D E C Y Z J A U Z A S A D N I E N I E

19  Download (0)

Full text

(1)

tel.: 22 487 58 02 fax: 22 378 11 61 e-mail: sekretariat@ure.gov.pl 1

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 r.

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DRE-4211-28(11)/2016/23522/I/AKo/JCz

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 935)

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego:

SGL CARBON POLSKA S.A. z siedzibą w Raciborzu zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,

zawartego w piśmie z dnia 28 kwietnia 2016 r., bez znaku i uzupełnionego pismami z dnia: 6 lipca 2016 r. bez znaku, 8 marca 2017 r. bez znaku, 19 kwietnia 2017 r. bez znaku oraz 31 maja 2017 r.

bez znaku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 r.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 2 maja 2016 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, będącego w trakcie postępowania o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne, posiadające koncesje ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 – 46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200).

Ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy.

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

2

(2)

2

Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorstwo uzyskało status Operatora Systemu Dystrybucyjnego decyzją z dnia 24 kwietnia 2017 r., znak: DRE-4711- 7(5)/2016/2017/23522/ZJ na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art.

47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna”.

4. Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Z upoważnienia Prezesa

Urzędu Regulacji Energetyki /-/

Elżbieta Bytniewska Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Otrzymuje:

1. Pan Jakub Grzanka – pełnomocnik SGL CARBON POLSKA S.A.

ul. Anny Jagiellonki 2/22 92-414 Łódź

2. a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Angelika Koźlik – specjalista

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

3

(3)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

4

(4)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

5

(5)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

6

(6)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

7

(7)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

8

(8)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

9

(9)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

10

(10)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

11

(11)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

12

(12)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

13

(13)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

14

(14)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

15

(15)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

16

(16)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

17

(17)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

18

(18)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

19

(19)

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna

---Nr 75 (2298) 8 czerwca 2017 r.

20

Figure

Updating...

References

Related subjects :