• Nie Znaleziono Wyników

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 2015_nowa formuła Model odpowiedzi i kryteria oceniania Czerwiec 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 2015_nowa formuła Model odpowiedzi i kryteria oceniania Czerwiec 2015"

Copied!
16
0
0

Pełen tekst

(1)

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII 2015_nowa formuła

Model odpowiedzi i kryteria oceniania Czerwiec 2015

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(2)

Ogólne zasady oceniania

Schemat punktowania zawiera przykłady poprawnych rozwiązań zadań otwartych.

Rozwiązania te określają wyłącznie zakres merytoryczny odpowiedzi i nie są ścisłym wzorcem oczekiwanych sformułowań. Wszystkie merytorycznie poprawne odpowiedzi, spełniające warunki zadania ocenione są pozytywnie – również te nieprzewidziane jako przykładowe odpowiedzi w schematach punktowania. Odpowiedzi nieprecyzyjne, dwuznacznie, niejasno sformułowane uznaje się za błędne.

Zdający otrzymuje punkty za odpowiedzi, w których została pokonana zasadnicza trudność rozwiązania zadania, np. w zadaniach, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedzi – uogólnianie, wnioskowanie, uzasadnianie, w zadaniach doświadczalnych – zaprojektowanie eksperymentu, rachunkowych – zastosowanie poprawnej metody łączącej dane z szukaną.

 Zdający otrzymuje punkty tylko za poprawne rozwiązania, precyzyjnie odpowiadające poleceniom zawartym w zadaniach.

 Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi, z których jedna jest poprawna, a inne błędne, nie otrzymuje punktów za żadną z nich. Jeżeli zamieszczone w odpowiedzi informacje (również dodatkowe, które nie wynikają z treści polecenia) świadczą o zasadniczych brakach w rozumieniu omawianego zagadnienia i zaprzeczają udzielonej poprawnej odpowiedzi, to za odpowiedź taką zdający otrzymuje 0 punktów.

 Rozwiązanie zadania na podstawie błędnego merytorycznie założenia uznaje się w całości za niepoprawne.

 Rozwiązania zadań doświadczalnych (spostrzeżenia i wnioski) oceniane są wyłącznie wtedy, gdy projekt doświadczenia jest poprawny, czyli np. prawidłowo zostały dobrane odczynniki. Jeżeli polecenie brzmi: Zaprojektuj doświadczenie …., to w odpowiedzi zdający powinien wybrać właściwy odczynnik z zaproponowanej listy i wykonać kolejne polecenia. Za spostrzeżenia i wnioski będące konsekwencją niewłaściwie zaprojektowanego doświadczenia (np. błędnego wyboru odczynnika) zdający nie otrzymuje punktów.

W zadaniach, w których należy dokonać wyboru – każdą formę jednoznacznego wskazania (numer doświadczenia, wzory lub nazwy reagentów) należy uznać za pokonanie zasadniczej trudności tego zadania.

 W rozwiązaniach zadań rachunkowych oceniane są: metoda (przedstawiony tok rozumowania), wykonanie obliczeń i podanie wyniku z jednostką i odpowiednią dokładnością.

 Wynik liczbowy wielkości mianowanej podany bez jednostek lub z niepoprawnym ich zapisem jest błędny.

Jeżeli polecenie brzmi: Napisz równanie reakcji w formie …., to w odpowiedzi zdający powinien napisać równanie reakcji w podanej formie z uwzględnieniem bilansu masy i ładunku.

Notacja:

 Za napisanie wzorów strukturalnych zamiast wzorów półstrukturalnych (grupowych) lub sumarycznych oraz wzorów półstrukturalnych (grupowych) zamiast sumarycznych nie odejmuje się punktów.

 Zapis „↑”, „↓” w równaniach reakcji nie jest wymagany.

 W równaniach reakcji, w których ustala się stan równowagi, brak „⇄” nie powoduje utraty punktów.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(3)

Zadanie 1. (0–1) Poprawna odpowiedź:

6 Li 7 Li

3 3

Liczby masowe mogą być podane w odwrotnej kolejności.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne określenie obu liczb masowych trwałych izotopów litu 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 2. (0–1) Poprawna odpowiedź:

Numer, którym oznaczono pierwiastek występujący w związkach chemicznych wyłącznie w postaci jednododatnich kationów

IV

Numery wszystkich pierwiastków, dla których podano konfigurację elektronową ich atomów w stanie podstawowym

I III IV V

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie numerów wszystkich pierwiastków spełniających warunki określone w tabeli

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 3. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

Blok konfiguracyjny s p d

Numer pierwiastka IV I II III V

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne określenie przynależności pierwiastków I–V do bloków konfiguracyjnych układu okresowego pierwiastków

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 4. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

Konfiguracja elektronów walencyjnych 7s1 6s26p3 3d54s2

Symbol pierwiastka Fr Bi Mn

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne wpisanie symboli pierwiastków chemicznych, których atomy w stanie podstawowym mają przedstawione konfiguracje elektronów walencyjnych

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(4)

Zadanie 5. (0–2) 5.1. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

1

2∙1,204∙1024 lub 0,602∙1024 lub 0,6∙1024 lub 6,02∙1023 lub 6∙1023 Schemat punktowania:

1 p. – poprawne określenie liczby kationów wapnia 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

5.2. (0–1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Elektrony w atomie wapnia rozmieszczone są na czterech powłokach, a w kationie wapnia na trzech powłokach.

Proponowana odpowiedź dopuszczalna:

Ten sam dodatni ładunek jądra silniej przyciąga mniejszą liczbę elektronów, co powoduje zmniejszenie ich odległości od jądra.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne wyjaśnienie, dlaczego promień kationu wapnia jest mniejszy od promienia atomu wapnia

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 6. (0–2)

Poprawna odpowiedź:

Rubid i woda:

2 2

2Rb2H O2RbOHH

Tlenek selenu(VI) i wodorotlenek sodu:

3 2 4 2

2NaOH SeO Na SeOH O lub NaOH SeO3NaHSeO4 Schemat punktowania:

2 p. – poprawne napisanie obu równań reakcji w formie cząsteczkowej 1 p. – poprawne napisanie jednego równania reakcji w formie cząsteczkowej 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 7. (0–1) Poprawna odpowiedź:

KBr Al2O3 HCl CaF2 Na2SO4 CaSO4 PCl3 NH3 NH4HS Schemat punktowania:

1 p. – poprawny wybór wszystkich związków tworzących proste kryształy jonowe 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 8. (0–1) Poprawna odpowiedź:

6

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(5)

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie liczby koordynacyjnej kationu Na+ w krysztale chlorku sodu 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 9. (0–1) Poprawna odpowiedź:

1. Kąt między wiązaniami tlen-wodór w cząsteczce wody jest mniejszy od kąta

między wiązaniami azot-wodór w cząsteczce amoniaku. P F 2.

Aby wytłumaczyć budowę przestrzenną cząsteczki wody i amoniaku, należy założyć hybrydyzację typu sp2 orbitali walencyjnych atomu centralnego cząsteczki.

P F

3. Wszystkie atomy wodoru w kationie amonowym NH4 i wszystkie atomy

wodoru w kationie oksoniowym H O3 są nierozróżnialne (równocenne). P F Schemat punktowania:

1 p. – poprawna ocena prawdziwości trzech zadań 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 10. (0–2) Poprawna odpowiedź:

11,2 (g)

Przykład rozwiązania:

W temperaturze 20 ºC

KCl Woda Roztwór nasycony

34,2 g 100 g 134,2 g

x1 y1 250 g

x1 = 34, 2 g 250 g

63, 7 g 134, 2 g

  i y1 = 100 g 250 g

186,3 g 134, 2 g

 

W temperaturze 40 ºC

KCl Woda

40,2 g 100 g

x2 y2 = y1 = 186,3 g x2 = 40, 2 g 186,3 g

74,9 g 100 g

 

Trzeba dodać x2 – x1 = 74,9 g – 63,7 g = 11,2 g KCl Schemat punktowania:

2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w gramach

1 p. – zastosowanie poprawnej metody i:

– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego

– podanie wyniku w jednostkach innych niż jednostka masy 0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(6)

Zadanie 11. (0–3) 11.1. (0–2)

Poprawna odpowiedź:

Równanie reakcji utleniania:

2 4

Sn Sn2e (| x 3)

Równanie reakcji redukcji:

2 3

2 7 3 2

Cr O 6e14H O2Cr 21H O (| x 1) Schemat punktowania:

2 p. – poprawny zapis w formie jonowej (zapis jonowo-elektronowy) równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

1 p. – poprawny zapis równania reakcji utleniania albo reakcji redukcji 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

11.2. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

( ) Cr O1 2 723Sn214H O3 2Cr33Sn421H O2 Schemat punktowania:

1 p. – poprawne dobranie współczynników stechiometrycznych w schemacie 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 12. (0–1) Poprawna odpowiedź:

zasadowy

Przykład rozwiązania:

M 3

1

HNO 63 g mol i MKOH56 g mol 1 i m

HNO3mKOH, to ponieważ M

HNO3MKOH nHNO3nKOH, jest nadmiar zasady.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne ustalenie odczynu roztworu 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 13. (0–2)

Poprawna odpowiedź:

13,1

Przykład rozwiązania:

pH = 14 –pOH i pOH = –log[OH] mHNO3mKOH=10% 400 g

100%

 =40 g

nHNO3 1

40 g 0, 6 mol 63 g mol

  

m

M i nKOH 40 g 1 0, 7 mol

56 g mol

  

m

M ,

więc ΔnKOH0, 7 mol 0, 6 mol 0,1 mol

V= 1 2 400 g 400 g1 727 cm3 0, 727 dm3 1,1 g cm

 

   

m m

m

d d

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(7)

[OH] = KOH 0,1 mol3 0,14 mol dm 3 0, 727 dm

  

n

V ,

więc pOH = –log[OH] = –log0,14 = –(–0,854) = 0,854 pH = 14 –pOH = 14 – 0,854 = 13,146 ≈ 13,1

Uwaga: Wyniki obliczeń wykonanych w punkcie a) zadania mogą być wykorzystanie w rozwiązaniu w punkcie b).

Schemat punktowania:

2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku jako wielkości niemianowanej z wymaganą dokładnością

1 p. – zastosowanie poprawnej metody i:

– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego

– podanie wyniku z inną niż wymagana dokładnością – podanie wyniku z jednostką

0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania Zadanie 14. (0–2)

Poprawna odpowiedź:

7,6%

Przykład rozwiązania:

MKNO3 101 g∙mol–1 nKNO3 n

HNO30, 6 mol, m

KNO3 nM = 0, 6 mol∙101 g∙mol–1 = 60,6 g

cp = s s

r 1 2

60, 6 g

100% 100% 100% 7, 6%

800 g

  

m m

m m m

Uwaga: Wyniki obliczeń wykonanych w punkcie a) zadania mogą być wykorzystanie w rozwiązaniu w punkcie c). Należy zwrócić uwagę na zależność wyniku końcowego od przyjętych zaokrągleń wyników pośrednich.

Schemat punktowania:

2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach masowych

1 p. – zastosowanie poprawnej metody i:

– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego

0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania Zadanie 15. (0–3)

Zadanie 15.1. (0–1) Poprawna odpowiedź:

azotan(III) sodu, etyloamina, tlenek potasu Schemat punktowania:

1 p. – poprawny wybór i napisanie nazw trzech substancji 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(8)

Uwaga: Zdający otrzymuje 1 punkt również wtedy, gdy zamiast nazw poda poprawne wzory związków: NaNO2, CH3CH2NH2, K2O

Zadanie 15.2. (0–1) Poprawna odpowiedź:

NH4+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+ lub

NH4+ + H2O ⇄ NH3 ∙ H2O + H+

Należy ocenić pozytywnie odpowiedź: NH4 ⇄ NH3 + H Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 15.3. (0–1) Poprawna odpowiedź:

C O

N N

H

H H

H

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne narysowanie wzoru elektronowego cząsteczki mocznika 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 16. (0–1) Poprawna odpowiedź:

2Al + 2OH + 6H2O → 2[Al(OH)4] + 3H2

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie w formie jonowej skróconej równania reakcji

0 p. – błędne napisanie równania reakcji (błędne wzory reagentów, błędne współczynniki stechiometryczne, niewłaściwa forma zapisu) lub brak odpowiedzi

Zadanie 17. (0–1) Poprawna odpowiedź:

Bezbarwny gaz wydzielający się w reakcji chemicznej metalu Me z roztworem HNO3 to (NO / NO2). Oznacza to, że do reakcji użyto (stężonego / rozcieńczonego) roztworu kwasu. Zmiana barwy gazu u wylotu probówki jest spowodowana reakcją tego gazu z (O2 / H2 ).

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne uzupełnienie zdań

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(9)

Zadanie 18. (0–2)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Hipoteza (jest / nie jest) poprawna.

1. Metal tworzący z glinem stop (musi / nie musi) być metalem leżącym w szeregu napięciowym za wodorem, gdyż z kwasami utleniającymi mogą reagować także metale znajdujące się w szeregu napięciowym przed wodorem.

2. Metalem tym (może / nie może) być miedź, gdyż w powstałym roztworze występuje kation metalu o ładunku 1+, a miedź w tym roztworze utworzyłaby kationy o ładunku 2+.

Schemat punktowania:

2 p. – poprawna ocena hipotezy oraz poprawne dokończenie obu zdań 1 p. – poprawna ocena hipotezy oraz poprawne dokończenie jednego zdania

0 p. – błędna ocena hipotezy przy poprawnym dokończeniu jednego lub obu zdań, lub braku dokończenia zdań albo brak odpowiedzi

Zadanie 19. (0–2)

Przykłady poprawnego rozwiązania:

Rozwiązanie I

W doświadczeniach opisany jest ciąg przemian: Me → Me+ →Me2O Prawdziwe jest zatem założenie: n(Me) = 2n(Me2O)

Me O2 2 Me16

M M

16 2

7 , 8 2 1

, 8

Me

Me  

  M M

17,4∙Me = 16,2·Me + 129,6 MMe108 g·mol−1

Rozwiązanie II

Me O2 2 Me16

M M

Me O2 8, 7 g Me 8,1g O0, 6g

m m m

Me: O 8,1: 0, 6216 :16 m m

2 mole Me –––––––––– 216 g

1 mol Me ––––––––––– x x = 108 g MMe108 g·mol−1

Uwaga: Należy zwrócić uwagę na zależność wartości wyniku końcowego od wcześniejszych zaokrągleń.

Schemat punktowania:

2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku z właściwą jednostką.

1 p. – zastosowanie poprawnej metody i:

– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego

– błędna jednostka lub brak jednostki

0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(10)

Zadanie 20. (0–2) Poprawna odpowiedź:

Równanie reakcji 1.

2+ 3-

4 3 4 2

3Ca + 2PO Ca (PO ) ( ) Równanie reakcji 2.

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4  3Ca(H2PO4)2

Schemat punktowania:

2 p. – poprawne napisanie we właściwej formie obu równań reakcji 1 p. – poprawne napisanie we właściwej formie jednego równania reakcji 0 p. inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 21. (0–1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Nawożenie superfosfatem nie będzie efektywne. Powstaną sole nierozpuszczalne w wodzie – ortofosforan(V) wapnia i ortofosforan(V) magnezu.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawna ocena i uzasadnienie 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 22. (0–2)

Poprawna odpowiedź:

Równanie I 2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O Równanie II C7H16 + 11O2 → 7CO2 + 8H2O

Stosunek liczby moli n tlenku węgla(IV) : n wody = 20:23 lub 0,87 Schemat punktowania:

2 p. – poprawne napisanie obu równań reakcji oraz poprawne określenie stosunku liczby moli tlenku węgla(IV) do liczby moli wody w produktach całkowitego spalania opisanej mieszaniny

1 p. – poprawne napisanie obu równań reakcji i błędne określenie stosunku liczby moli tlenku węgla(IV) do liczby moli wody w produktach całkowitego spalania opisanej mieszaniny

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 23. (0–1) Poprawna odpowiedź:

C

H2 CH2 CH2 O

C

H2 CH

O

CH3

C

H2 CH

CH2

OH Zdający powinien napisać dwa z trzech powyższych wzorów – w dowolnej kolejności.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(11)

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie wzorów półstrukturalnych dwóch izomerów 0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania Zadanie 24. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

substytucja elektrofilowa Schemat punktowania:

1 p. – poprawne określenie typu i mechanizmu reakcji 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 25. (0–1) Poprawna odpowiedź:

+ OH- + H2O

NH2 NH3+

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej skróconej 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 26. (0–2) Zadanie 26.1. (0–1) Poprawna odpowiedź:

(Kwas azotowy(V) pełni w tej reakcji funkcję) zasady (Brønsteda).

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne określenie funkcji kwasu azotowego(V) 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 26.2. (0–1) Poprawna odpowiedź:

W reakcji nitrowania stężony kwas siarkowy(VI) odgrywa podwójną rolę. Po pierwsze jest jej (katalizatorem / substratem), ponieważ w czasie reakcji (ulega / nie ulega) on zużyciu. Po drugie kwas siarkowy(VI) jest substancją (silnie / słabo) wiążącą wodę, dlatego – zgodnie z regułą przekory – jego obecność (zmniejsza / zwiększa) wydajność tworzenia nitrobenzenu.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne uzupełnienie wszystkich zdań 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 27. (0–2)

Poprawna odpowiedź:

Równanie reakcji z sodem:

2CH3CH2CH(CH3)CH2OH + 2Na → 2CH3CH2CH(CH3)CH2ONa+ + H2

lub

2CH3CH2CH(CH3)CH2OH + 2Na → 2CH3CH2CH(CH3)CH2ONa + H2

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(12)

Równanie reakcji z tlenkiem miedzi(II):

CH3CH2CH(CH3)CH2OH + CuO → CH3CH2CH(CH3)CHO + Cu + H2O Schemat punktowania:

2 p. – poprawny zapis dwóch równań reakcji 1 p. – poprawny zapis jednego równania reakcji 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 28. (0–2)

Zadanie 28.1. (0–1) Poprawna odpowiedź:

+ Cl2 CuO

światło

wodny roztwór NaOH

CH3CH2CH2Cl CH3CH2CH2OH

CH3CH2CH3 CH3CH2CHO

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne uzupełnienie schematu 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 28.2. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

Wzór związku C Nazwa systematyczna związku C

C H3 CH

CH3 CH CH3

CH3

2,3-dimetylobutan

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie wzoru i nazwy systematycznej związku 0 p. – błędne napisanie wzoru lub nazwy związku lub brak odpowiedzi Zadanie 29. (0–2)

Poprawna odpowiedź:

(W kolbie w momencie osiągnięcia stanu równowagi znajdowało się) 0,8 (mola alkoholu R2OH).

Przykład rozwiązania:

1 2

1 2 2

[R COOH][R OH]

K [R COOR ][H O]

c 1 2

0 R COOR

 2

V c

2

0 H O

 2

V c

1

0 R COOH

 1

V c

2

0

R OH0 oraz V = const

1 2

[R COOR ] 2x

V 2 2

[H O] x

V 1 1

[R COOH] x

V [R OH]2x

V , gdzie x oznacza liczbę moli alkoholu w stanie równowagi.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(13)

2

2 2

2

(1 )

1, 0 1, 0 4 4

(2 )(2 ) 4 4

5 4 0,8

 

        

   

  

x x x x

x x x x

x x x x

x x

Schemat punktowania:

2 p. – zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku

1 p. – zastosowanie poprawnej metody i popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego

0 p. – zastosowanie błędnej metody obliczenia lub brak rozwiązania Zadanie 30. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

II IV

Schemat punktowania:

1 p. – poprawny wybór dwóch modyfikacji 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 31. (0–2)

Poprawna odpowiedź:

Wzór półstrukturalny (grupowy) Nazwa Ester

CH3CH2COOCH2CH2CH3

lub

C2H5COOCH2CH2CH3

propanian lub propionian propylu lub n-propylu

Alkohol CH3CH2CH2OH propan-1-ol

Kwas karboksylowy

CH3CH2COOH lub

C2H5COOH

kwas propanowy lub propionowy

Schemat punktowania:

2 p. – poprawne podanie trzech wzorów i odpowiadających im nazw 1 p. – poprawne podanie dwóch wzorów i odpowiadających im nazw

0 p. – poprawne podanie jednego wzoru i odpowiadającej mu nazwy, inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 32. (0–1) Poprawna odpowiedź:

Badany związek Odczyn wodnego roztworu Właściwości redukujące

Aldehyd mrówkowy obojętny tak

Kwas mrówkowy kwasowy tak

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne uzupełnienie tabeli (wpisanie wyników doświadczenia)

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(14)

Zadanie 33. (0–1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Przebieg doświadczenia (z udziałem aldehydu i kwasu mrówkowego) potwierdził (sformułowany przez uczniów ogólny) wniosek na temat odczynu wodnych roztworów alkanali i kwasów alkanowych oraz na temat właściwości redukujących alkanali, a zaprzeczył (ich ogólnemu) wnioskowi o właściwościach redukujących kwasów alkanowych.

Obojętny odczyn roztworu metanalu potwierdził fakt, że alkanale nie ulegają w roztworach wodnych dysocjacji jonowej. Pozytywny wynik próby Trommera dla tego związku potwierdza fakt, że alkanale mają właściwości redukujące.

Kwasowy odczyn roztworu kwasu mrówkowego potwierdził fakt, że kwasy alkanowe w wodnych roztworach ulegają dysocjacji jonowej w sposób charakterystyczny dla kwasów.

Pozytywny wynik próby Trommera dla tego związku zaprzecza twierdzeniu, że kwasy alkanowe nie mają właściwości redukujących.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawna odpowiedź uwzględniająca fakt, że doświadczenie częściowo potwierdza sformułowany wniosek ogólny, a częściowo go nie potwierdza, oraz poprawne uzasadnienie

lub

poprawna odpowiedź uwzględniająca fakt, że doświadczenie nie potwierdza sformułowanego wniosku ogólnego oraz poprawne uzasadnienie

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 34. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

(ogrzewanie)

3 2 3 2 2

CH CHO2Cu(OH) OHCH COO Cu O3H O Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie równania reakcji w formie jonowej 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 35. (0–1) Poprawna odpowiedź:

C O

C

C C C

H H H

OH

H OH

H CH2OH

C O

C

C C C

H H H

OH

H OH

H CH2OH

O

C O

C

C C C

H H H

OH

H OH

H CH2OH

O

lub

C O

C

C C C

H H H

OH

H CH2OH

C O

C

C C

C

H H H

OH

H CH2OH

O

C O

C

C C

C

H H H

OH

H CH2OH

O

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(15)

Zdający powinien zakreślić jedno z zaznaczonych powyżej wiązań.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne zakreślenie wiązania 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 36. (0–3)

Zadanie 36.1. (0–1) Poprawna odpowiedź:

C12H22O11 + H2O → 4CH3CH(OH)COOH Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie równania reakcji 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 36.2. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

CH3CH(OH)COOH + H2O  CH3CH(OH)COO + H3O+ lub

CH3CH(OH)COOH (H O)2 CH3CH(OH)COO + H+ Schemat punktowania:

1 p. – poprawne napisanie równania reakcji 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 36.3. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

sączenie lub filtracja lub dekantacja lub odwirowanie Schemat punktowania:

1 p. – poprawne nazwanie techniki laboratoryjnej 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 37. (0–2)

Zadanie 37.1. (0–1) Poprawna odpowiedź:

Schemat doświadczenia:

Odczynnik:

świeżo wytrącony wodorotlenku miedzi(II)

wodny roztwór albuminy mleka krowiego

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(16)

Schemat punktowania:

1 p. – poprawny wybór odczynnika

0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 37.2. (0–1)

Poprawna odpowiedź:

(W probówce) tworzy się fiołkowy lub fioletowy lub różowy roztwór.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne sformułowanie obserwacji 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi Zadanie 38. (0–2)

Zadanie 38.1. (0–1) Poprawna odpowiedź:

Ala-Ser-Tyr + H2O  Ser-Tyr + Ala

tripeptyd dipeptyd aminokwas

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne uzupełnienie schematu hydrolizy 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Zadanie 38.2. (0–1) Poprawna odpowiedź:

lustro

Uwaga: podstawniki mogą być rozmieszczone inaczej, ale muszą przedstawiać odbicia zwierciadlane.

Schemat punktowania:

1 p. – poprawne uzupełnienie schematu enancjomerów alaniny 0 p. – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zauważenie, że kąt ACB jest kątem prostym i zapisanie zależności między długością odcinka CD i odcinkami AD oraz DB (np. korzystając z własności odpowiednich

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM.. Matematyka

Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Numer

1 pkt – podanie czterech lub trzech kolejnych poprawnych odpowiedzi 0 pkt – podanie dwóch lub jednej poprawnej odpowiedzi lub brak

 Gdy do jednego polecenia zdający podaje kilka odpowiedzi (jedną prawidłową, inne nieprawidłowe), to nie otrzymuje punktów za żadną z nich.  Jeżeli polecenie

Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli zdanie jest fałszywe.. Okres zbioru ogórków trwa krócej od okresu, kiedy można

Odpowiedź: Maciek może zbudować ……… takich wież... Ile

-jeśli droga obliczona jest bez jednostki, ale wynik prawidłowo wpisany do tabeli 1 p... Punktacja rozwiązania za pomocą