• Nie Znaleziono Wyników

Rozwój internetowych zakupów grupowych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Rozwój internetowych zakupów grupowych"

Copied!
13
0
0

Pełen tekst

(1)

Grzegorz Szymański

Rozwój internetowych zakupów

grupowych

Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 39, 181-192

(2)

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 866 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 39 2015 DOI:10.18276/pzfm.2015.39-15

G R Z E G O R Z S Z Y M A Ń S K I 1 P o lite c h n ik a Ł ó d z k a

ROZWÓJ INTERNETOWYCH ZAKUPÓW GRUPOWYCH

Streszczenie

Internetowe zakupy grupowe funkcjonują w Polsce od pięciu lat; wydaje się, że ich dyna­ miczny rozwój został dawno temu wyhamowany. Współcześnie zakupy grupowe ewoluowały do miana serwisów ogłoszeniowych. Brak konieczności zgromadzenia odpowiedniej liczby chętnych osób, aby aktywować ofertę stawia pod znakiem zapytania adekwatność wykorzystywanego poję­ cia grupy. Aktywni użytkownicy pozostali przy największych serwisach, natomiast wiele mniej­ szych przestało istnieć. Zdecydowana większość klientów jest zadowolona z jakości produktów obecnie oferowanych i nie czuje się gorzej traktowana od klientów nieposiadających kuponów zniż­ kowych. Dużą zmianą jest także ogromna liczba ofert z kategorii turystyka.

Słowa kluczowe: internet, zakupy grupowe, e-commerce, innowacje

W prowadzenie

I n te r n e to w e z a k u p y g r u p o w e z a is tn ia ły w p o ls k im s e k to rz e e - c o m m e r c e w 2 0 1 0 r o k u , o s ią g a ją c w k r ó tk im c z a s ie z n a c z n ie w ię k s z ą p o p u la r n o ś ć n iż o c z e ­ k iw a n o . D y n a m ic z n y ro z w ó j w y n ik a ł z k ilk u is to tn y c h d e te r m in a n t, w ś r ó d k t ó ­ r y c h n a jw a ż n ie js z y c z y n n ik s ta n o w iły z n a c z n ie n iż s z e c e n y . N ie b e z z n a c z e n ia b y ł ta k ż e f a k t p o le c a n ia o f e r t w ś r ó d z n a jo m y c h , g d y ż w y k o r z y s ta n ie m a r k e tin g u s z e p ta n e g o j e s t s k u te c z n y m n a r z ę d z ie m p r o p a g o w a n i a in f o r m a c ji w s p o łe c z e ń ­ s tw ie . O b e c n ie o f e r ty z a k u p ó w g r u p o w y c h w y d a ją się m n ie j p o p u la r n e , c o m o ż e w y n ik a ć z k ilk u c z y n n ik ó w : m n ie js z y c h z n iż e k , m n ie js z e j lic z b y o f e r t lu b b r a k u z a u f a n ia w y n ik a ją c e g o z g o rs z e j ja k o ś c i o b s łu g i k lie n tó w z k u p o n a m i z n iż k o

(3)

wymi. Identyfikacja trendu popularności oraz najistotniejszego czynnika wpły­

wającego na regres liczby sprzedawanych kuponów stanowią kluczowe cele ni­

niejszego artykułu. Aby je osiągnąć postawiono dwie hipotezy badawcze: H1 -

m ożna zaobserwować trend spadkowy popularności internetowych zakupów gru­

powych oraz H2 - najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zahamowanie

dynamiki rozwoju jest niezadowolenie klientów z jakości obsługi.

Formy handlu internetowego

Dynamiczny rozwój handlu internetowego implikuje pojawianie się coraz to

nowych form sprzedaży. Definicja e-commerce nie zmieniła się zbytnio w ciągu

ostatniej dekady, początkowo była charakteryzowana jako wirtualna przestrzeń

transakcji, bazująca na wykorzystaniu drogi elektronicznej przede wszystkim do

składania zamówień przez klientów, sporządzania dokumentacji w formie faktur,

a także obejmująca płaszczyznę rozliczeń i dostawy2. Podobnie e-commerce de­

finiuje Światowa Organizacja Handlu (WTO) charakteryzując go jako produkcję,

reklamę, sprzedaż i dystrybucję produktów przez sieci teleinformatyczne. Ogól­

nikowa postać stosowanych definicji pozwala na bardzo szerokie ujęcie działal­

ności elektronicznego handlu. W artykule, z uwagi na analizowaną tematykę za­

kupów grupowych w internecie, wykorzystywane pojęcie e-commerce będzie od­

nosić się wyłącznie do medium internetu jako najpopularniejszego kanału e-han-

dlu.

Najpopularniejszym rodzajem handlu w sektorze C2C (customer to custo­

mer) są aukcje internetowe, wśród których liderem w Polsce jest platforma Alle­

gro. Sektor B2C oraz B2B to e-sklepy umożliwiające przeprowadzanie transakcji

handlowych między przedsiębiorstwami (B2B) lub przedsiębiorstwem a indywi­

dualnym klientem (B2C). W śród funkcjonujących spersonalizowanych form

działalności w sektorze e-commerce należy natomiast wyróżnić m-commerce,

social commerce oraz internetowe zakupy grupowe.

MM-commerce to transakcje handlowe, w których istotną rolę odgrywają

urządzenia mobilne (np. telefony komórkowe, smartphony, tablety, notebooki

itp.) oraz infrastruktura sieci, za pośrednictwem których użytkownicy mogą po ­

zyskiwać, przetwarzać i udostępniać informacje odnośnie do transakcji bizneso-

wych3. Głównym katalizatorem rozwoju m-commerce jest permanentny wzrost

2 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-Commerce, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 65.

3 C. Olszak, Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Wyd. Akademii Ekono­ micznej, Katowice 2004, s. 51.

(4)

Rozwój internetowych zakupów grupowych

183

liczby telefonów komórkowych. W edług GUS w 2014 roku w Polsce funkcjono­

wało ponad 56 mln kart SIM, użytkowanych przez 38 mln Polaków. Ponadto

prognozuje się, że zarówno rynek smartfonów, jak i tabletów będzie się rozwijał

coraz szybciej, co może stanowić podstawię dalszej popularyzacji formy m -com ­

merce. W iększość znanych serwisów sektora e-commerce m a ju ż wersje mobilne

swoich platform handlowych, a niektóre wręcz stymulują przeniesienie klientów

z internetu do płaszczyzny m obilnej. Allegro, jako jeden z kluczowych partnerów

programu lojalnościowego Payback, wprowadził politykę nagradzania punktami

za zakupy dokonane wyłącznie przez aplikację mobilną.

Drugim rodzajem zyskującym na popularności w ostatnich latach jest pojęcie

social commerce, czyli sprzedaż przez internetowe sieci społecznościowe wspo­

magające i stymulujące proces handlowy. Kluczowymi platformami social com­

merce jest „wielka piątka” czyli: YouTube, Pinterest, Facebook, Tweeter oraz

LinkedIn, natomiast w fazie wzrostu są społeczności Google+ oraz Instagram4.

Główną determinantą rozwoju tej formy handlu w sieci jest wzrost popularności

mediów społecznościowych. Trend ten został zauważony przez przedsiębiorców,

którzy szybko rozszerzyli wachlarz kanałów transakcyjnych o portale społeczno-

ściowe. Zasady i formy w komunikacji w relacjach firm a-klient w social media

i tradycyjnych e-sklepach, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem. Najistot­

niejsze dysproporcje dotyczą szybkości dotarcia, zakresu kontroli nad klientami

oraz partnerskiego stosunku5.

Ostatnią istotną formą działalności handlowej w sektorze e-commerce są in­

ternetowe zakupy grupowe, które wydają się być obecnie w fazie spadku z uwagi

na wciąż zmniejszające się zainteresowanie.

Trend internetowych zakupów grupowych

Zakupy grupowe są jedną z innowacyjnych metod e-handlu w sektorze B2C.

Być może używanie sformułowania innowacja jest już trochę na wyrost, gdyż

w Polsce ta forma handlu pojawiła się w 2010 roku. Przyjmuje się natomiast, że

jedynie okres trzech lat od wprowadzenia nowości umożliwia nazywanie danego

rozwiązania innowacją6. Niemniej jednak na polskim rynku handlu interneto­

wego do tej pory nie zaobserwowano nowego trendu, który w tak krótkim czasie

osiągnął tak dużą popularność. Forma internetowych zakupów grupowych polega

4 P. Marsden, P. Chaney, The social commerce handbook, McGraw-Hill Companies, 2013, s. 9. 5 M. Feldy, Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów, Wolters Klu­ wer, Warszawa 2012, s. 62.

6 E. Stawasz, Przedsiębiorstwo innowacyjne, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005, s. 133.

(5)

n a w p ro w a d z e n iu o f e r ty o b ję te j r a b a te m , p r z e w a ż n ie w ię k s z y m o d 5 0 % w a r to ś c i n o m in a ln e j, w y n ik a ją c y m z e s p r z e d a ż y w r e la ty w n ie d u ż e j ilo ś c i. O k r e ś le n ie re - la ty w n o ś c i o d n o s i się d o k o n k r e tn y c h p a r a m e tr ó w o f e r ty , z e s z c z e g ó ln y m u w z g lę d n ie n ie m c e n y , p r z y k ła d o w o z g r o m a d z e n ie 10 o s ó b c h c ą c y c h k u p ić 5 0 - c a lo w y te le w iz o r m o ż e s ta n o w ić o d p o w ie d n io d u ż ą g r u p ę n a b y w c ó w d la s p r z e ­ d a w c y , n a to m ia s t t a s a m a lic z b a k lie n tó w d l a f r y z je r a n ie m o ż e b y ć tr a k to w a n a j a k o z n a c z ą c a . I s to tą a k ty w a c ji o f e r ty j e s t w y r a ż e n ie c h ę c i z a k u p u p r z e z o d p o ­ w ie d n i ą lic z b ę z a in te r e s o w a n y c h o s ó b , k tó r a u s ta la n a j e s t p r z e z o f e r e n ta . O fe rty d l a k lie n tó w w y s ta w ia n e s ą z a p o ś r e d n ic tw e m s e r w is ó w in te r n e to w y c h , z w a n y c h ta k ż e p o r ta la m i z a k u p ó w g r u p o w y c h , k tó r e w y s tę p u ją j a k o p o ś r e d n ic y w p r o c e ­ sie s p r z e d a ż y m ię d z y d o s ta w c a m i a k o ń c o w y m i k lie n ta m i.

E s k a la c ja te j f o rm y e - h a n d lu m ia ła w ie le p r z y c z y n , w ś r ó d k tó r y c h n a le ż y w s k a z a ć z a le ty d la k a ż d e g o z p o d m io tó w p r o c e s u z a k u p o w e g o . N a jw ię c e j z y s k i­ w a li k lie n c i, k tó r z y n a b y w a li p r o d u k ty p o z n a c z n ie n iż s z y c h c e n a c h . N ie m n ie j in tr a tn ą b y ł a d z ia ła ln o ś ć p o ś r e d n ik a - p la tf o r m y h a n d lo w e z a r a b ia ły b o w ie m n a m a r ż y z k a ż d e g o s p r z e d a n e g o p r o d u k tu . W n a jm n ie j k o r z y s tn e j s y tu a c ji b y li o f e ­ r e n c i; s p r z e d a w c y j e d n a k m o g li z y s k a ć n ie n a m a r ż y a n a lic z b ie tr a n s a k c ji, d o ­ d a t k o w ą k o r z y ś c ią b y ła d a r m o w a i, w n ie k tó r y c h p r z y p a d k a c h s k u te c z n a r e ­ k la m a . B a r d z o c z ę s to z a d o w o le n i k lie n c i d o k o n y w a li p o w tó r n y c h z a k u p ó w j u ż b e z p o ś r e d n ik a . S y tu a c ja t a d o ty c z y ła p r z e w a ż n ie u s łu g , k tó r e z e w z g lę d u n a sw ó j c h a r a k te r w y m a g a ją o s o b is te g o k o n ta k tu o f e r e n ta z k lie n te m . A b y z w ię k ­ s z y ć lic z b ę n a b y w c ó w , p o ś r e d n ic y p r z e p r o w a d z a li k a m p a n ie r e k la m o w e , w s p o ­ m a g a li d o s ta w c ó w p r o f e s jo n a ln ą o b s łu g ą g r a f ik ó w k o m p u te r o w y c h , c o p y w r ite - r ó w o r a z m a r k e tin g o w c ó w .

Z u s łu g p o r ta li z a k u p ó w g r u p o w y c h k o r z y s ta ły z a r ó w n o p r z e d s ię b io r s tw a s e k to r a M S P , j a k i z n a n e n a ś w ie c ie k o n c e r n y . P r z y k ła d o w o , s ie ć p iz z e r ii D o m i­ n iu m , k tó r a s w o ją o f e r tę w y s ta w i ła w n ie is tn ie ją c y m j u ż p o r ta l u C ite a m .p l, o f e ­ r u ją c 5 0 % z n iż k ę n a d o w o ln e d a n i a z k a r ty , s p r z e d a ła a ż 4 4 4 3 k u p o n ó w . W ł a ś c i ­ c ie le f ir m y z a p e w n ia ją , ż e s p r z e d a ż p o c e n a c h d y s k o n to w y c h ta k ż e p r z y n io s ł a n ie w ie lk i z y s k , a le n a j w a ż n ie js z ą z a le tą b y ł a f u n k c ja r e k la m o w a , u m o ż liw ia ją c a p o in f o r m o w a n ie s e te k n o w y c h k lie n tó w o o f e r c ie i m a rc e . W s p ó łc z e ś n ie p o p u la r n o ś ć z a k u p ó w g r u p o w y c h z n a c z n ie się z m n ie js z y ła 7, z a ś p o lit y k a r e k la m o w a j e s t m n ie j a g r e s y w n a , z w ła s z c z a w o b s z a r z e r e k la m b a - n e r o w y c h , k tó r e n a p o c z ą tk u is t n ie n i a p o r ta li b y ły k lu c z o w y m n a r z ę d z ie m r e k la ­ m o w y m . R e g re s z a k u p ó w g r u p o w y c h p o tw ie r d z a ta k ż e to , ż e w 2 0 1 4 ro k u , p o

7 A. Szymkowiak, Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej w fo r ­

(6)

Rozwój internetowych zakupów grupowych

185

tr z e c h la ta c h d z ia ła ln o ś c i, A lle g r o z a m k n ę ło sw ó j p o r ta l g r u p o w y C ite a m , r o k w c z e ś n ie j A g o r a z a m k n ę ła H a p p y D a y , a w G o o g le T re n d s ta k ż e m o ż n a z n a le ź ć p o w o d y w s k a z u ją c e n a s p a d e k p o p u la r n o ś c i (ry s. 1). W o s ta tn ic h p ię c iu la ta c h p o r ta le d y n a m ic z n ie e w o lu o w a ły , p r z y s to s o w u ją c się d o o c z e k iw a ń k lie n tó w . P o ja w iły się s tr o n y to w a r z y s z ą c e , ta k ie j a k a g r e g a ty o f e r t, a u k c je n ie w y k o r z y s ta ­ n y c h k u p o n ó w , a p lik a c je m o b iln e o r a z w ie le in n y c h r o z w ią z a ń , k tó r y c h w ła ś c i­ c ie le m ie li n a d z ie ję n a u d z ia ł w z y s k a c h , w y k o r z y s tu ją c z a s k a k u ją c o s z y b k i r o z ­ w ó j i p o p u la rn o ś ć .

Rys. 1. Popularność wyszukiwania słowa „zakupy grupowe” w latach 2010-2015 w Google Źródło: www.google.com/trends/explore#q=zakupy%20grupowe (22.07.2015).

N a r y s u n k u 2 p r z e d s ta w io n o lic z b ę o fe rt, j a k i e p o ja w ia ły się w p o r ta lu G ro - u p o n .p l w la ta c h 2 0 1 0 - 2 0 1 4 - m o ż n a z a o b s e r w o w a ć g w a łto w n y w z r o s t p o w p r o ­ w a d z e n iu n a p o ls k i r y n e k e - c o m m e r c e te j f o r m y s p r z e d a ż y w 2 0 1 0 ro k u , a n a ­ s tę p n ie w m ia r ę s ta b iln y o k r e s d o jr z e w a n ia . P r z e d s ta w io n e w y n ik i w s k a z u ją j e d ­ n a k n a b r a k te n d e n c ji s p a d k o w e j in te r n e to w y c h z a k u p ó w g r u p o w y c h ; p o d k o n ie c 2 0 1 4 r o k u lic z b a o f e r t w m ie s ią c u g r u d n iu p r z e k r o c z y ła w a r to ś ć 10 ty s . z b liż a ją c się d o p o z io m u z 2 0 1 1 ro k u .

O b e c n y s ta n p o p u la r n o ś c i o r a z c h a r a k te r y s ty k i z a k u p ó w g r u p o w y c h p r z y ­ b liż a ta k ż e b a d a n ie p r z e p r o w a d z o n e p r z e z I R C e n te r n a z le c e n ie p o r ta lu G ru - p e r .p l8. A n a liz u ją c w y n ik i m o ż n a w y c ią g n ą ć w n io s k i, że o s o b y k u p u ją c e w in te r ­ n e c ie o ra z b ę d ą c e k lie n ta m i p o r ta li g r u p o w y c h z d e c y d o w a n ie c z ę ś c ie j d o k o n u ją z a k u p ó w w sie c i n iż w p o r ta la c h g ru p o w y c h . W ie lo le tn i u ż y tk o w n ic y o f e r t g r u p o ­ w y c h z n a c z n ie c h ę tn ie j je d n a k w c ią ż s ię g a ją p o o f e r ty g r u p o w e n iż n o w i k lie n c i.

8 Cztery lata zakupów grupowych. Zachowania konsumentów a (w szczególności) oferty tury­ styczne, www.marketing-news.pl/theme.php?art=1829 (10.04.2015).

(7)

Rys. 1. Liczba ofert w portal Groupon.pl w latach 2010-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.godealla.pl/statystyki (12.04.2015).

Najczęściej wybierane produkty znajdują się w kategorii „uroda i zdrowie”,

gdzie ponad 60% klientów deklaruje zakupy (rys. 3). Kolejne dwie popularne

kategorie to „gastronomia” (42%) oraz „sport i relaks” (33%). Analiza wszyst­

kich wyników najczęściej wybieranych kategorii wskazuje, że obecnie zakupy

grupowe skupiają się wyłącznie na usługach, incydentalnie oferując dobra, które

początkowo stanowiły równoważną część wachlarza ofertowego. Analizując

oferty współczesnych portali grupowych, jedynie w kategorii sport i rekreacja

znajduje się większa część produktów charakteryzowanych jako dobra (72%) niż

usługi (28%).

Rys. 3. Popularność kategorii w zakupach grupowych

Źródło: Cztery lata zakupów grupowych. Zachowania konsumentów a (w szczególności) oferty tu­

(8)

Rozwój internetowych zakupów grupowych

1 8 7

W b a d a n iu I R C e n te r z w e r y f ik o w a n o ta k ż e ź r ó d ła in f o r m a c ji o o f e r ta c h z a ­ k u p ó w g r u p o w y c h , g d z ie z d e c y d o w a n y m lid e r e m s ą n e w s le tte r y i m a ilin g , z k t ó ­ r y c h in f o r m a c je d o c ie r a ją d o 7 5 % r e s p o n d e n tó w . S k u te c z n o ś ć m a ilin g u z d e te r ­ m in o w a n a j e s t p r z e z d o k ła d n ie s p e r s o n a liz o w a n e b a z y d a n y c h , j a k im i d y s p o n u ją p la tf o r m y z a k u p ó w g r u p o w y c h , k tó r e o d p o c z ą tk u a g r e g o w a ły a d r e s y e - m a il o r a z z a in te r e s o w a n ia s w o ic h k lie n tó w . O b e c n ie , w y b ie r a ją c n a ja tr a k c y jn ie js z e o f e r ty z k o n k r e tn y c h k a te g o r ii, p r z y c ią g a ją p o te n c ja ln y c h k lie n tó w w y s y łk ą m a ilin - g o w ą . D r u g im ź r ó d łe m in f o r m a c ji d la o d b io r c ó w s ą s tr o n y g łó w n ie s e r w is ó w z a ­ k u p ó w g r u p o w y c h ( 4 0 % ) , g d z ie w p r o s ty i s z y b k i s p o s ó b m o ż n a w y f iltr o w a ć p o s z u k iw a n e p r o p o z y c je . R z a d z ie j j e s t to w y s z u k iw a r k a G o o g le , r e k la m y b a n e - r o w e o r a z in f o r m a c je o d z n a jo m y c h , z k tó r y c h k o r z y s ta o k o ło 1 3 % a n k i e to w a ­ n y c h . Z a s k a k u ją c y m w y n ik ie m j e s t je d y n ie 9 % d la ź r ó d ła w p o s ta c i o f ic ja ln y c h f a n p a g e s p o r ta li g r u p o w y c h , k tó r e z g r o m a d z iły m ilio n o w e lic z b y f a n ó w . P r z y ­ k ła d o w o , p r o f il G r o u p o n a p o lu b iło p o n a d 13 m ln f a n ó w , je d n a k w id a ć ż e d z i a ła ­ n i a r e k la m o w e n ie s ą s k ie ro w a n e w p r o s t n a p r z e n ie s ie n ie p o te n c ja łu d o p o r ta li s p o łe c z n o ś c io w y c h , g d y ż n a w ię k s z o ś c i g łó w n y c h s tr o n z a k u p ó w g r u p o w y c h j e ­ d y n ie n a d o le s tr o n y w id o c z n y j e s t n ie w ie lk i o d s y ła c z d o p r o f ilu n a F a c e b o o k u c z y T w e e te r a . A n a li z a p r z e d s ta w io n y c h d a n y c h w tó r n y c h s u g e ru je , ż e p o p u la r n o ś ć in te r n e ­ to w y c h z a k u p ó w g r u p o w y c h n ie z m n ie js z y ła się , a r ó ż n ic e m o ż n a z a u w a ż y ć g łó w n ie p r z y o f e r c ie a s o r ty m e n to w e j, k tó r a p r z e s u n ę ła się z n a c z n ie w s tro n ę u s łu g . P o s z u k u ją c j e d n a k in n y c h p a r a m e tr ó w , k tó r e w c ią g u p ię c iu la t u le g ły z m ia n ie , d o k o n a n o w ła s n e g o b a d a n ia .

Dywersyfikacja w zakupach grupowych w świetle badania pierwotnego

P r z e p r o w a d z o n o b a d a n ia p ie r w o tn e , k tó r e s k ła d a ło się z d w ó c h c z ę ś c i - a n a ­ liz y w y b r a n y c h p o r ta li z a k u p ó w g r u p o w y c h p o d k ą te m lic z b y o f e r t w p o s z c z e ­ g ó ln y c h k a te g o r ia c h i p r o c e s u z a k u p u o r a z in te r n e to w e g o b a d a n ia a n k ie to w e g o , w e r y f ik u ją c e g o p o p u la r n o ś ć z a k u p ó w g r u p o w y c h w ś r ó d m ło d z ie ż y . D o p ie r w ­ sz ej c z ę ś c i b a d a n ia w y b r a n o n a jp o p u la r n ie js z e w P o ls c e p o r ta le z a k u p ó w g r u p o ­ w y c h G r o u p o n .p l i M y d e a l.p l o r a z d w a s e r w is y a g r e g u ją c e o f e r ty z w ię k s z o ś c i p la tf o r m g r u p o w y c h G r u p e o .p l o r a z G o D e a lla .p l. A n a liz u ją c u z y s k a n e w y n ik i o r a z p r o c e s s k ła d a n ia z a m ó w ie n ia w o b u p o r ta ­ la c h g r u p o w y c h , m o ż n a z a u w a ż y ć , ż e s e g m e n ta c ja k a t e g o r ii p r o d u k to w y c h w o f e r c ie n ie j e s t z d o m in o w a n a p r z e z u s łu g i (ta b . 1). W ś r ó d n a jc z ę ś c ie j o f e r o ­ w a n y c h p r o d u k tó w m o ż n a z n a le ź ć , w z a le ż n o ś c i o d a n a liz o w a n e g o p o r ta lu , m o d ę i b iż u te r ię o r a z d o m i o g r ó d , g d z ie p r z e w a ż a ją d o b r a n a d u s łu g a m i. D o p ie r o

(9)

na kolejnych miejscach jest sport i relaks, kursy i edukacja oraz uroda i zdrowie,

które to kategorie opierają się głównie na formie usługowej. Najważniejszą

zmianą w ofercie portali grupowych jest jednak ogromny udział ofert turystycz­

nych (rys. 4). Oba analizowane portale agregacyjne m ają zdecydowanie więcej

ofert turystycznych niż pozostałych, jedynie w najpopularniejszym w Polsce ser­

wisie Groupon.pl można znaleźć dwukrotnie więcej produktów spoza kategorii

turystyka, jednak i tutaj widać bogatą ofertę podróżniczą (31% wszystkich ofert).

Tabela 1 Zestawienie liczby ofert z wybranych serwisów zakupów grupowych w podziale na kategorie

K ategoria G roupon.pl M ydeal.pl G rupeo.pl G odealla.pl M o d a i b iżu teria 145 37 658 673 U ro d a i zdrow ie 207 34 379 210 G astronom ia 20 0 50 21 S port i relaks 104 25 105 281 K ultura 19 4 31 30 K ursy i edukacja 75 1 170 180 M otoryzacja 24 0 77 87 D o m i ogród 267 45 436 430 E lektronika 233 6 309 217 D zieci 67 4 125 116

Źródło: opracowano na podstawie danych ze stron: www.godealla.pl,www.grupeo.pl, www.my- deal.pl, www.groupon.pl (12.04.2015). Godealla.pl Grupeo.pl Mydeal.pl Groupon.pl О 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Rys. 4. Porównanie liczby ofert turystycznych do pozostałych na wybranych portalach grupowych Źródło: opracowano na podstawie danych ze stron: www.godealla.pl,www.grupeo.pl, www.my- deal.pl, www.groupon.pl (12.04.2015).

(10)

Rozwój internetowych zakupów grupowych

1 8 9

D o d a tk o w o k lu c z o w ą z m ia n ą j e s t b r a k m in im a ln e j lic z b y k u p u ją c y c h a k t y ­ w u ją c y c h o f e r ty . O b e c n ie s p r z e d a w a n e s ą n a w e t p o je d y n c z e s z tu k i o f e r o w a n y c h p r o d u k tó w , c o w y d a je się p o d w a ż a ć is to tę z a k u p ó w g r u p o w y c h . P o rta le d z ia ła ją je d y n ie n a z a s a d z ie p o ś r e d n ik a m ię d z y d o s ta w c a m i a k lie n ta m i, w p o d o b n y s p o ­ só b j a k s e rw is y o g ło s z e n io w e . W b a d a n iu a n k ie to w y m p r z e p r o w a d z o n y m w 2 0 1 5 ro k u , w z ię ło u d z ia ł 128 o s ó b w w ie k u o d 18 d o 35 la t, z c z e g o w p r z e d z ia le 1 8 - 2 5 la t z n a jd o w a ło się 9 9 r e s p o n d e n tó w i w s z y s c y a n k ie to w a n i m ie s z k a li w w o je w ó d z tw ie łó d z k im . D o d o b o r u p r ó b y w y k o r z y s ta n o m e to d ę d o b o r u c e lo w e g o , w y g o d n e g o ja k o n a js z y b ­ s z a m e to d a d o ta r c ia d o b a d a n e j p o p u la c ji, k tó r ą s ta n o w ili s tu d e n c i. W y b ó r s tu ­ d e n tó w j a k o r e s p o n d e n tó w p o d y k to w a n y b y ł ic h d o b r ą z n a jo m o ś c ią o b s łu g i i n ­ te r n e tu o r a z c z ę s to ś c ią d o k o n y w a n ia z a k u p ó w w s ie c i. W p r o w a d z a ją c e p y ta n ie k w e s tio n a r iu s z a , s ta n o w ią c e g o d r u g ą c z ę ś ć p r z e p r o ­ w a d z o n e g o b a d a n ia , p o tw ie r d z iło o g ó ln ą o p in ię o d u ż e j z n a jo m o ś ć w ś r ó d r e ­ s p o n d e n tó w f o r m y z a k u p ó w g r u p o w y c h , 9 6 % a n k ie to w a n y c h w s k a z a ło ta k ą o d ­ p o w ie d ź , z c z e g o 6 9 % s k o r z y s ta ło z ta k ie j o fe rty . K o le jn e p y ta n ie w e r y f ik o w a ło p o p u la r n o ś ć p o s z c z e g ó ln y c h s e rw is ó w , g d z ie n a jc z ę ś c ie j w s k a z y w a n y m p o r ta ­ le m b y ł G r o u p o n z n a n y p r z e z 9 7 % a n k ie to w a n y c h , G r u p e r - 4 8 % , O k a z ik - 3 8 % o r a z C ite a m - 2 8 % ; z n a c z n ie m n ie j z n a n e s ą p o r ta le a g r e g u ją c e G ru p e o - 9 % c z y G o D e a lla - 6 % (ry s. 5 ), k tó r e z u w a g i n a w ię k s z ą u ż y te c z n o ś ć w y n ik a j ą c ą z m o ż ­ liw o ś c i p r z e g lą d a n ia o f e r t z w ie l u p o r ta li je d n o c z e ś n ie , p o w in n y c h a r a k te r y z o ­ w a ć się z n a c z n ie w ię k s z ą p o p u la r n o ś c ią . P r a w d o p o d o b n ie j e d n a k b r a k d z ia ła ń m a r k e tin g o w y c h p r o w a d z o n y c h p r z e z p o r ta le a g r e g u ją c e , s p o w o d o w a ł ic h n i e ­ z n a jo m o ś ć w ś r ó d r e s p o n d e n tó w . C ie k a w o s tk ą j e s t ta k ż e w y s o k a p o z y c ja p o r ta lu C ite a m , k tó r y w 2 0 1 4 r o k u z o s ta ł z a m k n ię ty p r z e z w ła ś c ic ie l a G r u p y A lle g ro . S iln ą p o z y c ję j u ż n ie is tn ie ją c e j m a rk i z p e w n o ś c ią z b u d o w a ły lic z n e k a m p a n ie r e k la m o w e , g d y ż r e k la m y m o ż n a b y ło z o b a c z y ć n a p r z y s ta n k a c h k o m u n ik a c ji m ie js k ie j c z y w te le w iz ji. K o le jn e p y ta n ie m ia ło z a z a d a n ie z w e r y f ik o w a ć j e d n ą z g łó w n y c h p r z y c z y n w p r o w a d z a n ia s w o ic h o f e r t d o z a k u p ó w g r u p o w y c h p r z e z p r z e d s ię b io r s tw a , a m ia n o w ic ie p o z y s k a n ie n o w y c h k lie n tó w . 2 8 % r e s p o n d e n tó w o d p o w ie d z ia ło tw ie r d z ą c o n a p y ta n ie d o ty c z ą c e p o w r o tu d o firm y , w k tó r e j z a k u p io n y z o s ta ł k u p o n z n iż k o w y , p ła c ą c s ta n d a r d o w ą c e n ę z a u s łu g ę , c o p o z w a la s tw ie rd z ić , że s p r z e d a ż p r o d u k tó w z a p o ś r e d n ic tw e m p o r ta li z a k u p ó w g r u p o w y c h j e s t s k u te c z ­ n y m d z ia ła n ie m m a r k e tin g o w y m , m a ją c y m n a c e lu p o z y s k a n ie n o w y c h k lie n tó w .

(11)

Rys. 5. Popularność poszczególnych portali grupowych wśród respondentów Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Analiza odpowiedzi na ostatnie pytania m iała na celu weryfikację drugiej hi­

potezy, wskazującej niezadowolenie klientów, jako czynnika wpływającego na

zmniejszenie popularności. Okazało się jednak, że zdecydowana większość an­

kietowanych (rys. 6) była zadowolona lub bardzo zadowolona z jakości zakupio­

nych produktów. Ponadto, prawie 80% respondentów wskazało, że w ich odczu­

ciu byli traktowani jak inni klienci, którzy nie mieli kuponów zniżkowych. Jedy­

nie co piąta badana osoba miała wrażenie gorszej jakości obsługi lub zakupu nie

w pełni wartościowego towaru. Należałoby pogłębić pytania odnośnie do jakości

produktów zakupów grupowych, dzieląc respondentów na klientów firm usługo­

wych oraz kupujących dobra materialne. Uzyskane w ten sposób wyniki pozwo­

liłyby na bardziej szczegółową analizę i precyzyjniejsze wnioski.

Rys. 6. Stopień zadowolenia z jakości produktów zakupionych w portalach grupowych Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

(12)

Rozwój internetowych zakupów grupowych

191

Z a k u p y g r u p o w e w c ią ż e w o lu u ją p r ó b u ją c d o s to s o w a ć się d o o c z e k iw a ń p o ­ te n c ja ln y c h k lie n tó w , p o w s ta ją r o z b u d o w a n e w e r s je m o b iln e o r a z p r o f ile sp o - łe c z n o ś c io w e . P r a w d o p o d o b n ie k o n s o lid a c ja m e d ió w s p o łe c z n o ś c io w y c h i in te r ­ n e to w y c h z a k u p ó w g r u p o w y c h m o ż e s ta n o w ić id e a ln e p o w ią z a n ie m o d e li e - b iz - n e s o w y c h . P o p u la r n y m e c h a n iz m p o le c a n ia i in f o r m o w a n ia z n a jo m y c h o d z i a ­ ła ln o ś c i w m e d ia c h s p o łe c z n o ś c io w y c h w y d a je się e f e k ty w n y m n a r z ę d z ie m a g r e ­ g a c ji g r u p k lie n tó w .

Podsumowanie

B io r ą c p o d u w a g ę u z y s k a n e w y n ik i z b a d a n ia a n k ie to w e g o , a n a liz y d z i a ła ją ­ c y c h w s p ó łc z e ś n ie s e r w is ó w z a k u p ó w g r u p o w y c h , a ta k ż e d a n e w tó r n e m o ż n a p r z y ją ć , ż e p o s ta w io n a h ip o te z a H 1 , z o s ta ła z w e r y f ik o w a n a p o z y ty w n ie . M im o ż e lic z b a o f e r t w p o r ta la c h j e s t w c ią ż d u ż a i n ie m o ż n a tu ta j w s k a z a ć tr e n d u s p a d ­ k o w e g o , to b r a k k o n ie c z n o ś c i z e b r a n ia o d p o w ie d n ie j g r u p y k lie n tó w d o a k ty w a ­ c ji o f e r ty , d y s k w a lif ik u je w s p ó łc z e s n e s e r w is y j a k o p la tf o r m y z a k u p ó w g r u p o ­ w y c h , k tó r e w e d łu g a u to ra , p o z m ia n ie s y s te m u a k ty w a c ji o f e r t s ta ły się k o le jn ą f o r m ą s e r w is ó w o g ło s z e n io w y c h . H ip o te z ę H 2 m o ż n a n a t o m ia s t z w e r y f ik o w a ć n e g a ty w n ie , c o p o tw ie r d z a ją w y n ik i b a d a n ia a n k ie to w e g o , z a n a liz y k tó r y c h m o ż n a s tw ie rd z ić , ż e z d e c y d o w a n a w ię k s z o ś ć k lie n tó w j e s t z a d o w o lo n a z ja k o ś c i o f e r t o r a z c z u je się tr a k t o w a n a n a r ó w n i z k lie n ta m i „ z u lic y ” . F u n k c jo n u ją c e w s p ó łc z e ś n ie p o r ta le z a k u p ó w g r u p o w y c h b a z u ją n a m a r k a c h w y p r a c o w a n y c h w la ta c h d y n a m ic z n e g o ro z w o ju .

Bibliografia

Cztery lata zakupów grupowych. Zachowania konsumentów a (w szczególności) oferty

turystyczne, www. marketing-news.pl/theme.php?art=1829.

Feldy M., Sklepy internetowe. Jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów, Wol­

ters Kluwer, Warszawa 2012.

Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz-

Łódź 2002.

Marsden P., Chaney P., The social commerce handbook, McGraw-Hill Companies, 2013.

Olszak C., Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Wyd. Akademii

Ekonomicznej, Katowice 2004.

Stawasz E., Przedsiębiorstwo innowacyjne, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik

pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2005.

Szymkowiak A., Portale zakupów grupowych jako narzędzie promocji turystyki miejskiej

w formie city break, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, vol. 2, nr 3 (264).

www.google.com/trends/explore#q=zakupy%20grupowe.

www.godealla.pl/statystyki.

(13)

THE DEVELOPM ENT OF INTERNET GROUP BUYING

Summary

Internet group buying has been functioning in Poland for five years. It seems that their devel­ opment is not as very dynamic as in the beginning. Group buying today have evolved to become what might be called the advertising websites. No minimum number o f people that activates an offer questions the adequacy o f using the term o f a group. Active users remain at few biggest web­ sites. However, many smaller sites are not working anymore. The vast majority o f customers are satisfied with the quality o f the products they are offered today and do not feel treated less favorably than customers who do not have coupons. The big change is also a huge number o f offers from the category o f tourism.

Keywords: internet, group buying, e-commerce, innovation

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kupię Notes Pędzel Maskotka Pamiętnik Długopis Gra Temperówka Kredki. albo albo

Konstrukcje te przenoszπ siÍ takøe na nieskoÒczonπ liczbÍ grup, nie bÍdziemy siÍ jednak nimi

Ze względu na izomorfizm z Uwagi 1.2, będziemy na ogół mówić po prostu o iloczynach (sumach) prostych, bez rozróżniania między słabymi iloczynami (sumami) prostymi wewnętrznymi

Niech Obr(n) oznacza grupę obrotów, a Odb(n) dowolną dwuelemento- wą grupę generowaną przez odbicie... Ze względu na izomorfizm z Uwagi 6.2, będziemy na ogół mówić po prostu

W Uwagach końcowych Aneta Franczak raz jeszcze zaakcentowała rolę mitu trojańskiego w kształtowaniu się tak rzymskiej tożsamości, jak i rzymskiej Wenus oraz

, η M be the probability that a catastrophe will not arrive during the rest of the tagged customer sojourn time in the system conditioned on the fact that, at the given moment,

Na koniec 2009 roku na GPW w Warszawie notowane były 32 spółki należące do sektora informatyka oraz siedem spółek zaklasyfikowanych do sektora telekomunikacja.. Rogiński,

Bokawirus człowieka może wywoływać zakażenia dróg oddechowych oraz układu pokarmowego.. Infekcje indu- kowane przez ten wirus są  obserwowane przede wszyst- kim u