REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH II STOPNIA - KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

22  Download (0)

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH II STOPNIA - KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

I. Podstawą do opracowania Regulaminu egzaminu dyplomowego praktycznego i obrony pracy dyplomowej magisterskiej jest:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r.poz.631).

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. z 2012r. poz.572, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

4. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz.1039 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia z dnia 3 października 2014 r. (Dz.U. 2014.1370)

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 2011 r., Nr 253, poz.1520).

7. Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 stycznia 2015 r. 23 8. Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przyjęty Uchwałą Senatu nr 4/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

9. Uchwała Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lipca 2014 roku.

II. Egzamin dyplomowy magisterski jest formą oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów kształcenia na kierunku pielęgniarstwa studiów drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

III. Egzamin dyplomowy:

1. Zapewnia obiektywność oceny, czyli zgodność wyników oceniania z rzeczywistymi osiągnięciami studenta.

2. Kontroluje umiejętności zdobywania i posługiwania się wiedzą specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

3. Ocenia stopień przygotowania absolwenta do profesjonalnego pełnienia roli zawodowej

(2)

magistra pielęgniarstwa.

4. Ocenia poziom umiejętności intelektualnych i praktycznych oraz postaw niezbędnych do realizacji funkcji zawodowych magistra pielęgniarstwa.

IV. Etapy egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia 1. Praktyczny egzamin – „studium przypadku”

2. Obrona pracy dyplomowej magisterskiej.

V. Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego:

1. Uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów i praktyk oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów i programem nauczania.

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej magisterskiej od recenzenta i promotora.

3. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

4. Dołączenie do pracy dyplomowej magisterskiej oświadczeń o samodzielnym jej przygotowaniu, a w przypadku pracy dyplomowej pisemnej o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną.

5. Pozytywna weryfikacja pracy dyplomowej programem antyplagiatowym, współpracującym z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

6. Podpisanie przez studenta potwierdzenia zapoznania się z zasadami egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia kierunku pielęgniarstwo (załącznik 1).

VI. Warunkiem przystąpienia do obrony pracy magisterskiej jest zdanie egzaminu praktycznego –

„studium przypadku”

VII. Za organizację i przebieg egzaminu dyplomowego magisterskiego odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia w Tarnowie i Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa, którzy:

1. przedstawiają studentom wykaz promotorów prac magisterskich;

2. powołują komisje egzaminacyjne;

3. ustalają harmonogram przebiegu egzaminu.

VIII. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, wyznacza studentowi drugi termin egzaminu jako ostateczny, nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca, ale nie później niż trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu dyplomowego.

IX. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego student traci prawo do jednego terminu egzaminu, co jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z tego egzaminu.

X. W razie usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie dyplomowym w szczególności spowodowanej chorobą, studentowi przysługuje dodatkowy termin egzaminacyjny.

(3)

B. EGZAMIN PRAKTYCZNY – „STUDIUM PRZYPADKU”

I. Praktyczny egzamin magisterski powinien odbyć się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia,

II. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Instytutu, której przewodniczy Kierownik Zakładu lub wyznaczony przez niego inny nauczyciel akademicki z tytułem co najmniej doktora.

III. Przewodniczący komisji:

1. czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

2. rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu;

3. ogłasza wyniki egzaminu.

IV. Szczegółowe zasady egzaminu praktycznego – „studium przypadku” (Załącznik 9) Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3,0).

C. ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

I. Student studiów II stopnia ma prawo wyboru promotora pracy spośród nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Instytucie Ochrony Zdrowia, kierunek pielęgniarstwo, z tytułem co najmniej doktora.

II. Promotorem pracy dyplomowej magisterskiej może być inny pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z tytułem lub stopniem naukowym, spełniający kryteria zawarte w punkcie I.

III. Za zgodą Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia promotorem pracy magisterskiej może być osoba spoza uczelni, spełniająca kryteria zawarte w punkcie I oraz spełniająca co najmniej jeden z warunków: powinna być zatrudniona na innej wyższej uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo lub posiadająca udokumentowany dorobek naukowy (łącznie co najmniej 15 punktów MNiSW).

IV. Recenzentem pracy dyplomowej magisterskiej, której opiekunem jest nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora musi być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Recenzentem pracy magisterskiej, której opiekunem jest nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego może być nauczyciel ze stopniem doktora.

V. Za zgodą Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia recenzentem pracy licencjackiej może być osoba spoza uczelni ze stopniem co najmniej doktora oraz spełniająca co najmniej jeden z warunków:

powinna być zatrudniona na innej wyższej uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo lub posiadająca udokumentowany dorobek naukowy (łącznie co najmniej 15 punktów MNiSW).

VI. Student nie ma prawa wyboru recenzenta.

(4)

VII. Przygotowywanie pracy dyplomowej magisterskiej odbywa się pod opieką promotora pracy.

VIII. Praca dyplomowa magisterska musi być przygotowana według zasad pisania pracy magisterskiej obowiązującej w Instytucie Ochrony Zdrowia (załącznik 2).

IX. Temat pracy dyplomowej magisterskiej zatwierdza promotor za zgodą Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie.

X. Przygotowywana praca dyplomowa magisterska powinna mieć związek z kierunkiem studiów i uwzględniać aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną, musi mieć charakter badawczy.

XI. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową magisterską w Sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia, nie później niż do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów (do 30 czerwca).

XII. W przypadkach losowych Dyrektor Instytutu ma prawo określić inny termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące (z wyłączeniem okresu wakacji letnich).

XIII. W uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć ten termin.

D. OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

I. Do obrony pracy dyplomowej magisterskiej może przystąpić osoba, która pozytywnie zdała praktyczny egzamin dyplomowy – „studium przypadku”

II. Obrona pracy dyplomowej magisterskiej powinna odbyć się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia.

III. Obrona pracy odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:

1. Przewodniczący komisji, którym jest nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego.

2. Promotor pracy.

3. Recenzent pracy.

IV. Przebieg obrony:

1. Przedstawienie tez pracy przez studenta - prezentacja multimedialna ok. 5 -7 min.

2. Przedstawienie oceny pracy przez promotora.

3. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta.

4. Pytania członków komisji kierowane do studenta w zakresie prezentowanej pracy.

5. Ocena prezentacji i obrony pracy.

V. Ogólne założenia, które podlegają ocenie przez promotora i recenzenta pracy:

1. Zgodność tematu z treścią pracy.

2. Jasny i logiczny układ pracy (założenia i cel pracy cel, poprawność dokonanej analizy literatury, opis metod badawczych, technik i narzędzi, charakterystyka grupy badawczej, organizacja badań, sposoby opracowania materiału empirycznego, formułowanie wniosków).

(5)

3. Próba odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?

4. Poprawność językowa i estetyka pracy.

5. Dobór i sposób wykorzystania źródeł (nie mniej niż 35 pozycji piśmiennictwa z ostatnich 10 lat).

6. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 70 stron, format A-4.

VI. Przy ocenie pracy dyplomowej magisterskiej dokonywanej zarówno przez recenzenta, jak i promotora stosuje się skalę punktową.

VII. Do obrony pracy przystępuje student, który otrzymał za pracę dyplomową magisterską nie mniej niż 11 punktów wystawionych przez promotora i 11 punktów wystawionych przez recenzenta pracy, co stanowi w obu przypadkach, ocenę co najmniej dostateczną.

VIII. Ocena obrony pracy dyplomowej magisterskiej dokonywana jest na podstawie:

1. Przedstawienia założeń i celu pracy.

2. Używanej terminologii i słownictwa.

3. Logiczności myślenia i argumentowania w czasie prezentacji.

4. Poprawności odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

IX. Przy ocenie z przebiegu obrony pracy dyplomowej magisterskiej stosuje się skalę punktową, przeniesioną następnie na ocenę.

X. Student z przebiegu obrony pracy dyplomowej magisterskiej powinien uzyskać co najmniej 11 punktów, co stanowi ocenę dostateczną.

XI. Dokumentacja z przebiegu obrony pracy dyplomowej magisterskiej obejmuje:

1. Potwierdzenie zapoznania się z zasadami egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia, kierunku pielęgniarstwo (załącznik 1).

2. Kartę tematyczną pracy dyplomowej magisterskiej (załącznik 3).

3. Ocenę promotora pracy dyplomowej magisterskiej (załącznik 4).

4. Ocenę recenzenta pracy dyplomowej magisterskiej (załącznik 5).

5. Oświadczenie załączone w pracy dyplomowej magisterskiej (załącznik 6).

6. Protokół z obrony pracy dyplomowej magisterskiej (załącznik 7).

7. Zbiorczy protokół z egzaminu dyplomowego magisterskiego (załącznik 8).

XII. W przypadkach spornych głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.

E. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

I. W sprawach nieujętych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy zawarte w Regulaminie Studiów PWSZ w Tarnowie.

(6)

Załącznik 1

/pieczęć Instytutu Ochrony Zdrowia/

Imię i nazwisko studenta………

Nr indeksu……….…..

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z ZASADMI

EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH II STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

W dniu ………. roku zostałam/łem dokładnie zapoznana/y z zasadami egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

kierunek pielęgniarstwo

……….

Czytelny podpis studenta

(7)

Załącznik nr 2

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Imię i nazwisko absolwenta….

Tytuł pracy…..

PRACA MAGISTERSKA

Praca wykonana w Zakładzie Pielęgniarstwa

pod kierunkiem ………

Pracę zatwierdzam…………

Tarnów 2016

(8)

ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ

1. Praca magisterska powinna mieć charakter oryginalny - istotny w praktyce zawodowej, a temat pracy magisterskiej powinien być związany z efektami kształcenia według KRK.

2. Struktura pracy dyplomowej

 Strona tytułowa (przykład na końcu)

 Ewentualne podziękowania

 Spis treści (przykład konstrukcji na końcu opisu)

 Wykaz używanych skrótów (przykład konstrukcji na końcu opisu)

 Wstęp

 Część teoretyczna pracy

 Cel pracy

 Materiał i metody badań

 Wyniki

 Omówienie wyników/ dyskusja

 Wnioski

 Streszczenie

 Piśmiennictwo

 Wykaz tabel i rycin (jeśli zawarte są w pracy)

 Aneks

Praca powinna być napisana edytorem tekstu (MS Word), czcionką Times New Roman;

wielkość liter: 12, jednostronnie na białym papierze formatu A4, interlinia 1.5 wiersza, marginesy – po 2.5 cm górny i dolny; 3,5 cm margines lewy; 1,5 cm margines prawy.

Strony powinny być ponumerowane (oprócz strony tytułowej), w prawym dolnym rogu.

3. Oznakowanie

Rozdziały główne należy oznaczać cyframi rzymskimi, podrozdziały – arabskimi.

Tytuły rozdziałów pisane wielkimi literami.

Elementy pracy, nie oznaczone ani tytułem, ani specjalną numeracją, a będące częściami składowymi tekstu poszczególnych rozdziałów, odznacza się akapitem.

4. Strona tytułowa

Powinna zawierać informacje na temat:

 autora pracy

(9)

 jej tytułu

 jednostki organizacyjnej Uczelni, w której praca powstała, imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy promotora pracy

 na górze strony należy napisać nazwę Instytutu, na dole „Tarnów” i rok, w którym praca została zrealizowana (wzór na końcu niniejszego opracowania).

5. Tytuł pracy

Powinien być krótki, językowo poprawny, jasno informujący o treści zawartej w opracowaniu.

6. Spis treści (wzór na końcu opisu)

Powinien zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem strony, na której rozpoczyna się dana część. Musi być napisany w sposób przejrzysty, z zaakcentowaniem poszczególnych części pracy.

7. Wstęp/cześć teoretyczna

Celem wstępu jest wprowadzenie w badaną problematykę, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika do lektury głównej części pracy. We wstępie należy zarysować problem, przedstawić dotychczasowe osiągnięcia w nauce i praktyce dotyczące problemów rozpatrywanych w pracy /krótkie omówienie stanu badań nad opracowywanym zagadnieniem. Wstęp nie powinien przekraczać 1/3 objętości pracy.

8. Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków

Cytaty, czyli dosłowne przytoczenie słów innego autora, wymagają zastosowania przypisu i należy je wziąć w cudzysłów. Bez tego typograficznego zabiegu popełniamy plagiat !

9. Cel pracy

Cel pracy Cel pracy, pytania badawcze powinny być jasno i dokładnie sprecyzowane. W założeniach pracy można postawić hipotezy, które autor chce potwierdzić.

10. Materiał i metody badań

Materiał. Charakterystyka grupy badanej, termin i miejsce badań, zasady doboru próby (kryteria włączenia i wykluczenia). Zakres charakterystyki podporządkowany jest postawionym celom pracy i obejmuje zagadnienia z nimi związane.

Metody. Zawiera informacje na temat wykorzystanych w badaniach metod oraz opis metody pracy naukowej informujący, jak prowadzono badanie (np. sondażowe). Powinno uzasadniać się decyzję ich wyboru oraz precyzyjnie omówić sposób wykonania badań.

11. Wyniki badań

Analiza wyników badań własnych. Wyniki mogą być zaprezentowane w formie opisowej, graficznej, zebrane w tabelach. Graficzna prezentacja danych ilościowych pozwala na lepszą ilustrację stwierdzonych zależności i wzbogaca treść pracy. Tabele należy numerować kolejno - cyfrą rzymską, a tytuł umieszczać nad tabelą. Ryciny powinny być numerowane cyfrą arabską, a tytuł umieszczony pod nimi.

(10)

12. Omówienie wyników/ dyskusja

Przedstawienie wyników badań własnych w odniesieniu do wyników publikowanych przez innych autorów. Ta część pracy dowodzi znajomości poruszanej problematyki w literaturze przedmiotu i dojrzałości naukowej magistranta.

13. Wnioski

Muszą być sformułowane w sposób jasny, prosty, dające odpowiedź na postawiony cel pracy i sformułowane pytania badawcze. Powinny opierać się na przeprowadzonych badaniach i wskazywać możliwości zastosowania w praktyce otrzymanych wyników badań. Wnioski nie powinny być powtórzeniem wyników badań.

14. Streszczenie

Obejmuje istotne i najważniejsze informacje prezentowane w poszczególnych rozdziałach (wstęp, cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski).

15. Wykaz piśmiennictwa

W pracy powinno się korzystać z aktualnego piśmiennictwa dotyczącego omawianego zagadnienia z ostatnich 10 lat. Wykorzystanie starszych źródeł jest dopuszczalne jedynie przy braku aktualnych doniesień. Co najmniej dwa źródła powinny być anglojęzyczne. Wykaz powinien zawierać publikacje innych autorów, do których odwoływano się w pracy, powinien być ułożony według kolejności cytowania – system Vancouver (nie w porządku alfabetycznym); w tekście pracy odnośniki piśmiennictwa należy ponumerować liczbami arabskimi i zapisać w nawiasie kwadratowym.

Należy wpisać wszystkich autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, tom, numer, strony.

W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok wydania, strony (jest to bardzo ważne).

Link do strony w którym można odnaleźć wykaz skrótów czasopism:

http://lpj.pl/index.php?op=8 np.:

1. Redźko E.: Pielęgnacja skóry w czasie ciąży i połogu [w:] Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek, pod red. Krajewskiej-Kułak E. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006: 273-279.

2. Zaremba M. L., Borowski J.: Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

3. Romejko E., Czajkowski K.: Obecność grzybów w kanale szyjki rodzącej - wpływ na przebieg porodu, połogu i stan noworodka, Mikologia Lekarska, 2006, 13, 3: 213-217.

Dopuszcza się cytowania kilku autoryzowanych źródeł internetowych z koniecznością podania całej ścieżki dostępu do strony internetowej oraz datą jej

(11)

pobrania. Strony internetowe należy traktować, jako kolejne źródło piśmiennictwa.

16. Wykaz tabel/rycin

Jeżeli takie znajdują się w całej pracy należy je zamieścić w wykazie. Należy zapisać numer tabeli/ryciny, tytuł oraz numer strony, na której się na znajduje. Tabel ani rycin nie podpisujemy pytaniem z kwestionariusza. Każdy opis tabeli bądź ryciny musi być twierdzeniem a nie pytaniem.

Tab. I. Układ naczyniowy………5 Ryc. 5. Płeć ankietowanych………45 Ryc. 3. Zmiany trądzikowe na twarzy……….41 Każdy z wykazów powinien być zrobiony na nowej stronie.

17. Aneks – załącznik

Zbiór materiałów o różnym charakterze, których umieszczenie w tekście głównym lub nawet w przypisach byłoby nieuzasadnione merytorycznie albo utrudnione ze względu na ich objętość.

Może to być: kwestionariusz ankiety, standard postępowania, kserokopie aktów prawnych.

Załączników może być kilka i każdy o innym charakterze. Muszą być one ponumerowane.

Czytelnik musi być poinformowany w tekście o istnieniu załącznika.

18. Objętość pracy

Nie powinna być mniejsza niż 70 stron.

19. Student przygotowuje i składa w Sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia:

 2 egzemplarze pracy oprawione w miękkie okładki (egzemplarze ten są przekazywany przez studenta recenzentowi oraz promotorowi pracy po uprzednim rejestrze prac w sekretariacie Instytutu);

 1 egzemplarz pracy w oprawie miękkiej, dwustronnie drukowanej (przekazywany jest do Archiwum PWSIP). Praca dyplomowa w formie elektronicznej powinna być przygotowana w programie PDF, podpisana (temat pracy, imię i nazwisko autora, nr albumu, kierunek studiów; podpis promotora)

 w każdej pracy (na końcu) musi być załączone oświadczenie o samodzielnie napisanej pracy magisterskiej (wzór dostępny w sekretariacie IOZ i na stronie internetowej uczelni.

20. Wszystkie egzemplarze pracy przed złożeniem w Sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia muszą być zaakceptowane i podpisane przez promotora na pierwszej stronie pracy (tytułowej)

(12)

WZORY - PRZYKŁADY KONSTRUKCJI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRACY DYPLOMOWEJ

STRONA TYTUŁOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT OCHRONY ZDROWIA

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Studia stacjonarne II stopnia

Imię i nazwisko absolwenta….

Tytuł pracy…..

PRACA MAGISTERSKA

Praca wykonana w Zakładzie Pielęgniarstwa

pod kierunkiem ………

Pracę zatwierdzam…………

Tarnów 2015

(13)

SPIS TREŚCI

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

I. WSTĘP……….………...…………...…..

1

1. Ogólna charakterystyka grzybów …... 1

1.1.Charakterystyka grzybów drożdżopodobnych ………. 1.2.Metody diagnostyki grzybów drożdżopodobnych……… 2

2. Kandydoza sromu i pochwy……...………...…...…..………….… 2

2.1.Charakterystyka grzybów drożdżopodobnych ………. 2.2.Metody diagnostyki grzybów drożdżopodobnych……… 2

3. Kandydoza sromu i pochwy ……...………...…...…..………….… 2

3.1.Etiologia …...………..…...………...……. 5

3.2.Epidemiologia...………..…...…...……... 11

4. Diagnostyka zakażeń grzybiczych...……... 19

WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW

AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome

- Zespół nabytego niedoboru odporności

BV - Bacterial vaginosis - Bakteryjne zakażenie pochwy DMSO - Dwumetylosulfotlenek

DNA - Deoxyribonucleic acid - Kwas deoksyrybonukleinowy Musi być przedstawiony alfabetycznie

Tabela I. Zestawienie enzymów hydrolitycznych i ich substratów Numer

enzymu Nazwa enzymu Hydrolizowany substrat I fosfataza zasadowa 2-naftylofosforan

II esteraza (C4) 2-naftylomaślan

III lipaza esterazowa (C8) 2-naftylokapronian

(14)

Ryc. 1. Preferowane oczekiwania pacjentów wobec pracy pielęgniarek

Jeżeli tabela, rycina jest w całości skopiowana z literatury przedmiotu musi być podane źródło jej zamieszczenia pierwotnego, zgodnie z wykazem w piśmiennictwie.

Tabela II. Leki stosowane w leczeniu spastyczności

Nazwa leku Dzienne dawki Miejsce działania Objawy uboczne klonazepam 1,6-6,0mg rdzeń kręgowy senność,

oszołomienie

baklofen 15-100mg rdzeń kręgowy Zawroty głowy, nudności, senność, osłabienie

Źródło: Walda J., Członkowska A.: Neurologia Kliniczna. PZWL, Warszawa 1996, 56 [32]

48

56

40

62

54

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70

Wiedza zawodowa Sprawność i dokładność w wykonywaniu zabiegów piegniarskich Szacunek do pacjenta Pogoda ducha Otwartość w kontaktach Troska o wygd zewnętrzny Promowanie zdrowia

Liczba pacjentów

Oczekiwanie pacjentów odnośnie pracy pielęgniarek

(15)

Załącznik 3

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Instytut Ochrony Zdrowia

KARTA TEMATYCZNA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

Student ……….

(nazwisko i imię)

Kierunek studiów: ………

Temat pracy dyplomowej magisterskiej: ………

Temat pracy dyplomowej magisterskiej w języku angielskim (litery drukowane)

………..

………..

Cel zaproponowanych badań lub cel pracy: ………

………...

………..

Sposób realizacji badań lub sposób realizacji tematu pracy :………...

………...

Miejsce prowadzonych badań………..

………...

Promotor pracy: ………

Recenzent pracy wyznaczony przez Dyrektora Instytutu: ………...……

Promotor pracy

(16)

Załącznik nr 4

Tarnów, dn. ...

Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa

OCENA PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ Pan/Pani ………

Tytuł pracy ……….

1. Charakterystyka pracy

Praca magisterska obejmuje ….stron maszynopisu, w tym …..zestawy tabelaryczne, …ryciny, aneks i

……….. pozycji piśmiennictwa. Układ pracy jest……….

2. Cel pracy

………..

……….

3. Zastosowana materiał i metody badawcze

………

………

4. Uzyskane wyniki oraz wnioski

………..

………..

Ocena pracy

Problem Punktacja Liczba

punktów

Zgodność treści pracy z tytułem 0-1

Merytoryczna ocena pracy (czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu, założenia i cel pracy, opis metod badawczych, technik i narzędzi, charakterystyka grupy badawczej, organizacja badań, sposoby opracowania materiału empirycznego, formułowanie wniosków)

0-10

Dobór i wykorzystanie źródeł (poprawność dokonanej analizy literatury, co najmniej 35 pozycji, zgodność cytowania z wykazem)

0-5

Ocena formalna pracy (m.in. poprawność językowa, estetyka, układ pracy)

0-4

RAZEM 0-20

na ogólną liczbę ………pkt. , co stanowi ocenę:………..

………...

Podpis Promotora 0-10 pkt – niedostateczny

11 – 12 pkt – dostateczny 13 – 14 pkt – dostateczny plus 15 – 16 pkt – dobry

17– 18 pkt – dobry plus 19– 20 pkt – bardzo dobry

(17)

Załącznik nr 5

Tarnów, dn. ...

Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa

OCENA RECENZENTA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ Pan/Pani ………

Tytuł pracy ……….

5. Charakterystyka pracy

Praca magisterska obejmuje ….stron maszynopisu, w tym …..zestawy tabelaryczne, …ryciny, aneks i

……….. pozycji piśmiennictwa. Układ pracy jest………

6. Cel pracy

………..

……….

7. Zastosowany materiał i metody badawcze

………

………

8. Uzyskane wyniki oraz wnioski

………..

………..

Ocena pracy

Problem Punktacja Liczba

punktów Zgodność treści pracy z tytułem 0-1

Merytoryczna ocena pracy (czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu, założenia i cel pracy, opis metod badawczych, technik i narzędzi, charakterystyka grupy badawczej, organizacja badań, sposoby opracowania materiału empirycznego, formułowanie wniosków)

0-10

Dobór i wykorzystanie źródeł (poprawność dokonanej analizy literatury, co najmniej 35 pozycji, zgodność cytowania z wykazem)

0-5

Ocena formalna pracy (m.in. poprawność językowa, estetyka, układ pracy)

0-4

RAZEM 0-20

na ogólną liczbę ………pkt. , co stanowi ocenę:………

……….

Podpis Recenzenta 0-10 pkt – niedostateczny

11 – 12 pkt – dostateczny 13-14 pkt – dostateczny plus 15 – 16 pkt – dobry

17– 18 pkt – dobry plus 19– 20 pkt – bardzo dobry

(18)

Załącznik 6

/pieczęć Instytutu Ochrony Zdrowia/

………

imię nazwisko studenta

OŚWIADCZENIE

Świadomy/-a odpowiedzialności oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa magisterska przygotowana w ramach studiów odbywanych w Instytucie Ochrony Zdrowia w Tarnowie o tytule:

………

………

została napisana przeze mnie samodzielnie, w ramach toku studiów w PWSZ w Tarnowie.

Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631) oraz dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa.

Niniejsza praca dyplomowa magisterska nie była wcześniej podstawową żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

Oświadczam, że znana mi jest treść art. 15a ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie przysługuje prawo pierwszeństwa w opublikowaniu pracy dyplomowej magisterskiej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony.

Zezwalam Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na:

 nieodpłatne opublikowanie przedmiotowej pracy dyplomowej magisterskiej z jednoczesnym wskazaniem promotora w miejscu publikacji w terminie 6 miesięcy od daty obrony

 nieodpłatne i bezterminowe korzystanie z przedmiotowej pracy dyplomowej magisterskiej w zakresie udostępniania do przeglądów, wystaw i katalogów.

Jednocześnie oświadczam, że załączona na nośniku elektronicznym treść pracy dyplomowej magisterskiej jest zgodna z tekstem drukowanym.

Tarnów, dnia………. ………..…

podpis studenta

(19)

Załącznik 7

... Tarnów, dnia…….…..r.

Pieczęć Instytutu Ochrony Zdrowia

P R O T O K Ó Ł

z obrony pracy dyplomowej magisterskiej

Imię i nazwisko magistranta:...

Temat pracy dyplomowej: ...

...

3. Jednostka, w której pracę wykonano: Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie.

4. Informacja o przebiegu obrony:

a. Przedstawienie tez pracy przez studenta b. Przedstawienie oceny pracy przez promotora.

c. Przedstawienie oceny pracy przez recenzenta.

d. Ilość pytań ……….. ilość głosów w dyskusji ……….

e. Ocena prezentacji i obrony pracy:

Lp Ocena prezentacji i obrony pracy Ocena w

skali punktowej

Liczba uzyskanych punktów 1 Przedstawienie założeń, celu, wyników i wniosków pracy 0-5

2 Używana terminologia i słownictwo 0-5

3 Logiczność myślenia i argumentowania w czasie prezentacji 0-5 4 Poprawność odpowiedzi na pytania dodatkowe 0-5

Ocena ogólna max. 20

pkt.

Suma punktów:

Uzyskana ocena *)

Podpisy Członków Komisji:

……….

………..

………..

………..

Tarnów, dnia ... ………..……

* 0 – 10 pkt – niedostateczny (2,0) 11 – 12 pkt – dostateczny (3,0) 13 – 14 pkt – dostateczny plus (3,5) 15 – 16 pkt – dobry (4,0)

17 – 18 pkt – dobry plus (4,5) 19 – 20 pkt – bardzo dobry (5,0)

(20)

Załącznik 8

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

ul. Mickiewicza 8 Instytut Ochrony Zdrowia

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO MAGISTERSKIEGO z dnia ………. roku

Pan(i) ……… Imię ojca ………..….………..

Urodzony(a) ………Miejsce urodzenia………..

Student(ka) ………Nr albumu ……….

Kierunek ……….………..

Specjalność ……….…..……….

Rok immatrykulacji ……….

Przedstawił(a) pracę na temat………..

………

którą oceniono jako: ………..………..

Złożył(a) egzamin DYPLOMOWY MAGISTERSKI w dniu ……….. roku przed Komisją Egzaminacyjną w składzie:

Przewodniczący: ……….……….

Członkowie: ………

………

………

Zadane pytania Ocena odpowiedzi

………..………..……… ………..………

………..………..……… ………..………

………..………..……… ………..………

………..………..……… ………..………

Student(ka) uzyskał(a) ocenę końcową z egzaminu dyplomowego ………

Biorąc pod uwagę średnią ważoną ocen przewidzianych planem studiów, oceny z pracy dyplomowej oraz średniej arytmetycznej ocen z egzaminu praktycznego - studium przypadku i egzaminu dyplomowego Komisja jednogłośnie/większością głosów* uznała, że Pan(i) ………..………..………

otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa i dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z ogólnym wynikiem:

………1) Podpisy Członków Komisji

………

……… Podpis Przewodniczącego Komisji ……… ……….

* niepotrzebne skreślić1

Średnia ważona ocena waga wynik

1. Ocen przewidzianych planem studiów ………. : 2 ……….

2. Oceny pracy dyplomowej ………. : 4 ……….

3. x

Ocen egzaminu praktycznego-

studium przypadku ..…………..

………. : 4 ……….

Ocen z odpowiedzi na zadane

pytania ..…………..

Rzeczywisty wynik ..…………..1)

(21)

Załącznik 9

EGZAMIN PRAKTYCZNY – „STUDIUM PRZYPADKU”

Metoda egzaminu: zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lipca 2014 roku – wprowadza się metodę „ studium przypadku”

Cel egzaminu: sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa specjalistycznego zdobytej w całym okresie studiów II stopnia

Czas miejsce: 1,5 godz., PWSZ- Tarnów Zadanie praktyczne składa się z:

 Planu przeprowadzenia badania

 Przeprowadzenia badania studium przypadku Plan przeprowadzenia badania

 Imię i nazwisko pacjenta(inicjały)

 Data urodzenia

 Stan cywilny

 Wykonywany zawód

 Rozpoznanie lekarskie

 Przyjmowane leki

 Przebyte/obecne choroby

 Pobyty w szpitalu

 Przebyte zabiegi operacyjne

 Przebyte urazy/wypadki

 Pomiary podstawowych parametrów życiowych, antropometrycznych

 Wywiad rodzinny - członkowie rodziny, ważne wydarzenia w rodzinie, choroby współistniejące w rodzinie, hobby/zainteresowania, formy spędzania wolnego czasu, nałogi w rodzinie, błędy żywieniowe, ograniczenia/przeciążenia psychiczne/fizyczne, ograniczone kontakty/brak wsparcia społecznego

 Wywiad środowiskowy - miejsce zamieszkania, rodzaj zajmowanego lokalu mieszkalnego, ilość zajmowanych pomieszczeń, ilość osób mieszkających wspólnie, stan higieniczno- sanitarny mieszkania, system pracy, ilość godzin spędzonych w pracy, zagrożenia: w domu, w pracy ,komunikacja, higiena osobista, aktywność fizyczna, wydalanie, odżywianie, sen

 Badanie fizykalne

– stan biologiczny: skóra, układ :oddechowy, krążenia, pokarmowy, moczowy, płciowy, nerwowy, ruchu, endokrynologiczny, narządy zmysłów

- stan psychiczny i społeczny: stopień przytomności, stopień świadomości, nastrój, pamięć, myślenie, stosunek do świata, do siebie, do innych ludzi, odczuwane problemy psychiczne i społeczny

 Stan wiedzy i umiejętności do samoopieki i samopielęgnacji – wiedza, umiejętności, motywacja, odczuwane problemy w zakresie samoopieki i samopielęgnacji

 Diagnoza pielęgniarska

Zadanie praktyczne wykonane przez studenta składa się z :

- Analizy danych uzyskanych ze studium przypadku (ustalenie problemów zdrowotnych, celu opieki pielęgniarskiej oraz planu opieki i edukacji pacjenta)

- Wyciągnięciu końcowych wniosków ( ewaluacja działań pielęgniarskich)

(22)

Kryteria ocen do egzaminu praktycznego, studia II stopnia L.p

.

Kategoria Kryteria oceny Skala

punktów

Uzyskana liczba punktów

Uwagi

1. Poprawność analizy danych

1. Zanalizuje dane o pacjencie ukierunkowane na jednostkę chorobową w ujęciu holistycznym, ustali wyczerpująco problemy zdrowotne,

2. Zanalizuje dane o pacjencie ukierunkowane na jednostkę chorobową dość dokładnie, ustali podstawowe problemy zdrowotne,

3. Zanalizuje dane o chorym pobieżnie, ustali podstawowe problemy zdrowotne

3 pkt

2 pkt

1 pkt

2. Poprawność ustalenia celów pielęgnowania i planu

pielęgnowania

1. Wszystkie cele pielęgnowania ustali zgodnie z problemami pacjenta, plan pielęgnacji adekwatny do stanu bio-psycho-społecznego uwzględnia aktywny udział pacjenta w pielęgnacji,

2. Większość celów pielęgnowania ustali zgodnie z problemami pacjenta, plan pielęgnacji ukierunkowany głównie na stan biologiczny pacjenta, uwzględnia aktywny udział pacjenta w pielęgnacji,

3. Cele pielęgnowania ustali zgodnie z problemami pacjenta, plan pielęgnacji ukierunkowany głównie na stan biologiczny pacjenta, nie uwzględnia samopielęgnacji

3 pkt

2 pkt

1 pkt

3. Poprawność edukacji w ustaleniu celów i planu edukacji pacjenta

1. Uzasadni cele działań edukacyjnych bardzo dokładnie, plan działań wyczerpujący

2. Uzasadni cele działań edukacyjnych dokładnie, plan działań dość dokładny

3. Uzasadni cele działań edukacyjnych mało dokładnie, plan działań mało dokładny

3 pkt 2pkt 1 pkt 4. Poprawność

ewaluacji

1. Precyzyjna, poprawna merytorycznie 2. Mało precyzyjna, poprawna merytorycznie 3. Mało precyzyjna, pojedyncze błędy

3 pkt 2 pkt 1 pkt 5. Terminologia

naukowa i zawodowa

1. Bogata, trafnie stosowana

2. Podstawowa terminologia, trafnie stosowana 3.Podstawowa terminologia, nie zawsze trafnie stosowana

3 pkt 2 pkt 1 pkt

Punktacja :

90-100% - bardzo dobry – 14 -15pkt 86-89% - dobry plus – 13pkt

75- 85% - dobry - 12pkt 71 -74 % - dostateczny plus – 11pkt

60 -70 % - dostateczny – 9- 10pkt 59 – 0 % - niedostateczny – 8 – 0 pkt

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :