• Nie Znaleziono Wyników

Omówienie posiedzenia (które się nie odbyło)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Omówienie posiedzenia (które się nie odbyło)"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

5

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA MARZEC 2009

2200 lluutteeggoo 22000099 rr.. ppoossiieeddzzeenniiaa nniiee pprroowwaaddzziiłł pprrzzeewwooddnniicczząąccyy OORRLL W WIILL,, kkoolleeggaa SStteeffaann SSoobbcczzyyńńsskkii.. NNiiee pprrzzyy-- jjęęttoo uucchhwwaałł ddoottyycczząąccyycchh sspprraaww oossoo-- bboowwyycchh,, m m..iinn..:: pprrzzyyzznnaanniiaa pprraaww wwyykkoonnyywwaanniiaa zzaawwoodduu ccuuddzzoozziieem mccoom m ((cczzeekkaajjąą!!)),, wwyyzznnaacczzeenniiaa cczzłłoonnkkóóww kkoom miissjjii kkoonnkkuurrssoowwyycchh ((ppiillnnee!!))

Nie przyjęto uchwał:

1. W sprawie projektu programu XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy (zjazd za miesiąc).

2. W sprawie kandydatów na członków Państwowej Komisji Specjalizacyjnej (a koledzy chcieliby rozpocząć specjaliza- cje…).

3. Przeznaczenia funduszy na wykonanie instalacji centralne- go ogrzewania i klimatyzacji (nie można skończyć remon- tu w siedzibie WIL).

4. Przyjęcia sprawozdania skarbnika z wykonania budżetu za rok 2008 i projektu budżetu na rok 2009 (nie obchodzi was, na co trzeba przeznaczyć wasze pieniądze ze skła- dek?).

A wszystko dzięki naszym kolegom, członkom Okręgowej Rady Lekarskiej WIL, którzy nie przybyli na posiedzenie.

W związku z powyższym następne posiedzenie za dwa tygodnie (6 marca) i znów za dwa tygodnie (20 marca).

A potem jeszcze kilka spotkań i nie trzeba dawać się wybie- rać do nowej Okręgowej Rady Lekarskiej WIL. No chyba że to tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że tylu was nie było i nie mogło się usprawiedliwić. Śnieg nawet na przewo- dach telefonów komórkowych?

Z POWAŻANIEM IWONA JAKÓB, SEKRETARZ ORL (OBECNA)

Omówienie posiedzenia (które się nie odbyło)

IWONA JAKÓB

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jest  to  podobna  sytuacja  jak  wyżej, z tym, że  regulujemy stan prawny  poprzez  dodanie  dodatkowych  działek  do    nieruchomości    przynależnych   

Po zakończeniu dyskusji radni przeszli do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny

Tutaj rzeczywiście zgadzam się z panem przewodniczącym Chojnackim, tak jak nazwiemy Park Winnica – winnica z wielkiej, tak tutaj też ta ulica Przy błoniach – błonia powinny być

przewodu doktorskiego podczas niejawnej części obrony, po dyskusji, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie występuje do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z

Andrzej Sobczak omówił projekt uchwały w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek, dla których

Dlatego można się zastanawiać, dlaczego w budżecie Miasta nie pojawiają się wydatki związane z utrzymaniem Hali Olivia, bo jest to majątek Miasta Gdańska, o który

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jed- nogłośnie (6 głosów za) zgłosiła wniosek do Prezydenta Miasta o instalację urządzenia