• Nie Znaleziono Wyników

Dostawa suchej karmy dla psów na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dostawa suchej karmy dla psów na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 62-700 Turek, ul. Polna 4, tel. (063) 28 00 321, fax.: (063) 278-41-51, NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 52.470.000,00 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254 Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

tel. (0-63) 28-00-326

ogłasza przetarg nieograniczony na :

„Dostawa suchej karmy dla psów

na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Turku”

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia:

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według nomenklatury Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 15.71.30.00 - 9 karma dla zwierząt domowych

1.1. Zakres

Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia objęto wymagania, metody badań oraz warunki przechowywania i pakowania karmy suchej dla psów.

1.2.Dokumenty powołane

Do stosowania niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są niezbędne podane niżej dokumentu powołane:

- ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2006 r. nr 144, poz. 1045 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. nr 230,poz. 1511)

1.3. Definicja

Produkt przeznaczony do żywienia zwierząt domowych spełniający wymagania prawa tj. w szczególności dwóch powyższych ustaw.

2. Wymagania

2.1 Wymagania ogólne dla karmy dla dorosłych zwierząt Produkt powinien posiadać następujące wartości odżywcze:

1. Białko surowe (%) 20,00 - 25,00 2. Tłuszcz surowy (%) 10,00 - 20,00

(2)

3. Błonnik (%) 3,00 - 5,00 4. Wilgotność (%) 8,00 - 10,00 5. Kwasy Omega-6 (%) 2,50 - 3,50 6. Kwasy Omega-3 (%) 0,40 - 0,55 7. Glukozamina (ppm) 325 - 400 8. Siarczan chondroityny (ppm) 245- 320 9. Witamina A

10. Witamina D3 11. Witamina E

12. Suszone mięso z kurczaka (%) 22,00 - 26,00

Zaproponowana karma musi spełniać poniższe kryterium dawkowania:

Waga psa (kg) 20–40 40-50 50-60 60-70 70-80

Ilość karmy Gram/dzień 200-460 460-550 550-640 640-700 700-770

2.2 Wymagania ogólne dla karmy dla szczeniąt

Produkt powinien posiadać następujące wartości odżywcze:

1. Białko surowe (%) 25,00 - 35,00 2. Tłuszcz surowy (%) 18,00 - 25,00 3. Błonnik (%) 3,00 - 5,00 4. Wilgotność (%) 8,00 - 10,00 5. Kwasy Omega-6 (%) 2,50 - 3,50 6. Kwasy Omega-3 (%) 0,40 - 0,55 7. Witamina A

8. Witamina D3 9. Witamina E

10 Kwas dokozaheksaenowy (formuła DHA) 11. Suszone mięso z kurczaka (%) 35,00 - 45,00

Zaproponowana karma musi spełniać poniższe kryterium dawkowania:

Miesiąc 2 3 - 4

Waga psa

(kg) 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 Ilość karmy

Gram/dzień

50- 160

160- 240

240- 340

370-

490 - - 50-

150 150-

230 230-

340 340-

470 470-

550 -

Miesiąc 5 -7 8 - 12

Waga psa

(kg) 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 Ilość karmy

Gram/dzień

50- 10

100- 140

140- 240

240- 290

290- 360

360- 500

40- 80

80- 130

130- 180

180- 240

240- 280

280- 400

(3)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i oferty wariantowej na wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.pgkim-turek.pl (menu tematyczne: przetargi) oraz www.bip.pgkim-turek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje na wniosek wykonawcy, w następujący sposób:

-nieodpłatnie - bezpośrednio w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Turku – Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 12 ( Parter);

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , to znaczy:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o złożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje, według zasady: wykonawca spełnia/nie spełnia warunek.

(4)

V. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEN JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć dokumenty wskazane w § 3 ust. 1 pkt 1, 2, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to znaczy:

1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3);

oraz ponadto

 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; (Załącznik nr 2)

 informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. (Załącznik nr 4);

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć ponadto dokumenty wskazane w § 6 ust. 1 pkt 1, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to znaczy:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą folderu, całego opakowania (bez zawartości) karmy która stanowi przedmiot jego oferty celem potwierdzenia przez Zamawiającego czy karma spełnia wymogi jakościowe określone w SIWZ.

VI. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie żąda wniesienia wadium.

VII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.07.2013 roku do godz. 11.30 w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Turku (sekretariat, pokój nr 20, I piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2013 roku o godz. 12.00 w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Turku, pokój nr 19 (I piętro).

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z ICH ZNACZENIEM Cena oferty 100%

(5)

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. oświadczenie o zatrudnianiu ponad

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Oświadczenia i dokumenty wymagane

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. Z treści załączonych dokumentów i

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Wykonawca może wprowadzić zmiany w

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Zamawiający może zażądać

4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Każda strona dokumentu

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. 1126) -

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. Zamawiający wykluczy z postępowania

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. referencje,

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. W przypadku przekazywania oświadczeń,

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 231 ) nie narzuca wzorów

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Wykonawca wraz z ofertą, składa

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Cała dokumentacja postępowania prowadzona

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. Cała dokumentacja postępowania prowadzona

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą. być

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 1817) uprawniają

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. 1126) -

MÛwiπ oni, øe jeúli zarzπdzanie wiedzπ jest traktowane jako d≥ugoterminowa strategia organizacji, to wÛwczas praktycy od zarzπdzania zaso- bami ludzkimi mogπ odgrywaÊ