SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 14:54:02

Pełen tekst

(1)

Toruń: Remont i adaptacja budynku przy ul. Fredry 8 w Toruniu Numer ogłoszenia: 365370 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu , ul.

Szosa Chełmińska 28, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 62 12 300, faks 56 62 12 302.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.torun.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i adaptacja budynku przy ul. Fredry 8 w Toruniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont i adaptacja na siedzibę WFOŚGW w Toruniu budynku przy ul. Fredry 8 w Toruniu, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 302,303. Budynek wybudowany w latach 1913-1914.

Teren, na którym planuje się inwestycje został objętym ochroną konserwatorską i na podstawie decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 25 lipca 2011r.znak:

WUOZ/T/DKI-IA-15/3786/2009/2011.TK, został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1596 historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu. Parametry techniczne budynku po wykonaniu zamówienia: 1) Powierzchnia użytkowa budynku: 1.533,70m2 a) niski parter: 463,15 m2 b) parter: 481,80 m2 c) I piętro: 286,45 m2 d) poddasze: 302,30 m2 2) Kubatura budynku:

1.231,90 m3 3) Całkowita powierzchnia działek: 4.577,63m2 Opis stanu istniejącego: Obiekt jest

średniowysokim, podpiwniczonym budynkiem posiadającym trzy kondygnacje nadziemne tj.: piwnicę (wg definicji klasyfikowaną jako kondygnacja nadziemna), parter i pierwsze piętro. Wspomniane kondygnacje do niedawna pełniły funkcje, dydaktyczną z wydzielonymi pomieszczeniami gospodarczo-technicznymi. Nad pierwszym piętrem znajduje się strych nieużytkowy, przykryty wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej pokrytej dachówką ceramiczną. W części wschodniej (ogrodowej) budynek parterowy,

podpiwniczony ze stropodachem pokrytym papą. Zgodnie z zapisami inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej:

ściany konstrukcyjne fundamentowe i nadziemia wykonano w technologii murowanej z cegły pełnej;

obciążenia na grunt przekazywane są za pośrednictwem fundamentowych ław kamiennych i betonowych;

strop nad piwnicami typu Kleina (strop na belkach stalowych); stropy pozostałych kondygnacji drewniane ze ślepym pułapem, ocieplone polepą gliniastą i piaskiem, drewniane belki stropowe o przekroju około 18x25cm w rozstawie zróżnicowanym nie przekraczający 1,0m; więźba dachowa kleszczowo-płatwiowa z dwoma stolcami ustawionymi na belkach stropowych, i pod kalenicą z jednym wieszakiem utrzymywanym przez zastrzały oparte o stolce, oraz jako więźba rozporowa z jednym wieszakiem i płatwiami ustawionymi na zastrzałach za pośrednictwem słupków; ścianki działowe murowane z materiałów ceramicznych na zaprawie cem.-wap., miejscami gipsowo-kartonowe; nadproża okienne i drzwiowe ceglane; schody w piwnicy betonowe i kamienne; schody na piętra drewniane, z drewnianymi belkami policzkowymi; tynki wewnętrzne wapienne i cementowo-wapienne; obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - blaszane; kominy wentylacyjne i dymowe,

(2)

murowane z cegły ceramicznej pełnej, ponad połacią dachową otynkowane; stolarka w budynku okienna i drzwiowa - drewniana; okładziny posadzek z wykładzin podłogowych, parkietu drewnianego, terakota i kamienne; elewacja budynku otynkowana z elementami ozdobnymi - objęta ochroną konserwatora miejskiego; elementy ozdobne występują również wewnątrz obiektu w postaci zdobień sufitów, ozdobnych boazerii ściennych i rzeźbionych elementów schodów drewnianych. Ogród posiada stosunkowo bogaty drzewostan składający się z różnych gatunków drzew i krzewów. Posesję z trzech stron otacza ozdobne ogrodzenie, którego przęsła stanowią profilowane elementy stalowe, zamocowane do murowanych i otynkowanych słupków stojących na cokołach fundamentowych. W pozostałym odcinku granicy teren

ogrodzony siatką ogrodową. Ponadto na opisywanej działce znajduje się budynek stacji transformatorowej, co do której planuje się zmianę lokalizacji wraz z przebudową podziemnej sieci energetycznej SN (zakres prac - Energa S.A.). Obiekt wyposażony w przyłącze energetyczne; wodociągowe; kanalizacji sanitarnej; kanalizacji deszczowej i centralnego ogrzewania. Na w/w ternie zachowały się historyczne elementy małej architektury takie jak murki oporowe, betonowe schody we wschodniej części ogrodu, nawierzchnie bazaltowe od elewacji frontowej, przy ulicy Fredry. Od ulicy 500-lecia znajduje się wjazd na posesję w postaci automatycznej bramy.

Opis stanu projektowego: Fundamenty: Celem jednoznacznego określenia warunków gruntowych, ściany (cegła pełna) i ławy fundamentowe (kamienne i ceglane) należy odkopać. W przypadku stwierdzenia zalegania pod ławami gruntu nienośnego, podlega on wzmocnieniu poprzez iniekcję. Po wykonaniu napraw pęknięć i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych fundamenty zasypać wraz z zagęszczeniem. Izolacje przeciwwilgociowe Poziomą izolację przeciwwilgociową projektuje się wykonać metodą iniekcji. Pionową izolację przeciwwilgociową stanowić będą masy bitumiczne nakładane na wcześniej przygotowaną powierzchnię poprzez osuszenie i oczyszczenie podłoża, a następnie uzupełnienie i naprawę ewentualny ubytków, rys i spękań. Ściany nośne Ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej. Zarysowane i spękane ściany murowane wzmacnia się przez zbrojenie spoin prętami stalowymi na zaprawie cementowej. W miejscach nadproży pręty stalowe stosuje się zgodnie z technologią i sztuką budowlaną. W niektórych miejscach projektuje się przesunięcie otworów drzwiowych lub zmianę ich lokalizacji, w tym przypadku należy wbudować nadproże drzwiowe zgodnie z dokumentacją wykonawczą.

Stropy Stropy nad piwnicą (Kleina) demontowane będą w pomieszczeniu o powierzchni około 25m2, a także w izbie, w której zlokalizowano szyb windy (około 30m2). Pozostała ingerencja w konstrukcje stropów Kleina polegać będzie na wykonaniu otworów instalacyjnych wraz zastosowaniem wymianów konstrukcyjnych przewidzianych w dokumentacji wykonawczej. Nad parterem i pierwszym piętrem znajdują się stropy

drewniane objęte niżej wymienionymi pracami: rozbiórka podsufitki z otynkowanych desek, demontaż podłóg drewnianych wraz ze ślepym pułapem z równoczesnym usunięciem zasypek (polepy i gruzu). Po dokonaniu prac rozbiórkowych stropowe belki drewniane należy wzmocnić zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a następnie odtworzyć poszczególne warstwy stropów według rozwiązań przyjętych w dokumentacji (między innymi obudowa od spodu płytami GKF spełniających wymagania ppoż.) Schody Przebudowie podlegają jedynie schody o konstrukcji drewnianej, pozostałe zostają bez zmian i objęte są jedynie pracami remontowo- wykończeniowymi. Wspomniana przebudowa polega na zastąpieniu konstrukcji drewnianej konstrukcją żelbetową. Dach i pokrycie dachowe Konstrukcja więźby dachowej podlega jedynie wzmocnieniu, bądź wymianie w zakresie wskazanych przez projektanta pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Przekrycie dachu (dachówka ceramiczna) wymaga przełożenia z uwagi na konieczność prawidłowego wbudowania dachowej foli paroprzepuszczalnej. Ewentualne uszkodzone elementy przekrycia należy zastąpić nowymi w sposób nie powodujący obniżenia walorów estetycznych dachu. Wszystkie obróbki blacharskie wraz z elementami odwodnienia dachu (rynny i rury spustowe) należy wykonać jako nowe. Dach podlega ochronie konserwatorskiej. Izolacje termiczne Ocieplenie dachu stanowić będzie warstwa wełny mineralnej ułożona w płaszczyźnie połaci dachowej, zabezpieczona paraizolacją i obudowana płytą STG odpowiadającą wymogom ppoż. Z uwagi na zabytkowy charakter elewacji ocieplenie ścian planuje się wykonać od wewnątrz obiektu. Za izolację termiczną projektant przyjął warstwę bloczków murowanych o wysokich parametrach

termoizolacyjnych. Ścianki działowe Ścianki działowe w poziomie piwnic i parteru należy częściowo rozebrać i

(3)

przebudować. Ścianki działowe w poziomie pierwszego piętra, z uwagi na prace związane ze stropem drewnianym, należy w całości rozebrać i zastąpić ściankami z STG wykonanymi według nowej aranżacji.

Ścianki na poddaszu użytkowym nowe częściowo z STG częściowo przeszklone. Elewacja Elewacja w całości podlega renowacji. Należy zatem skuć luźne tynki do warstwy cegły. Ponadto elewacja wymaga miejscowych uzupełnień cegły ceramicznej w okolicach gzymsów i okien. Tynki należy skuć również w miejscach występowania rys i spękań ścian, w taki sposób aby umożliwić wzmocnienie ściany murowanej poprzez zastosowanie wspomnianych już wyżej prętów stalowych. W celu odtworzenia nieistniejących, bądź skutych tynków, należy zastosować odpowiednie masy renowacyjne. Do malowania przewidziano farby stosowane w renowacjach. Przed przystąpieniem do prac naprawczych należy zinwentaryzować wszystkie ozdobne detale elewacyjne celem ich odtworzenia. Stolarka okienna Stolarka w całości przewidziana do demontażu. W jej miejsce należy wbudować repliki okien odtworzonych w oparciu o inwentaryzację zdemontowanych okien. Stolarka drzwiowa Zewnętrzna stolarka drzwiowa podlega renowacji. Ponadto renowacji podlegają jedynie wybrane jednostkowo drzwi wewnętrzne. Pozostałe drzwi zaprojektowano jako nowe, zarówno skrzydła jak i ościeżnice. Elementy wykończeniowe Wszystkie istniejące tynki wewnętrzne podlegają ocenie, w wyniku której należy określić zakres luźnych tynków, uszkodzonych itp. przeznaczonych do skucia. W tych miejscach lub w miejscach niewystępowania tynków (np. ściany zewnętrzne - pustak termoizolacyjny) należy je wykonać na nowo lub odtworzyć. Tynki i sufity przewidziane do malowania wg kolorystyki przyjętej w architekturze. Ponadto roboty wykończeniowe obejmują: okładziny posadzek, schodów, montaż balustrad schodowych, montaż i obudowa poziomych przewodów kominowych oraz renowacja lub odtworzenie ozdobnych elementów architektonicznych, takich jak boazeria ścienna i detale sufitów. Dostęp dla niepełnosprawnych Zapewniając dostęp dla niepełnosprawnych zaprojektowano czteroprzystankową windę wewnątrz budynku. Na zewnątrz obiektu przewidziano podjazd dla

niepełnosprawnych zapewniający dostęp z poziomu terenu do poziomu piwnicy. Instalacje i wyposażenie techniczne budynku Celem dostosowania obiektu do funkcji biurowej, wraz z powiększeniem powierzchni użytkowej poprzez adaptację strychu na pomieszczenia biurowe oraz zagospodarowanie terenu, należy wykonać również: - nową instalację wodną wraz z przebudową kanalizacji; - nową instalację c.o. wraz z modernizacją węzła; - nową instalację klimatyzacji i wentylacji; - nową instalację elektryczną wraz z osprzętem; - nową instalację komputerową; - nową instalację telefoniczną; - nową instalację RTV wraz z anteną; - nową instalację alarmową; -nową instalację monitoringu wraz z kamerami zewnętrznymi i

wewnętrznymi; - instalację systemu rejestracji czasu pracy; - instalację multimedialną auli audytoryjnej wraz z wyposażeniem. Zagospodarowanie terenu: - budowa wolnostojącego budynku garażu z pomieszczeniem stacji TRAFO; - wymiana przyłącza wodociągowego budynku na większą średnicę; - budowa dróg wewnętrznych, parkingów i chodników; - wykonanie instalacji oświetlenia terenu wraz z osprzętem; - wykonanie sieci deszczowej wraz z system podlewania wodami opadowymi; - pielęgnacja i odtworzenie terenów zielonych; - remont ogrodzenia; Przedmiot zamówienia obejmuje również: - koszty związane z utrzymaniem przedmiotu zamówienia w czasie realizacji zamówienia tj. opłaty za media: c.o.; woda, ścieki, energia (z wyłączeniem podatków od nieruchomości); - dokonanie wszelkich zawiadomień i uzyskanie wszelkich pozwoleń na przeprowadzenie prac objętych zamówieniem oraz pokrycie związanych z tym kosztów (np. zajęcie pasa drogowego, zamknięcie ewentualnego dopływu wody, energii elektrycznej itd.); - udostępnienie placu budowy dla wykonawców realizujących przebudowę podziemnej sieci energetycznej, wod.-kan., c.o. i działających na zlecenie Zamawiającego; - przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu, którego dotyczą roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia; - uczestniczenie i współdziałanie we wszelkich procedurach zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, którego dotyczą roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia; - przekazaniu Zamawiającemu wszelkich instrukcji wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi urządzeń technicznych zainstalowanych w ramach zamówienia;

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA OKREŚLI DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ SIWZ.

(4)

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.26.90-4, 45.26.28.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.11.22.10-0, 45.23.31.40-2, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie sto tysięcy złotych) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (uwaga: wniesienie wadium jest wymagane od Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w przetargu ograniczonym) w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm., zwana dalej ustawą Pzp) 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach

bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm. ). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na kont bankowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: Bank Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy nr: 49 1540 1304 2001 8900 7445 0002. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach dokument - wadium należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, I piętro - sekretariat, kserokopię dołączyć do oferty. 5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wadium wniesione w pieniądzu powinno znajdować się na w/w rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. 6.

Dokument wadialny musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści dokumentu wadialnego musi wynikać zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty

zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. 8. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 9. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Informacja na temat

(5)

zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 147 ust. 1 ustawy Pzp żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy służącego do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 2. Warunkiem podpisania umowy z

Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie. Zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp -

zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach

bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm. ). 3. Na pozostałe formy określone w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: Bank Ochrony Środowiska Oddział w Bydgoszczy nr: 49 1540 1304 2001 8900 7445 0002. W tytule przelewu należy wpisać (Zabezpieczenie należytego wykonania - Remont i

adaptacja budynku przy ul. Fredry 8 w Toruniu). 5. W pozostałych formach zabezpieczenie należy przedłożyć Zamawiającemu w oryginale przed podpisaniem umowy. 6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, musi być przed podpisaniem umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wymaga się, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy było bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie

Zamawiającego. 7. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy 8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu, to zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 9. Zgodnie z art. 149 ust. 1 ustawy Pzp W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału. 10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 11. Wykonawca, który zostanie wybrany, najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie 100 % ustalonej całkowitej kwoty zabezpieczenia. 12. Część zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie wyżej, Zamawiający zwróci w następujący sposób: 2.1. 70% zabezpieczenia zwrócone zostanie w ciągu 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. po usunięciu ewentualnych wad i usterek ujawnionych w trakcie odbioru końcowego, stwierdzonym odpowiednim protokołem odbioru); 2.2. pozostałą część zabezpieczenia służącą do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi za wady tj. w wysokości 30% całości zabezpieczenia, Zamawiający zwróci nie później, niż w 15 dni po upływie ostatniego okresu rękojmi za wady. 13. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu treść gwarancji celem weryfikacji nie później, niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiający zaakceptuje lub odmówi akceptacji treści gwarancji w ciągu 2 dni od jej otrzymania. 14. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie

Zamawiającego. UDZIELENIE GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE ZAMÓWIENIE Wykonawca ponosi wobec Zamawiającemu odpowiedzialność z tytułu rękojmi i udziela gwarancji jakości na wykonywane roboty stanowiące przedmiot Umowy w zakresie: 1) rękojmi na okres zgodny z przepisami K.c., 2) gwarancji jakości na okres: a) konstrukcje, dach, izolacje przeciwwilgociowe, okna i drzwi zewnętrzne - 5 lat b) pozostałe wykonane roboty budowlano-montażowe - 3 lat. na dostarczone i zamontowane w ramach wykonania przedmiotu zamówienia urządzenia odpowiednio do okresu gwarancji udzielanej przez producenta, lecz nie mniej niż 24 miesiące, liczone od daty odbioru całości zamówienia oraz zobowiązanie do naprawy

(6)

ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym, w tym również serwisowania i dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami, bądź wymaganiami ich producentów, na koszt własny

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1. ustawy Pzp. Ponadto Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony przez Wykonawcę, który udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone co najmniej 2 roboty budowlane: a) jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie budynku objętego ochroną konserwatorską, podobną co do wielkości i odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości robót netto nie mniejszej niż 2.500.000 PLN (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych), b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, modernizacji lub adaptacji budynku użyteczności publicznej o wartości netto nie mniejszej niż 5.000.000 PLN (słownie pięć milionów złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymienione punkcie III.4 niniejszego ogłoszenia. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia, z uwzględnieniem dodatkowej punktacji opisanej w IV.1.2) niniejszego ogłoszenia.

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W przypadku podania wartości w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót. Przez pojęcie Budynek Użyteczności Publicznej Zamawiający rozumie budynek, o którym mowa w

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada do dyspozycji niżej wymienione osoby uprawnione do

sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo budowlane tj.: 1) kierownik budowy - minimum jedną osobę posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które

(7)

zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów); posiadającą minimum 5 letnie

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika budowy, doświadczenie w kierowaniu w co najmniej jednym zadaniu objętym ochroną konserwatorską, oraz doświadczenie w kierowaniu w co najmniej jednym zadaniu dotyczącym realizacji budynku użyteczności publicznej, przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 2) kierownik robót sanitarnych - minimum jedną osobę posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów)

posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności, w której zostały wydane wymagane uprawnienia, w tym

doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych, w specjalności, w której zostały wydane wymagane uprawnienia w co najmniej w jednym zadaniu dotyczącym realizacji budynku użyteczności publicznej, przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 3) kierownik robót elektrycznych - minimum jedną osobę posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów) oraz posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub

nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności, w której zostały wydane wymagane uprawnienia, w tym doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych, w specjalności, w której zostały wydane wymagane uprawnienia w co najmniej w jednym zadaniu dotyczącym realizacji budynku użyteczności publicznej, przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 4) kierownik robót telekomunikacyjnych - minimum jedną osobę posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

telekomunikacyjnej bez ograniczeń (zakres uprawnień winien obejmować: telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą towarzyszącą; lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów), posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w

specjalności, w której zostały wydane wymagane uprawnienia, w tym doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych, w specjalności, w której zostały wydane wymagane

uprawnienia w co najmniej w jednym zadaniu dotyczącym realizacji budynku użyteczności

publicznej, przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 5) kierownik robót konserwacji zieleni - zgodnie z art.§ 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011r.

Nr 165, poz. 987), minimum jedną osobą, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający dopuszcza, aby osoby wymienione w pkt 1)-5)-, zamiast wymienionych wymagań uprawnień, posiadały uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeśli zakres posiadanych uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jest taki sam lub szerszy od zakresu wymaganych uprawnień. W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

(8)

wymienionych w punkcie III.4 niniejszego ogłoszenia. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 1) Osiągnąć za okres ostatnich 3 pełnych lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży: w kwocie minimum 6.000.000 PLN (słownie:

sześć milionów złotych) 2) Posiadanie wolnych środków wysokości min. 1.000.000 PLN (słownie:

jeden milion złotych) lub zdolności kredytowej zapewniającej zaciągnięcie kredytu w wymaganej powyżej wysokości, 3) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia wysokości co najmniej 6.000.000 PLN (słownie: sześć milionów złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W celu potwierdzenia i weryfikacji przez Zamawiającego spełniania w.w warunku: a) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć sprawozdanie finansowe w części Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia c) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nadto wykonawca przedkłada pisemne zobowiązanie podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu do oddania mu do dyspozycji, na pierwsze żądanie, zasobów finansowych, w granicach wymaganej od wykonawcy zdolności finansowej tj. sumy środków pieniężnych

(1.000.000 PLN - słownie: jeden milion złotych) lub zdolności kredytowej (1.000.000 PLN - słownie:

jeden milion złotych) nieodwołalnie przez cały okres wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, o ile z powyższych zapisów nie wynika obowiązek zachowania formy pisemnej (wówczas należy złożyć oryginały). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie

(9)

warunku w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy: - dla przychodu według średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień zakończenia każdego roku obrotowego; - dla posiadanych środków finansowych/zdolności kredytowej według średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu; - dla kwoty ubezpieczenia określonej w polisie według średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień wystawienia dokumentu. Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie III.4 niniejszego ogłoszenia. Z treści oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą spełnia albo nie spełnia.

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

(10)

przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

(11)

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. UWAGA: Zamawiający dołączył do niniejszego ogłoszenia wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść wniosku o dopuszczenie oraz jego kompletność odpowiada Wykonawca

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 7.

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu Wykonawca, który wykaże się spełnieniem warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w stopniu

minimalnym tj. wykaże, że wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone co najmniej: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadanie obejmujące

(12)

robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie budynku objętego ochroną konserwatorską, podobnej co do wielkości i odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości robót netto nie mniejszej niż 2.500.000 PLN (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych),oraz 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadanie obejmujące jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, modernizacji lub adaptacji obiektu użyteczności publicznej o wartości netto nie mniejszej niż 5.000.000 PLN (słownie pięć milionów złotych).

Otrzyma 0 punktów Za każdą następną robotę budowlaną, którą Wykonawca wykonał w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie polegające na: - warunek 1- zadanie obejmujące robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie budynku objętego ochroną konserwatorską, podobnej co do wielkości i

odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości robót netto nie mniejszej niż 2.500.000 PLN (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych),,- otrzyma 1 pkt. -

warunek 2 - zadanie obejmujące jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie, modernizacji lub adaptacji obiektu użyteczności publicznej o wartości netto nie mniejszej niż 5.000.000 PLN (słownie pięć milionów złotych) - otrzyma 1 pkt. Zamawiający dokona oceny punktowej wniosków, które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania i które nie zostały odrzucone, wg

następującego wzoru: Ocena punktowa wniosku = (liczba otrzymanych punktów za pierwszy warunek x 70 %) + (liczba otrzymanych punktów za drugi warunek x 30 %). Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków. W przypadku wniosków, które otrzymały tę samą liczbę punktów, o kolejności w rankingu zadecyduje ilość punktów za wykonane zadania, o których mowa w pkt. 1). Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: zmiany terminu realizacji zamówienia, zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany ilości oferowanych do wykonania robót, określonych w formularzu cenowym. 1. Termin realizacji zamówienia może zostać zmieniony w przypadku: - konieczności wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót realizowanych w ramach zamówienia podstawowego, a ich wykonanie wymagać będzie dłuższego terminu niż 14 dni, - konieczności wykonania zamówień dodatkowych zlecanych odrębną umową, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a ich wykonanie wymagać będzie dłuższego terminu niż 14 dni, - działania siły wyższej mającej wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania umowy i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie - w

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :