• Nie Znaleziono Wyników

Plan zamówień publicznych w... roku na dostawy/usługi/roboty budowlane/* w...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plan zamówień publicznych w... roku na dostawy/usługi/roboty budowlane/* w..."

Copied!
17
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik A

Plan zamówień publicznych w ... roku na dostawy/usługi/roboty budowlane/*

w ...

(nazwa wydziału)

których wartość nie przekracza kwoty 70 000 złotych brutto/

których wartość przekracza kwotę 70 000 złotych brutto,

ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto/

których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro/*

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia

(netto w zł)

Planowany termin złożenia

wniosku

Planowany termin wszczęcia postępowania

Planowany termin wykonania zamówienia

Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie dokumentów (imię,

nazwisko, telefon służbowy)

1 2 3 4 6 7 8

Łódź, dnia ...

... ...

(podpis i pieczątka imienna pracownika (podpis i pieczątka imienna dyrektora wydziału)

przygotowującego plan)

(2)

Załącznik B WNIOSEK B

O WYRAŻENIE ZGODY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

przez Wojewodę Łódzkiego o wartości nie przekraczającej kwoty 70 000 złotych brutto.

Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

I. Wypełnia wnioskodawca.

1. Data zgłoszenia:

2.

Nazwa komórki organizacyjnej:

znak sprawy numer z rejestru

3. Przedmiot zamówienia (w przypadku wniosku o szkolenie podać tematykę szkolenia):

4. Szacunkowa wartość zamówienia:

złotych netto

złotych brutto

5. Podstawa dokonania wyceny

szacunkowej:

6. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu służbowego):

7. Pożądany termin wykonania zamówienia:

8.

Źródło finansowania

(rozdział, §, numer działania, grupa 4000 (opcjonalnie), pozycja planu finansowego):

akceptacja pracownika przygotowującego wniosek (imię i nazwisko)

akceptacja dyrektora wydziału /kierownika innej równorzędnej komórki organizacyjnej

(imię i nazwisko)

podpis dyrektora wydziału

dysponującego środkami

finansowymi na realizację

przedmiotu zamówienia

(3)

II. Wypełnia Główny Księgowy Urzędu

1. Potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych w wysokości.*

złotych brutto

płatnych z

(rozdział, paragraf, numer działania,

grupa 4000 (opcjonalnie),

pozycja planu finansowego).

2. Brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych jest uzasadniony następującymi okolicznościami**:

3. Uwagi:

4. Łódź, dnia

DATA AUTOMATYCZNA 5. Akceptacja pracownika OW ŁUW w Łodzi (imię i nazwisko)

6. Podpis Głównego Księgowego Urzędu (imię i nazwisko)

7. NR Z REJESTRU

*TAK/NIE

**należy podać uzasadnienie

(4)

III. Zgoda Dyrektora Generalnego Urzędu*:

 w przypadku zamówienia nie ujętego w planie zamówień publicznych

 w przypadku szkolenia.

1. Uzasadnienie, w przypadku nie ujęcia zamówienia w*:

 planie zamówień publicznych,

planie szkoleń**:

2. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz zajmowane stanowisko**

3. Rodzaj szkolenia

powszechne / specjalistyczne*

temat szkolenia, przewidywany termin szkolenia**

4. Akceptacja pracownika

przygotowującego wniosek (imię i nazwisko)

5. Akceptacja dyrektora wydziału / kierownika innej równorzędnej komórki organizacyjnej (imię i nazwisko)

6.

Łódź, dnia DATA AUTOMATYCZNA

7. Uwagi

Oddziału Organizacyjnego*

*

8.

Akceptacja pracownika Oddziału Organizacyjnego**

9.

Łódź, dnia DATA AUTOMATYCZNA

ZATWIERDZAM

podpis Dyrektora Generalnego Urzędu

(imię i nazwisko)

* zaznaczyć właściwe

** wypełnić w przypadku wniosku o udział pracownika w szkoleniu

(5)

IV. Wypełnia Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych.

1. Data wpływu wniosku do rejestracji:

2.

Grupa dostaw

Kategoria usług (CPV):

3. Kurs euro obowiązujący w dniu rejestracji wniosku wynosi:

4. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi:

netto euro brutto euro

5.

Realizacja zamówienia przez Wojewodę Łódzkiego*

Realizacja zamówienia przez Centrum Usług Wspólnych*

6. Potwierdzam możliwość realizacji zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. *

7. Brak możliwości potwierdzenia realizacji zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jest uzasadniony następującymi okolicznościami**:

8. Łódź, dnia DATA AUTOMATYCZNA

9.

Akceptacja pracownika WSZP (imię i nazwisko)

10.

Akceptacja pracownika WSZP (imię i nazwisko)

11.

Podpis Dyrektora BKPB (imię i nazwisko)

*TAK/NIE

**należy podać uzasadnienie.

(6)

V. Wypełnia pracownik sporządzający wniosek o udzielenie zamówienia.

ANULOWANIE WNIOSKU.

Akceptacja pracownika sporządzającego wniosek

(imię i nazwisko)

Akceptacja dyrektora wydziału składającego wniosek

(imię i nazwisko)

Łódź, dnia DATA AUTOMATYCZNA

Podpis dyrektora wydziału

dysponującego środkami finansowymi

na realizację przedmiotu zamówienia

(imię i nazwisko)

(7)

Załącznik C Adresat wniosku:

Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

WNIOSEK C

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA przez Wojewodę Łódzkiego

o wartości przekraczającej kwotę 70 000 złotych brutto,

ale nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.

I. Wypełnia wnioskodawca.

1. Data wniosku: ...

2. Nazwa wydziału składającego wniosek:

...

3. Przedmiot zamówienia (krótki opis):

...

...

4. Wartość zamówienia: ... zł (netto) ... zł (brutto)

5. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu):

...

6. Uwagi dotyczące zamówienia:

...

...

...

7. Podmioty, które zadeklarowały dofinansowanie:

- ... w kwocie ... zł - ... w kwocie ... zł

8. Źródło finansowania (rozdział, paragraf, nr działania, grupa 4000 (opcjonalnie), pozycja planu finansowego):

...

... ...

(podpis i pieczątka imienna pracownika (podpis i pieczątka imienna dyrektora przygotowującego wniosek) wydziału/kierownika innej równorzędnej

komórki organizacyjnej)

...

(podpis i pieczątka imienna dyrektora wydziału dysponującego środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia)

(8)

II. Wypełnia Główny Księgowy Urzędu.

Potwierdzam/Nie potwierdzam/* zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ... zł brutto płatnych z ... (rozdział, paragraf, nr działania, grupa 4000 (opcjonalnie), pozycja planu finansowego).

Brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych jest uzasadniony następującymi okolicznościami**:

...

...

Łódź, dnia ... ...

(podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego Urzędu)

III. Zatwierdzenie Wojewody Łódzkiego/osoby upoważnionej*

ZATWIERDZAM

Łódź, dnia ...

IV. Wypełnia Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych.

Realizacja zamówienia: przez Wojewodę Łódzkiego/ przez Centrum Usług Wspólnych*

Wniosek kompletny/Wniosek niekompletny/*

Uwagi do niekompletnego wniosku:

...

...

...

Data rejestracji wniosku: ...

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego wynosi: ...

Znak sprawy: ...

Podpis i pieczątka imienna osoby rejestrującej wniosek: ...

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych należy podać uzasadnienie

(9)

Załącznik D Załącznik do wniosku z dnia ...

PROTOKÓŁ Z USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Data ustalenia wartości zamówienia: ...

2. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia:

...

3. Wartość zamówienia wynosi: ... zł netto.

4. Podstawa ustalenia wartości zamówienia:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... ….………

(podpis i pieczątka imienna pracownika (podpis i pieczątka imienna dyrektora ustalającego wartość zamówienia) wydziału/kierownika innej równorzędnej

komórki organizacyjnej)

(10)

Załącznik E Adresat wniosku:

Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

WNIOSEK E

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO przez Wojewodę Łódzkiego

o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

I. Wypełnia wnioskodawca.

1. Data wniosku: ...

2. Nazwa wydziału składającego wniosek:

...

2. Przedmiot zamówienia (krótki opis):

...

3. Wartość zamówienia: ... zł (netto) ... zł (brutto)

4. Stały skład Komisji Przetargowej proponuje się poszerzyć o następujących członków (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu):

...

5. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu):

...

6. Uwagi dotyczące zamówienia:

...

...

...

7. Podmioty, które zadeklarowały dofinansowanie:

- ... w kwocie ... zł - ... w kwocie ... zł

8. Źródło finansowania (rozdział, paragraf, nr działania, grupa 4000 (opcjonalnie),pozycja planu):

...

... ...

(podpis i pieczątka imienna pracownika (podpis i pieczątka imienna dyrektora przygotowującego wniosek) wydziału/kierownika innej równorzędnej

komórki organizacyjnej)

(11)

II. Wypełnia Główny Księgowy Urzędu.

Potwierdzam/Nie potwierdzam/* zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ... zł brutto płatnych z ... (rozdział, paragraf, nr działania, grupa 4000 (opcjonalnie),pozycja planu finansowego).

Brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych jest uzasadniony następującymi okolicznościami**:

...

...

Łódź, dnia ... ...

(podpis i pieczątka imienna Głównego Księgowego Urzędu)

III. Zatwierdzenie Wojewody Łódzkiego/osoby upoważnionej*

ZATWIERDZAM

Łódź, dnia ...

IV. Wypełnia Sekretarz Komisji.

Realizacja zamówienia: przez Wojewodę Łódzkiego/ przez Centrum Usług Wspólnych*

Wniosek kompletny/Wniosek niekompletny/*

Uwagi do niekompletnego wniosku:

...

...

...

Data rejestracji wniosku w Komisji Przetargowej: ...

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego wynosi: ...

Wartość zamówienia w euro wynosi: ...

Znak sprawy: ...

Podpis i pieczątka imienna osoby rejestrującej wniosek: ...

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku braku możliwości zabezpieczenia środków finansowych należy podać uzasadnienie

(12)

Załącznik F-1

Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

AKTUALIZACJA WNIOSKU ……….. z dnia ………..

I. Wypełnia wnioskodawca.

1. Numer i data wniosku

2. Przedmiot zamówienia wskazany we wniosku

3. Szacunkowa wartość zamówienia – było

należy wpisać: kwota netto, kwota brutto,

rozdział, grupa (opcjonalnie) paragraf, działanie

4. Szacunkowa wartość zamówienia –

winno być

należy wpisać: kwota netto, kwota brutto, rozdział, grupa (opcjonalnie) paragraf, działanie

akceptacja pracownika przygotowującego wniosek

(imię i nazwisko)

akceptacja dyrektora wydziału/kierownika innej równorzędnej komórki organizacyjnej (imię i nazwisko)

podpis dyrektora wydziału dysponującego środkami finansowymi na realizację przedmiotu zamówienia

(imię i nazwisko)

(13)

Załącznik F-2 Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

AKTUALIZACJA WNIOSKU

II. Wypełnia Główny Księgowy Urzędu

1. Zabezpieczenie środków finansowych - było 2. Zabezpieczenie środków

finansowych – winno być akceptacja pracownika OW (imię i nazwisko)

podpis Głównego Księgowego Urzędu

(imię i nazwisko)

(14)

Załącznik F-3 Biuro Kadr, Płac i Budżetu

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

AKTUALIZACJA WNIOSKU

IV.

Wypełnia wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych.

1. Grupa dostaw/kategoria usług (CPV)

2. Kurs euro obowiązujący w dniu rejestracji wniosku

3. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi

akceptacja pracownika ds.

zamówień publicznych (imię i nazwisko)

akceptacja pracownika ds.

zamówień publicznych (imię i nazwisko)

podpis Dyrektora BKPB (imię i nazwisko)

(15)

Załącznik G INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU B O WYRAŻENIE ZGODY NA

REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PRZEZ WOJEWODĘ ŁÓDZKIEGO o wartości nie przekraczającej kwoty 70 000 złotych brutto

PRACOWNIK WSKAZANY W PKT I.6 WNIOSKU ZAŁOŻENIE KOSZULKI DLA WNIOSKU

ZAŁĄCZENIE DO KOSZULKI niżej wymienionych dokumentów dostępnych w systemie EZD:

 WNIOSEK B część I - wypełnia wydział wnioskujący;

 WNIOSEK B część II - wypełnia OW – podpis Głównego Księgowego Urzędu;

 WNIOSEK B część III – wypełnia wydział wnioskujący, wypełnia oddział organizacyjny w przypadku szkoleń – podpis Dyrektora Generalnego;

 WNIOSEK B część IV - wypełnia Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych;

 WNIOSEK B część V – wypełnia wydział wnioskujący.

WYPEŁNIENIE DOKUMENTU – WNIOSEK B część I - WIERSZE 1–8 ORAZ WPISANIE IMION I NAZWISK: PRACOWNIKA WNIOSKUJĄCEGO, DYREKTORA WYDZIAŁU

i DYREKTORA WYDZIAŁU DYSPONUJĄCEGO ŚRODKAMI FINANSOWYMI AKCEPTACJA DOKUMENTU – WNIOSEK B część I

W PRZYPADKU WNIOSKU O SZKOLENIE LUB WNIOSKU NIEUJĘTEGO W PLANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYPEŁNIENIE DOKUMENTU – WNIOSEK B część III – WIERSZE 1-3 ORAZ WPISANIE IMION I NAZWISK: PRACOWNIKA, DYREKTORA WYDZIAŁU WNIOSKUJĄCEGO AKCEPTACJA DOKUMENTU – WNIOSEK B część III

PRZEKAZANIE DO DYREKTORA WYDZIAŁU

DYREKTOR WYDZIAŁU

ZŁOŻENIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO gdy dyrektor wydziału jest jednocześnie dysponentem środków finansowych / AKCEPTACJA DOKUMENTU, gdy dyrektor wydziału nie jest dysponentem środków finansowych – WNIOSEK B część I

W PRZYPADKU WNIOSKU O SZKOLENIE LUB WNIOSKU NIEUJĘTEGO W PLANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AKCEPTACJA DOKUMENTU – WNIOSEK B część III

ZWROT DO PRACOWNIKA WSKAZANEGO W PKT I.6 WNIOSKU

W PRZYPADKU GDY DYREKTOR WYDZIAŁU NIE JEST DYSPONENTEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH

PRACOWNIK WSKAZANY W PKT I.6 WNIOSKU

PRZEKAZANIE DO DYREKTORA WYDZIAŁU DYSPONUJĄCEGO ŚRODKAMI (opcjonalnie za pośrednictwem sekretariatu Wydziału)

DYREKTOR WYDZIAŁU DYSPONUJĄCEGO ŚRODKAMI ZŁOŻENIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO – WNIOSEK B część I

ZWROT DO PRACOWNIKA WSKAZANEGO W PKT I.6 WNIOSKU

PRACOWNIK WSKAZANY W PKT I.6 WNIOSKU

PRZEKAZANIE DO PRACOWNIKA OW W CELU DOKONANIA KONTROLI FORMALNO- RACHUNKOWEJ

PRACOWNIK OW

WYPEŁNIENIE DOKUMENTU – WNIOSEK B część II, WIERSZ 1-3 i 7, WPISANIE IMION I NAZWISK: PRACOWNIKA OW I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO URZĘDU, REJESTRACJA WNIOSKU

AKCEPTACJA DOKUMENTU – WNIOSEK B część II

PRZEKAZANIE DO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO URZĘDU (opcjonalnie za pośrednictwem Z-cy Głównego Księgowego Urzędu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

(16)

ZWROT DO PRACOWNIKA OW

PRACOWNIK OW PRZEKAZANIE DO :

PRACOWNIKA WSZP (komórka zamówień publicznych) W BKPB / PRACOWNIKA

ODDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO W WYDZIALE PRAWNYM, NADZORU I KONTROLI w przypadku gdy wniosek dotyczy SZKOLENIA

W PRZYPADKU, GDY WNIOSEK NIE JEST UJĘTY W PLANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRACOWNIK WSZP (komórka zamówień publicznych) PRZEKAZANIE DO DYREKTORA GENERALNEGO URZĘDU

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZŁOŻENIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO – WNIOSEK B część III ZWROT DO PRACOWNIKA WSZP (komórka zamówień publicznych)

W PRZYPADKU, GDY WNIOSEK DOTYCZY SZKOLEŃ

PRACOWNIK OW

PRZEKAZANIE DO PRACOWNIKA ODDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO W WYDZIALE PRAWNYM, NADZORU I KONTROLI

PRACOWNIK ODZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

WYPEŁNIENIE DOKUMENTU – WNIOSEK B część III, WIERSZ 7 ORAZ WPISANIE IMION I

NAZWISK: PRACOWNIKA ODDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO ORAZ DYREKTORA

GENERALNEGO

AKCEPTACJA DOKUMENTU – WNIOSEK B część III PRZEKAZANIE DO DYREKTORA GENERALNEGO

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZŁOŻENIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO – WNIOSEK B część III ZWROT DO PRACOWNIKA ODDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

PRACOWNIK ODDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO ZWROT DO PRACOWNIKA OW

PRACOWNIK WSZP (komórka zamówień publicznych)

WYPEŁNIENIE DOKUMENTU – WNIOSEK B część IV, WIERSZ 1–7 ORAZ WPISANIE IMION I NAZWISK: PRACOWNIKA WSZP, I DYREKTORA BKPB, REJESTRACJA WNIOSKU

AKCEPTACJA DOKUMENTU – WNIOSEK B część IV PRZEKAZANIE DO DYREKTORA BKPB

DYREKTOR BKPB

ZŁOŻENIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO – WNIOSEK B część IV ZWROT DO PRACOWNIKA WSZP (komórka zamówień publicznych)

PRACOWNIK WSZP (komórka zamówień publicznych) PRZEKAZANIE DO PRACOWNIKA WSKAZANEGO W PKT I.6 WNIOSKU

ANULOWNIE WNIOSKU B

PRACOWNIK WSKAZANY W PKT 1.6 WNIOSKU

ZAŁĄCZENIE strony 5 WNIOSKU B ORAZ WYPEŁNIENIE DOKUMENTU –WPISANIE IMION I NAZWISK: PRACOWNIKA WNIOSKUJĄCEGO, DYREKTORA WYDZIAŁU

i DYREKTORA WYDZIAŁU DYSPONUJĄCEGO ŚRODKAMI FINANSOWYMI AKCEPTACJA DOKUMENTU – WNIOSEK B część V

(17)

środków finansowych

ZWROT DO PRACOWNIKA WSKAZANEGO W PKT 1.6 WNIOSKU

PRACOWNIK WSKAZANY W PKT 1.6 WNIOSKU

gdy dyrektor wydziału nie jest dysponentem środków finansowych PRZEKAZANIE DO DYREKTORA WYDZIAŁU DYSPONUJĄCEGO ŚRODKAMI (opcjonalnie za pośrednictwem sekretariatu Wydziału)

DYREKTOR WYDZIAŁU DYSPONUJĄCEGO ŚRODKAMI ZŁOŻENIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO

ZWROT DO PRACOWNIKA WSKAZANEGO W PKT 1.6 WNIOSKU

PRACOWNIK WSKAZANY W PKT 1.6 WNIOSKU

UDOSTEPNIENIE KOSZULKI ZAWIERAJĄCEJ WNIOSEK DO PRACOWNIKA OW ORAZ PRACOWNIKOWI WSZP WSKAZANEMU NA STRONIE 4 WNIOSKU B

PRACOWNIK WSZP

ADNOTACJA W REJESTRZE WNIOSKÓW B DOTYCZĄCA ANULOWANIA WNIOSKU PRACOWNIK OW

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH ZMIAN ORAZ ZWOLNIENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZANIE KOSZULKI GŁÓWNEMU KSIĘGOWEMU URZĘDU

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU ANULOWANIE ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Cytaty

Powiązane dokumenty

W razie przedstawienia Zamawiającemu przez podwykonawcę faktury VAT wystawionej Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę z żądaniem zapłaty określonego w niej wynagrodzenia

5, zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego (Biuletynie Informacji Publicznej).. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia

- Piętnaście lat trwały starania, zarówno zamawiających jak i wykonawców, o zmianę interpretacji przez Ministra Finansów przepisów o finansach publicznych w zakresie prawa

- udziela się temu samemu wykonawcy zamówienia robót dodatkowych nie przekraczających łącznie 20 % wartości zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych. Niedopuszczalna jest istotna

6) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy. Jeżeli zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, do unieważnienia części postępowania

330 392,76 zł I kwartał 2018 Mobilny LOF(projekt partnerski w ramach w ramach instrumentu ZIT- na terenie gminy Niemce przewiduje się m.in. węzły przesiadkowe)- Mobilny

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy