• Nie Znaleziono Wyników

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W KRAKOWIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W KRAKOWIE"

Copied!
26
0
0

Pełen tekst

(1)

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

NR 7

W KRAKOWIE

(2)

Rozdział I Wstęp

§ 1.

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.IX.1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329).

Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum (Dz. U. nr 14 z 1999 r. poz. 131 z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. nr 61 z 2001 r. p. 624, Dz. U. nr 10 z 2002 r. poz. 96, Dz. U. nr 146 z 2003 r. poz. 1416, Dz. U. nr 66 z 2004 r. poz.

606 oraz Dz. U. Nr 10 z 2005 r. poz. 75).

Uchwała Nr XII / 95 / 99 Rady Miasta Krakowa z 3 marca 1999 r., z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie.

§ 2.

Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 7 im. Bartosza Głowackiego.

Szkoła mieści się przy ul. Jachowicza 5.

Organem prowadzącym jest Gmina Kraków.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Obwód Gimnazjum Nr 7 obejmuje następujące ulice:

aleja Pokoju (do ulicy Nowohuckiej), aleja Powstania Warszawskiego, Bajeczna, Bobrowskiego, Cichociemnych AK, Cystersów, Dąbska, Fabryczna, Grzegórzecka (od Ronda Grzegórzeckiego), Jachowicza, Kordylewskiego, Kosynierów, Miedziana, Mogilska (numery nieparzyste oprócz nr 121), Mosiężnicza, Na Szaniec, Niepołomska, Nizinna, Ofiar Dąbia, Półkole, Profesora Szafera, Przy Rondzie, Pułkownika Nullo, Rogozińskiego, Sądowa, Sierpowa, Skrzatów, Świtezianki, Wandy. Widok, Zajęcza, Zwycięstwa, Żółtej Ciżemki.

Rozdział II Cele i zadania szkoły

§ 3.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1. Kształci i wychowuje młodzież w poczuciu odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata (respektując chrześcijański system wartości) za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki.

2. Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

3. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej, a w szczególności naukę języka ojczystego oraz własnej historii i kultury.

(3)

4. Organizuje naukę religii na życzenie rodziców.

5. Wspomaga wychowawczą rolę rodziny; zapewnia każdemu dziecku prawo do kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju.

6. Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

7. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia oraz do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.

8. Zapewnia pobieranie nauki dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

9. Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnego programu nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

10. Zapewnia bezpieczne oraz higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki.

11. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

12. Zapewnia opiekę dzieciom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Sposoby wykonywania zadań

§ 4.

W odniesieniu do warunków rozwoju ucznia Szkoła:

1. Diagnozuje możliwości, predyspozycje i potrzeby dziecka poprzez obserwację, rozmowy z rodzicami, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i ankiet.

2. Stymuluje rozwój ucznia poprzez dostosowanie tempa pracy do jego możliwości intelektualnych.

3. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz do dalszego kształcenia się na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej poprzez:

a) realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego do możliwości szkoły,

b) stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania,

c) uczenie praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności,

d) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości finansowych szkoły,

e) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami intelektualnymi,

f) tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów (badanie wyników nauczania, powtarzanie opracowanego materiału, sprawdzanie wiedzy i umiejętności za pomocą testów, sprawdzianów, krzyżówek),

g) poszukiwanie instytucji wspierających rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych.

4. Kształtuje środowisko wychowawcze dziecka - wspierając w tym względzie rodziców - stosownie do jego wieku, potrzeb i warunków szkoły.

(4)

W tym celu:

a) systematycznie monitoruje zachowanie dzieci,

b) kultywuje dobre tradycje /uroczyste ślubowanie klas I, apele świąteczne połączone ze składaniem życzeń/,

c) szczególnie dba o to, aby powierzać obowiązki wychowawcy klasy nauczycielom, którzy staną się dla wychowanków autorytetami, umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich, dokładnie poznaje środowisko rodzinne ucznia poprzez:

rozmowę wychowawcy z rodzicami,

rozmowę pedagoga z rodzicami

wizyty pedagoga w domu rodzinnym.

d) współpracuje z innymi instytucjami wychowawczymi.

§ 5.

W odniesieniu do dbałości o bezpieczeństwo ucznia w czasie pobytu w szkole i zajęć organizowanych na zewnątrz, Szkoła:

1. Szkoła szanuje godność osobistą ucznia.

2. Dba o jego dobro i troszczy się o zdrowie.

3. Honoruje podmiotowość ucznia.

4. Tworzy miłą i przyjazną atmosferę wśród wszystkich członków społeczności szkolnej.

5. Wzbudza u ucznia pozytywną motywację do pracy.

6. Kształtuje prawidłową relację międzyludzką.

7. Stwarza uczniom warunki do higienicznej pracy poprzez:

a) właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć, który powinien uwzględniać:

• równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

• nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, b) dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

c) właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.

8. Zabezpiecza dyżury nauczycieli podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach zgodnie z ustalonym w szkole harmonogramem.

9. Zapewnia oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Systematycznie zaznajamia uczniów z przepisami ruchu drogowego na godzinach wychowawczych.

11. Organizuje takie formy pracy, które umożliwiają uczniom opanowanie tych przepisów i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach.

12. Współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.

13. Obciąża pracą domową zgodnie z zasadami higieny.

14. Uświadamia uczniów o:

a) zagrożeniach /agresja, przemoc, uzależnienia/, b) znaczeniu zdrowia i dbałości o nie.

15. Kształtuje:

a) wrażliwość uczuciową uczniów, b) asertywność,

c) odpowiedzialność, wytrwałość, rzetelność.

16. Kształtuje umiejętności:

a) obiektywnej oceny siebie i innych,

b) poznawania własnych uczuć i opanowywania własnych emocji, c) porozumiewania się.

(5)

§ 6.

W odniesieniu do warunków pracy.

Szkoła:

1. Organizuje i prowadzi różne formy działania w zakresie krajoznawstwa i turystyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Udziela i organizuje uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w celu wspomagania ich rozwoju oraz efektywności uczenia się poprzez wyrównywanie i korygowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub nauczania indywidualnego /w przypadku dzieci chorych stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych/.

3. Za zgodą rodziców kieruje uczniów do poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innych specjalistycznych poradni.

4. Dba o stworzenie właściwych warunków do nauki uczniom mającym szczególne potrzeby edukacyjne (uczniowie niedosłyszący, niedowidzący).

5. Uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia:

a) udział w różnorakich konkursach szkolnych i poza szkolnych, b) udział w zajęciach pozalekcyjnych,

c) wypełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

d) korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki.

6. Na miarę swoich możliwości wspiera materialnie dzieci z rodzin najuboższych.

7. Sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji losowej, współpracując z innymi instytucjami, na mocy odrębnych przepisów.

Organy gimnazjum

§ 7.

Organami gimnazjum są:

1. Dyrektor gimnazjum, 2. Rada Pedagogiczna, 3. Samorząd Uczniowski, 4. Rada Rodziców.

§ 8.

I. Dyrektor gimnazjum:

1. Kieruje działalnością gimnazjum i jednoosobowo reprezentuje placówkę w stosunkach zewnętrznych.

2. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej.

3. Podlega nadzorowi organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

5. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju.

6. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

8. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

(6)

9. W szczególności decyduje w sprawach:

a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników gimnazjum.

10. Opracowuje arkusz organizacyjny gimnazjum i przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Krakowa.

11. Co najmniej dwa razy w roku dokonuje ewaluacji pracy gimnazjum.

12. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

13. Z początkiem danego roku szkolnego może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego, za zgodą odpowiednio Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, a także po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

Wniosek, o którym mowa w pkt. 13, Dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące

Wzór jednolitego stroju ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

14. Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

15. Dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

16. Przygotowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców propozycje, wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

§ 9.

II. Rada Pedagogiczna

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum oraz Dyrektor.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum,

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy gimnazjum, b) projekt planu finansowego,

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, d) program autorski do nauczanego przedmiotu.

e) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

(7)

7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

• o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

• organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym gimnazjum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

• rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

9. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, Rady Rodziców lub organu prowadzącego gimnazjum oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

10. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany do Statutu gimnazjum.

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w gimnazjum.

Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady są protokołowane.

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 10.

III. Samorząd Uczniowski

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wynikiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

(8)

§ 11.

1. Rada Rodziców

1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki,

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

c) opiniowanie projektu planu finansowego.

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

7. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt 3.

§ 12.

Zasady współdziałania organów gimnazjum

1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły lub Radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas posiedzeń tych organów.

4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni

§ 13.

Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole Konflikt między uczniem, a uczniem.

1. Po zapoznaniu się z opinią stron konfliktu, konflikt rozwiązuje wychowawca klasy.

2. Zasięgnięcie opinii pedagoga lub psychologa szkolnego.

3. W dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady pedagogicznej.

4. Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor szkoły.

Konflikt między nauczycielem, a uczniem.

1. Po zapoznaniu się z opinią stron konfliktu, konflikt rozwiązują w ustalonej kolejności:

a) wychowawca,

b) pedagog lub psycholog szkolny, c) Rzecznik praw ucznia,

d) Dyrektor szkoły.

(9)

Konflikt pomiędzy nauczycielami.

1. Postępowanie prowadzi Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią stron konfliktu.

2. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

3. Konflikt pomiędzy Dyrektorem szkoły, a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

Konflikt pomiędzy rodzicem a nauczycielem.

1. Po zapoznaniu się z opinią stron konfliktu, konflikt rozwiązują w kolejności:

a) wychowawca, b) Dyrektor szkoły.

2. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni do organu prowadzącego.

Konflikt pomiędzy rodzicem, a rodzicem.

1. W przypadku, gdy konflikt dotyczy ucznia rozwiązują go w kolejności:

a) wychowawca,

b) pedagog lub psycholog szkolny, c) Dyrektor szkoły.

2. W innych przypadkach konflikt rozwiązują:

a) Prezydium Rady Rodziców,

b) podjęcie mediacji przez Prezydium Rady Rodziców ze stronami we współpracy z Dyrekcją szkoły.

Rozdział III Organizacja gimnazjum

§ 14.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Szczegółowe terminy ferii ustala Małopolski Kurator Oświaty.

§ 15.

1. Dyrektor opracowuje arkusz organizacji gimnazjum na dany rok szkolny w oparciu o szkolny plan nauczania ujęty w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania i oddaje do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do 30 kwietnia.

Organ prowadzący zatwierdza arkusz organizacji gimnazjum w nieprzekraczającym terminie do 30 maja.

2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

(10)

§ 16.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć precyzuje tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 17.

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, na których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego, od klasy I, prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.

6. Część zajęć obowiązkowych prowadzona jest poza systemem klasowo -lekcyjnym w formie wycieczek i wyjazdów śródrocznych tzw. „zielone szkoły”.

7. Gimnazjum może przyjąć studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia uczelni wyższej z dyrektorem szkoły i umowy z nauczycielem sprawującym opiekę nad studentem.

§ 18.

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 19.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 20.

1. Obowiązek szkolny dziecka trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

3. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców /prawnych opiekunów/, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

(11)

§ 21.

1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, będącą pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3. Biblioteka udostępnia swe zbiory przez cztery dni w tygodniu.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

• gromadzenie i opracowanie zbiorów,

• udostępnienie książek i innych źródeł informacji,

• udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych organizacyjny,

• informowanie o nowych nabytkach,

• poradnictwo w wyborach czytelniczych,

• tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

• rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

• organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

6. Nauczyciel bibliotekarz dostosowuje formy i treści pracy pedagogicznej do typu szkoły, wieku i poziomu intelektualnego uczniów, środowiska, warunków pracy.

7. W bibliotece przeprowadza się skontrum co 10 lat.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia jej. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.

9. Godziny wypożyczeń są dostosowane do godzin pobytu uczniów w szkole.

10. Biblioteka gimnazjum jest pracownią interdyscyplinarną.

Rozdział IV

Zadania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum

§ 22.

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą.

Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy.

3. Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

4. Kieruje w swoich działaniach dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej uczniów.

5. Dąży w pełni do rozwoju osobowości uczniów i własnej.

6. Przestrzega zasad współżycia społecznego i dba o właściwe relacje międzyludzkie.

7. Kształci w oparciu o podstawę programową, programy nauczania, plan pracy szkoły oraz szkolny program wychowawczy.

(12)

8. Stymuluje swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.

9. Dokonuje wyboru programu nauczania i podręczników.

10. Prawidłowo organizuje przebieg procesu dydaktycznego.

11. Rozpoznaje poziom i postępy uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

12. Stosuje efektywne i atrakcyjne metody nauczania.

13. Uczy praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności.

14. Ocenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i szkolnym systemem oceniania.

15. Udziela pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, kwalifikuje na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze.

16. Obniża wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.

17. Indywidualizuje pracę, motywuje uczniów do udziału w konkursach i w życiu kulturalnym szkoły.

18. Rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów, wspiera rodziców w działaniach wychowawczych. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.

19. Współpracuje z wychowawcami klas.

20. Współpracuje z właściwymi instancjami w celu wspierania najsłabszych i potrzebujących pomocy.

21. Dba o dobre imię szkoły.

22. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i komisjach powołanych przez dyrektora szkoły.

23. Dba o rozwój zawodowy poprzez:

• udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,

• spotkania z doradcami metodycznymi,

• pracę w zespołach przedmiotowych i problemowo - zadaniowych,

• organizowanie pracowni przedmiotowych i podejmowanie starań o ich wyposażenie.

24. Prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną.

25. Przestrzega prawa oświatowego, przepisów p.poż., BHP, wszystkich regulaminów obowiązujących w szkole oraz zarządzeń dyrektora szkoły.

26. Przestrzega tajemnicy służbowej.

27. Dba o powierzony mu sprzęt i pomoce.

28. Przestrzega sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej.

• Uczeń, który bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach, konkursach, zawodach, jest nieobecny na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przewidzianych w tygodniowym planie zajęć jego klasy. Wówczas taką nieobecność, usprawiedliwioną później przez wychowawcę, zaznacza się w dzienniku lekcyjnym nie za pomocą pionowej kreseczki, lecz odpowiednim skrótem:

kz - nieobecność w przypadku konkursu zewnętrznego kw - nieobecność w przypadku konkursu wewnętrznego ch - udział w próbach lub występach chóru

zs - uczestnictwo w zawodach sportowych

a - udział w akademii lub innej uroczystości szkolnej w - wyjścia ( np. wycieczki przedmiotowe )

Odpowiedzialność za ucznia ponosi nauczyciel organizujący (opiekujący się) zajęciami.

W przypadku zwolnień (semestralnych, rocznych), z lekcji wychowania fizycznego, jeżeli wypadają one na początku bądź na końcu zajęć, za zgodą pisemną rodziców uczeń może nie przychodzić na te lekcje. Nie jest wtedy ujęty w ogólnej frekwencji klasy. Jeżeli lekcje wypadają w środku zajęć edukacyjnych, uczeń przebywa na terenie szkoły, w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcę i jego obecność jest obowiązkowa.

29. realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

(13)

§ 23.

W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

§ 24.

Zadania psychologa szkolnego:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych, konsultacje w sprawach organizowania określonych form opieki psychologiczno-pedagogicznej.

3. Działania profilaktyczne, medialne i interwencyjne wobec uczniów, nauczycieli i rodziców.

4. Zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

5. Wspomaganie wychowawców klas i nauczycieli w realizacji programu wychowawczego szkoły /prelekcje, szkolenia dla nauczycieli, pogadanki dla rodziców/.

§ 25.

Zadania pedagoga szkolnego

1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, b) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,

c) udzielanie porad uczniom i rodzicom, organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,

d) współudział w opracowaniu programu wychowawczego szkoły, e) opieka nad rodzinami zastępczymi.

2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:

a) rozpoznawanie warunków życia uczniów sprawiających problemy i będących w trudnej sytuacji rodzinnej,

b) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z młodzieżą, konsultacje indywidualne,

c) stały kontakt z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną. Kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,

d) czuwanie nad przestrzeganiem przez uczących zaleceń Poradni po badaniach uczniów.

3. W zakresie pomocy materialnej:

a) organizowanie opieki i pomocy uczniom osieroconym, opuszczonym, z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych.

b) dbanie o dożywianie dzieci z rodzin będących w trudnych warunkach materialnych.

4. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej:

a) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,

b) przeciwdziałanie formom niedostosowania społecznego młodzieży i patologii społecznej,

c) organizowanie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia,

d) uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej wnioskuje o pomoc do:

• Sądu Rodzinnego dla Nieletnich

• Ośrodka Pomocy Społecznej

• Rzecznika Praw Ucznia

• Kuratora Oświaty

(14)

5. Organizacja pracy pedagoga:

a) dyżury dla rodziców

b) dyżury na indywidualne rozmowy z uczniami c) wywiady środowiskowe

d) współpraca ze służbami charytatywnymi i Ośrodkami Pomocy Społecznej e) prowadzi dziennik, w którym odnotowuje codzienne zajęcia,

f) opracowuje roczny plan pracy.

§ 26.

Zadania pracowników administracji i obsługi

W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Grupa ta podlega przepisom prawa pracy i innym zarządzeniom dotyczącym tej grupy pracowniczej. Do zadań pracowników administracji i obsługi w szczególności należy :

1. Troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności).

3. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w szkole regulaminu porządkowego.

4. Poszanowanie mienia szkolnego.

5. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

§ 27.

Dyrektor gimnazjum może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

§ 28.

Zadania zespołów nauczycielskich

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

a) zaopiniowanie zestawu programów nauczania oraz zestawu podręczników dla danego oddziału. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

b) analizowanie skuteczności edukacyjnych wybranego zestawu programu nauczania.

c) właściwa korelacja treści programowych realizowanych w ramach przedmiotów (bloków przedmiotowych) z treściami ścieżek edukacyjnych.

d) pomoc wychowawcy w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych dotyczących danego oddziału.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, których zadaniem jest:

a) udział w planowaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły.

b) wymiana doświadczeń, doradztwo w sprawie form i metod pracy wychowawczej.

c) udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrz szkolnego systemu oceniania uczniów, w odniesieniu do oceny zachowania.

(15)

d) współpraca z samorządem uczniowskim przy opracowywaniu kryteriów oceny zachowania.

e) współpraca przy konstruowaniu rocznych planów wychowawczych. Śródroczna ocena w/w planów.

f) opracowanie tematyki spotkań z rodzicami.

g) współpraca z pedagogiem szkolnym przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

h) opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji i eksperymentów z zakresu wychowania.

i) pomoc w organizowaniu wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli.

3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, których zadaniem jest:

a) organizowanie współpracy nauczycieli celem uzgodnienia sposobów realizacji zadań dydaktycznych, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych.

b) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.

c) opracowywanie narzędzi wewnątrzszkolnego pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów.

d) wybór programów nauczania

e) opracowanie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu

f) nauczania, szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

g) współdziałanie w rozbudowie warsztatu pracy.

h) opiniowanie przygotowywanych w szkole programów autorskich, innowacji i eksperymentów z zakresu nauczania.

4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo - zadaniowe, których zadaniem jest:

a) rozwiązywanie problemów organizacyjnych, dydaktycznych i innych wynikających z doraźnych potrzeb szkoły.

b) zespoły problemowo - zadaniowe powołuje dyrektor szkoły w celu między innymi:

• przygotowanie projektu planu pracy szkoły,

• przygotowanie projektu zmian w statucie szkoły,

• przygotowanie projektu zmian w systemie oceniania.

c) po wykonaniu zadania lub po zakończeniu roku szkolnego zespół zostaje rozwiązany.

Rozdział V Współpraca z rodzicami.

§ 29.

Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

1. Szkoła jest zobowiązana zapoznać rodziców z:

a) zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, b) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom,

c) sposobami sprawdzania ich osiągnięć, d) zasadami oceniania,

e) postępami dziecka w nauce i zachowaniu oraz z przyczynami trudności i możliwościami pomocy,

(16)

f) przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi uregulowaniami (znajdującymi się w bibliotece szkolnej, w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publiczne):

• ustawą o systemie oświaty,

• Statutem szkoły,

• przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, w tym ze szkolnym systemem oceniania,

• szkolnym zestawem programów nauczania,

g) na miesiąc przed klasyfikacją poinformować rodziców o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu, a na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o wszystkich ocenach przewidywanych na koniec roku.

2. Szkoła informuje rodziców o sposobie nauczania i zakresie treści dotyczących

„Wychowania do życia w rodzinie”.

3. Rodzice opiniują:

a) program wychowawczy szkoły,

b) szkolny zestaw programów nauczania,

4. Szkoła organizuje nauczanie religii/etyki w porozumieniu z rodzicami uczniów.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu powinni:

a) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do szkoły.

b) zapewnić mu warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych.

c) zapewnić dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą odpowiednie warunki do nauki określone w zezwoleniu dyrektora szkoły.

d) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

e) usprawiedliwić osobiście lub pisemnie każdą nieobecność ucznia na zajęciach obowiązkowych /w terminie tygodniowym/.

6. Szkoła oczekuje od rodziców:

a) stałego zainteresowania postępami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez:

• uczestniczenie w zebraniach klasowych,

• zgłaszanie się na prośbę wychowawcy, nauczyciela uczącego, pedagoga lub Dyrektora,

• informowanie wychowawcy o sytuacji rodzinnej i zdrowotnej dziecka,

• informowanie wychowawcy lub pedagoga o niepokojących przejawach w zachowaniu dziecka,

b) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, zielone szkoły, uroczystości itp.) i podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych na miarę możliwości rodziców, tak w odniesieniu do szkoły, jak i klasy.

7. Formy kontaktu szkoły z rodzicami:

a) zebrania informacyjne wg. harmonogramu podanego przez Dyrektora szkoły na początku każdego roku szkolnego,

b) indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem lub dyrektorem szkoły z inicjatywy obu stron (np. dni otwarte…),

c) pisemna informacja dla rodziców w związku z przewidywanymi na koniec roku ocenami,

d) w szczególnych przypadkach pisemne wezwanie rodziców do szkoły, e) kontakt telefoniczny wychowawcy lub pedagoga z rodzicami,

(17)

f) spotkania dyrektora lub Rady Pedagogicznej z jej inicjatywy z przedstawicielami Rodziców (Rada Rodziców),

g) spotkania okolicznościowe - wspólny udział w uroczystościach.

8. Wyróżnienia dla rodziców:

decyzją Rady Pedagogicznej, na wniosek wychowawcy klasy, wpisuje się rodziców do "Złotej Księgi" za pracę na rzecz klasy lub szkoły.

Rozdział VI Uczniowie

§ 30.

Przyjmowanie uczniów do gimnazjum

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

2. Dyrektor gimnazjum powołuje zespół rekrutacyjny składający się z:

-dyrektora lub jego zastępcy, -pedagoga,

-wychowawców (2 osoby)

3. Rekrutacja do gimnazjum przeprowadzana jest z wykorzystaniem dedykowanego systemu informatycznego.

4. W pierwszej kolejności do gimnazjum przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum.

5. przyjęciu pozostałych uczniów do klasy pierwszej gimnazjum decyduje suma liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, liczby punktów uzyskanych na sprawdzianie w ostatnim roku nauki oraz liczby punktów za inne osiągnięcia ucznia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły.

6. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100, w tym:

a. maksymalnie 40 punktów za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

b. maksymalnie 40 punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, obowiązkowego języka obcego;

c. maksymalnie 20 punktów za ukończenie szkoły z wyróżnieniem i inne osiągnięcia zapisane na świadectwie ukończenia szkoły.

7. Ustala się następujący sposób przeliczenia ocen i osiągnięć ucznia na punkty:

a. celujący 8 punktów

b. bardzo dobry 7 punktów

c. dobry 5 punktów

d. dostateczny 3 punkty

e. dopuszczający 1 punkt

f. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem 5 punktów

g. za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty -laureat konkursu 10 punktów

-finalista konkursu 5 punktów

h. za inne osiągnięcia zapisane na świadectwie do 5 punktów, w tym za uzyskane miejsca I – III lub tytuły laureatów w konkursach:

(18)

-ogólnopolskich 5 punktów

-wojewódzkich 3 punkty

-gminnych 1 punkt

8. W przypadku tzw. konfliktu, czyli uzyskania takiej samej liczby punktów przez ucznia, decydująca o przyjęciu do danej klasy jest ocena z zachowania.

9. Listę uczniów przyjętych ustala się w oparciu o rekrutację elektroniczną wg malejącej liczby punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. Uczniowie potwierdzają wolę nauki w gimnazjum poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniku sprawdzianu w ostatnim roku nauki w terminie określonym w decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

10. Na wniosek rodziców dyrektor gimnazjum, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny, może zezwolić na spełnienie przez niego obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkolę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełnienia obowiązku szkolnego.

Prawa i obowiązki ucznia

§ 31.

Prawa uczniów Uczeń ma prawo do:

1. Właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2. Opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz do ochrony i poszanowania jego godności.

3. Sprawiedliwej i jawnej oceny.

4. Otrzymywania pomocy w nauce ze strony nauczycieli w razie trudności w opanowaniu materiału.

5. Znajomości programów nauczania na dany rok.

6. Swobody wyrażania myśli oraz wyznawania religii, jeżeli nie narusza to dobra innych osób.

7. Rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

8. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć obowiązkowych i poza szkolnych.

9. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.

10. Bezpiecznego pobytu w szkole:

a) za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,

b) za bezpieczeństwo ucznia podczas przerw śródlekcyjnych odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur.

§ 32.

Obowiązki uczniów Obowiązkiem ucznia jest:

1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, 2. Dbać o honor szkoły,

(19)

3. Rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych oraz regularnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,

4. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, 5. Szanować symbole szkoły,

6. Godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

7. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów,

8. Dbać o wspólne dobro , porządek i czystość szkoły oraz otoczenia, 9. Dbać o czystość i estetyczny wygląd:

a) zakaz farbowania włosów,

b) zakaz noszenia strojów, fryzur i biżuterii świadczącej o przynależności do subkultur młodzieżowych,

c) zakaz stosowania makijażu,

d) zakaz eksponowania posiadanych tatuaży,

e) obowiązek noszenia obuwia płóciennego na białych spodach, f) zakaz malowania i posiadania długich paznokci.

10. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a) uczniom nie wolno na terenie szkoły lub poza szkołą w trakcie wycieczek/imprez palić papierosów, pić alkoholu, używać narkotyków.

b) uczniom nie wolno posiadać i wnosić na teren szkoły alkoholu, papierosów, narkotyków oraz przedmiotów, których użycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

c) w trakcie wycieczek/imprez uczniowie nie mogą posiadać alkoholu, papierosów, narkotyków lub przedmiotów, których użycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

11. Nosić na terenie szkoły identyfikator, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

12. Nosić identyfikator zawieszony na szyi w widocznym miejscu.

13. Nosić na terenie szkoły strój: schludny, skromny, nieekstrawagancki, nie świadczący o przynależności do subkultur młodzieżowych, okrywający ramiona, dekolt, brzuch (zakaz noszenia przez dziewczęta zbyt krótkich spódniczek, a przez chłopców zbyt krótkich spodenek, zakaz noszenia nakryć głowy).

14. Podczas akademii, uroczystości szkolnych oraz egzaminów gimnazjalnych nosić strój galowy:

• dziewczęta – biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica (spodnie),

• chłopcy – garnitur i biała koszula (dozwolona jest biała koszula, granatowy lub czarny sweter oraz ciemne spodnie). Niedozwolone są spodnie jeansowe i dresowe.

15. Usprawiedliwiać pisemnie każdą nieobecność na zajęciach edukacyjnych usprawiedliwieniem rodziców lub zwolnieniem lekarskim niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia.

a) usprawiedliwienie winno nastąpić na najbliższej godzinie wychowawczej

b) w przypadku dłuższej nieobecności rodzice są zobowiązani w terminie do trzech dni powiadomić wychowawcę lub dyrekcję szkoły o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności

16. Szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń szkoły.

Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice /prawni opiekunowie/.

17. Całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły w czasie trwania zajęć edukacyjnych oraz na przerwach.

(20)

a) w przypadku gdy uczeń nie podporządkuje się tym wymogom, nauczyciel może zabrać telefon w depozyt i przekazać rodzicom (prawnym opiekunom) po ich osobistym zgłoszeniu się,

b) uczeń posiadający telefon komórkowy winien go wyłączyć/ściszyć na czas pobytu w szkole/,

c) w wyjątkowych sytuacjach ( np. złe samopoczucie ucznia ), po uzyskaniu zezwolenia od nauczyciela, uczeń może podczas przerwy zadzwonić do rodziców (prawnych opiekunów). Natomiast, gdy sytuacja dotyczy zajęć edukacyjnych odsyłamy ucznia, w towarzystwie innego ucznia, do sekretariatu szkolnego.

18. Zakaz używania innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

19. W trakcie zajęć edukacyjnych uczeń nie może opuszczać terenu szkoły. W przypadku samowolnego wyjścia poza teren szkoły, szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia.

20. Zaleca się uczniom nie przynoszenie do szkoły pieniędzy i przedmiotów wartościowych.

W przypadku ich przyniesienia, obowiązkiem ucznia jest zdeponowanie w/w rzeczy w sekretariacie szkoły na czas pobytu w szkole.

System nagród i kar

§ 33.

Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1. Pochwałę wychowawcy wobec klasy.

2. Pochwałę dyrektora szkoły wobec klasy lub wobec wszystkich uczniów na apelu.

3. Dyplom uznania lub list pochwalny.

4. Nagrody rzeczowe (np. książka, maskotka).

5. Wpis do Złotej Księgi - otrzymuje uczeń, który uzyskał wszystkie oceny semestralne i końcoworoczne co najmniej bardzo dobre oraz zachowanie wzorowe. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach może być jedna ocena dobra na I semestr.

§ 34.

Za nie przestrzeganie Statutu, uczeń może otrzymać:

1. Upomnienie wychowawcy wobec klasy,

2. Upomnienie słowne Dyrektora szkoły wobec klasy,

3. Naganę (pisemnie wg załącznika nr 4) Dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej na apelu,

4. Nagana Dyrektora szkoły pociąga za sobą: zawieszenie prawa do udziału w wycieczkach klasowych, uroczystościach, dyskotekach.

5. Zawieszenie na wniosek wychowawcy w pełnieniu funkcji w samorządzie klasy lub na wniosek opiekuna Samorządu Szkolnego w samorządzie szkoły,

6. Przeniesienie do równoległej klasy decyzją dyrektora na wniosek zespołu nauczycieli uczących w danej klasie

7. Na wniosek dyrektora uczeń może być przeniesiony przez Małopolskiego Kuratora Oświaty do innej szkoły.

(21)

8. Zapis z kamer monitorujących obiekty i pomieszczenia szkolne jest dowodem zaistniałego wykroczenia regulaminowego ucznia i powoduje sankcje dyscyplinarne w stosunku do ucznia, a finansowe w stosunku do jego rodziców (prawnych opiekunów)

9. W szczególnych przypadkach skierowanie wniosku do sądu o podjęcie odpowiednich działań niemieszczących się w zakresie kompetencji szkoły.

§ 35.

Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, m. in. za:

1. Niszczenie mienia społecznego i wandalizmu,

2. Brutalność i stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, 3. Postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, 4. Kradzież mienia społecznego i prywatnego,

5. Picie alkoholu, palenie papierosów i używanie narkotyków.

§ 36.

1. Szkoła ma obowiązek pisemnego powiadomienia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kar wymienionych w § 34 ust. 2-7.

2. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie mają prawo odwołania się od kar wymienionych w § 34 ust. 2-7.

3. Od kar wymienionych w § 34 pkt 2 - 6 uczeń, jego rodzice lub opiekunowie mogą wnieść odwołanie do dyrektora gimnazjum w terminie 3 dni od daty zawiadomienia.

4. Dyrektor powołuje zespół do rozpatrzenia odwołania w osobach: pedagog, wychowawca i przedstawiciel dyrekcji.

5. O wyniku rozpatrzenia odwołania dyrektor powiadamia rodziców lub ucznia w ciągu 14 dni.

6. Kara może być utrzymana w pierwotnej wersji lub zmieniona na inną (zgodnie z § 34 pkt 2 –7).

7. Od kary wymienionej w § 34 ust 7 przysługuje odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu pisma powiadamiającego.

8. Z wnioskami o zastosowaniu kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej.

9. Wychowawca klasy winien odnotować fakt udzielenia kary regulaminowej w dzienniku lekcyjnym w miejscu przeznaczonym na uwagi o zachowaniu ucznia.

Inne postanowienia

§ 37.

1. Uczniowie poszczególnych klas pełnią dyżur w holu głównym przed pierwsza godziną lekcyjną

2. Dyżurni są zobowiązani do przestrzegania regulaminu dyżurów.

3. Harmonogram dyżurów opracowuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.

(22)

4. Dyżur nadzorują nauczyciele dyżurujący.

§ 38.

1. Dyrektor szkoły może w sprawach szczególnych dokonać dodatkowych uregulowań obowiązujących przejściowo lub stale.

2. O wprowadzonych uregulowaniach Dyrektor szkoły informuje całą społeczność szkoły.

§ 39.

Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły i w drodze ze szkoły oraz za bezpieczeństwo uczniów pozostających na terenie obiektu szkolnego przed i po skończonych zajęciach.

Rozdział VII Zasady oceniania

§ 40.

Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności z zajęć dydaktycznych określonych w szkolnym planie nauczania ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej stopniami, według następującej skali:

L.p. stopień oznaczenie cyfrowe

1. celujący 6

2. bardzo dobry 5

3. dobry 4

4. dostateczny 3

5. dopuszczający 2

6. niedostateczny 1

§ 41.

Oceny wyrażone w stopniach dzieli się na:

1. bieżące - określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu,

2. semestralne lub roczne - określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidywanych w programie nauczania na dany semestr /semestr szkolny/.

§ 42.

(23)

Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonane systematycznie przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu w różnych formach:

prace pisemne /sprawdziany, testy, wypracowania, projekty, kartkówki itp./,

• wypowiedzi ustne,

• prace domowe,

• dobrowolne prace dodatkowe.,

• sukcesy odniesione w konkursach przedmiotowych

§ 43.

Szczegółowe kryteria osiągnięć uczniów z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania opracowują nauczyciele i na początku każdego roku szkolnego informują o nich uczniów oraz rodziców.

§ 44.

Uczniowie są klasyfikowani dwa razy w ciągu roku. Za pierwszy semestr najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych, za drugi semestr najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

§ 45.

Terminy klasyfikacji określa dyrektor szkoły informując o tym nauczycieli, uczniów i rodziców.

§ 46.

Na miesiąc przed końcową klasyfikacją wychowawca zawiadamia rodzica /w formie pisemnej/ o zagrożeniu oceną niedostateczną (dotyczy to również przypadku nieklasyfikowania).

§ 47.

Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia, jego rodziców /prawnych opiekunów/

o przewidywanych dla niego stopniach rocznych.

Przewidywane oceny można wpisać do dzienniczka ucznia.

Przez ocenę przewidywaną należy rozumieć ocenę wystawioną przez nauczyciela przed jej zatwierdzeniem przez Radę Pedagogiczną.

§ 48.

Stopnie są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 49.

(24)

Semestralną i końcoworoczną ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

• wzorowe,

• bardzo dobre,

• dobre,

• poprawne,

• nieodpowiednie,

• naganne

§ 50.

Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

§ 51.

Stopień ustalony przez nauczyciela oraz ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę są ostateczne z zastrzeżeniem § 8 ust.8-13 w Szkolnym systemie oceniania.

§ 52.

Szkolny system oceniania - stanowi załącznik nr 1, Program wychowawczy - załącznik nr 2,

Program profilaktyki - załącznik nr 3.

Rozdział VIII Zasady gospodarki finansami

§ 53.

1. Dyrektor szkoły jednoosobowo reprezentuje placówkę w stosunkach zewnętrznych.

2. W ramach reprezentacji, o której mowa w ust. 1, jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji jednostki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia powyższych środków wynikającego z postanowień powyższego planu.

3. Odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych szkoły i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.

4. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący szkołę prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych szkoły przez organy wykonawcze organu prowadzącego szkołę, odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.

5. Jeżeli szkoła korzysta z obsługi świadczonej przez powołane na mocy odrębnych przepisów jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły jednostki te mogą udzielać pomocy dyrektorowi szkoły w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego.

Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ust. 2, wyłączną odpowiedzialność przed organem prowadzącym szkołę ponosi jej dyrektor.

(25)

6. Zasady przewidziane w ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w rocznym planie finansowym szkoły.

7. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w szczególności za:

a) gospodarowanie środkami finansowymi szkoły,

b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek kwalifikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych, c) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym

szkołę, środków otrzymanych z budżetu tego organu,

d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów, usług i robót budowlanych ze środków otrzymanych od organu prowadzącego szkołę , objętych rocznym planem finansowym szkoły.

8. Ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym w zarząd mieniem szkoły.

9. Zawierane z kontrahentami umowy na wynajem sali i pomieszczeń winny posiadać podpis głównego księgowego Zespołu Ekonomiki Oświaty.

10. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji majątku oraz za ustalenie pracowników odpowiedzialnych materialnie i służbowo za powierzony majątek.

11. Podlega nadzorowi organu prowadzącego szkołę, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 54.

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada swoje imię, sztandar i ceremoniał.

3. Czwarty dzień kwietnia jest Dniem Patrona Szkoły, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne z uroczystą akademią.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 55.

Zmiany w Statucie przygotowuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 56.

Dyrektor szkoły ma prawo do ujednolicania tekstu Statutu szkoły.

§ 57.

Znowelizowany Statut Dyrektor szkoły przesyła każdorazowo do organu prowadzącego oraz do organu nadzoru pedagogicznego.

Załączniki do Statutu

(26)

1. Szkolny system oceniania.

2. Program wychowawczy.

3. Program profilaktyki.

4. Wzór pisma dotyczącego nagany Dyrektora szkoły.

Zatwierdzony

uchwałą Rady Pedagogicznej

nr 13/2009/2010 z dnia 28 września 2009 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rada Pedagogiczna wyraża pozytywną opinię na temat propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018,

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na koniec okresu (semestru) w celu zatwierdzenia wyników klasyfikowania

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem klasyfikowania i promowania uczniów,

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po

9 (zebrania nadzwyczajne rad pedagogicznych). Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem

Uczeń ma prawo do pisemnego odwołania się od oceny ustalonej przez nauczyciela na koniec semestru lub na koniec roku z przedmiotu, z którego jego zdaniem (lub jego rodziców) ocena

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem, promowaniem uczniów, po zakończeniu