Dochody i wydatki budżetu Unii Europejskiej 3

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Zagadnienia obowiązujące specjalność:

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz bankowość i ubezpieczenia

1. Bilans Zasada równowagi bilansowej

2. Dochody i wydatki budżetu Unii Europejskiej 3. Dokumentacja księgowa

4. Dźwignia finansowa

5. Formy kredytu bankowego

6. Formy ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera 7. Harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej

8. Harmonizacja, standaryzacja zasad rachunkowości 9. Konto i jogo rodzaje

10. Koszt pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie 11.Koszty, kalkulacji kosztów

12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 13. Obciążenia, podatkowe przedsiębiorstwa 14. Podział zysku w przedsiębiorstwie

15. Podzielność i łączenie kont

16. Polityka pieniężna w strefie euro 17. Postać ksiąg rachunkowych

18.Proces informacyjny rachunkowości 19.Rachunkowość oraz jej ewolucja

20.Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 21. Rynek finansowy i jego instrumenty

22. Sektor ubezpieczeniowy i jego funkcje 23.Strategie podatkowe przedsiębiorstwa 24.System bankowy – pojęcie i funkcje 25.System finansowy państwa

26.System podatkowy w Polsce

27.Uprawnienia, obowiązki odpowiedzialność biegłego rewidenta 28.Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 29.Współczesny pieniądz i jego kreacja

30. Zakładowy Plan Kont

31. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o rachunkowości 32.Zasady i funkcje rachunkowości

33 Zasady ustalania oraz budowa rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych

34 Źródła dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 35Źródłą pozyskiwania kapitału przez spółki

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :