• Nie Znaleziono Wyników

Od Redakcji = From the Editor.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Od Redakcji = From the Editor."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Od Redakcji = From the Editor.

Ochrona Zabytków 37/2 (145), 83

(2)

Od redakcji

From the Editor

Po śm ierci w dniu 18 sierpnia 1983 r. Profesora architekta Jana Zachw atow icza, pierw szego po 1944 r. Generalnego K onserw atora Z a b ytkó w P R L, o pu bliko ­ w aliśm y w spom nienie Jego najbliższego w spółpracow nika i przyjaciela —■ prof, dra Piotra Biegańskiego („Ochrona Z a b y tk ó w ” n r 3—4, 1983). W iele środow isk i organizacji konserw atorskich w Polsce podjęło różne działania, aby uczcić pam ięć Profesora i przyczynić się do podsum ow ania Jego dorobku. Mając to na w zględzie zw róciliśm y się do kilku n a stu ,osób n ajbliżej, w edle naszego rozeznania, zw iązanych z Profesorem i zaproponow aliśm y swobodną form ę w ypow iedzi na łamach „Ochrony Z a b y tk ó w ”. Nie ograniczaliśm y ani objętości, ani też nie sugerow aliśm y charakteru w yp ow iedzi, prosząc jed ynie o zabranie głosu przypom inającego w ydarzenia związane z Janem Z achw a to ­ w iczem , o relację z dłuższego okresu w spółpracy bądź te ż t— refleksje. Z daw aliśm y sobie sprawę, że zebrane w ta k k ró tk im czasie m ateriały nie mogą pretendow ać do m iana szkicu o osobowości Profesora. P u b liku jem y w szystkie z otrzym anych w ypow iedzi, zachow ując w pełni ich osobisty cha­ rakter i styl.

A fte r th e death on A ugu st 18, 1983 of Professor Jan Zachw atow icz, architect, the m ost outstanding Polish conservator, th e first Conservator General o f H i­ storical M onum ents in Poland after 1944, w e published recollections of his closest collaborator and friend Professor Dr Arch. Piotr B iegański („Ochrona Z a b y tk ó w ”, no 3—4, 1983).

A n u m b er of professional architectural centres and organisations in Poland have ta k e n up various actions to honour the m em ory of Professor Z achw atow icz and to contribute thus to sum m ing up his great a ttainm ents in the field of m o ­ n u m en ts protection and coservation.

W ith this in m ind, we have aproached a fe w people w ho, in our view , w ere m ost closely linked w ith Professor Zachw atow icz and w e have proposed to them a free fo rm of expression in „Ochrona Z a b y tk ó w ”. W e have not spe­ cified either the volum e or nature of their expression; the only request we had was to describe the events associated w ith Jan Z achw atow icz, to give account of long-standing cooperation or one’s ow n reflections.

We have been fu lly aware of the fact th a t the m aterial com piled over such a short period cannot pretend to be a stu d y of Professor Z achw atow icz’s p er­ sonality. W e are publishing all the accounts received, leaving their personal character and style unchanged.

Cytaty

Powiązane dokumenty

the Act on the transfer of certain minor offences as offences to criminal-Administrative Jurisdiction, passed in 1966, gave the status of a misdemeanour to a large group of

Jak dowodzi badacz - przyglądając się osobie i biografii Kossak - złożyło się na to kilka przyczyn.. Pierwszą, nie dającą się zbagatelizować, był jej dość

Het is heel goed mogelijk dat uit deze operatieve analyse voort kan vloeien dat het in een bepaald vaargebied niet meer lonend is op de traditionele weg voort te blijven gaan,

Evaluation of relative density effects on liquefiable sands using PM4Sand model.. Laera, A.; Vilhar, G.; Brasile, S.;

On the other hand, the number of particles in the size range of 100-1000 μm significantly decreases with the ALD cycles (Figure 8b). Moreover, by having a closer look at the

Autorka omawia w nim poglądy biskupów na przyczyny upadku Rzeczypospolitej opierając się w głównej mierze na ich mowach sejmowych, co stanowi niewątpliwie

Tak samo bowiem jak u schyłku pierwszego tysiąclecia misje i relikwie budowały poprzez wiarę przestrzeń jednej kultury, to proces ten może powtórzyć się na

Editors’ note on the refutation of “Assessing citizen adoption of e- Government initiatives in Gambia: A validation of the technology acceptance model in information systems