• Nie Znaleziono Wyników

View of Kongres teologów polskich

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "View of Kongres teologów polskich"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

- 2 1 1

J.G ribom ont /A u g u stin ia n u m /, Enkratyzm w n a j s t ł n z e j le g e n d z ie K o im e sis; P.A .O rbe /U n iw G r e g o r ia n a /, Apokryfy c h r z e ś c i j a ń s ­ k ie z Nag Hammadi; B .D eh a n d sch u tter /U n iw .L e id e n /, Apokryf J a ­ kuba z Nag Hammadi; F.Morard /U n iw .F r y b u r g /, Fragmenty k o p t y j - s k i e a p o k r y fic z n y c h D ziejów A p o s to ls k ic h ; G .G ia n o tto /U niw .T u­ r y n / , L it e r a t u r a a p o k r y fic z n a p rzyp isyw an a Jakubowi w te k s ta c h Nag Hammadi; F .N u volon e /U n iw .F r y b u r g /, Apokryf o k a p ła ń stw ie C h r y stu sa w ś w ią t y n i j e r o z o l i m s k i e j ; R .S t i c h e l /C n iw .K o lo n ia /, Uwagi o E w a n g e lii Barnaby; P .C .B o r i /U n iw .B o lo n ia /, Temat j e ­ s z c z e n ie u s t a lo n y ; E .N o r e lli /U n iw .B o lo n ia /, R ola " T estim o- niów" a p o k r y fic z n y c h w wypracowaniu p ie r w o tn e j t e o l o g i i c h r z e ś ­ c i j a ń s k i e j ; A.Naumow /U niw .K raków /, C ytaty b i b l i j n e w apokry­ fa c h s ło w ia ń s k ic h ; A.Desreumaux /U n iw .S o r b o n a /, T rad ycja r ę k o ­ p iśm ie n n a "Nauki A ddai" . S ta n badań; L .P erron e /U n iw .B o lo n ia /, Wydawanie te k stó w p s e u d o e p ig r a fic z n y c h . Problem m etody.

8 maja: S .J .V o ic u /R zym /, Apokryfy arm eń sk ie; M.Van E s- broeck / I n s t y t u t O r ie n ta ln y , Rzym/, Apokryfy g r u z iń s k ie ; M.Ca- p a ld o /U n iw .S a le r n o /, Apokryfy S ta r e g o i Nowego T estam entu na te r e n a c h s ło w ia ń s k ic h ; B .B a g a t t i /J e r o z o lim a /, K s ię g i adam itań s k ie i ic h c h r y s t i a n i z a c j a ; U .B ia n c h i /U niw .R zym /, Enkratyzm, akosmizm, d it e iz m , ja k o k r y t e r i a a n a liz y h i s t o r y c z n o - r e l i g i j n e j apokryfów .

k s . S ta n is ła w Longosz

3 . KONGRES TEOLOGÓW POLSKICH

W o s t a t n i e j d e k a d z ie s i e r p n i a b . r . planowane j e s t w L u b li n i e , j e ś l i o k o lic z n o ś c i zew n ętrzn e na t o p o zw o lą , z w o ła n ie Kon g r e su Teologów P o ls k ic h na te m a t:" C h r z e śc ija ń stw o a k u ltu r a

(2)

212 / w k o n t e k ś c i e p o l s k i m / " . U c z e s tn ik o m i p r e l e g e n t o m c h o d z i ć b ę ­ d z i e w d y s k u s j i o w y j a ś n i e n i e p r o b le m u , j a k i w pływ w y w a rło c h r z e ś c i j a ń s t w o n a k u l t u r ę p o l s k ą . B ę d z ie t o s z u k a n i e ś la d ó w o r ę d z i a C h ry s tu s o w e g o w ż y c i u i k u l t u r z e p o l s k i e j . P o d s ta w ą do t e g o r o ­ d z a j u p o s z u k iw a ń i d y s k u s j i b ę d ą t r z y d o k u m e n ty : d r u g i r o z d z i a ł I I c z ę ś c i S o b o ro w e j K o n s t y t u c j i d u s z p a s t e r s k i e j o K o ś c i e l e i ś w i e c i e w s p ó łc z e s n y m t r a k t u j ą c y o k u l t u r z e / n r 5 3 - 6 2 : w a ru n k i k u l t u r y w ś w i e c i e d z i s i e j s z y m ; n i e k t ó r e z a s a d y n a l e ż y t e g o r o z ­ w o ju k u l t u r y ; n i e k t ó r e p i l n i e j s z e z a d a n i a c h r z e ś c i j a n w d z i e d z i ­ n i e k u l t u r y / , p rz e m ó w ie n ie p a p i e ż a J a n a P a w ła I I w s i e d z i b i e UNESCO w P a r y ż u 2 VI 1980 r o k u / " P r z y s z ł o ś ć c z ł o w i e k a z a l e ż y od k u l t u r y " w OsRom 1 2 0 / 1 9 8 0 / n r 1 2 7 , 1 - 2 ; t ł u m . p o i . , n p . " C h r z e ś c i ­ j a n i n w ś w i e c i e " , 1 9 8 0 , n r 9 4 , 9 0 - 1 0 3 / o r a z u w ag i o k u l t u r z e za w a r­ t e w p r z e m ó w ie n ia c h J a n a P a w ła I I p o d c z a s j e g o p i e l g r z y m k i do P o l s k i . W sw ych w y s t ą p i e n i a c h O j c i e c św . w i e l o k r o t n i e w y j a ś n i a ł , czym j e s t k u l t u r a , że s ta n o w i o n a o s u w e r e n n o ś c i n a r o d o w e j , mó­ w i ł o j e j w p ły w ie n a n a ro d o w o ś ć p o l s k ą . U c z e s t n i c y K o n g re s u b ę ­ d ą s t a r a l i s i ę o d p o w ie d z ie ć n a p y t a n i e : w ja k im m om encie i s t o p ­ n i u z a c z ą ł s i ę wpływ c h r z e ś c i j a ń s t w a n a k u l t u r ę p o l s k ą i n a w i­ d z e n i e p e ł n e g o c z ł o w i e k a . C h o d z ić t u b ę d z i e n i e t y l k o o lo g o s^ a l e i o e t o s p o l s k i . P o d c z a s p r z e d p o łu d n io w y c h tr z y d n i o w y c h s e s j i g e n e r a l n y c h K o n g re s u p rz e w id y w a n e j e s t w y g ł o s z e n i e 5 r e f e r a t ó w pro g ram o w y ch . I t a k k s . p r o f . d r M .J a w o r s k i omówi w s ł o w i e w p ro w a d z a ją c y m z a k o ­ r z e n i e n i e s i ę o r ę d z i a c h r z e ś c i j a ń s k i e g o w k u l t u r z e p o l s k i e j na p o d s t a w i e w y p o w ie d z i O jc a św . J a n a P a w ła I I . N a s tę p n e t r z y r e ­ f e r a t y p o d e jm ą p r e z e n t a c j ę : 1 / s t o s u n k u o r ę d z i a c h r z e ś c i j a ń s k i e ­ go do lo g o s u p o l s k i e g o - k s . d r B . I r l e n d e r ; 2 / do e t o s u p o l s k i e ­ go - k s . b p M .R e c h o w ic z ; 3 / do s z t u k i - k s . p r o f . d r J . P a s i e r b . O s t a t n i ą p ro g ra m o w ą p r e l e k c j ę w y g ło s i k s . p r o f . d r J . T i s c h n e r w s k a z u ją c n a e le m e n ty c h r z e ś c i j a ń s k i e i z a d a n i a K o ś c i o ł a w k u l

(3)

-- 2 1 3

tu r z e p o l s k i e j d z i s i a j . S e s j e popołudn iow e dwóch p ie r w sz y c h d n i p r z e z n a c z o n e będą na p ra c e s e k c y j n e , p odczas k tó r y c h p r z e ­ d y sk u tu je s i ę wpływy o r ę d z ia c h r z e ś c ij a ń s k ie g o w p o sz c z e g ó ln y c h d y s c y p lin a c h t e o lo g ic z n y c h na k s z t a łt o w a n ie s i ę k u ltu r y p o ls k ie j B io r ą c pod uwagę z r ó ż n ic o w a n ie m erytoryczn e w z a in te r e s o w a n ia c h ty c h s e k c j i , n ie w s z y s t k ie w jednakowym s to p n iu będą mogły pod­ j ą ć wskazany tem at ob rad . T r z e c i d z ie ń p rzezn aczon y b ę d z ie w c a ł o ś c i na sp raw ozd an ia z d z i a ł a l n o ś c i p o sz c z e g ó ln y c h s e k c j i .

W K o n g r e sie T eologów weźmie ró w n ież u d z ia ł po r a z p ierw szy S e k c ja P a tr y s ty c z n a p rzy K o m isji E p isk op atu do Spraw Nauki Ka­ t o l i c k i e j w P o l s c e . Obok w ie c z o r o w ej s e s j i d y d a k ty c z n e j, p rzez dwa p o p o łu d n ia w y g ło sz o n e z o s ta n ą p rzyn ajm n iej 4 r e f e r a t y , w k tó r y c h p r e le g e n c i będą p r ó b o w a li wykazać wpływ Ojców K o ś c io ła na p o s z c z e g ó ln e d z ie d z in y k u ltu r y p o l s k i e j . Tematy przew idyw a­ nych r e fe r a tó w u s t a lo n e z o s ta n ą na n a jb liż s z y m sp o tk a n iu z a r z ą ­ du S e k c j i P a t r y s t y c z n e j .

k s . S ta n is ła w Longosz

4 . W d n ia c h 6 -1 0 w r z e ś n ia 1982 r . sem inarium F i l o l o g i i K la­ s y c z n e j U n iw e r sy te tu J .G u te n b e r g a w M oguncji o r g a n iz u je m iędzy­ narodowe kolokwium na tem at b io g r a f ic z n y c h d z i e ł św. G rzego­ r z a z N y ssy . O rganizatorom c h o d z i o u k azan ie postaw y G rzegorza wobec h i s t o r y c z n o ś c i , t e o l o g i i i l i t e r a c k i c h k on w en cji przy

" p r z e d sta w ia n iu ż y c ia ś w ię te g o " . W zw iązku z tym z a p r a s z a ją on i c h ętn y ch do z g ł a s z a n i a swych p r e l e k c j i ju ż t o tem atyczn ych , ju ż t o i n t e r p r e t a c j i wybranych te k stó w Kapadocczyków, będących j e d ­ nak nowym o so b isty m p rzem yślen iem p o sta w io n eg o problem u.

K o szt n o c le g u i u trzym an ia w yn osi d z ie n n ie o k o ło 40 marek. Z g ło s z e n ia można k ie r o w a ć na a d r e s: H erm P r o f. Dr. A .S p ir a , Sem inar fGr K la s s is o h e P h i l o l o g l e , U n iv e r s ltH t , D -6500 M ainz.

Cytaty

Powiązane dokumenty

met regime H-N: .984 111 Geconcludeerd kan worden dat de concordantie analyse en de numerieke interpretatie methode voor beide score-reeksen de hoogste correlatie hebben, zodat

Dokonania nowej krytyki w antropologii można podsumować – jeśli już po- dejmować ryzyko takiego podsumowania – jako zwrócenie uwagi na nieprzezroczystość postaci

The narrator perceives possible overarching features of his/her life “and how they are linked to each other in the overall self- historical shape of one’s own

Zoals vermeld, is Hendrik Jan leerling geweest van Besters, Prins en Moritz. Besters en Moritz zijn onder andere in Leiden werkzaam geweest. Het is wellicht

Odpowiadają one określonym sposobom przeszukiwania (Niedbalski 2014: 196–197). Dzięki wykorzystaniu narzędzia zapytań można sprawdzić kodowanie oraz znaleźć nowe

To address reported deficiencies in GitHub’s pull request user interface (also discovered through.. Feature Description 5% Mean Median 95% Plot Age Minutes between open and the

The water segment has as inputs the constant flow of chilled water Cs., with an inlet temperature Oc, ( = , and the tube wall temperature On,. Outputs are the heat flux to the tube

i przyznania, iz˙ istnieja˛cy obecnie Zwia˛zek Polako´w w Niemczech jest kontynuatorem Zwia˛zku, kto´ry został zlikwidowany w 1940 r., a wie˛c przysługuje mu status