• Nie Znaleziono Wyników

Anna Kłak Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anna Kłak Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Anna Kłak

Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie z zakresu zdrowia i choroby przez osoby chore na alergię dróg oddechowych i astmę

S

TRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Wstęp: Świadomość pacjentów z zakresu medycyny, szczególnie tych przewlekle chorych, coraz częściej kształtowana jest przez informacje zamieszczone w wirtualnej rzeczywistości.

W Polsce Internet jest najczęściej wybieranym źródłem informacji o zdrowiu. Wyniki badań opinii publicznej wskazują, że 88% internautów korzysta z serwisów o zdrowiu w sytuacjach, kiedy potrzebuje uzyskać informacje na temat zdrowia lub choroby. Lekarze oraz inni pracownicy systemu ochrony zdrowia są dopiero drugim po Internecie źródłem informacji medycznej (73%).

Cel: Rozprawa służy głównie ocenie zjawiska korzystania z Internetu do celów zdrowotnych przez pacjentów w terapii chorób przewlekłych na przykładzie chorób alergicznych dróg oddechowych i/lub astmy.

Metodologia: Praca oparta jest na czterech niezależnych badaniach dotyczących omawianej problematyki, które prezentowane są w kolejności ustalonej na podstawie szczegółowości zakresu tematu.

Pierwsze badanie zostało zrealizowane techniką jakościowych, pogłębionych wywiadów indywidualnych (n = 20, osoby w wieku 20–44 lat).

Drugie badanie miało charakter kwestionariuszowy. Grupę docelową (n = 1720) stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego w wieku 20–44 lat.

Trzecie badanie obejmuje analizę porównawczą dwóch niezależnych wywiadów kwestionariuszowych: pierwszy (zwany dalej Badaniem A) został przeprowadzony na obszarze województwa mazowieckiego, a grupa docelowa składała się z osób w wieku 20–44 lat (n = 1720). Do niniejszej analizy wylosowano (dóbr losowy prosty w podgrupach wieku i płci) 51 respondentów, odpowiadających strukturą płci i wieku grupie badanej z drugiego wywiadu

(2)

(zwanego dalej Badaniem B) zrealizowanego w poradni alergologicznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie. Grupę docelową stanowili pacjenci chorzy na astmę i/lub alergie dróg oddechowych zgłaszający się na kontrolne wizyty do lekarza alergologa i/lub pacjenci poddawani testom skórnym bądź odczulaniu (n = 59).

Badanie czwarte zostało przeprowadzone z wykorzystaniem wyników zgromadzonych w ramach projektu Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP, www.ecap.pl). Badanie kwestionariuszowe uzupełniono o część ambulatoryjną. W analizie uwzględniono pytania kwestionariuszowe dotyczące medycyny alternatywnej, które zadano 4671 respondentom w wieku 20–44 lat.

Analizy statystycznej w badaniach ilościowych dokonano za pomocą testu chi kwadrat Pearsona. Za istotne statystycznie uznano różnice p < 0,05.

Wyniki: W badaniu jakościowym głównym motywem korzystania z informacji związanych ze zdrowiem w zasobach Internetu są: ciekawość, obawy związane z chorobą, chęć poszerzenia wiedzy lub szeroki i szybki dostęp do sieci. Respondenci poszukują tych informacji szczególnie w sytuacji, kiedy przekazane przez lekarza treści i terminy medyczne nie są dla nich zrozumiałe, a także gdy zaleci on nieskuteczną terapię. Co piąty respondent przyznał, że dzięki pozyskanym informacjom z sieci poprawnie zdiagnozował u siebie lub u bliskiej osoby chorobę, którą później potwierdził specjalista.

W badaniu kwestionariuszowym zrealizowanym na grupie 1720 mieszkańców województwa mazowieckiego wykazano istotną statystycznie zależność między większą częstością poszukiwania w Internecie informacji na temat zdrowia lub choroby a występowaniem kiedykolwiek objawów chorób alergicznych (p < 0,001) oraz deklaracją chorowania kiedykolwiek na jakieś choroby alergiczne górnych dróg oddechowych (p < 0,01).

Respondenci, którzy mieli rozpoznaną przez lekarza astmę, rzadziej poszukiwali w Internecie opinii o placówkach ochrony zdrowia niż osoby deklarujące astmę niepotwierdzoną przez lekarza (p < 0,05). Te ostatnie częściej korzystały z Internetu, poszukując informacji na temat zdrowia w zakresie potrzeb swoich lub członka rodziny niż osoby, u których astma została potwierdzona przez lekarza (p < 0,05). Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni korzystają z Internetu przy wyszukiwaniu informacji na temat zdrowia lub choroby (p < 0,001).

W badaniu porównującym zachowania osób chorych na alergie dróg oddechowych i/lub astmę z populacją ogólną wykazano, że w grupie chorych na alergie i/lub astmę 97% osób

(3)

zdeklarowało, iż korzystało z Internetu przy wyszukiwaniu informacji na temat swojego zdrowia, ochrony zdrowia lub usług medycznych, natomiast w populacji ogólnej – odpowiednio ponad 92% (NS). W obydwu grupach ponad 74% ankietowanych poszukuje w Internecie informacji o konkretnej chorobie (p > 0,05). Informacji o sposobach radzenia sobie z podobnymi problemami zdrowotnymi przez innych ludzi szuka odpowiednio 33% (chorzy na alergie i/lub astmę) oraz 20% (populacja ogółem) respondentów (p > 0,05). O różnych metodach leczenia danego schorzenia dowiaduje się z sieci odpowiednio 51 i 40% osób (p >

0,05). W obydwu grupach co drugi respondent często sprawdza w Internecie informacje na temat zdrowia w sytuacji, kiedy źle się czuje lub jest chory. Odpowiednio 42% (chorzy na alergie i/lub astmę) oraz 35% badanych (populacja ogółem) zdeklarowało, że większość informacji na temat zdrowia publikowanych w Internecie nie jest dla nich wiarygodna (p >

0,05). W sieci diagnozę lekarską weryfikuje odpowiednio 79% (chorzy na alergie i/lub astmę) i 60% respondentów (populacja ogółem, p < 0,05), natomiast u specjalistów medycyny alternatywnej (np. medycyna chińska, zielarstwo) – w obydwu grupach blisko po 10%

respondentów.

W badaniu ECAP (w części kwestionariuszowej) wykazano istotną statystycznie zależność między korzystaniem kiedykolwiek z różnych metod medycyny alternatywnej a deklaracją przez respondentów występowania objawów alergicznych (p < 0,001). W grupie osób z rozpoznaną w badaniu lekarskim jakąkolwiek postacią astmy lub alergicznego nieżytu nosa (ANN) nie wykazano istotnej statystycznie zależności w zakresie stosowania medycyny alternatywnej.

Wnioski:

1. Występowanie objawów alergii wpływa na częstość poszukiwania w Internecie informacji na temat zdrowia respondenta lub innego członka rodziny, a także informacji dotyczących ochrony zdrowia lub usług medycznych.

2. Osoby z astmą potwierdzoną przez lekarza rzadziej poszukują w Internecie opinii o placówkach ochrony zdrowia niż osoby deklarujące astmę niepotwierdzoną przez lekarza.

3. Osoby, które deklarują astmę (niepotwierdzoną przez lekarza) częściej szukają w sieci informacji na temat zdrowia i choroby niż osoby z astmą potwierdzoną w badaniu lekarskim.

4. Informacji medycznej w Internecie częściej poszukują kobiety oraz osoby z niższym statusem ekonomicznym.

(4)

5. Liczba osób wykorzystujących Internet do celów zdrowotnych jest bardzo wysoka zarówno w populacji ogólnej, jak i w grupie chorych przewlekle. W obydwu grupach dominuje przekonanie, że większość informacji na temat zdrowa publikowanych w Internecie nie jest wiarygodna.

6. W obydwu grupach badawczych najczęstszymi motywami poszukiwania informacji zdrowotnej w sieci są: chęć poznania opinii o lekarzu, do którego respondent ma zamiar się udać, oraz potrzeba samoleczenia w związku ze złym samopoczuciem, chorobą lub dolegliwością.

7. W obydwu grupach badawczych respondenci najczęściej poszukują w sieci informacji o:

konkretnej chorobie, różnych metodach leczenia danego schorzenia, konkretnym leku oraz opinii o lekarzach.

8. W obydwu grupach badawczych diagnozę lekarza i jego zalecenia najczęściej respondenci weryfikują w rozmowach z przyjaciółmi. W Internecie poprawność diagnozy lekarskiej częściej sprawdzają chorzy na alergie i/lub astmę niż osoby nie deklarujące tych schorzeń.

9. W grupie chorych na alergie i/lub astmę co trzecia osoba zdeklarowała, że w przypadku dolegliwości zdrowotnych korzysta z portali społecznościowych, by uzyskać dodatkowe informacje na temat choroby i/lub sposobów leczenia, natomiast co ósmy respondent przyznał, że na tych portalach dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdrowiem i leczeniem.

10. Badanie wykazało istotną zależność między deklarowanymi przez respondentów objawami chorób alergicznych i astmy a większą częstością korzystania z medycyny alternatywnej. Jednak kliniczne zdiagnozowanie choroby alergicznej lub astmy nie ma wpływu na częstość stosowania medycyny alternatywnej.

11. Korzystanie z medycyny alternatywnej jest wyższe w grupie kobiet. Ponadto w tej grupie istnieje dodatkowo zależność między starszym wiekiem a korzystaniem kiedykolwiek z niekonwencjonalnych metod leczenia.

12. Istnieje współzależność między pozyskiwaniem informacji zdrowotnej w Internecie a poszukiwaniem alternatywnych metod leczenia. Osoby chore na alergię dróg oddechowych i/lub astmę uzyskane przez lekarza informacje poddają weryfikacji w sieci oraz u specjalistów medycyny alternatywnej. Poszukują one w sieci również informacji dotyczących niekonwencjonalnych sposobów leczenia, co sugeruje, że informacje uzyskiwane w Internecie mogą wpływać na modyfikację przez pacjenta procesu terapeutycznego.

(5)

13. Konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań i standardów zapewniających wysoką jakość i rzetelność informacji zdrowotnych dostępnych w sieci, m.in. utworzenie profesjonalnych portali z recenzowanymi tekstami, które tak jak encyklopedia, dostarczają użytkownikom Internetu poprawnych informacji o interesującym ich problemie.

Cytaty

Powiązane dokumenty

terapeutyczny” 2013, Wrocław, s.. Zarówno dla biblioterapii jako nauki, jak i dla badaczy chcących ją twórczo upra- wiać, tj. rozwijać tworząc nowe podstawy teoretyczne i

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 763 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 105 2013..

nie tracą na wadze – wzmaga się poczucie winy, wstydu i rośnie niepokój odnośnie do swojego ciała (Nafus, 2016, s. Pojawiają się również obawy o poufność danych,

W dniu 11.10.2019, w siedzibie Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ośrodku Dia- gnostyki i Leczenia Astmy i Alergii CSK, mieszkańcy Łodzi mieli

Elementy regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego zachowały się głównie w kilku większych ośrodkach miejskich oraz kilkunastu założeniach wiejskich,

Jak oto ~oStało pokazane przez autora (4) istnieje wiele zagadnień związanych z problematyką badań surowców skal- nych, w odniesieniu do któryoh sbooowande metod

Grupa kopalin Group of rock minerals Wyszczególnienie Minerals Liczba z³ó¿ Number of deposits Zasoby Reserves Wydobycie Mining output Geologiczne bilansowe Balance reserves

Notatkę przesłać proszę w formie zdjęcia na adres: adrian207@op.pl Termin nadsyłania zadania mija dnia 17

Wyniki: W grupie referencyjnej (badanie A) ponad 92% respondentów deklarowało że, korzystało z Internetu przy wyszukiwaniu informacji na temat swojego zdrowia, ochrony zdrowia

kg m.c./24 h do ukończenia 12 mie- siąca życia Jeżeli dziecko urodzone przed- wcześnie jest karmione piersią, suple- mentację 2 mg Fe/kg m.c.. rozpoczyna się

Antyeozynofilowe działanie omalizumabu przejawia się zmniejszeniem liczby tych komórek we krwi obwodowej oraz w tkankach objętych zapaleniem eozynofilowym, jak również wpły-

renii) wskazują na to, że jest ona związana z nadaktywacją lewej półkuli mózgu. Gruzelier 1983) stosując metodę słyszenia dychotycznego przebadał trzydziestu

Podaj z jaką ilością zębów użyjesz brzeszczotu(ilość zębów na długości 25mm);a) do cięcia materiału twardego (podaj przykłady materiału). b) do cięcia

W pracy skupiono uwagę na wymiarach: umiejscowienie kontroli (wewnętrzne lub zewnętrzne), osobiste zaangażowanie w działania (osobowa lub nieosobowa kontrola działań) oraz

W historii badań nad rozpoznawaniem emocjonalnej ekspresji mimicznej można wyróżnić dwa główne etapy: pierwszy, w którym wykazano, że u osób chorych na schizofrenię

Nie tylko narażenie na alergeny, zanieczyszczenia powietrza takie jak dym tytoniowy, ale również nie- zbalansowana dieta oraz styl życia mogą sprzyjać rozwojowi alergii

Wysoki poziom konfl iktów w rodzinie z przewlekle chorym dzieckiem jest jednym z czynników ryzyka złej adaptacji do choroby i słabej odpowiedzi na leczenie (Repetti, Taylor,

Media społecznościowe (ang. Social Media) to wirtualne miejsca, gdzie ludzie mogą dodawać (wpisy, wideo, obrazy), a inni to oglądają komentują

PHISHING - podawanie się za inną osobą w celu wyłudzenia danych osobowych. Nie udostępniaj

Problem synestezji w języku jest poruszany również w pracach muzykologicznych, traktujących o sposobach mówienia o dzie- le muzycznym, ponieważ opis odbioru muzyki

Przeprowadzone badania wykazały, iż przetwarzanie informacji na poziomie pojemności pamięci roboczej oraz szybkości uczenia się dzieci z wadą słuchu jest iden- tyczne, jak

In the present study, natural melanin was reclaimed from waste after the harvesting of button mushroom (Agaricus bisporus). The physiochemical properties of raw

Nale¿y jednak dodaæ, ¿e znacz¹c¹ pozycjê w strukturze ogólnych jednostkowych kosztów zbioru i przygotowania zielonki do zakiszania stano- wi³y koszty eksploatacji prasy