• Nie Znaleziono Wyników

Optymalizacja gospodarki œrodkami pieniê¿nymi mo¿e byæ realizowana za pomoc¹ ró¿nych metod

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Optymalizacja gospodarki œrodkami pieniê¿nymi mo¿e byæ realizowana za pomoc¹ ró¿nych metod"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ZARZ¥DZANIE ŒRODKAMI PIENIʯNYMI NA PRZYK£ADZIE PRZEDSIÊBIORSTWA GÓRNICZEGO

S ³ o w a k l u c z o w e

Zarz¹dzanie œrodkami pieniê¿nymi, p³ynnoœæ finansowa, metody optymalizacji gotówki

S t r e s z c z e n i e

Jednym z g³ównych celów zarz¹dzania zasobami gotówkowymi w przedsiêbiorstwie jest podejmowanie decyzji dotycz¹cych najkorzystniejszego lokowania wystêpuj¹cych okresowo nadwy¿ek œrodków pieniê¿nych (gotówki) oraz wyboru Ÿróde³ finansowania przejœciowych jej niedoborów. Zbyt du¿e w stosunku do potrzeb stany gotówki zmniejszaj¹ wprawdzie ryzyko utraty p³ynnoœci finansowej, ale ograniczaj¹ jednak zyski, jakie mog³oby osi¹gn¹æ przedsiêbiorstwo dziêki zaanga¿owaniu wolnej gotówki w procesach gospodarczych lub op³acalnych lokatach. Wynika st¹d koniecznoœæ maksymalizacji korzyœci z posiadania gotówki poprzez prawid³owe gospo- darowanie jej zasobami. Optymalizacja gospodarki œrodkami pieniê¿nymi mo¿e byæ realizowana za pomoc¹ ró¿nych metod.

W artykule zaprezentowano teoretyczne podstawy modeli s³u¿¹cych optymalizacji poziomów gotówki, jak model Baumola, Beranka, Millera-Orra, Stone’a oraz metodê symulacji Monte Carlo. Przedyskutowano mo¿liwoœci praktycznego wykorzystania powy¿szych metod, zwracaj¹c uwagê na problemy z ich adaptacj¹ do rzeczywistych warunków gospodarczych. Wprowadzeniem do powy¿szych modeli s¹ przedstawione metody oceny p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa. Podano równie¿ przyk³adowe formy lokowania nadwy¿ek wolnej gotówki. Na przyk³adzie wybranej kopalni drogowych surowców skalnych pokazano praktyczne zastosowanie modelu Millera-Orra do optymalizacji poziomu gotówki. Zaprezentowany przyk³ad pozwala wnioskowaæ,

¿e model ten umo¿liwia podejmowanie racjonalnych decyzji w sferze skutecznego zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi w przedsiêbiorstwie, mimo sygnalizowanych jego wad.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dodajmy, ¿e dla dziew- czynki czas na peronie p³ynie wolniej, ale w³aœnie w tym sensie, ¿e ona widzi, ¿e zegary na peronie (które siê wzglêdem niej poruszaj¹) chodz¹ wolniej od

Do szacowania uwzglêdniono jedynie te odpady, które nie wymagaj¹ ¿adnej obróbki wstêpnej, a zarazem maj¹ potencja³ dla wi¹zania CO 2 , czyli: popio³y lotne z

Druga czêœæ obejmowa³a kruszenie surowca oraz analizy produktów z kruszarki szczêkowej oraz unikatowej kruszarki udarowej (laboratoria firmy SBM Mineral Processing w

Artyku³ przedstawia czêœciowe wyniki badañ dotycz¹ce przydatnoœci naturalnego zeolitu – klinoptilolitu do redukcji tlenku azotu, który jest sk³adnikiem gazów

Przeanalizowano równie¿ surowce mineralne wystêpuj¹c w Polsce, które potencjalnie mog¹ byæ stosowane do sekwestracji CO 2 w ramach procesu ex situ i in situ.. Artyku³ jest

wa»ne narz¦dzie i dla matematyków i dla in»ynierów (tak»e dla informatyków :-)).. Sprz¦»enie jest odbiciem wzgl¦dem osi poziomej, a moduª oznacza euklidesow¡ odlegªo±¢

Warunek (i) mówi, »e A jest ograniczony od góry i s jest ograniczeniem od góry, a warunek (ii) mówi, »e »adna liczba mniejsza od s nie jest ogranicze- niem A od góry, czyli, »e

Polecam je do rozwi¡zania wszystkim tym, dla których ilo±¢ zada« w arkuszach obowi¡zkowych jest niewystarczaj¡ca dla opanowania danej cz¦±ci materiaªu oraz tym, którzy