• Nie Znaleziono Wyników

Występowanie autogenicznego kwarcu w brekcji anhydrytów Werra na monoklinie przedsudeckiej

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Występowanie autogenicznego kwarcu w brekcji anhydrytów Werra na monoklinie przedsudeckiej"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Jerzy ,'KŁAfP'CIDŃISK!l, Józef KORiNAE

Wysłępowąnie aUłogenitznegokwarcu

W

brękcii ąnh,ydryłów ' Werra na ' morio ktin ie, pi"zedsudeckiei

W arty:kule opisano Występowanie aut-ogenicznego ,kwarcu w 'brekcji anhydrytów i iłów cyklotemu Werra (cechsztyn) na monoklinie przed- sudeckiej. !Kryształy ikwarću '·2Ilialeziano podczas profilowania rdzeni z otworu wiertniezego S-l(r.l.(fig. l}.

Brekcja anhydrytowa, jest wa2lriym horyzontem, który dzieli serię an-

hydrytQwą,~Werra na dwie części-: dolną 'l górną. W rejonie Lubina brekcja ta występuje W pobliżu spągu anhydrytów; część 'dolna anhy- drytów wykazuje mią'ższość do kilkunastu' metrów, czasem 20 m, 'gór.,.

na natomiast ma około BIOm. W,kierunku Polkowic i Sieroszowic brekcja

przesunięta jest ku środkowym partiom anhydrytów, dzieląc je najczęś­

ciej na dwie równe części, niekiedy jednak dolna część anhydrytów

osiąga nieco większą miąższość niż górna (J. Kłapciński, 1964).

Brekcja anhydrytowa ma chara!kter utworu sedymentacyjnego.

W wierceniu g..;W3 omawiana brekcja występuje na głębokości 7813,7+- 793,9 m, na warstwie soli kamiennej o miąższości 16,3 m, która w partii

spągowej przegrodzona jest również brekcją IC2i,2 m)' składającą się z an- hydrytu, soli i iłu. Niżej występuje 47-metrowa seria anhydrytów (fig. 1).

:Makroskopowo brekcja jest skałą ziarnistą o barwie ciemnoszarej, wykazuje teksturę kierunkową, którą podkreślają dyskoidalne, rzadziej elipsoidalne okruchy anhydrytu wieIJkości 3-:-210 mm, układające się rów- nolegle do uła,wicenia skały (tab!. I, fig.2). Okruchy te tkwią w masie

złożonej głównie z drobnych ziarn anhydrytu oraz materiału ilastego.

W opisanej masie skalnej wyraźnie odcinają się od tła różnej wielkości

pojedyncze kryształy kwarcu, mające poi;taćminerałów idiomorficznych, autogenicznych (tab!. I, fig. 3). ;Wielkość krysma'łów waha się od

o,a

mm

do około 15 mm, stosunek ich długości do szerokości wynosi '1,1 : 1,6.

Większe 'kryształy kwarcu mają przeważnie, kolor woSku, są zmęt­

niałe inieprzezroci)rste, mniejsze natomiast z reguły be21barwne i prze- zroczyste. W jednYm przypadku napotkano' kwarc o odcieniu różowym.

lPoszczególne ściany krystalograficzne- kwarcu są często lustrzano

gładkie, niekiedy chropowate. Na niektórych osobnikach widoczne

(2)

Autogenic:my kwarc w brekcji anhydrytów Werra 299i kawerny oraz guZki (t~bi. I, fig, 4 i5; tabi. H, fig. 7, 8, 9, lO). Wyraźne­

iróżnicowaniezaznacza się także w sposobie wykształcenia ścian i po_o kroju kryształów.' Ziarna większe wykazują pokrój heksagonalny i ibu-·

dowane są gł4wnie z .podwójnych piramid (romboedrów): heksagonalnych z dobrze . rozwiniętyini ścianami górnymi i dolnymi' (tab!. II, fig. 3, 4,.

5·j 6). Między tymi ścianami pojawiają się niekiedy wąSkie ścianki słupa­

he~sagonahiego {tabl. I, fig~ 6). Obecność zespołu' talk prostych postaci

ścian krystalograficznych upodabnia opisywane kryształy kwarcu do odmian wysokotemperaturowych, tzw. dwu,piramidalnych ~. Smu"::

likowski, 191551}. Zdaniem iW~ D. Grimma (1'962) talkie formy kwarcu

powstać mogą również w niskich temperaturach, a ich forma jest wy- nikiem przerastania' się . dwóch indywiduów' trygonalnych - lewego·

i prawego. Ziarna mniejsze mają pokrój pseudoregularny l(ta1b!. II, fig.

7-nO). U osobników tych szczególnemu rozrostowi uległy tylko nie- które ze ścian -pirąmid, pozostałe natomiast zostały wyraźnie zredu- kowane. W' pmawlanych' utworach oprócz wymienionych form poje- dynczych, zaobserwowano również nieliczne zrosty bliźniacze (tab!. II"

fig;' 111 i 12).

Ftg. ,l. S~kiIC sytua:c,yjny .oraz plrofi1 goologi-cznyanhydry'tów Werta otworu S-l00

Situatton SIlretdh and Cl'OSiS sec- tion of tl1e ,Wena anhyddte in the Ibore

hole

IS-1013

i1 ~ anhyld'rYJ1;; 2 - 561 kam'ienna;

3 _ . brekcja an1hYldrYJl;u i iłu; .4 -'-.

miejśce llezn* w.ysteoowa.nia k.ry- S7ltał6w k1w'BlrC'U

;l - anhy;drHei' 2 - ·rock saat; 3'-

·brecciilł ol anhY'd.rlte and . clay;

4 _ s1te of numer,ous qrual'1t1z, cry-

staUs .

m O

Podobne fortny opisał W. D.Grimn;t-(196'2:) z. osadów salinarnych 'Eu- ropy Środkowej, występujących Yv utylqrach.oO. starszego paleozoiku: po.

czwartorzęd. Uważa on podobnie jak,P.~mdohr{194!2), że formy te mog4 być pochodzenia' osadowego, w'niektórych:przy.padikach dopuszcza jednak możliwość pochodzenia hydrotermalnego. .

W obrazie mikl'oskopowym brekcji anhy?rytowej . widoczna jest.

struktura kata klastyczna (wg określenia Z. 'PentlakO\yej, ~1!:)!612), ztnienia-.

jąca się od mozaikowej poprzez porfiro'klą~tyc~ną dOcX::z~owel': "fę~ura Skały jest również niejednorodna i zmie'ni~ ·si~·<od. nie.:uporządkctwariej"

dó . wyramie kierunkowej.

(3)

:300 Jerzy Kłapciński, Józef Kornaś

W zrekrystalizowanej masie tła, składającej się z anhydrytu, dolo- mitu oraz niedużej domieszki substancji ilastej i organicznej, rozr~­

eone są gęsto ziar.na lub skupienia anhydrytu, -stanowiące główny skład­

nik skały, grupujące się niekiedy w wię!ksze soczewy. W mineralnej mo- :zaice tkwią ponadto wspomniane uprzednio pojedyncze ziarna kwarcu () zarysach wielobocznych, idiomorficznych (tabl.

m,

fig. 13!). Ziarna te

.odcinają :się ostro od przylegających doń skupień innych minerałów.

Kryształy kwarcu wygaszają światło spokojnie. Większość z nich poprzetykana jest chaotycznie rozrzuconymi wrostkami a.nhydrytu róż­

nej wielkości o 'bezładnym wygaszaniu. Rzadziej spotyka się w nich wrostki substancji bitumicznej. Nie obseIWUje się natomiast strefowe- .go nagromadzenia się wrostków, \które zdaniem W. D. Grimma 1(19162)

mogłoby świadczyć o rytmicznym narastaniu kryształów. W utworach

;salinamych Europy Środkowej· obecność autogenicznych ziarn kwarcu

wiąże się bądź to z utworami anhydrytowymi, bądź też z solą kamienną

eW. D. Grimm, 1'962). W naszym natomiast przypadku ich występowa­

nie związane jest wyłącznie z brekcją anhydrytową. Dotychczas nie na- trafiono kryształów kwarcu ani w soli kamiennej podścielającej brekcję,

.ani też w wyżej leżących anhydrytach. Występowanie kryształów kwar- eu w brekcji anhydrytu i ilu serii anhydrytowej Werra nie ,było do- iyc,hczas opisywane.

Kryształy kwarcu występujące w brekcji anhydrytu i iłu z otworu g...100 powstały prawdopodobnie w okresie konsolidowania się ('diagene-

zy) skały macierzystej i tworem autogenicznym. Przemawia za tym m.in. to, że zawarte w ziarnach kwarcu wrostki składają się prawie

wyłącznie z anhydrytu oraz, że kryształy kwarcu w przeciwieństwie do

pozostałych składników nie wykazują zupełnie śladów obtoczenia.

Kontrowersyjny pozostaje natomiast nadal !pogląd na mechanikę

wytrącania się krzemion!ki warun'kującej krystalizację kwarcu oraz for-

mę, w jakiej krzemionka dostawała się do basenu ~edymentacyjnego;

C. W. 'Correns (1925) i W .. Echle ~H~a11) stoją na stanowisku, że czynni- kiem sprzyjającym, a nawet warunkującym wytrącanie się krzemionki

w osadach jest pH roztworu w porach skały macierzystej. G. S. Bien, D. E. Contois, W. H. Thomas ('1008') i W. D. Grimm '(1962') uwa~ają na- tomiast, że nawet duże zmiany pH w roztworze nie mają zasadnicze- go wpływu na te procesy, wy trącanie się zaś 'krzemionki w roztworze wody morskiej dokonuje się w przypadku, gdy zawiera ona dużo elek-

trolitów i napotyka na swej drodze rotwory 'bogate w 8i02• W tych warunkach wytrącanie może nastąpić nawet wówczas, gdy roztwór nie

będzie nasycony. Krzemionka mogła dostać się do basenu albo w posta- ci żelu,' albo też w postaci krzemianów, które następnie ulegały rozkła­

dowi in situ. Bardziej prawdopodobny wytiaje się pierwszy pogląd, za którym przemawia m.iIi. to, że w brekcji anhydrytowej nie zauważa się

'fragmentów klastycznych. '

Ka·tedira Geologii stratygraficznej

-Uniwersyt~tu W.rocłaIWSkiego Wr~claw, :uil C~ego 30

<JocI!dz'1ał Dolnoślll*l ~ Ge'OI).ogicmego W'roclaw. ul. Jaworowa 111

Nadesłan·o dnia 1 ilJpca 11.98'6 r.

(4)

streszczenie 301

PISMlENNICTWO

BlIEN G. IS., ICONTOIlS D. E.,'11H10Il.V.llAlS W. H. 1(19lJ8) - lR-eIllOlv.al of lSol'ulble .siUca from fresh water entering thesea.Geochim. et Cosmochim. Acta, 14. .p. 3I5--{i4. Cooford.

0<JIRlR.mS C. W. (1925) - 'Oiber VierkieselUill.g v;on lSedimentge!tteinen. N. J1b. !Mi- nera!. Beil., 52, [A], !p. 111'/0-4181. !Stuttgart.

ECH!I1E W. IC1OO1) - iMineralogische Un'tersU!Chungen anSedimenten des Ste1n- mergelkeupers und der -Roten Wand aus der Umgebung von Gottin- gen. Beitr. Minerał. Petrogr., 8, p. 28--59. Berlin.

GRllllV.DM W. D. '(l19U2) - Alu&f!i!l1Uill1g ·von KieseLsaure in sail'inar ibeeinrflUlSBten 8OOi- menten. Zeitsch. d. ;Deutsch. IGeol. ,Ges., lU, p. 590--619·. Hannover.

KLAlPCIŃSiK[ J. {l9'641) - stratygrafia cechsztynu okolic Lubina, Sieroszowic i ,Ws-chowy. IRocz. IPol. 'Tow. Geol. 34, nr ,1"""""-12, p. 65-19ii. Kra~6w.

P!IDN1'l1LAlK101WA Z. (1962)- Srowl1l1;k IPe'trografIc.zny. Wyd. GeoDł. Wal1S!Zawa.

RlAMDOHR P. 011942) - Klockmanns LeiłlJ.'Ibuch der !Mineralogie. Stuttgart.

SMUJLII«)W!SKJ: K. (1955) - !Minerały iSkarotw6rcze. Warszawa.

EmI KJIAIIIJ.HHhCKM, 103e$ KOPHACh

PACIIPE,llEJIEHHE ABTOrEHllOrO KBAP.QA B BPEKIłHH

lU AIłI1ł,lJ;PHTOB BEPPA IIPE,lJ;CY,lJ;ETCKOa MOHOKJIUHAJIH

Pe3lOMe

B CTaTl.e BnepBhIe oxapa.KTepH30BaHO pacrrpoc'lpaHeHHe 3.BTOreHHoro KBap~a B aHrHm>H- TOBO:ił 6pelC'lHH, pa3BHToil: B ~oreMe Beppa nexmre:iłHa Dpe,u;CY):IeTCKo:ił MOHOKJIHBaJIH ($HI". 1).

HapJl,!(y c 3epHaMH reKcaroHam.Ho:ił $<>pMht BhllIBJIem;,: nceB.D;onpaBmu.Hlde $opMhI H ,u;soD1m:KH

(Ta6Jl. I H 11). AHaJIoI1ł'IHlole $oPMhI 6hIJIH OTMe'leHhI H OIIHcaHhI B .

.n.

rpHMMOM (1962) B COJle-

HOCHhIX OTJlOlKeHIDIX IJ;eH'lpaJIbHo:ił EBpOm.r. Do MHeHHlO aBTOpoB KpHCTanm.I KBaPl"l 06pa30- BaJlHCh BO BpeMJI 3aTBep~eBaHHJI (,u;HareHe3a) MaTepHHCKo:il: nopo~, ITpe,D,CTaBJIeHHo:ił aHrH,u;pH- TOBO:ił 6peK'IHe:il:, no Bceii: BepOJITHOCTH, B pe3yJIhTaTe BhIIIa,!l;eHHJI KpeMHe3eMa B cpe,u;e co,u;eplKaru;e:ił nOBhlmeHHoe KOJlK'{eCTBO 3JIeKTpOJIHTOB.

Jerzy KŁA/PfOJ!ŃSKIT, Józef IKORNAŚ

OCCURRENCE OF AUTOGENIC QUARTZ IN THE WERRA ANHYDRITE BRECCIA WITHIN THE FORE-SUDETIC MONOCLINE

SUlmma r y

In thd:s rparper the autog-eni'c qua'rtz occUlrl"ing in ,anhydrdte bre-ccia of the Werra

cyctłothem ('Zecrh:s'tei'n) within the ;Fore-łSudetic lroanocline -bas Ibeen descrilbed· for t'he firsit time (Fi'g. 1). Besid·e .grains ha'VIinrg hexagonal ha:bitua also pseurdoregu'lar

KWQ·rla:I.nik GeaIogiczny - 6

(5)

302 Jerzy Klapcinski, J6zef Kornas

fOl'ms and twins hIa:ve been as'certained. Simlila,r forms were found and descriJbed by w. 'D. Gr'imm 1(ll962) from the s,aline deposits of Central lEurope. iA,eooroing to the, ptes,en't .authors, quartz erYlstaJs were f()rmed during consolidaltion 1~1aJgenesis)

oif mother rock !built u'P of aooydrdte ibre(lCia, in all]: proiba'biUty due to precipitati()n

"'f s'Hfca in 'the ,environment 'contailllin'g an 'increased amount ofele,dtrolytes.

TABLICA I

Fig. 2. IPI'ze,kr6j pionowy przez fra'gJm'ent rdzenia przedstawiajqcy uklad ziarn eli- p'soida:l.nyclh anhydryltu w Ibreikc-ji, pow. 2 X

Ve'rtical cross section throu,gh a fra'gment1; od: core, ,sh()winlg arrangement of ellipasodda:J. grains of anhydrite in breccia, en!. X 2

Fi,g. 3. 'Krysttaly kWaI'cu na t'le brekcji anhydrytu i ilu, .pow. 6 X

QuartzcrY'stals seen against the anhyddte ,and day brecda, enl. X 6 F.i'g. 4 i 5. LKrYB'ztaly kwarcu 0 pokroju 'heklS'a,gonalnYlID, pow. 20 X

Quartz 'Crysta'llS o.f hexagonal haibitus, en!. X 20

Fj,g. ,6. Krysztal kwarcu 0. dobrze witdocznym ipOkro1ju he!klSagona:Inym 'Z wyraznie za'zIlJaczonq scianq sfuipa, pow. 5 X

Quartz ,crYlstaJ: revealing hexaigonal 'haibitus, with a distinctly marked: colum- narface, enl. X '5

ZdjE:cia wykonal mgr J. Stachowiak Photographs by J. Stachowiak

(6)

Kwa'rt. geo!., nr 2, 1967 r. TABLICA I

Jerzy KLAPCINSKI, J6zef KORNAS - Wy.st~powanie autogeniczne~ ikwarcu w brekcji an'hydry.t6w Werra

Fig. 4

Fig. 6

(7)

TABLICA II

Fig. 7. Krysztat ~aI\Cu 0 pOIkroju pseudoreguJarnym, pow. 40 ·'><

Quartz erysta-lof PlSeu$regular ,babitus" .enlJ.. X 40

Fig. 8 i 9. iKryszta~y kwarcu 0 pok:roju pseudor,egulJ.arnym: z widocznymi kawernamip pow. 40 X

Quartz: -cry.stals of pseoooregular habiltus' 'with viSi:ble-oarverns,enl. X 40 Fig.n.O. Krysztal ikw~rou 0 ~ju '{EeoooreguJ.arnym, ,poW. 410 X

~uartz . crystal ,CIf pSeoooregullar haJbitUlS, enl. X 4i)

FLg.l1 i 12. KrY\Sztaly' kwarcu, zro~ty Iblifnia'C,ze, pow. 40 X Quartz cry.stals, trwinnings, enl. X 410

Fig . .13. iKrysztal IkwareUl z lkawernami (czarne') oraz w~Sltkaomi ailihyd'rytu (biale)p swdartlo spolaryzowane, pow. 30 X

Quarlz -crystal. Microscope photograph With visible (lbilack) caverns and (W'hi'te) anhydrite indluslo,!lJs. Polarized li'ght, enl. X 30

.L<dj~cia wykonat mgr J. Stachowiak Photographs by J. Stachowiak

(8)

KwaT't. geol., nr 2, 1967 ·r. TABLICA II

.Jerzy KLNPCmSKI. .:r6ze! KORNAS - Wyst~awanie autogenicznego kw~rcu w bre'kcji anhydryt6w Werra

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 13

Cytaty

Powiązane dokumenty

W pracy zbadano wpływ typu oraz dawki wybranych odczynników spieniających na proces flotacji ziarn łupka miedzionośnego i kwarcu w jednopęcherzykowej celce

Porównując wyniki badań flotacji łupka miedzionośnego i kwarcu można stwierdzić, że flotacja przy zastosowaniu heksyloaminy jest lepsza i szybciej zachodzi dla

Solanki w osadach jury dolnej i górnej oraz kredy dolnej odpowiednio, maj¹ coraz mniejsz¹ mineralizacjê i mniejsze wartoœci gradientów ciœ- nieñ, znacznie natomiast powiêkszaj¹

Teredolites longissimus Kelly &amp; Bromley (1984) (ryc. okładka) to drążenia w drewnie produkowane przez małże z rodzaju Teredo, żywiące się celulozą trawioną za pomocą

Użyteczność procesu segmentacji w tworzeniu produktu agroturystycznego Skuteczne dotarcie do nabywcy docelowego należy do podstawowych zadań przedsiębiorstwa turystycznego,

Jedynie we wschodniej części synkliny Leszczyny osady tego poziomu tworzyły się w najbliższej brzegu strefie zbiornika, podlegającej intensywnemu zasypywaniu mate

Dynamiczny wzrost dostępności do internetu, tym samym wzrost liczby jego użytkowników, sprawia, że jest to miejsce, do którego przeniosło się wiele procesów

[r]