• Nie Znaleziono Wyników

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o warunkach konkursu ofert

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód lekarza

w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego/*zespole neonatologicznym/*zespole transportu specjalistycznego

w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie

I. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferent składa ofertę w formie pisemnej, na formularzu oferty udostępnionym przez WPR SP ZOZ w Lublinie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i kserokopiami dokumentów, które stanowią jej integralną część, zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Informacjach o warunkach konkursu ofert.

2. Złożona oferta może dotyczyć tylko jednego oferenta. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę.

3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta i załączniki powinny być napisane w języku polskim, w sposób trwały, czytelny. Wszystkie strony oferty, załączników oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane przez Oferenta, a wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta dotyczy świadczenia usług zdrowotnych na całym obszarze działalności statutowej WPR SP ZOZ w Lublinie.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumaczy przysięgłych.

7. Ofertę należy opracować na druku „OFERTA”. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian we wzorze druku

„OFERTA” pod rygorem odrzucenia oferty.

8. Dokument w postaci kserokopii winien być potwierdzony przez Oferenta za zgodność z oryginałem i opatrzony podpisem Oferenta. Komisja Konkursowa może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Komisja nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

Nie otwierać przed dniem 12.02.2013 r. godz. 13.00.

Liczba stron ...

Telefon kontaktowy:...

i złożyć lub doręczyć w inny sposób w terminie do dnia: 12.02.2013 r. do godz. 13.00 w Sekretariacie WPR SP ZOZ w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 8, II piętro, pokój numer 222.

Oferty, które wpłynęły po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

10.Przy składaniu oferty Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem.

11. Ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 14.02.2013 r. w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 8, w pokoju nr 207.

13. Wzór umowy oraz proponowane maksymalne stawki za 1 godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych do wglądu w Dziale Personalnym, ul. Spadochroniarzy 8, II piętro, pokój numer 209.

II. WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE W ODNIESIENIU DO OFERENTÓW:

1. Wraz z ofertą Oferent winien jest do złożyć następujące kserokopie dokumentów:

a) dyplom,

b) prawo wykonywania zawodu lekarza, dyplomy posiadanych specjalizacji,

c) certyfikaty o odbytych szkoleniach w zakresie zaawansowanych zabiegów ratunkowych i innych mających zastosowanie w ratownictwie medycznym - w przypadku specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, natomiast w przypadku transportu neonatologicznego - certyfikaty szkoleń mające odpowiednio zastosowanie, Osoby w trakcie specjalizacji dołączają kartę szkolenia specjalizacyjnego oraz zaświadczenie od kierownika specjalizacji o posiadaniu wystarczających kwalifikacji oraz umiejętności, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

d) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej lub zaświadczenie właściwej Izby Lekarskiej o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych

(2)

praktyk lekarskich lub indywidualnych praktyk lekarskich, wraz z numerem właściwego rejestru; osoby nie posiadające wpisu składają zaświadczenie z właściwej Izby Lekarskiej o złożonym wniosku o wpis do rejestru; po powiadomieniu przez WPR SP ZOZ w Lublinie, że oferta została przyjęta wpis należy dostarczyć w trakcie pierwszego miesiąca po podpisaniu umowy,

e) zaświadczenie o posiadanym numerze REGON lub wyciąg z CEIDG, e) CV,

f) zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania świadczeń zdrowotnych na stanowisku lekarza odpowiednio do złożonej oferty wydanego przez lekarza medycyny pracy wskazanego przez ogłaszającego oraz zaświadczenia o szczepieniu p-wzw – najpóźniej w dniu podpisywania umowy,

h) decyzja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy,

g) aktualną umowę (polisę) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy, również od ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych w tym wirusa HIV, wzw typu B i C na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). Umowa może być przedłożona najpóźniej w dniu podpisywania umowy, umowa winna być kontynuowana przez cały okres umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,

k) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią ogłoszenia o konkursie i Szczegółowych informacjach o warunkach konkursu ofert, wzorem umowy oraz, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń,

2. W przypadku, gdy oferent składał uprzednio ofertę Udzielającemu zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych i od tego czasu nie nastąpiły okoliczności wpływające na zmianę treści dokumentów złożonych uprzednio, Udzielający zamówienia zwalnia oferenta z obowiązku składania dokumentów wymienionych w ust. 1, będących w posiadaniu Udzielającego zamówienia, pod warunkiem uzyskania w Dziale Personalnym Pogotowia Ratunkowego potwierdzenia stanowiącego załącznik nr 1 do Szczegółowych informacji o warunkach konkursu ofert, iż dokumenty te znajdują się w aktach Udzielającego zamówienia.

3. Oświadczenia Oferenta stanowią załącznik nr 2.

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Świadczenia zdrowotne będą wykonywane na obszarze zgodnym z działalnością statutową WPR SP ZOZ w Lublinie oraz zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia i ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz zgodnie z umowami podpisanymi przez WPR SP ZOZ w Lublinie. Świadczenia zdrowotne będą udzielane dla ok. 620 000 osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przebywających na obszarze działalności WPR SP ZOZ w Lublinie lub przebywających na tym obszarze czasowo oraz dla osób wymagających udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nie dających się wcześniej przewidzieć.

2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie przez lekarzy całodobowych świadczeń zdrowotnych w systemie zmianowym w ramach działalności leczniczej wykonywanej w formie wskazanej w ust. 1 w zespołach:

a) specjalistycznych Udzielającego zamówienia w Podstacjach i Filiach, o których mowa w ust. 4, b) neonatologicznym Udzielającego zamówienia w Podstacji Śródmieście, ul. Spadochroniarzy 8,

c) transporcie specjalistycznym Udzielającego zamówienia (w tym koordynowanie pracy zespołów podstawowych) w Podstacji Śródmieście, ul. Spadochroniarzy 8.

3. Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego polega na udzielaniu świadczeń w miejscu zdarzenia (np. miejscu zamieszkania lub przebywania pacjenta, w którym nastąpiło zdarzenie) oraz w siedzibie właściwej Podstacji lub Filii.

4. Udzielanie świadczeń odbywa się przy użyciu zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących na terenie miasta Lublina w następujących lokalizacjach:

a)

Podstacja „Śródmieście”, ul. Spadochroniarzy 8,, b) Podstacja „Czechów”, ul. Kompozytorów Polskich 8, c) Podstacja „Bronowice”, ul. Tetmajera 21,

oraz w jednostkach stacjonujących poza obszarem miasta Lublina w następujących lokalizacjach:

a) Garbów 34

b) Łęczna, ul. Krasnystawska 52,

c) Kraśnik, ul. Fabryczna 6 oraz ul. Obwodowa 1, d) Annopol, ul. Leśna 1

e) Świdnik, ul. Niepodległości 2 f) Piaski, ul. Braci Spozów 19.

5. Oferenci powinni spełniać wymagania:

a) w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego oraz zespole transportu specjalistycznego:

art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

b) w zespole neonatologicznym:

lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub neonatologii mający przynajmniej dwuletni staż pracy w oddziale

(3)

intensywnej terapii lub neonatologii lub specjalista pediatra mający przynajmniej roczny staż pracy w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków (OITN).

6. Oferent winien posiadać umiejętność kierowania zespołem i udzielania świadczeń zdrowotnych w zespole, być odpornym na stres, posiadać umiejętność łatwego komunikowania się szczególnie z pacjentami oraz posiadać stan zdrowia i sprawność fizyczną niezbędną do specyfiki świadczonych usług zdrowotnych.

7. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość uzyskania referencji o dotychczasowym wykonywaniu świadczeń przez Oferenta.

8.Umowa zostanie zawarta na okres od 1.03.2013 r. do 31.05.2017 r. z możliwością jej przedłużenia w formie aneksu.

9. Minimalna proponowana przez Udzielającego zamówienia liczba godzin dla lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego - wynosi 48 godzin w ciągu miesiąca.

10. Minimalna proponowana przez Udzielającego zamówienia liczba godzin dla lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w zespole neonatologicznym - wynosi 32 godziny w ciągu miesiąca.

11. Minimalna proponowana przez Udzielającego zamówienia liczba godzin dla lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w zespole transportu specjalistycznego - wynosi 48 godzin w ciągu miesiąca.

12. Maksymalna liczba godzin nie przekroczy 320 godzin w każdym miesiącu.

13. Przekroczenie 320 godzin w miesiącu wymaga uzgodnienia z Udzielającym zamówienia.

14. Liczba godzin określone w ust. 9 - 11 nie podlega sumowaniu, chyba, że wynika to z potrzeby Udzielającego zamówienia.

IV. NALEŻNOŚĆ ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

1. Dla lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego/*zespole neonatologicznym przysługuje wynagrodzenie za 1 godzinę gotowości do wykonywania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia.

2. Dla lekarzy w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego oprócz wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 przysługuje dodatek za każdą godzinę wykonywania n/w świadczeń:

a) za posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej - 5 zł.,

b) za wykonywanie świadczeń w godzinach 7.00/7.30/8.00 – 15.00/15.30/16.00 codziennie od poniedziałku do piątku w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego - 4 zł.,

c) za dni świąteczne: 24 - 26, 31 grudnia, 1 stycznia oraz Święta Wielkanocne (niedziela i poniedziałek) - 5 zł..

3. Dla lekarzy w zespole neonatologicznym oprócz wynagrodzenia wymienionej w ust. 1 przysługuje dodatek za każdą godzinę wykonywania n/w świadczeń:

a) za wykonywanie świadczeń w godzinach 7.00/7.30/8.00 – 15.00/15.30/16.00 codziennie od poniedziałku do piątku - 5 zł.,

b) w dni świąteczne: 24 - 26, 31 grudnia, 1 stycznia oraz Święta Wielkanocne (niedziela i poniedziałek) - 5 zł.

4. Za zabezpieczenie medyczne imprezy poza ustalonym harmonogramem przysługuje stawka:

a) za jedną godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia przy wykorzystaniu leków, sprzętu i środka transportu Udzielającego zamówienia;

b) za jedną godzinę wykonywania świadczeń zdrowotnych niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia samodzielnie przy wykorzystaniu leków i sprzętu Udzielającego zamówienia, a przy użyciu środka transportu – Przyjmującego zamówienie.

5. Za wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zespole transportu specjalistycznego przysługuje stawka za jedną godzinę niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia.

6. Za prowadzenie wykładów z zakresu ratownictwa medycznego poza harmonogramem przysługuje stawka za jedną godzinę niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia.

7. Za prowadzenie warsztatów i ćwiczeń praktycznych poza harmonogramem przysługuje stawka za jedną godzinę niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia.

8. W trakcie trwania umowy stawka może ulec zmianie, gdy zaistnieją okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć wcześniej.

9. Rozliczenia za udzielanie świadczeń zdrowotnych między Przyjmującym zamówienie a Udzielającym zamówienia będzie odbywało się w PLN.

V. POZOSTAŁE USTALENIA 1. Odrzuca się ofertę:

1) złożoną przez Oferenta po terminie;

2) zawierającą nieprawdziwe informacje;

3) jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby godzin świadczenia usług lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;

4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

6) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną;

(4)

7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych w Szczegółowych informacjach o warunkach konkursu ofert;

8) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie.

2. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.

3. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

4. Zastrzega się prawo odrzucenia ofert osób:

a) z którymi uprzednio Udzielający zamówienia rozwiązał umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,

b) uprzednio ukaranych przez sąd lub dyscyplinarnie w związku z wykonywaną pracą lekarza medycyny oraz z powodu uzasadnionej negatywnej oceny dotychczasowej pracy lub świadczenia usług przez oferenta.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Udzielający zamówienia może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

6.

O każdej zmianie Udzielający zamówienia zawiadomi niezwłocznie uczestników postępowania w formie ogłoszenia na stronie internetowej www.pogotowie.lublin.pl lub w miarę możliwości telefonicznie.

7. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Udzielający zamówienia może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – Oferenta i Udzielającego zamówienia będą podlegały nowemu terminowi.

8. Projekt umowy do wglądu w Dziale Personalnym WPR SP ZOZ w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 8, pokój nr 209.

9. Oferent, w przypadku wygrania konkursu ofert, nie będzie mógł prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Udzielającego zamówienia, ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ratownictwa medycznego, transportu specjalistycznego oraz transportu neonatologicznego na obszarze działalności statutowej WPR SP ZOZ w Lublinie chyba, że Udzielający zamówienia wyrazi na to zgodę w formie pisemnej przed podpisaniem umowy na świadczenie zdrowotne. Powyższe dotyczyć będzie również okresu trwania umowy.

VI. ZASADY OCENY OFERT

1.Oceny ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa, którą powołuje zarządzeniem wewnętrznym Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

2. Komisja wyłoni Oferenta, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Szczegółowych Informacjach o warunkach konkursu ofert i który przedstawi najkorzystniejszą ofertę wg podanych kryteriów.

3. Kryteria oceny ofert:

a) kwalifikacje oferenta,

b) wynagrodzenie za 1 godzinę gotowości do wykonywania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych ,

c) dostępność - deklarowanie świadczeń zdrowotnych w godzinach przedpołudniowych od poniedziałku do piątku oraz ilość zadeklarowanych godzin,

d) kompleksowość udzielania świadczeń zdrowotnych, e) jakość udzielanych świadczeń,

f) staż pracy w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale intensywnej terapii, oddziale neonatologii.

4. Preferowany wiek do 50 lat.

5. Oceny punktowej ofert w oparciu o przedłożone ww. kryteria dokonuje Komisja Konkursowa.

6. W przypadku równorzędnych ofert - przy jednakowej ilości punktów Komisja dokonuje wyboru według swego uznania ofert najkorzystniejszych.

VII. PROTESTY I ODWOŁANIA

1. W toku postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

(5)

7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie w Lublinie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

9. Środki odwoławcze nie przysługują na : a) wybór trybu postępowania,

b) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy,

c) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

VIII. UNIEWAŻNIENIE I ODWOŁANIE KONKURSU

1. Unieważnia się postępowanie konkursowe w sprawie zwarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta.

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 3) odrzucono wszystkie oferty,

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu,

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

IX. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 14, poz. 89).

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przedstawienie Zamawiającemu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta/Gminy XXXXX” przed uzyskaniem

Z aoferował cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Cena oferty została wyrażona cyfrowo i słownie oraz zawierała wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia

- jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym

g) podpisy członków komisji. Negocjacje przeprowadza się z minimum dwoma oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W sytuacji, w której do konkursu

2) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający

 W przypadku realizacji umowy nie zgodnie z jej treścią, a także w sytuacji nałożenia na Wykonawcę kar administracyjnych związanych z niewłaściwym m.in. transportem,

6) do umowy należy dołączyć kosztorys cenowy, z którego wynika wartość należnego podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres powierzonych mu robót budowlanych. Zgłoszenie przez

Integracja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Oświęcim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu dla mieszkańców Gminy

9)Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiający nabywa nieodpłatnie na czas nieokreślony pełne prawa majątkowe do opracowania stanowiącego

6). Wykonanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem

Część 1-7: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie, Część 8: w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy zobowiązani będą. wykazać, że w okresie ostatnich 3

19 wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 11 poz.2 jednorazowy stapler okrężny, zakrzywiony o średnicy główki 29 o wysokości zszywki 4,8mm spełniający pozostałe

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na

„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii w Szpitalu Tymczasowym w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym SPZOZ

Zaproszenie do złożenia oferty na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń: kuchni i stołówki w celu świadczenia usługi cateringowej dla uczniów Zespołu

32-600 Grojec ul.. Świadczenie usług poradnictwa indywidualnego w zakresie uzależnienia i współuzależnienia alkoholowego dla mieszkańców gminy Oświęcim w

PCK 7 na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (sprzedaż prasy, czasopism, książek, artykułów papierniczych, artykułów higieny

 zapoznał się z specyfikacją i warunkami postępowania o udzielenie zlecenia dostawy mebli kuchennych wykonanych ze stali nierdzewnej i wyposażenia kuchni:

1. Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy jeżeli jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 1

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

umowy. Dostawa będzie się odbywać transportem Wykonawcy w terminie nie później niŜ w ciągu ……. licząc od chwili otrzymania zamówienia. Zamówienie obejmujące

Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie badań neuropatologicznych: