Kielce, dnia 21 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/258/13 RADY GMINY MORAWICA. z dnia 28 lutego 2013 r.

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA NR XXX/258/13 RADY GMINY MORAWICA

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Morawica

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 ,poz. 266 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2001 r.

Nr 142 ,poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Morawica uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Morawica zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr III/63/01 Rady Gminy Morawica z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zawierania umów na lokale mieszkalne i socjalne .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Morawica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wojtyś

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 marca 2013 r.

Poz. 1391

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2013-03-21 13:25:38

(2)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/258/13 Rady Gminy Morawica

z dnia 28 lutego 2013 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Morawica Rozdział I Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu

§ 1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony wynosi:

a/ w gospodarstwie jednoosobowym nie więcej niż 170% kwoty najniższej emerytury,

b/ w gospodarstwie wieloosobowym nie więcej niż 130% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie.

§ 2. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu socjalnego wynosi :

a/ w gospodarstwie jednoosobowym nie więcej niż 120% kwoty najniższej emerytury,

b/ w gospodarstwie wieloosobowym nie więcej niż 80% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie.

§ 3. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego najemcy uzasadniająca zastosowanie 10% obniżki czynszu wynosi:

a/ w gospodarstwie jednoosobowym nie więcej niż 130% kwoty najniższej emerytury,

b/ w gospodarstwie wieloosobowym nie więcej niż 90% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie.

§ 4. Obniżki czynszu o której mowa w §3 nie stosuje się dla lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.

§ 5. Gospodarstwo domowe w rozumieniu § 1, 2 i 3 stanowią wspólnie zamieszkujący i gospodarujący najemca , jego współmałżonek i inne osoby bliskie.

§ 6. Najniższą emeryturę stanowi kwota najniższej emerytury w roku, w którym nawiązuje się stosunek najmu określona w komunikatach Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

§ 7. Przy obliczaniu dochodu gospodarstwa domowego uwzględnia się dochód , o którym mowa w art.

3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.)

Rozdział II Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

§ 8. Do poprawy warunków zamieszkiwania kwalifikują się wnioskodawcy , którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1. nie posiadają tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego, 2. spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w § 1,

3. spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

a/ zajmują lokal, w którym powierzchnia pokoi przypadająca na członka rodziny wnioskodawcy jest mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2

b/ zamieszkują z osobą lub osobami posiadającymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności a poprawa warunków zamieszkiwania jest wskazana ze względu na ich stan zdrowia,

(3)

c/ zamieszkują w budynkach lub lokalach mieszkalnych o złym stanie technicznym, w których zamieszkiwanie może stanowić zagrożenie dla życia i mienia.

Rozdział III Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego

§ 9. Umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony zawiera się w pierwszej kolejności z osobami, które:

1. nie posiadają tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego, 2. spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa § 1,

3. spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

a/ podlegają przekwaterowaniu do lokali zamiennych w związku z zajmowaniem uprzednio lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, których stan techniczny może stanowić zagrożenie dla życia i mienia,

b/ zostały pozbawione dotychczasowych mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego.

§ 10. Umowy najmu lokali socjalnych zawiera się z osobami, które :

1. nie posiadają tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego, 2. spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa § 2,

3. spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

a/ prawo do lokalu socjalnego przyznał im sąd prawomocnym wyrokiem,

b/ opuszczają placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w wyniku osiągnięcia pełnoletniości, które nie mają możliwości powrotu do ostatniego miejsca zamieszkania.

Rozdział IV Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

§ 11. Lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe nie podlegają zamianie.

§ 12. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dokonywana jest na pisemny wniosek najemców , po wyrażeniu zgody przez Wójta Gminy.

§ 13. Odmawia się wyrażenia zgody o której mowa w § 12 w przypadku gdy:

a/ wobec najemcy lokalu lub osób z nim zamieszkujących prowadzone jest postępowanie sądowe o eksmisję z lokalu mającego podlegać zamianie,

b/ najemca lokalu zalega z opłatami związanymi z korzystaniem z lokalu majacego podlegać zamianie przez okres dłuższy niż 3 miesiące,

c/ najemca lokalu lub osoby z nim zamieszkujące dopuścili do powstania szkód w lokalu i niszczenia urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku lub wykraczali w sposób rażący lub uporczywy przeciw porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, a okoliczności te uzasadniają rozwiązanie stosunku najmu.

§ 14. Wyrażenie zgody na zamianę lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy między najemcami może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym w zakresie stanu rodzinnego, majątkowego zainteresowanych najemców. Wnioskodwacy zobowiązani są do udzielania informacji w tym zakresie na żadanie Wójta Gminy.

§ 15. Gmina może zaproponować najemcy lokalu zamianę dotychczasowego lokalu na lokal zamienny w przypadku gdy :

a/ najemca zalega z zapłatą czynszu i innych opłat za używanie lokalu przez okres trzech miesięcy, b/ zajmowany przez najemcę lokal przekracza potrzeby mieszkaniowe najemcy i jego rodziny, c/najemca zajmuje lokal , którego stan techniczny może stanowić zagrożenie dla życia i mienia.

(4)

§ 16. Zamiana lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy i lokali z innych zasobów jest dopuszczalna tylko w przypadku gdy najemca mający uzyskać mieszkanie w zasobie mieszkaniowym gminy spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w §1.

Rozdział V Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 17. Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego składa pisemny wniosek do Wójta Gminy Morawica.

§ 18. Wniosek o najem lokalu na czas nieoznaczony i o najem lokalu socjalnego powinien być sporządzony na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 1.

§ 19. Dane przedstawione przez wnioskodawcę we wniosku podlegają weryfikacji.

Wnioskodawca jest zobowiązany na wezwanie złożyć dokumenty potwierdzające jego sytuację majątkową, rodzinną oraz dotychczasowy sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

§ 20. Kontrolę społeczną nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana przez Wójta Gminy.

§ 21. Do zadań komisji należy :

a/ kontrola warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o lokal mieszkalny, b/ przedkładanie Wójtowi Gminy projektu listy oczekujących,

c/ opiniowanie zastrzeżeń ,skarg i wniosków.

§ 22. Wnioskodawcy spełniający kryteria określone w niniejszych zasadach i zweryfikowani wpisywani są na listę osób oczekujących do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub umowy najmu lokalu socjalnego. Pierwszą listę oczekujących ustala się według stanu na dzień 31 października 2013 roku.

§ 23. Lista osób oczekujących aktualizowana jest w każdym roku kalendarzowym na koniec października i podawana jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 24. Umieszczenie danej osoby na liście osób oczekujących nie stanowi podstawy do roszczenia o nawiązanie stosunku najmu w danym roku. Lokale oddawane są w najem według kolejności na liście z uwzględniem osób posiadających pierszeństwo, odpowiednio do liczby wolnych lokali mieszkalnych lub lokali socjalnych.

§ 25. Osobom, którym odmówiono wpisu na listę oczekujących przekazuje się informacje na piśmie z uzasadnieniem. Osobom tym przysługuje uprawnienie do złożenia zastrzeżeń.

Zastrzeżenia rozpatruje Wójt Gminy po zasiegnieciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 26. Wójt Gminy może skreślić z listy oczekujących z urzędu osobę ubiegająca się o przyznanie lokalu jeżeli:

a/ dane zawarte we wniosku o najem lokalu , okażą się nieprawdziwe,

b/ wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i warunki do ubiegania się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy.

Rozdział VI Zasady postępowania w stosunku do osób ,które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 27. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu z osobami ,które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy innymi niż wymienione w art.691 Kodeksu cywilnego pod warunkiem stałego zamieszkiwania przez te osoby z najemcą w dacie śmierci najemcy oraz nie posiadania tytułu prawnego do jakiegokowliek lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego i spełniają kryterium dochodowe o którym mowa w § 1.

§ 28. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu lokalu z osobami, które pozostały po opuszczeniu lokalu przez najemcę, gdy osoby te nie posiadają tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego i spełniają kryterium dochodowe o którym mowa w § 1 oraz dodatkowo:

(5)

a/ co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu opuszczonym przez najemcę,

b/ są osobami bliskimi najemcy, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz pełnoletnie dzieci rodzeństwa, małżonków rodzeństwa oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą.

Rozdział VII Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2

§ 29. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem osobom, których sytuacja rodzinna uzasadania potrzeby mieszkaniowe w takim rozmiarze, a rodzina wnioskodawcy składa się z co najmniej 5 osób.

§ 30. W przypadku braku osób, o których mowa w § 29 lokale o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 mogą być oddane w najem za opłatą czynszu wolnego.

§ 31. Najemcy lokali o których mowa w § 30 wyłaniani są w trybie przetargu. Warunki i tryb przetargu każdorazowo określa Wójt Gminy.

(6)

Załącznik Nr 1 do zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Morawica

……….

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………..

(adres zameldowania na pobyt stały)

………..

(adres zamieszkania)

……….

(nr telefonu do kontaktu)

WÓJT

GMINY MORAWICA

1.Wniosek o nawiązanie stosunku najmu lokalu mieszkalnego*

2.Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego*

3.Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego*

4.Wniosek o wynajem lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego*

I . Wypełnia wnioskodawca

W tabeli należy pierwszej kolejności wpisać wnioskodawcę, osoby wspólnie ubiegające się o wynajem lokalu mieszkalnego, następnie osoby współzamieszkujące z wnioskodawcą

Lp. Nazwisko i imię Stopień

pokrewieństwa

Rok urodzenia

Data zameldowania na pobyt stały

1 wnioskodawca

2 3 4 5 6 7 8

1.Dane o obecnie zajmowanym lokalu mieszkalnym Lokal zajmowany przez wnioskodawcę jest lokalem *:

komunalnym, spółdzielczym ,własnościowym, innym

……….

położonym w

………

……….

(7)

Lokal składa się z następujących pomieszczeń :

………

……… o łącznej powierzchni ……….. m

2

w tym powierzchnia pokoi

…………. m

2

.

Lokal wyposażony jest w urządzenia techniczne *: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, wc, łazienka, instalacja gazowa , centralne ogrzewanie , inne ……….

………

………

II . Deklaracja o dochodach

Dochody brutto wnioskodawcy i osób wspólnie ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego.

Lp. Imię i nazwisko Źródło dochodu : zakład pracy, GOPS, ZUS, PUP1

Średni miesięczny dochód brutto2 z trzech ostatnich miesięcy

poprzedzających złożenie wniosku

1 W przypadku dochodu z zakładu pracy należy potwierdzić go pieczątką z zakładu pracy i czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej za wyliczenie dochodu ; w przypadku emerytury, renty z ZUS-u, KRUS-u , PUP, GOPS-u należy dołączyć kserokopie decyzji.

2 dochód brutto + przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie społeczne (fundusz remontowy, emerytalny, chorobowy).

III . Stan zdrowotny członków gospodarstwa domowego

Należy wymienić osoby i załączyć kserokopie posiadanych orzeczeń.

- I gr. Inwalidzka, II gr. Inwalidzka, III gr. Inwalidzka *

………..

………

………..

………

………..

IV . Oświadczenie o stanie majątkowym

Ja ……… urodzony/a ……….

(imię i nazwisko)

Oświadczam ,że na mój stan majątkowy ,współmałżonka oraz osób wspólnie ze mną zamieszkujących składają się :

1.Nieruchomości :

- mieszkania (należy podać wielkość w m

2

)

………

(8)

- domy (należy podać pow. użytkową w m

2

)

……….

- działki (powierzchnia w m

2

)

………..

- gospodarstwa rolne (rodzaj , powierzchnia)

……….

2.Ruchomości :

- samochody (model, rocznik, szacunkowa wartość)

………..

- inne ruchomości (rodzaj, wartość szacunkowa)

………

Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.

Oświadczam, że zarówno ja jak i mój małżonek oraz osoby wspólnie ze mną zamieszkujące nie zbyliśmy w okresie ostatnich 10 lat żadnej nieruchomości, lokalu mieszkalnego bądź budynku mieszkalnego.

Oświadczam ,że znana jest mi treść art. 233 § 1 kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawidłowych danych lub zatajenie prawdy.

………... dn. ……….. …..………

(miejscowość) (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami)

………... dn. ……….. ………..

(miejscowość) (czytelny podpis wnioskodawcy)

*) właściwe podkreślić

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :