• Nie Znaleziono Wyników

Jonik Aniela

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jonik Aniela"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

1

(2)

IS Z A W A R T O Ś C I T E C Z K I — K ...

.. ? Q m . , V v » .. rp s > / r m < M ^ u

...k,..$ 8 ±lMŚ£. ...

1/1. Relacja \y

I/2. Dokumenty (sensu strlcto) dotyczące osoby relalora

I/3. Inne nftaleńaly dokumentacyjne dotyczące osoby relalora

II. Materiały uzupełniające relację

111/1 - Materiały dotyczące rodziny relatora

III/2 - Materiały dotyczące ogólnie okresu sprzed 1939 r. — lłl/3 - Materiały dotyczące ogólnie okresu okupacji (1939-1945) 111/4 - Materiały dotyczące ogólnie okresu po 1945 r. _

III/5 - inne...

IV. Korespondencja \J

V. Nazwiskowe karły informacyjne _

VI. Fołografie

2

(3)

3

(4)

4

(5)

5

(6)

6

(7)

7

(8)

F U N D A C J A

'Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wo|skowej Służby Polek"

87-1 0 0 Toruń, ul. W. Garbary 2 tel.: 65-22-186, e-mail: archAK@um.torun.pl

R E G O N 870502 736

jy/L

Toruń, dnia 29.09.2003 r.

ME MO R I A Ł

General Marii Wittek Pani A niela Kuś Lublin

Szanow na Pani,

Jestem dokum entalistą Fundacji „A rchiw um i M uzeum Pom orskie Armii Krajowej oraz W ojskowej Służby Polek” w Toruniu. Zajm ujem y się grom adzeniem i opracow yw aniem m ateriałów dotyczących kobiet - żołnierzy w alczących w II w ojnie światowej we w szystkich organizacjach konspiracyjnych i na w szystkich frontach.

Pani M arta O rlicz (ŚZŻA K Zarząd O kręgu w Lublinie) przesłała do naszego A rchiw um relację z Pani wojennej służby. N a tej podstaw ie założyliśm y Pani teczkę osobow ą o num erze inw entarzow ym 981/W SK.

O ile to m ożliw e prosimy o uzupełnienie relacji. Zależy nam szczególnie na wszelkich dokum entach dotyczących Pani życia pryw atnego, bądź też w ojskow ego (ośw iadczenia świadków, św iadectw a szkolne, metryka urodzenia, czy akt zaw arcia związki m ałżeńskiego).

Proszę chociażby o kserokopie ww. dokumentów.

Licząc na Pani pomoc życzę dużo zdrow ia, pozostaję

z w yrazam i szacunku

mgr A nna W ankiew icz D okum entalistka Działu: A rchiw um W SK

8

(9)

9

(10)

10

(11)

11

Cytaty

Powiązane dokumenty

Będziemy wdzięczni także za przysłanie nam wszelkich innych dokumentów dotyczących Pani życia jak np.: świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje zawodowe, związkowe,

Zależy nam szczególnie na w szelkich dokum entach dotyczących Pani życia prywatnego, bądź też w ojskowego (ośw iadczenia świadków, św iadectw a szkolne, m etryka

Będziemy wdzięczni także za przysłanie nam wszelkich innych dokumentów dotyczących Pani życia jak np.: świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje zawodowe, związkowe,

Siostry, a także wszelkich dokumentów lub ich kserokopii związanych z Jej osobą (np. oświadczenia świadków, legitymacje, metryka urodzenia, świadectwa szkolne

Szczególnie zależy nam na w szelkich dokum entach dotyczących Pani życia prywatnego, bądź też w ojskow ego (ośw iadczenia świadków, św iadectw a szkolne, metryka

Będziemy wdzięczni także za przysłanie nam wszelkich innych dokumentów dotyczących Pani życia jak np.: świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje zawodowe, związkowe,

Bardzo zależy nam na kserokopiach dotyczących życia pryw atnego (m etryka urodzenia, akt ślubu, świadectwo ukończenia szkoły) oraz związanych ze służbą w

Będziemy wdzięczni także za przysłanie nam wszelkich innych dokumentów dotyczących Pani życia jak np.: świadectwa szkolne, dyplomy, legitymacje zawodowe, związkowe,