1) pieniądzu;

(22)

22

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.

U. z 2021 r. poz. 299).

14.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

14.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Nowym Mieście Lubawskim Nr 39 9484 1121 2004 0090 0983 0019 z dopiskiem wadium w postępowaniu „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Kurzętnik”

14.5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

14.6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego - art. 97 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

14.7. W przypadku wadium wniesionym w gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299). Oryginał takiego wadium należy dołączyć do oferty.

14.8. Gwarancja (bankowa lub ubezpieczeniowa) lub poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium winna spełniać następujące wymogi:

a) ustalać beneficjenta gwarancji lub poręczenia tj. Gmina Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13- 306 Kurzętnik

b) określić kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SWZ) c) określać termin ważności (wynikający z SWZ) d) określić przedmiot gwarancji (wynikający z SWZ)

e) być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną a każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 4 ustawy Pzp

f) oryginał dokumentu ( gwarancji lub poręczenia) musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej (upełnomocnionej) do jego wystawienia

g) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż forma pieniężna przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda aby w sytuacji, w której dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, zostały wystawione tylko na jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w treści dokumentu znajdowała się co najmniej informacja o zabezpieczeniu oferty składanej przez podmiot wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne (lub lista podmiotów wspólnie się o zamówieniu).

14.9 Oferta Wykonawcy, o który nie wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – zostanie odrzucona

14.10 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wstąpienia jednej z okoliczności

a) upływu terminu związania z ofertą

b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :