Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Brzezińskiego pt.: „Analiza funkcjonalności sieci sprzedaży przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce”

Download (0)

Full text

(1)

Warszawa, dn. 05.06.2018 r.

dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Recenzja

rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Brzezińskiego pt.: „Analiza funkcjonalności sieci sprzedaży przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce”

1. Uwagi ogólne

Recenzja rozprawy wykonana na zlecenie Pani Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nzw. PP – pismo z dnia 10.05.2018 r., do którego dołączono egzemplarz rozprawy doktorskiej i komplet dokumentów.

Recenzowana praca będąca przedmiotem rozprawy dotyczy problematyki analizy funkcjonalności partnerskich sieci sprzedaży. Przedstawiona do recenzji praca obejmuje:

 277 stron wydruku komputerowego formatu A4, w tym 205 strony tekstu zasadniczego i 25 stron bibliografii, spisu rysunków i tabel oraz załączników,

 52 rysunków, w tekście zasadniczym oraz podpisanych,

 46 tabel w tekście zasadniczym, które są ponumerowane i opisane,

 bibliografię liczącą 396 pozycji krajowych i zagranicznych w tym: 3 współautorskie pozycje Autora rozprawy.

Promotorem rozprawy doktorskiej jest Pani dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof.

nzw. Politechniki Poznańskiej.

2. Ocena doboru tematu rozprawy

Tematyka Rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Brzezińskiego koncentruje się na analizie funkcjonalności partnerskich sieci sprzedaży oraz zidentyfikowaniu zakresu ich oddziaływania na kształtowanie rozwoju przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej w Polsce. Poprzez funkcjonalność sieci sprzedaży może kształtować się możliwość oddziaływania na rozwój przedsiębiorstwa wiodącego – dzięki uczestnikom sieci. Ponadto partnerskie sieci sprzedaży cechują się wyższym poziomem efektywności niż własne sieci sprzedaży oraz cechują się korzystniejszymi wartościami takich parametrów jak rentowność sprzedaży, średnia sprzedaż na jednego pracownika, średni koszt na jednego pracownika.

(2)

2

Stąd też podjęta tematyka rozprawy ma duże znaczenie zarówno pod względem naukowym jak i utylitarnym. Aspekt naukowy to przede wszystkim analiza funkcjonalności partnerskich sieci sprzedaży oraz zidentyfikowanie zakresu ich oddziaływania na kształtowanie rozwoju przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej w Polsce. W podjętych rozważaniach na tej płaszczyźnie wysoko należy ocenić przede wszystkim: usystematyzowanie pojęć odnoszących się do obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, w głównej mierze outsourcingu oraz wykazanie, iż w literaturze przedmiotu rozważań, jak i relacjach występujących pomiędzy elementami tworzącymi sieci partnerskie - mapowaniem stanu obecnego, ich oddziaływaniem na rozwój przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (poprzez funkcjonalność) oraz prognozą możliwych zmian zachodzących w przyszłości występują luki teoretyczno-empirycznej.

Z kolei o utylitaryzmie pracy świadczy użyteczność podjętych dociekań, wyrażająca się doborem próby przedsiębiorstw do badań, studium przypadku wsparte analizą dokumentacji (materiałów źródłowych), opracowanie prognozy kształtowania się sieci partnerskich w branży telekomunikacyjnej w Polsce w oparciu o wyselekcjonowane czynniki i wykorzystanie programu do analizy oraz wizualizacji dużych sieci „Pajek”

z uwzględnieniem wizualizacji partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstw objętych badaniem oraz identyfikacji determinant zmian sieci partnerskich oraz prognozy zmian sieci partnerskich do 2022 roku.

3. Kryteria oceny rozprawy

Mając na uwadze wymagania Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym (z późniejszymi zmianami), przy ocenie rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Brzezińskiego przyjęłam następujące kryteria: znaczenie i oryginalność podjętej tematyki, stopień rozeznania Doktoranta w badanej tematyce, poprawność sformułowania celów i hipotez badawczych, zasadność zastosowania metodyki badań, spójność struktury rozprawy, jej stronę warsztatową oraz współautorskie publikacje.

4. Analiza zakresu, celu i treści rozprawy

Na podstawie analizy rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Brzezińskiego uważam, że postawiony przez Autora rozprawy problem badawczy ma charakter dysertabilny i w pełni nawiązuje do współczesnych osiągnięć oraz potrzeb nauki i praktyki gospodarczej w obszarze funkcjonalności partnerskich sieci sprzedaży.

(3)

3

Recenzowana rozprawa charakteryzuje się oryginalnością w odniesieniu do dorobku dotyczącego podejmowanych kwestii. Dlatego też praca doktorska Pana mgr Łukasza Brzezińskiego jest opracowaniem ujawniającym i wnoszącym nowe wątki do rozważań nad funkcjonalnością sieci sprzedaży przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

Jest to praca nie tylko aktualna, ale i kompleksowa.

Nie budzi większych zastrzeżeń konstrukcja pracy. Ogółem rozprawa zawiera 6 rozdziałów, przy czym zasadnicza treść rozprawy zawarta jest w rozdziałach 4÷6.

Wstęp do rozprawy zawiera przesłanki podjęcia tematyki badań, natomiast w podsumowaniu dysertacji zawarto odpowiedzi na szczegółowe problemy badawcze sformułowane w dysertacji oraz główny problem badawczy, przedstawiono weryfikację hipotezy badawczej oraz hipotezy szczegółowej. Pracę kończy Spis Literatury, Spis:

rysunków (52) i tabel (46) oraz Wykaz załączników.

Rozpatrując układ pracy z punktu widzenia proporcji między wielkością (obszernością) poszczególnych rozdziałów, uznać trzeba go za poprawny. Kolejność poszczególnych rozdziałów należy uznać za nie budzącą większych zastrzeżeń. Nie budzi zastrzeżeń również struktura poszczególnych rozdziałów. Wyraźnie jest w nich dostrzegalna logika badań, jak również logika wykładu osiągniętych efektów badań.

Generalnie oceniając, z metodologicznego punktu widzenia, rozważania podjęte i przeprowadzone w dysertacji należy ocenić pozytywnie.

Główną część pracy poprzedza Wstęp (12 str.), w którym Autor rozprawy dokonuje ogólnego wprowadzenia do problemu badawczego rozprawy. Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej w zakresie oddziaływania funkcjonalności sieci partnerskich na rozwój przedsiębiorstw wiodących (tworzących sieci) zidentyfikował problemy związane z tą tematyką, co pozwoliło na określenie wstępnych założeń, sformułowanie celu , głównego problemu badawczego, problemów szczegółowych oraz hipotezy rozprawy. W końcowej części mgr Łukasz Brzeziński przedstawił skrócony opis zakresu rozprawy.

W Rozdziale 1 (26 str.) o tytule „Ewolucja outsourcingu” mgr Łukasz Brzeziński przybliżył znaczenie oraz ewolucję pojęcia outsourcingu, z uwzględnieniem historii, definicji, celu, zadań i funkcji, rodzajów, procesu wdrożenia outsourcingu, otoczenia funkcjonowania outsourcingu procesów sprzedaży, wyników badań wtórnych dotyczących zastosowania outsourcingu procesów sprzedaży w przedsiębiorstwach, a także tendencję outsourcingu związaną z sieciowością.

(4)

4

Rozdział 2 (35 str.) zatytułowany „Sieci sprzedaży oraz ich funkcjonalność”

obejmuje swym zakresem zagadnienia dotyczące sieci sprzedaży oraz ich funkcjonalności. Autor rozprawy opisał charakterystykę sieci sprzedaży w kontekście sieci gospodarczych z podziałem na własne sieci sprzedaży (istota działania i struktura) oraz partnerskie sieci sprzedaży (istota działania i struktura organizacyjna zarządzania), atrybutów sieci własnych i cech partnerskich oraz funkcjonalność sieci sprzedaży w odniesieniu do rozwoju przedsiębiorstwa.

Rozdział 3 (29 str.) o tytule „Rozwój przedsiębiorstw w sieciach partnerskich”

obejmuje problematykę rozwoju przedsiębiorstwa – w odniesieniu do sieci partnerskich. Scharakteryzowano pojęcie, modele, bariery rozwoju oraz rolę sieci partnerskich w rozwoju przedsiębiorstw - w zakresie wyników wstępnych badań.

Z naukowego punktu widzenia najbardziej wartościową częścią pracy, moim zdaniem, są rozdziały od 4÷6.

Rozdział 4 (7 str.) noszący tytuł „Metodyka badań” stanowi opis metodyki autorskiego badania, z uwzględnieniem doboru próby badawczej oraz wskazaniem obliczania minimalnej liczebności próby. Autor rozprawy przedstawił również wykorzystane metody badawcze, do których zaliczył:

studium przypadku;

metodę dokumentacyjną;

korelację;

współczynnik korelacji;

analizę sieciową

oraz dokonał ich charakterystyk. Doktorant wskazał również, jakie wskaźniki posłużą mu w dalszej analizie sieciowej, a mianowicie:

pośrednictwo węzła;

bliskość danego węzła;

skumulowana wartość wektora.

W Rozdziale 5 (59 str.) o tytule „Mapowanie sieci partnerskich” zaprezentowano wyniki dotyczące mapowania sieci partnerskich (identyfikacji stanu obecnego).

Opisano tu specyfikę przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, funkcjonowanie sieci partnerskich w branży telekomunikacyjnej, przeprowadzono analizę porównawczą sieci własnych i partnerskich, opracowano propozycję metody oceny funkcjonalności sieci sprzedaży oraz ustalono wpływ sieci partnerskich na rozwój przedsiębiorstwa.

(5)

5

W Rozdziale 6 (23 str.) ostatnim, zatytułowanym „Wizualizacja oraz analiza funkcjonowania sieci partnerskich za pomocą programu „Pajek””, przedstawiono wizualizacje oraz analizę funkcjonowania sieci partnerskich za pomocą programu

"Pajek", z uwzględnieniem wizualizacji partnerskich sieci sprzedaży przedsiębiorstw objętych badaniem, identyfikacji determinant zmian sieci partnerskich oraz prognozy zmian sieci partnerskich do 2022 roku.

Pozytywne oceny należy sformułować wobec przedstawionych wniosków podsumowujących ujętych w końcowej części pracy. Dotyczą one odniesiona wyników przeglądu literatury przedmiotu oraz badania autorskiego do pytań badawczych, postawionej hipotezy oraz wyznaczono kierunki dalszych prac.

5. Ocena rozprawy

Na podstawie przeprowadzonej analizy rozprawy uważam, iż mgr Łukasz Brzeziński porusza się swobodnie w badanej tematyce, wykazuje umiejętność samodzielnego zdefiniowania problemu naukowego i prowadzenia badań, interpretacji i uzasadnienia wyników oraz weryfikowania hipotez na podstawie przyjętych założeń.

Zaprezentowane w części empirycznej rozprawy rozważania potwierdziły wysoką dojrzałość naukową Doktoranta.

Za główne osiągnięcie Pana mgr Łukasza Brzezińskiego uważam:

1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy szerokiego spektrum literatury w zakresie outsourcingu,

2. Opracowanie metodyki autorskiego badania z uwzględnieniem doboru próby badawczej oraz wykorzystanych metod badawczych i ich charakterystyki, 3. Opracowanie metody oceny funkcjonalności sieci sprzedaży oraz ustalenie

wpływu sieci partnerskich na rozwój przedsiębiorstwa.

Problemy, do których prosiłabym o ustosunkowanie się Pana mgr Łukasza Brzezińskiego podczas publicznej obrony, są następujące:

1. Czy – oprócz rozważanej w dysertacji teorii szacowania (teorii estymacji) jako metody wnioskowania – dostrzega Doktorant inne możliwości umożliwiające wyznaczenie określonych parametrów populacji generalnej?

2. Na podstawie przeprowadzonych badań i sformułowanych na ich podstawie wniosków proszę o odpowiedź, w którym kierunku powinna rozwijać się stworzona metodyka badawcza?

Dokonując oceny układu rozprawy, należy podkreślić, iż jej ogólna forma i zakres wynikają z realizacji celu rozprawy. Ponadto pozytywnie należy ocenić pisarskie ujęcie wyników badań. Praca napisana jest dobrym językiem. Należy uznać, że Autor wykazał, że nie tylko potrafi zebrać materiał, uporządkować go, ale również

(6)

6

zaprezentować w formie pożądanej dla prac naukowych. Za wystarczający należy uznać zbiór ilustracji rozważań w postaci rysunków i tabel - pozwalający zarówno na pełniejszy opis podejmowanych kwestii, jak i na zrozumienie opisywanego problemu.

Autor rozprawy, podejmując złożoną problematykę analizy funkcjonalności sieci sprzedaży przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce rozwiązuje ją w sposób świadczący o dobrej znajomości tematu. Dostrzec można, że Autor ma własne zdanie w odniesieniu do podejmowanych problemów.

Podsumowując ocenę dysertacji Pana mgr Łukasza Brzezińskiego, stwierdzam, że konstrukcja rozprawy oraz sposób opracowania materiału empirycznego, a także forma przeprowadzonej analizy i przyjęta metodyka badań są co najmniej dobre i właściwe dla tego rodzaju prac. Doktorant wykazał się ogólną wiedzą teoretyczną, dobrą znajomością przedmiotu badań oraz opanowaniem metod eksperymentalnych i analitycznych stosowanych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu.

6. Uwagi szczegółowe

Pomimo wszystkich zalet i dobrej oceny rozprawy pod względem zawartości merytorycznej, dysertacja ma pewne niedostatki. Nie umniejszają one jednak wartości merytorycznej pracy, a utrudniają jedynie zrozumienie jej fragmentów. Niektóre z nich przytaczam poniżej.

1. Błędy edytorskie –pojedyncze litery na końcu wierszy (np. na str. 10, 64, 74, 99), puste miejsca (np. na str. 104, 202, 204);

2. Niefortunne przejęzyczenia, np. rysynku (str. 161),

3. Dysertację miejscami studiuje się z pewnym trudem, co wynika przeważnie z konstrukcji pewnych wyrazów, konstrukcji zdań np. „liczona w jako liczba aktywnych kart” (str. 93), „korzystają zw wspólnych elementów (str. 9), „metodą badawcza” itp.

7. Wniosek końcowy oceny rozprawy

Uważam, że przedstawiona do recenzji rozprawa, mimo przedstawionych powyżej uwag krytycznych, które nie podważają zasadniczego dorobku Doktoranta, została wykonana na dobrym poziomie merytorycznym. Wyznaczony przez mgr Łukasza Brzezińskiego cel rozprawy został osiągnięty, a hipotezy zweryfikowano pozytywnie.

Dokonując oceny całości rozprawy wyrażam opinię, iż stanowi ona oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wskazując na odpowiedni poziom wiedzy teoretycznej jej Autora w reprezentowanej dyscyplinie nauki, dobrą znajomość

(7)

7

przedmiotu badań, zdolność do analitycznego spojrzenia na rozpatrywany problem oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych.

Reasumując, stwierdzam, że rozprawa mgr Łukasza Brzezińskiego pt. „Analiza funkcjonalności sieci sprzedaży przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce”, spełnia warunki przewidziane w Ustawie z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. Nr 65, poz. 595 (z późniejszymi zmianami).

Stawiam więc wniosek o przyjęcie opracowania przedstawionego do recenzji – jako rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Brzezińskiego na stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Figure

Updating...

References

Related subjects :