• Nie Znaleziono Wyników

Sylabus na rok akademicki: 2020/2021 Cykl kształcenia: 2020-2022 Opis przedmiotu kształcenia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sylabus na rok akademicki: 2020/2021 Cykl kształcenia: 2020-2022 Opis przedmiotu kształcenia"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 2186

z dnia 1 lipca 2020 r.

.

Strona 1 z 5

Sylabus na rok akademicki: 2020/2021 Cykl kształcenia: 2020-2022

Opis przedmiotu kształcenia Nazwa

modułu/przedm iotu

Bezpieczeństwo danych w ochronie zdrowia

Grupa szczegółowych efektów kształcenia

Kod grupy Nazwa grupy

Wydział

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek

studiów

Zdrowie publiczne

Jednostka realizująca przedmiot

Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia

Specjalność

Poziom studiów

jednolite magisterskie *

I stopnia  II stopnia X III stopnia  podyplomowe  Forma

studiów

X stacjonarne  niestacjonarne

Rok studiów

pierwszy

Semestr

studiów:

X zimowy

 letni

Typ przedmiotu

X obowiązkowy

 ograniczonego wyboru

 wolnego wyboru/ fakultatywny

Rodzaj przedmiotu

 kierunkowy  podstawowy

Język

wykładowy

X polski  angielski  inny

* zaznaczyć odpowiednio, zamieniając  na X Liczba godzin Forma kształcenia

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach symulowanych (CS) Zajęcia praktyczne przy pacjencie (PP) Ćwiczenia specjalistyczne - magisterskie (CM) Lektoraty (LE) Zajęcia wychowania fizycznego- obowiązkowe (WF) Praktyki zawodowe (PZ) Samokształcenie (Czas pracy własnej studenta) E-learning (EL)

Semestr zimowy:

Kształcenie bezpośrednie (kontaktowe) Kształcenie zdalne

synchroniczne 10

Kształcenie zdalne

asynchroniczne 10 5 5

(2)

25

Razem w roku:

Kształcenie bezpośrednie (kontaktowe) Kształcenie zdalne

synchroniczne 10

Kształcenie zdalne

asynchroniczne 10 5 5

25 Cele kształcenia: (max. 6 pozycji)

C1. Zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu rodzajów gromadzonych zbiorów danych w systemie ochrony zdrowia oraz sposób ich zabezpieczenia.

C2. Zrozumienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego administrowania zbiorami danych.

C3. Nabycie umiejętności rozpoznawania ryzyka z zakresu ochrony danych.

C4. Poznanie regulacji prawnych z zakresu ochrony danych w opiece zdrowotnej.

Macierz efektów uczenia się dla modułu/przedmiotu w odniesieniu do metod weryfikacji zamierzonych efektów uczenia się oraz formy realizacji zajęć:

Numer efektu uczenia się przedmiotoweg o

Numer efektu uczenia się kierunkow ego

Student, który zaliczy moduł/przedmiot wie/umie/potrafi

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się (formujące i podsumowujące)

Forma zajęć dydaktyczny ch

** wpisz symbol

W 01 K_W22

Posiada wiedzę o źródłach rzetelnej informacji naukowej oraz

koncepcjach tworzenia możliwych modeli przepływu informacji w ochronie zdrowia oraz rozwiązań przyjętych w Polsce.

Student opisuje główne zagrożenia związane z utratą danych w sektorze ochrony zdrowia; definiuje

podstawowe pojęciach, objaśnia regulacje prawne z zakresu zabezpieczania danych.

Podsumowujące:

test zaliczeniowy

WY, CA

U 01 K_U05

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy na temat zagrożeń i problemów zdrowotnych określonej zbiorowości. Rozwiązuje studium przypadku z zakresu ochrony danych.

Stosuje metody z zakresu bezpieczeństwa informacji dedykowane dla podmiotów leczniczych.

Formujące:

obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń Podsumowujące:

test zaliczeniowy

CA, EL

U 02 K_U19 Posiada umiejętności doboru i Formujące: CA, EL

(3)

stosowania narzędzi

informatycznych, wykorzystywanych do ochrony danych. Potrafi

zabezpieczać pliki z danymi.

obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń Podsumowujące:

test zaliczeniowy

K 01 K_K10

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, korzystając z

obiektywnych źródeł informacji oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozstrzygania

praktycznych problemów z zakresu ochrony danych.

Formujące:

obserwacja pracy studenta w trakcie ćwiczeń Podsumowujące:

test zaliczeniowy

CA, EL

** WY - wykład; SE - seminarium; CA - ćwiczenia audytoryjne; CN - ćwiczenia kierunkowe (niekliniczne); CK - ćwiczenia kliniczne; CL -ćwiczenia laboratoryjne; CM – ćwiczenia specjalistyczne (mgr); CS - ćwiczenia w warunkach symulowanych; LE - lektoraty; zajęcia praktyczne przy pacjencie - PP; WF - zajęcia wychowania fizycznego (obowiązkowe); PZ- praktyki zawodowe; SK – samokształcenie, EL- E-learning.

Proszę ocenić w skali 1-5 jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: przekaz wiedzy, umiejętności czy kształtowanie postaw:

Wiedza: 5 Umiejętności: 4

Kompetencje społeczne: 4

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS):

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie itp.)

Obciążenie studenta (h)

1. Godziny kontaktowe: 0(ze względu na epidemię

zajęcia w trybie zdalnym)

2. Godziny w kształceniu zdalnym (e-learning) 5

3. Czas pracy własnej studenta (samokształcenie): 25

Sumaryczne obciążenie pracy studenta 55

Punkty ECTS za moduł/przedmiot 2,0

Uwagi

Treść zajęć: (proszę wpisać hasłowo tematykę poszczególnych zajęć z podziałem na formę zajęć dydaktycznych, pamiętając, aby przekładała się ona na zamierzone efekty uczenia się)

Wykłady

1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa danych. Społeczeństwo informacyjne jako źródło danych w XXI w.

Znaczenie baz danych. (2x45 min)

2. Dane w podmiocie leczniczym. Systemy informacji w ochronie zdrowia. Internetowe Konto Pacjenta jako źródło danych medycznych. (2x45 min)

3. Otoczenie prawne bezpieczeństwa danych – ustawa o ochronie danych osobowych oraz RODO. (2x45 min)

4. System bezpieczeństwa danych w podmiocie leczniczym. Norma ISO 27001. Dokumentacja systemowa.

(2x45 min)

5. Cyberbezpieczeństwo – czy jak chronić dane cyfrowe w XXI w. Założenia ustawy o krajowym systemie bezpieczeństwa. Strategia cyberbezpieczeństwa RP. (2x45 min)

Ćwiczenia

1. Analiza głównych założeń ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO. (3x45)

2. Monitoring w podmiocie leczniczym a ochrona danych osobowych i prawa pacjenta. Przewodnik po RODO w ochronie zdrowia oraz Raport NIK nt. bezpieczeństwa danych w ochronie zdrowia – efekty kontroli. (3x45)

3. Zarządzanie ryzykiem w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych – omówienie dokumentów ze strony PUODO „Jak stosować podejście oparte na ryzyku?” oraz „Jak rozumieć podejście oparte na ryzyku według RODO”. (3x45)

(4)

4. Omówienie raportu NIK nt. cyberbezpieczeństwa w Polsce. (3x45)

5. Opracowanie zasad bezpieczeństwa danych dla podmiotu leczniczego. (3x45)

Literatura podstawowa:

1. Sztuwe A, Naworska A, Poradnik RODO w ochronie zdrowia. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2019.

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Literatura uzupełniająca i inne pomoce:

1. Romaszewski, Artur, et al. "Bezpieczeństwo danych osobowych w systemie ochrony zdrowia-nie tylko RODO." Zeszyt Naukowy. pl/Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 49 (2019): 46-59.

2. Raport NIK - Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, LBI.430.004.2019

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych:

Rzutnik multimedialny, laptop, platforma do prowadzenia zajęć zdalnych, platforma do umieszczania materiałów dla studentów.

Warunki wstępne: (minimalne warunki, jakie powinien student spełnić przed przystąpieniem do modułu/przedmiotu)

Posiadanie podstawowej wiedzy na temat ochrony danych oraz organizacji sektora ochrony zdrowia.

Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu przez studenta jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium oraz prezentacja zagadnienia na ćwiczeniach. Kolokwium w formie testu składającego się z 10 pytań (100%) jednokrotnego wyboru. Zaliczenie od 50% (5 pkt). Za każdą poprawną odpowiedź uzyskuje się 1 pkt (10%). Prezentacja jest na zaliczenie bez oceny.

W przypadku braku przygotowania grupy do zajęć prowadzący może sprawdzić stan wiedzy poprzez odpytywanie lub sprawdzian w postaci „wejściówki”.

Student ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej w II terminie, w formie testu lub odpowiedzi ustnej – o formie zaliczenia decyduje prowadzący zajęcia uwzględniając liczebność grupy podchodzącej do II terminu. II termin zaliczenia ustalany jest w uzgodnieniu ze studentami.

Ocena: Kryteria zaliczenia przedmiotu na ocenę:

Bardzo dobra

(5,0) 10 pkt

Ponad dobra

(4,5) 9 pkt

Dobra (4,0)

8 pkt

Dość dobra (3,5) 7 pkt

Dostateczna

(3,0) 5-6 pkt

Naz Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia Adres jednostki: ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław

Numer telefonu: 71 784 18 16

E-mail: lukasz.rypicz@umed.wroc.pl

(5)

Naz Osoba odpowiedzialna za przedmiot (koordynator):

dr Łukasz Rypicz

Numer telefonu: 693 251 213

E-mail: lukasz.rypicz@umed.wroc.pl

Wykaz osób prowadzących poszczególne zajęcia:

Imię i nazwisko:

Stopień / tytuł naukowy lub

zawodowy:

Dyscyplina naukowa:

Wykonywany zawód:

Forma prowadzenia

zajęć:

Łukasz Rypicz dr n. o zdr. Nauki o zdrowiu

Nauczyciel akademicki, główny analityk danych medycznych

WY, CA, EL

Data opracowania sylabusa: Imię i nazwisko autora (autorów) sylabusa:

28.09.2020 r Łukasz Rypicz

Podpis Kierownika jednostki prowadzącej zajęcia:

………

Podpis Dziekana wydziału zlecającego przedmiot:

………

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w warunkach

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w