• Nie Znaleziono Wyników

Postanowienia ogólne. Przygotowanie posiedzeń rady

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Postanowienia ogólne. Przygotowanie posiedzeń rady"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania rady określone w obowiązujących szkołę ustawach i rozporządzeniach.

2. Regulamin określa zasady i procedury przygotowania i prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń rady.

3. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4. Dopuszcza się wspólne rady pedagogiczne nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 i Publicznego Gimnazjum nr 3.

Przygotowanie posiedzeń rady

§ 2

1. Zebrania rady przygotowuje przewodniczący rady, zwany dalej przewodniczącym, bądź upoważniony przez niego nauczyciel.

2. Przygotowanie zebrania obejmuje:

a) ustalenie porządku zebrania, b) ustalenie czasu i miejsca zebrania, c) przygotowanie potrzebnych materiałów.

3. Zebrania zwołuje przewodniczący bądź upoważniony przez niego nauczyciel pełniący w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 7 funkcję kierowniczą.

4. O terminie, miejscu i porządku zebrania powiadamia się nauczycieli najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia (w uzasadnionych wypadkach nawet na jeden dzień przed zebraniem) przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

5. Nauczyciel zgłasza nieobecność na zebraniu rady u przewodniczącego.

6. Nauczyciele lub zespoły nauczycieli mogą wnieść propozycję zmiany

porządku zebrania, przedstawiając ją przewodniczącemu wraz z potrzebnymi materiałami nie później jednak niż na dzień przed

planowanym zebraniem rady.

7. Jeżeli żaden z członków rady nie zgłosi wniosku o zmianę w porządku obrad, rada jest realizowana zgodnie z porządkiem zaproponowanym przez przewodniczącego.

§ 3

(2)

1. Materiały potrzebne na zebranie rady przygotowują zespoły rady, zgodnie z dekretacją przewodniczącego.

2. Wszelkie materiały przedstawiane na zebraniu lub potrzebne do sporządzenia protokołu (sprawozdania klasyfikacyjne, wychowawcze,

motywacje ocen niedostatecznych i nagannych, sprawozdania z działalności zajęć pozalekcyjnych, organizacji szkolnych, zespołów

przedmiotowych, analizy, zestawienia i inne) nauczyciele mają obowiązek przygotować i oddać protokolantom najpóźniej w dniu rady.

Zasady i procedury obradowania

§ 4

1. Rada obraduje na zebraniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie

sprawy, które leżą w jej kompetencjach stanowiących, kontrolnych i opiniujących.

2. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie:

a) wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

b) promowania do klasy programowo wyższej z jedną oceną niedostateczną;

c) promowania lub klasyfikowania uczniów po egzaminach poprawkowych lub klasyfikacyjnych;

d) programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki;

e) szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników;

f) zmiany związane z uaktualnieniem statutu i regulaminów szkoły wynikające ze zmian prawnych lub z praktyki działania placówki;

g) spraw nadzwyczajnych dotyczących funkcjonowania placówki.

3. Rada pedagogiczna zatwierdza:

a) kilkuletni plan doskonalenia zawodowego;

b) roczny plan doskonalenia zawodowego;

c) plan pracy szkoły;

d) harmonogram prac rady pedagogicznej;

e) powołanie stałych lub doraźnych komisji działających w szkole;

f) organizację nadzoru pedagogicznego.

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

b) projekt planu finansowego szkoły;

c) wnioski dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

(3)

d) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e) programy własne nauczycieli;

f) powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych i odwoływanie z tych stanowisk.

g) skreślenia z listy uczniów;

h) dostosowanie warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów.

5. Dyrektor szkoły ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 2. niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jeśli wstrzymanie jest zasadne, organ sprawujący nadzór pedagogiczny (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego) uchyla uchwałę. Ta decyzja jest ostateczna.

6. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora, do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole lub zająć stanowisko w danej sprawie.

7. W przypadkach określonych w punkcie 7. organ prowadzący szkołę albo

dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

8. Członkowie rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą

naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli

i innych pracowników zespołu (sytuacja rodzinna, zdrowotna i materialna), zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

§ 5

1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady Rodziców, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady.

3. Zebrania rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

(4)

§ 6

1. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, zaprosić na rozpatrzenie odpowiedniego punktu porządku posiedzenia rady:

a) przedstawicieli rady rodziców lub samorządu uczniowskiego,

b) przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny i / lub organu prowadzącego,

c) inne osoby.

2. Zaproszone osoby mają prawo zabrania głosu, jako głos doradczy, w sprawach do rozpatrzenia których zostały zaproszone.

3. Osoby uczestniczące w obradach niejawnych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskały.

§ 7

1. Zebranie otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący.

2. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem posiedzenia – jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.

3. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum) przewodniczący przedstawia projekt porządku posiedzenia.

4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie sprzeciwi się temu rada, może z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad.

§ 8

1. Przedmiotem wystąpień na zebraniu mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.

2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku.

Głosowania

§ 9

1. Głosowania na zebraniu rady są jawne i odbywają się przez podniesienie ręki, uczestniczą wszyscy obecni na zebraniu

2. Głosowanie przeprowadza przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

(5)

3. Głosowanie tajne, w sprawach osobowych, przeprowadza wybrana przez radę trzyosobowa komisja skrutacyjna. Komisja jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do tajności głosowania.

4. Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów (suma głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Quorum wylicza się na podstawie liczby obecnych w czasie głosowania.

5. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole.

Uchwały

§ 10

1. Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów.

2. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ jej członków.

3. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry arabskie kolejnego numeru uchwały od początku roku szkolnego łamane przez dwie ostatnie cyfry arabskie roku szkolnego podjęcia uchwały.

Następnie podać należy podstawę prawną upoważniającą radę do podjęcia uchwały.

4. Uchwałę podpisuje przewodniczący.

5. Oryginały uchwały znajdują się w księdze protokołów i załączników, ksero przy wszystkich dokumentach, których uchwały dotyczą.

6. Uchwały rady są podawane do publicznej wiadomości (z wyjątkiem tych, które zawierają informacje niejawne).

Protokół i załączniki

§ 11

1. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego sporządza protokół z posiedzenia rady, który stanowi jedyną formalną dokumentację

przebiegu posiedzenia. Do prawidłowego sporządzenia protokołu

nauczyciel może wykorzystać dźwiękowy zapis przebiegu obrad.

Po przyjęciu protokołu zapis dźwiękowy ulega likwidacji.

2. W protokole odnotowuje się:

a) miejsce i datę jego pisania;

b) numer wyrażony cyfrą rzymską;

c) imię, nazwisko i funkcję przewodniczącego;

(6)

d) liczba obecnych i nieobecnych;

e) porządek dzienny podany w punktach;

f) odnośniki (adnotacje).

3. W porządku dziennym powinny się znaleźć:

a) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

b) przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia rady;

c) bieżące tematy do omówienia i dyskusji.

4. W protokole zamieszcza się główne tezy kolejnych wystąpień wraz z imionami i nazwiskami mówców podane w kolejności chronologicznej;

podjęte uchwały; wyniki głosowań.

5. Protokół musi być na końcu odręcznie podpisany, a na każdej stronie parafowany przez protokolanta (po lewej stronie) i przewodniczącego (po prawej stronie). Dokonuje się tego po zatwierdzeniu treści protokołu.

6. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący.

7. Projekt protokołu udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad w gabinecie dyrektora szkoły nie później niż 14 dni po zakończeniu

zebrania w celu ewentualnego zgłoszenia poprawek.

8. Jeśli nauczyciel chce zgłosić uwagi do protokołu poprzedniej rady, musi to zrobić pisemnie w formie sprostowania. Przedstawia się je na radzie kolejnej, odczytuje, ale nie zatwierdza. Gdy nie ma do sprostowania uwag, wprowadzane jest ono do protokołu tej rady w postaci załącznika.

9. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza rada przez głosowanie na następnym zebraniu po rozstrzygnięciu kwestii zgłoszonych wcześniej sprostowań.

10. Protokoły w wersji wydrukowanej przechowuje się w przeznaczonym do tego celu segregatorze (odpowiednio opisanym) w gabinecie dyrektora zespołu.

11. Każdy nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów.

§ 12

1. Protokoły sporządza się wersji elektronicznej, posługując się programami Word lub Excel (tabele, wykresy, analizy).

2. Protokoły pisane są czcionką 12, o kroju Times New Roman, nagłówki i informacje ważne mogą być pogrubione, podkreślone, pisane większą

czcionką lub kursywą.

3. Wszystkie strony w księdze protokołów są numerowane.

4. Zauważone po przyjęciu protokołu pomyłki czy błędy drukarskie można poprawić ręcznie, niebieskim lub czarnym długopisem. Poprawka powinna być parafowana przez protokolanta lub przewodniczącego.

5. Każdy protokół rozpoczyna się na nowej stronie.

6. W księdze protokołów nie może być pustych stron.

(7)

§ 13

1. Załącznikami do protokołu są w szczególności: listy obecności nauczycieli i zaproszonych gości, pisemne wystąpienia do protokołu, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego.

Obowiązki członków rady

§ 14

Członek rady zobowiązany jest do:

1. Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady.

2. Przestrzegania tajemnicy obrad rady.

3. Przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora.

4. Czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracy rady i jej komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu.

5. Realizowania uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia.

6. Składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań.

7. Zapoznanie się z protokołem rady pedagogicznej i potwierdzenie tego faktu podpisem.

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Traci moc Regulamin Rady Pedagogicznej ZSG z dnia 10 stycznia 2006r.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2011r.

(8)

Cytaty

Powiązane dokumenty

12) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku

9 (zebrania nadzwyczajne rad pedagogicznych). Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum, bez względu na wymiar zatrudnienia. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na koniec okresu (semestru) w celu zatwierdzenia wyników klasyfikowania

Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze), po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz

naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Rada wybiera spośród swoich członków sekretarza, do którego

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może