UCHWAŁA Nr V / 05 /11

Pełen tekst

(1)

UCHWAŁA Nr V / 05 /11

Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 201 lr., w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej,za okres od dnia 01 stycznia 2010r, do dnia 31 grudnia 201 Or.

Na podstawie §17 ust.l w związku z § 25 ust. 7 Statutu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ZTRP, przyjętego przez V Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZTRP, w dniu 24 kwietnia 2010r.. oraz w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, w postaci: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej do sprawozdania

finansowego, za okres od dnia 01 stycznia 20ł0r. do dnia 31 grudnia 2010r., w brzmieniu podanym w załączniku Nr 1 do mniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Rady Centralnej ZTRP.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sekretarz Rady Centralnej ZTRP

Maria AJ^Kandrowicz - Bukin

Skarbnik Prezes Rady Centralnej ZTRP Rady Centralnej ZTRP

Ulla Świerblewska Stefan Korycki C

(2)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZWIĄZKU TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2010 ROK

1. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest jednostką nie prowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2007 roku nr 155, poz. 1095 ) .

2. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej posiada swoją siedzibę pod adresem Bohoniki 24 w gminie Sokółka.

3. Związek działa na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku - Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000204972 prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Podmiot nie wpisany jest do rejestru przedsiębiorców. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej posiada statut organizacji pożytku publicznego.

5. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.), ustawy z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych (Dz. U. Nr 17, poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu.

6. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej posiada następujące oddziały :

- Oddział Podlaski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 13F - Oddział Północno-Zachodni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowiny 2B - Oddział Bohonicki z siedzibą w Bohonikach 24

7. Podstawowym zakresem działalności ZTRP jest:

- prowadzenie działalności na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych - ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów - integracja ludności pochodzenia tatarskiego

- pogłębianie wiedzy o własnej tradycji i historii

- ochrona i popieranie interesów społecznych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków

8. Związek realizuje swoje cele poprzez s

(3)

- prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej

- organizowanie działalności naukowo-badawczej dotyczącej Tatarów Polskich - organizowanie spotkań integracyjno-poznawczych

- wspieranie działalności młodzieży, pogłębianie wiedzy i doświadczenia jej członków

9. Związek Tatarów RP prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami Ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości ( Dz.U. Z 2002r, Nr 76, poz. 694 ).

10. Ewidencja przychodów i kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym kosztów z podziałem na koszty statutowe i pozostałe związane z bieżącą obsługą jednostki. Jednocześnie koszty rozliczane s ą na miejsca powstawania z podziałem na koszty poniesione przez oddziały Związku celem dodatkowej analizy.

11. Rachunek wyników sporządzony jest w wersji porównawczej, zgodnie z przyjętym sposobem ewidencji kosztów.

12. Bilans sporządzony jest w oparciu o wzór dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

13.Sprawozdanie finansowe Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej sporządzone jest z zamiarem kontynuowania działalności przez jednostkę.

14. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

unię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy O rachunkowości

(4)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZWIĄZKU TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2010 ROK

1. Aktywa Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wykazane w bilansie sporządzonym na 31.12.2010 roku wynoszą 5.261,02 i składają się ze Środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i rachunkach bankowych jednostki.

2. Czytelny obraz aktywów stanowią :

- Środki pieniężne pozostałe w kasie głównej Związku : 32,51 - Środki pieniężne pozostałe w kasie oddziału Bohoniki: 512,35 ' Środki pieniężne pozostałe w kasie oddziału w Gdańsku : 147,07

-Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym O/Sztabin: 4.384,00

- Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Millennium w Gdańsku : 185,09

3. Pasywa Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wykazane w bilansie sporządzonym na 31.12.2010 roku wynoszą 5.261,02 i składają się ze zobowiązania wobec Zakładu Poligraficznego Skryptor w wysokości 3.920,66 tytułem nierozliczonej płatności wobec przedsiębiorcy za druk literatury zgodnie z wyrokiem z dnia 03 września 2010 roku na które składają się należność główna, odsetki i koszty procesu. Pasywa zwiększa nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 1340,36, która jest konsekwencją działalności związku od początku działalności.

4. Fundusze własne wykazują saldo dodatnie w wysokości 1.340,36. Składają się na nie - historyczny wynik z lat poprzednich - 25.435,40

- wynik finansowy 2007 roku - 9.364,16 - wynik finansowy 2008 roku - 11.868,67 - wynik finansowy 2009 roku + 17.017,73 - wynik finansowy 2010 roku + 30.990,86

5. Rok podatkowy 2010 zakończył się dla działalności Związku nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 30.990,86 złotych.

6. Przychody ( 45.032,77 ) jednostki kształtowały się następująco

1

(5)

- składki członkowskie 1.160,00

- darowizny gotówkowe na rzecz Związku 130,00

- 1 % odpis podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 7.480,21 - dystrybucja literatury 945,00

- przychody finansowe ( odsetki bankowe ) 4,71 - spisanie zobowiązań - 35.312,85

7. Koszty ( 14.041,91 ) jednostki kształtowały się następująco : - uczestnictwo w spotkaniach religijno-etnicznych : 4.368,94

- refundacja kosztów wydawnictwa : 50,00 - materiały biurowe : 784,95

- artykuły spożywcze : 105,00

- koszty eksploatacji siedziby Związku w Gdańsku : 500,00 - drobne wyposażenie : 124,50

- usługi telekomunikacyjne : 234,00 - usługi pocztowe : 818,16

- obsługa prawna i księgowa : 2102,00 - usługi poligraficzno-biurowe : 541,64 - opłaty bankowe : 550,25

- opłaty sądowe i administracyjne : 257,36 - wynagrodzenia : 584,00

-podróże służbowe : 1353,25

- przekazane darowizny pieniężne : 762,77 - spisane Środki: 424,87

- spisane należności: 89,56 ' odsetki od zobowiązań : 1127,87

- koszty zastępstwa procesowego : - 737,21

8. Ustalenie wyniku podatkowego Przychody księgowe : 45.032,77

Przychody: 45.032,77

Koszty księgowe : 14.041,91

minus :

spisane Środki: 424,87 2

(6)

spisane należności: 89,56

odsetki od zobowiązań ( nie zapłacone ) 1124,87

Koszty: 12.402,61

Wynik podatkowy : dochód : 32.630,16

S p o r z ą d z o n o d n i a 08.02.2011 r o k

BIURO RACHUNKOWI Róża Om&jewl

W t A Ś C J C f S Ł

imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. Z ustawy o rachunkowości

BIURO RACHUNKOWI Róża Chaibijemci

1 5 * 7 4 Słały***, Ul- OojW* ^orne 7 6 fstlP §42^16-60-18

teUfax08S741 9 6 4 1

imif i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy', wszystkich członków tego organu J na podstawie art. yj- ust. 2 ustawy o rachunkowości

ruKi o- łm^óodOćLĆa -fcudtfce

ZWIĄZEK TATARÓW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ R A D A C E N T R AL N A

B o h o n i k i 2 3 , 1 6 - 1 0 0 S o k ó ł k a Adres do korespondencji: ui. Poino24,16-310$ziobitł

t ę t . 8 7 6 4 1 2 0 8 5 , 5 0 7 1 6 3 9 0 1

№ 0005204972 REGON 050366854 NIP 583-286-32-57 BS Augustów 60 9351 0000 0023 6731 2000 0010

(7)

100 Sokołka

B o h o m k i 23,16 Sztabin

Adres do korespondenci.: u l Polnt. 24l,

« a S S s e s s ;

(pieczęć j e d n o s t k i )

R A C H U N E K W Y N I K Ó W s p o r z ą d z o n y z a o k r e s 01.01.2010 - 31.12.2010

jednostka obliczeniowa:

Przychody z działalności statutowe]

mm.

2009 2010

12 509,76 9 715,21

Składki brutto określone statutem 880,00 1 160,00

Inne przychody określone statutem

Koszty rcaKzaeji zadań statutowych KI g p I s W ś S l i i l s i l l l

K o s z t y a d m i n i s t r a c y j n e :

11 629,76 470,00 12 039,76

4 525,81

8 555,21 4 418,94 5 296,27 7 955,11

Zużycie materiałów i energii 75,53 1 014,45

Usługi obce 2 372,49 4 746,05

Podatki i opłaty 186,80 257,36

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 584,00

Amortyzacja Pozostałe

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

1 890,99 1 353,25

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)

Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 17 017,73 30 990,86

Sporządzono dnia . 08.02.2011

BIURO RóżaG

{imię i nazwisko ora rachunkowych - na I

NKOWE

cwjwierzono prowadzenie ksiąg 'C2 ustawy o rachunkowości)

BIURO RACHUNKOWE Rózó Chazbijewicz

15-574 Białystok, ul. OojWy Górne 78 N I P 5 4 2 - 2 1 6 - 6 0 - 1 6 tel./fax 0 8 5 741 9 6 4 1

Dnik: Wydawnictwo Podatkowe GOF1N sp. z o.o.. 66-400 Gorzów Wlkp . ul. Owocowa H.

UH . r

(imię, n<fcwisko i podpis kierownika jednostki, a je&li jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu s - na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości)

« - na poostai

/ ( W

(8)

Z W I Ą Z E K T A T A R Ó W R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J R A D A C E N T R A L N A

B o h o n i k i 2 3; 1 6 - 1 0 0 S o k ó ł k a Adres dc korespondencji: ul. Polno 24,16-310 Sztabin

L e i . 8 7 6 4 1 2 0 8 5 , 5 0 7 1 6 3 9 0 1

№ 0000204972 REGON 050366854 NIP 533-286-32-57 BS Augustów- 60 935-1-0000 0023-6731 2000 0010

( p i e c z ę ć j e d n o s t k i )

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których m o w a w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. - Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

s p o r z ą d z o n y n a d z i e ń 31.12.2010

jednostka obliczeniowa:

Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

9 292,35 5 261,02 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Należności krótkoterminowe 89,56

III. Inwestycje krótkoterminowe 9 202,79 5 261,02

Środki pieniężne 9 202,79 5 261,02

2. Pozostałe aktywa finansowe

I C r ó r k o t c r m i l t ó i y « r o / J k z e n i a m i ę d z y o k r e s o w e

F u n d u s z e w ł a s n e -29 650,50 1 340,36

Fundusz statutowy

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

I I I . Wynik finansowy netto za rok obrotowy -29 650,50 1 340,36

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 1 340,36

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -29 650,50 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 942,85 3 920,66

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Ii. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 38 942,85 3 920,66

Kredyty i pożyczki 3 500,00

Inne zobowiązania 35 442,85 3 920,66

Fundusze specjalne I I I . Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma pasywów 9 292,35 5 261,02

08.02.2011 Sporządzono dnia

BIURO

(imię i nazwisko j j j ^ j f t ł c

r a c h u n k o w y c h - na ^ z o n o p r o w a d z e n i e ksiąg 2 u s t a w y o r a c h u n k o w o ś c i )

g l ^ j ^ ^ M ^ ^ ę ^ l a i ^ l ^ c j ^ O A J I ^ , 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Roza Chazbijewicz

15-574 Białystok, ul. Dojlidy G ó r n e 76 N I P 5 4 2 - 2 1 6 - 5 0 - 1 6 tel./fax 0 8 5 741 9 6 41

(imię, Nazwisko i p o d p i s k i e r o w n i k a j e d n o a f t i , a jeżeli j e d n o s t k ą kieruje o r g a n w i e l o o s o b o w y , w s z y s t k i c h x z l o n k ó w tego o r g a n u - na p o d s t a w i e art. 5 2 ust. 2 u s t a w y o r a c h u n k o w o ś c i )

l&tto- f j U ^ ^ U

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :