• Nie Znaleziono Wyników

XX konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "XX konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Antoni Pelczyk

XX konferencja Związku

Europejskich Muzeów na Wolnym

Powietrzu

Studia Lednickie 7, 341-342

(2)

STUDIA LEDNICKIE VII Poznań — Lednica 2002

XX KONFERENCJA ZWIĄZKU EUROPEJSKICH MUZEÓW NA WOLNYM POWIETRZU

W dniach od 20 do 27 sierpnia 2001 r. odbyła się już po raz 20-ty konferencja Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu. Tym razem gospodarzem kon­ ferencji był dr Miklós Cseri — dyrektor Węgierskiego Muzeum na Wolnym Powie­ trzu w Szentendre.

Szentendre, zwane „południową bramą” zakola Dunaju i często porównywane do paryskiego Montmartre'u, to przepiękne miasteczko (ponad 22. tys. mieszkańców) położenie na zachodnim brzegu Dunaju — około 20 km na północ od Budapesztu.

W konferencji uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli z 25 państw: Anglii, Au­ strii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Jugosławii Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Walii, Węgier. Nasz kraj reprezentowały trzy osoby: Teresa Lasowa — dyrektorka Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, Marek Krężałek — wicedyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Antoni Pelczyk — kierownik Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach.

Program konferencji podzielono na część naukową poświęconą tym razem proble­ mom muzealnictwa skansenowskiego na początku XXI wieku, które ze względu na treść referatów pogrupowano w trzy bloki tematyczne:

1) Przetrwanie XIX-wiecznej myśli w XXI wieku; 2) Odpowiedzi muzeum na oczekiwania społeczeństwa;

3) Gdzie leży granica — w przestrzeni, w czasie, w treści i w interpretacji? oraz objazd terenowy połączony ze zwiedzaniem najciekawszych muzeów i miejsc we wschodnich Węgrzech (m. in. Muzeum na otwartym powietrzu „ Dom Kis Jankti Bori” oraz Zbiór maszyn rolniczych w Mezökövesed; Muzeum wsi Sóstó w Nyiregyhâza; Dom Słowacki w Békéscsaba; Muzeum na otwartym powietrzu oraz Panoramę Feszty w Ópusztaszer; Park archeologiczny w Szńzhalombatta. W tym miejscu należy też wspomnieć, o ogromnym przeżyciu, jakim dla wszystkich uczestników konferencji była, z okazji węgierskiego święta narodowego „ Dnia św. Stefana”, możliwość obser­ wowania z tarasu Muzeum Historycznego w Budapeszcie pokazu ogni sztucznych na Dunaju. .

(3)

342 KRONIKA

W ostatnim dniu trwania konferencji odbyło się Walne Zebranie Członków Związku, na którym wybrano nowy Zarząd w składzie: prezydent — dr Michael Dauskardt (Niemcy), wiceprezydent — dr Miklós Cseri (Węgry) oraz członkowie: dr Edwin Huwyler (Szwajcaria), Merike Lang (Estonia), Anna-Greta Leijon (Szwe­ cja), John Williams-Davis (Walia). W trakcie zebrania przyjęto do Związku nowych członków oraz wybrano miejsce następnej konferencji. Gospodarzem kolejnej konfe­ rencji będzie Ross Noble ze Szkocji.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W dniach 10-11 października 2011 w Ustroniu oraz na Uniwersytecie Ślą- skim w Cieszynie odbyła się konferencja „Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia na

Przemilcza się fa k t niezbity, że w momencie wkroczenia A rm ii Czerwonej na nasze ziemie wschodnie i na Lubelszczyznę delegaci okręgów Polski Podziem nej

Nieznane statuty synodu diecezji włocławskiej z 1612 roku na. podstawie materiałów zebranych

Obejmowała ona zajęcia prowadzone na Wydziale Teologicznym KUL tak dla alumnów, przygotowujących się do ka­ płaństwa (Lubelskie Seminarium Duchowne), jak i studentów -

Лисодєд, інакше кажучи, на них поширюються більшість прав і свобод, передбачених розділом ІІ Основного Закону,

Thus, the image of the scream in the works of the cycle borislavsky stories " by Ivan Franko is consistent with other techniques and means of artistic

The relevance of the topic. Youth very often break out discussions not only with respect to vukobratovich problems, but also issues related to the meaning of life, freedom,

After heat treatment, the scratched coating exhibited excellent recovery of its anticorrosion performance, which was attributed to the simultaneous initiation of scratch closure by