• Nie Znaleziono Wyników

Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Instytutowy/Katedralny Zespół ds. Jakości Kształcenia1 Instytut/Katedra ………

Oceniający (członek/członkowie Instytutowego/Katedralnego Zespołu ds. Jakości Kształcenia):

………..

KARTA OCENY SYLABUSU Studia**: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, , podyplomowe, kurs, szkolenie,

stacjonarne, niestacjonarne, język wykładowy polski/polski i inny/inny** Kierunek: ……….

Specjalność:………

Przedmiot/moduł

Nowy sylabus/zmiana**: jednorazowa/stała; struktury programu studiów; wprowadzenie przedmiotu; korekta nazwy przedmiotu, wymiaru godzin, punktów ECTS; efektów uczenia się, form realizacji modułu/przedmiotu, form weryfikacji efektów uczenia się

Krótki opis zmiany (nr kolejny zmiany):

KRYTERIA

SĄ SPEŁNIONE W SYLABUSIE***

NIE SĄ SPEŁNIONE

W SYLABUSIE

UWAGI

1. Strona formalna; zgodność ze wzorem sylabusu w Zarządzeniu Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.05. 2020 r.

2. Nazwa modułu/przedmiotu:

szczególnie: adekwatność nazwy do treści opisanych w sylabusie (zwięzłość, czytelność, jednoznaczność)

3. Adekwatność formy zajęć w odniesieniu do treści i zakładanych efektów uczenia się

4. Adekwatność opisu treści programowych w odniesieniu do kierunkowych efektów uczenia się

5. Zasadność wymagań wstępnych sformułowanych dla możliwości realizacji modułu/przedmiotu

6. Przedmiotowe efekty uczenia się:

a) poprawność odniesienia efektów uczenia się dla przedmiotu do efektów kierunkowych

1 Zespół odpowiedzialny w Instytucie/Katedrze za opiniowanie/weryfikowanie programów studiów (wraz z sylabusami przedmiotów).

(2)

b) poprawność przypisania efektów uczenia się do modułu/przedmiotu, treści programowych

c) możliwość realizacji efektów uczenia się w odniesieniu do zaplanowanego nakładu pracy studenta (zajęcia z prowadzącym i praca własna) i określonych w sylabusie form zajęć I metod dydaktycznych

7. Adekwatność metod weryfikacji zakładanych efektów uczenia się w odniesieniu do treści programowych i formy zajęć

8. Adekwatność warunków i form zaliczenia poszczególnych

komponentów przedmiotu/modułu w odniesieniu do realizowanego przedmiotu i efektów uczenia się ( szczególnie: czytelność i

jednoznaczność sformułowania zasad) 9. Trafność doboru metod online, jeśli występują 10. Literatura obowiązkowa i zalecana:

szczególnie: funkcjonalność doboru literatury przedmiotu i podręczników oraz zakres literatury obowiązkowej (ilość lektur obowiązkowych) w odniesieniu do planowanego nakładu pracy studenta

11. Kalkulacja godzin pracy studenta w odniesieniu do punktów ECTS, wg zasady 1 ECTS = 25/30 godzin pracy; zajęcia z prowadzącym i praca własna tej samej wagi; praca własna: np. przygotowanie do zajęć, czytanie wskazanej literatury, indywidualna i grupowa praca projektowa

………

podpis przewodniczącego Instytutowego/Katedralnego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

* wzór karty opracował WZdsJK; obowiązuje od 30.10.2020 r.

** niepotrzebne skreślić

*** właściwe zaznaczyć

Cytaty

Powiązane dokumenty

U01 zdobywa umiejętność rysowania poprawnych wzorów i ustalania poprawnych systematycznych nazw związków organicznych a także przestrzennego wyobrażenia budowy cząsteczek,

Efekty kształcenia dla przedmiotu / modułu i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych dla kierunku Biotechnologia..

K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić

W01 zna podstawy teoretyczne procesów przenoszenia pędu, energii i masy, potrafi je wyodrębnić w procesach prowadzonych w biotechnologii oraz zna metody ich opisu.. [1] [2] [3]

zajęć Sposób oceny Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku (K_xxx) W02 Zna budowę i funkcje skóry, typy skóry, w tym skóry. problemowe, teorie starzenia

Prezentacja, egzamin ustny lub pisemny, indywidualny raport z projektu, projekt, test wielokrotnego wyboru, dyskusja, sprawdzian pisemny, test końcowy, przygotowanie

Zmiana**: jednorazowa/stała; struktury programu studiów; wprowadzenie przedmiotu; korekta nazwy przedmiotu, wymiaru godzin, punktów ECTS; efektów uczenia się, form

Student wykazuje głębsze zrozumienie uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form; potrafi świadomie wybrać odpowiednie dla