Czym nie jest językowy obraz świata?

11  Download (0)

Full text

(1)

UniwersytetJagielloński Kraków

C

zymnie jest językowy obraz świata

?

Uwagi wstępne

Przedmiotem artykułujest wskazanie najczęstszych błędów,jakie popełniają bada­

cze posługujący się terminem językowy obraz świata(dalej JOS). Przedstawione tu argumenty mogą być pretekstemdorozważań nad zasadnością i realizacjąnowych kierunków badawczych w językoznawstwie, a także nad dewaluacją towarzyszą­ cej im terminologii. Drugi z zasygnalizowanych problemów w szczególności do­ tyczy JOS i dyskursuopisywanegowjęzyku polityki. Zarówno koncepcjaJOS, jak i dyskurs ciesząsię dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodychbadaczy, jednak właściwe imterminy sątraktowane dowolnie, intuicyjnie, właściwie jak etykiety.

Jednym z zadań współczesnegojęzykoznawstwa powinno więc być przywrócenie terminom naukowym ich podstawowegoznaczenia, czyli przeciwdziałanie szerzą­ cej sięetykietyzacji. Tytuł artykułu wskazuje, że poza dyskusjąpozostaje zasadność i potrzeba badań JOS. Warto jednak przy tej okazji nadmienić, że JOS, zwłaszcza przez swoją interdyscyplinarność, dla części badaczy jest nurtem niejęzykoznaw- czym.

Pochodzenie terminu JOS

Termin JOS w polskim językoznawstwie pojawił sięjako tłumaczenie niemieckie­ go Zwischenwelt stosowanego przez Leona Weisgerbera (Helbig 1982: 132-133).

W pracach badaczy reprezentujących moskiewską szkołę etnolingwistyczną (np.

Nikita Tołstoj, Świetlana Tołstoja, Swietłana Nikitina, Walerija Telija,Wieczesław Iwanow, Władimir Toporow)1 sąstosowanewymiennie trzy terminy:językowy ob­ raz świata,frazeologiczny obraz świata2 oraz naiwny obraz świata. Ostatni z nich

1 Ważną wypowiedzią teoretyczną tej szkoły jest zbiór studiów Роль человеческого фактора в язы­

ке. Язык и картина мира (Серебренников 1988).

2 Zależnościom JOS i frazeologii wiele uwagi poświęcają też polscy badacze (por. Treder 1989, 2000;

Chlebda 2007; Rak 2007).

(2)

pojawił się też w polskim językoznawstwie dzięki tłumaczeniom pracJurija Apre- sjana (1994, 1995: 66-67), ale niezyskałuznania inie jest obecnieużywany. Bliski terminowi JOS jest tekstowy obraz świata. Różnica dotyczy przedmiotu badań: JOS skupiasię na właściwościach systemowych języka, tekstowy obrazświata - na tekś­ cie3.

3 W odniesieniu do tekstu literackiego zostało nawet zaproponowane rozróżnienie na idiolektalny obraz świata i obraz świata w idiolekcie (Kadyjewska 2001).

4 Szczegółowo zagadnienie to omówili Jerzy Bartmiński (2001) i Anna Tyrpa (2008).

5 Brat (Ryszard Tokarski, s. 55-73), gwiazda (Jadwiga Chodukiewicz, s. 74-79), hej (Grażyna Żuraw, s. 80-82), kochać (Urszula Majer, s. 83-118), koń (Jerzy Bartmiński, s. 119-144), kukułka (Irena i Czesław Kosylowie, s. 145-158), matka (Jadwiga Jagiełłą, s. 159-199), rozmaryn (Jolanta Puch, s. 200-204), słońce (Jerzy Bartmiński, s. 205-230), talar (Jan Adamowski, s. 231-239), wół (Jerzy Sierociuk, s. 240-253).

6 Zostały tu opracowane następujące hasła: deszcz (Urszula Majer-Baranowska, s. 30-36), góra (J. Adamowski, s. 40-47), kamień (Małgorzata Mazurkiewicz, s. 52-55), kochankowie (Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, s. 23-29), ogień (Maria Kozioł, s. 48-51), słońce (Stanisława Niebrzegow- ska, s. 37-39), wiatr (Grażyna Bęczkowska, s. 56-58), ziemia (Donat Niewiadomski, s. 59-63).

7 Znajdujemy tu zarówno analizy konkretnych pojęć, np. ląd (Adamowski 1992), słońce (Bartmiński, Niebrzegowska 1994), zmora (Czyżewski 1988), jak i wypowiedzi teoretyczne na temat JOS (np.

Mackiewicz 1990, 1999; Tokarski 1997-1998).

8 Praca ta była już wznawiana dwukrotnie - 1999, 2004. Zaproponowany w tytule temat omówio­

no w 16 wystąpieniach. Odwoływano się do różnych koncepcji języka i terminologii, ale wyni­

ki obserwacji wykazały wiele zbieżności i powiązań. Zaprezentowano również analizy kilku pojęć składających się na polski JOS, np. księżyc (Wanda Budziszewska), praca (Małgorzata Mazurkiewicz-Brzozowska), rzeka (Ewa Masłowska). Podjęto tu także próby zdefiniowania JOS (Renata Grzegorczykowa, Jolanta Mackiewicz, Jerzy Bartmiński) i przedstawiono rolę frazeologi- zmów i metafory w rekonstrukcji JOS (A. Pajdzińska, R. Tokarski).

Historia polskich badańJOS4

Badania języka pod szyldem JOS są uprawiane od lat 80. XX w. przede wszystkim w ośrodku lubelskim skupionymwokółJerzego Bartmińskiego. Zależności języka ikultury byłyjednak opisywanejuż znacznie wcześniej w odniesieniudo materiału frazeologicznego (por. Krasnowolski1905-1906; Bystroń 1933: 89-212).Zapowie­

dzią badań etnolingwistycznych, do których został wykorzystany JOS, był zeszyt próbny Słownika ludowych stereotypów językowych podredakcjąJ. Bartmińskiego (1980), wktórym znalazło się 11 haseł5 6. Właściwą realizacją tego projektu jest wy­

chodzący od połowy lat 90. XX w. Słownik stereotypów i symboliludowych (Bart- miński 1996-1999). Pionierskie pracez zakresu JOS były też publikowane wczaso­ piśmie ,^Akcent” nr4 (1986) pod nagłówkiem Język i ludowa wizja świata?. Pismem, które jednaknajbardziej jest kojarzonez badaniamiJOS, jestlubelska „Etnolingwi- styka”7(wychodząca od 1988). Odużym zainteresowaniu zagadnieniami JOS może świadczyć popularność książek Językowy obrazświata pod redakcją J. Bartmińskie­

go (JOS)8 iPrzeszłość w językowym obrazie świata podredakcją AnnyPajdzińskiej i Piotra Krzyżanowskiego(1999).Zaproponowanew nichrozwiązaniawykorzysta­ no teżw kolejnych tomach„czerwonej” lubelskiej serii.

(3)

Ważne miejsce w bibliografii publikacji dotyczących koncepcji JOS zajmuje 13 tom Języka a kultury - Językowy obraz świata i kulturapod redakcją AnnyDąbrow­

skiej i Janusza Anusiewicza (2000). O niesłabnącym zainteresowaniu badaniami JOS świadczą najnowszeopracowania (Ożdżyński 1995; Mackiewicz 1999, 2006;

Jedliński 2000; Wojciechowska 2000; Nowak 2002; Niesporek-Szamburska 2004;

Piekarczyk 2004; Wysoczański 2005; Bartmiński 2006; Kowalewska-Dąbrowska 2006; Chlebda 2007; Pieciul-Karmińska 2007; Rak 2007; Szczęsny, Hejwowski 2007; Kajtoch 2008; Kopeć 2008; Bracki 2009; Kozaryn 2009; Piechnik 2009)9.

Przegląd ostatnich dokonań w dziedzinie JOS pozwalazauważyć pewne prawidło­ wości: 1) częstoporuszanymzagadnieniem jest udział JOS w przekładoznawstwie;

2) systematycznie są opisywane poszczególne pola znaczeniowe (rośliny, zwierzęta, wartości itd.), co jest szczególnie cenne przy badaniach porównawczych; 3) zde­

cydowaniewięcej uwagi poświęca się polszczyźnie ogólnej niżgwarom. Poza tym wyraźniewidać, że ośrodek lubelski niejest już jedynymmiejscem,gdzie jest roz­

wijana koncepcja JOS. Liczne prace powstająweWrocławiu, Krakowie, Warszawie i innych, właściwie wszystkichośrodkach naukowych. Nadal jednak J. Bartmiński jestpomysłodawcą i koordynatorem największych projektów dotyczących JOS.

9 Wymieniam tylko pozycje książkowe.

10 JOS nie jest tworzony przez konkretne osoby, jest przez nie „przenoszony” i dzięki temu w pewnym stopniu staje się ponadczasowy. Tę relację najlepiej oddaje metafora: Język to okręt, który płynie pod narodową banderą przez wieki i społeczne kataklizmy przy zmieniającej się wachcie pokoleń (Телия

1988: 202, tłum. M. R.).

11 Obraz świata utrwalony w języku nie odzwierciedla obiektywnych cech rzeczywistości. Wiele zja­

wisk i rzeczy jest postrzeganych stereotypowo.

l: Termin ten do badań humanistycznych wprowadziła Teresa Hołówka (1986), wskazując przy tym, że tzw. szarego człowieka cechuje potoczna racjonalność, nastawienie pragmatyczne i wartościujące w kategoriach dobry (korzystny) - zły (niekorzystny), zwracanie uwagi na rzeczy konkretne oraz postrzeganie świata w kategoriach antropocentrycznych.

” Struktura pojęciowa, która powstaje w umyśle (tzw. konceptualny obraz świata), oczywiście nie jest w pełni odzwierciedlona w języku, gdyż język to kod ograniczony konwencjonalnością.

Co tojestJOS?

Pierwsząpolską definicję JOS zaproponowałWalery Pisarek (1978). Najczęściej są jednak przywoływane definicje J. Bartmińskiego i RyszardaTokarskiego(1986:72), J. Bartmińskiego (1990: 110) oraz Renaty Grzegorczykowej (1990: 43). W wielu późniejszych pracach pojawiły się nieznaczne modyfikacje tych ujęć. Po ich przej­

rzeniumożna zaproponować pewne uogólnienie, według którego:

Językowyobrazświata to ponadjednostkowa10 (społeczna)interpretacja11rzeczy­ wistości z pozycji zdrowego rozsądku (z pozycji szarego człowieka12), istniejąca wpostaci struktury pojęciowej w umyśle13 i wyrażająca sięna różnych poziomach języka.

(4)

Błędypopełniane przy badaniu JOS 1. Utożsamienie JOSz kognitywizmem

Zainteresowanie JOS rozwija się wraz z nurtem gramatyki kognitywnej,nie można jednak postawić między nimi znaku równości. Obydwakierunkiłączym.in. interdy­

scyplinarność, holistyczne traktowaniejęzyka, akcentowanie ludzkiej perspektywy oglądu(czasem mówisięw tym kontekście o antropocentryzmie)i zainteresowanie metaforą,a w szczególności sposobem konceptualizacji świata. Kognitywiścibadają to,jak wyrazznaczy(interesuje ich dynamiczny aspekt konceptualizacji),natomiast badacze JOS zajmują się tym,co i dlaczego ten wyraz znaczy i jaki ma tozwiązek z kulturą14 15 (jestto aspekt statyczny) (Mackiewicz 1999: 23). Koncepcja JOS zko- gnitywizmu powinna czerpać zwłaszcza metodologię (por. Tokarski 1997-1998).

14 Materiałem badawczym w nurcie JOS jest język, powinno się więc wychodzić od poszczególnych jego poziomów przy formułowaniu ogólnych wniosków. Oczywiście, należy mieć również na uwa­

dze tzw. wiedzę przyjęzykową. Wiedza ta jako narzędzie pomocnicze często potwierdza wnioski formułowane na podstawie materiału językowego. Bez niej nie sposób na przykład rozstrzygnąć motywacji gwarowego porównania - zdro wy jak pieniądz (w Wielki Piątek myto się wodą, do której wrzucano srebrną monetę, zabieg ten miał gwarantować zdrowie). Bez wiedzy folklorystycznej i et­

nograficznej niezrozumiała będzie też motywacja podhalańskich nazw dziurawca (Hypericum L.):

krewka Matki Boskiej (w legendzie apokryficznej o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu Matka Boża rani swoje stopy o ostre kamienie, z krwi wyrasta dziurawiec), ziele świętojańskie (dziurawiec za­

kwita na św. Jana [24 VI], wtedy też jest zrywany), herbatnik (z wysuszonych pędów dziurawca zaparzano napój, który zastępował herbatę).

15 http://www.zamkor.pl/rozne_pliki/Uzasadnienie_merytoryczne_Chociaz_malo_mamy_lat.pdf, 25.09.2009.

2. Utożsamienie JOS ze stereotypem

Leksyka i frazeologia często były badane pod kątem tego, jakie stereotypyutrwalają (w szczególności szukano stereotypów etnicznych). Stereotyp nie jest jednak toż­ samy z JOS, jestjegoskładnikiem. Na zrównaniu lub niezrozumieniutych dwóch terminów opierająsię prace takie, jak Językowy obraz świata w podręcznikachdla klas I-III'5. Na podstawie obrazków i tekstów czytanek zostały tu scharakteryzowa­

ne stereotypy kobiety i mężczyzny(mężczyzna idzie do pracy,a kobieta zajmuje się dziećmi i domem). Tytułtej pracy powinienwięc byćsformułowanyinaczej- Ste­ reotypy kobiety i mężczyzny utrwalone w podręcznikach dla klas I-III.

3. RozszerzaniebadańJOS wstronę literaturoznawstwa

We wspomnianym już artykule R. Grzegorczykowej (1990) pada przestroga przed utożsamianiem JOSzwizją świata przekazywanąprzez tekst literacki. Renata Grze- gorczykowa postuluje, by termin JOS zachować dla faktów systemowych. Zamie­ szanie wynika z niewłaściwego odczytania (czy może nawet niezrozumienia) defini­

cjiautorstwaJ. Bartmińskiego:

(5)

Przez językowy obraz świata rozumiem zawartą w języku interpretację rzeczywistości, którą można ująć w postaci zespołów sądów o świecie. Mogą to być sądy bądź utrwalone w samym języku, w jego formach gramatycznych, słownictwie, kliszowanych tekstach (np. przysłów), bądź to przez formy i teksty języka implikowane (Bartmiński 1990: 110).

We wstępie do wieluprac pojawia się zdawkowewyjaśnienie w rodzaju: „JOS traktuję zgodnie z ujęciem J. Bartmińskiego(1990)”, poczym następują opisy idio- stylów pisarzy i poetów. W przytoczonejwyżej definicji nie mamowyotym,że JOS należy szukać w tekstach literackich, raczej chodzi tu o odtwarzalne teksty folk­ lorystyczne (pieśni, bajki itd.)16. Co prawda, badacze JOS wskazywali również na wykorzystanieautorskich tekstów literackich (np. Bugajski, Wojciechowska 2000;

Bartmiński2001: 32; Kadyjewska 2001; Шмелев 2002: 13; Święcicka 2005: 103), ale kwestiata jest bardziej skomplikowana17. Przy badaniu JOS w dzieleliterackim należybowiem zwracać uwagęna te treści, które należą dopresupozycji i konotacji wyrażeńjęzykowych. Istotne jest to, co autorzy tekstówuważają za oczywiste i na co z tego względunie zwracają uwagi(Kiklewicz 2006: 325). Badanie samych tek­ stówliterackich możejednakprowadzićdo nieporozumień, gdyż pominięciejakiegoś elementu w tekściejestalbo świadomym działaniem autora, albo teżwynika z jego niewiedzy. Czytelnik nie jest wstanie tego rozstrzygnąć (Habrajska 2000: 82).

Jak wiadomo, folklor słowny można interpretować w kategoriach językoznawczych, tekst folklory­

styczny jest wówczas ekwiwalentem jednostki leksykalnej (por. Bogatyriew, Jakobson 1979).

17 O problemach tych piszę Piotr Fliciński (2004), wskazując, że zagadnienie idiostylu w językoznaw­

stwie było już wielokrotnie i dokładnie komentowane.

18 Wojciech Chlebda stwierdza jednak, że „zespół czynników fonetyczno-prozodycznych mógłby silniej przyciągnąć uwagę badaczy JOS takimi zjawiskami, jak chociażby symbolizm dźwiękowy, sensotwórcza rola intonacji, wpływ czynników rytmiczno-prozodycznych na kształtowanie się for- muliczności jako przenośnika wyobrażeń stereotypowych itp.” (Chlebda 2000: 165).

W znacznej części prac, które w tytułachzawierajątermin JOS, znajdujemy opi­ sy świata przedstawionego w dziełach literackich (np. Kobylińska 1997; Mlekodaj 2003; Zgama 2005; Jackowska 2009; Walocha 2009). Prace takie stwarzająpozo­

ryjęzykoznawczych, choć zdecydowanie bliżej im do literaturoznawstwa. O po­

wszechności tego nieporozumienia przekonują zasoby Intemetu, w którym znajdu­ jemy dziesiątkiamatorskichopracowańpisanych pod szyldem JOS.

Błędne przesunięcie badańJOS w stronę literaturoznawstwa szerzy się również za sprawąegzaminów maturalnych, gdyż wśród tematów zaproponowanych naust­

ną maturę możemy znaleźć np.: 1) Językowy obraz polskich blokowiskw tekstach hip-hopowych', 2) Językowy obraz szczęścia w piosenkach III Rzeczypospolitej', 3) Językowy obraz świata w tekstach najwybitniejszychtwórców kabaretowych (np.

„KabaretuStarszych Panów", fV. Młynarskiego,A. Osieckiej) itp.

4. Niewłaściwie dobranymateriałbadawczy

JOS - jak wiadomo - najlepiej badać na leksyce, frazeologii i tekstach folklory­

stycznych18. Wykorzystanie innych tekstów, w tym literackich, jest obostrzone ogra­ niczeniami, októrych pisałem wpoprzednim punkcie. Choć wnajważniejszych de­

finicjach JOS wyraźnie został określony materiałbadawczy, w niektórych pracach

(6)

próbuje się opisać JOS na podstawieprzypadkowo zebranychtekstówmówionych (Grochola-Szczepanek 2007)19, audycji radiowych (Baniak 2004)20, tekstów prasy codziennej (Olejnik 2004), „mikrostruktury «zbójnickich» dialogów literackich”

(Makowska2007)21 lub inskrypcji nagrobnych na Podhalu (Godek 2008)22. Taknie­ właściwie dobrany materiał prowadzi donadinterpretacji i świadczy o nierozumie- niuterminu JOS.

19 Wykorzystanie idiolektu w badaniach JOS jest zagadnieniem problematycznym. Aby uniknąć nadin­

terpretacji, należy zwracać uwagę na to, co systemowe, niezależne od osobistych przekonań nadaw­

cy. W wymienionym artykule analiza niestety poszła w zupełnie innym kierunku.

20 W tym przypadku zostały zanalizowane audycje radiowe relacjonujące, czy też komentujące wojnę w Iraku. Artykuł ten nie dotyczy JOS, raczej traktuje o tym, jak wojnę w Iraku oceniali autorzy au­

dycji radiowych. Od razu nasuwa się pytanie o czynnik polityczny w tych komentarzach.

21 Materiałem, który został zanalizowany w tym artykule, są teksty literackie dobrane dość przypad­

kowo. Umieszczone w tytule sformułowanie „mikrostruktura «zbójnickich» dialogów literackich”

miało chyba na celu nadanie pracy charakteru naukowego.

22 Łatwo wskazać, że wybór inskrypcji nagrobnych nie jest najlepszy. Na wiejskich cmentarzach na­

grobki z napisami (a tego dotyczy omawiana praca) zaczęły się pojawiać w połowie XX w. Do tego czasu na mogile był jedynie drewniany krzyż pozbawiony inskrypcji. Kluczowe były tu jednak jego kolor i wielkość: mały, biały krzyż stawiano na nagrobku dziecka; biały, większy stawiano zmar­

łej pannie lub kawalerowi, brązowy - starszej kobiecie, itd. Inskrypcje nagrobne w zdecydowanej większości nie mają oryginalnego charakteru, jest to raczej szablon powielany przez zakłady pogrze­

bowe. Cmentarz nie jest, co zrozumiałe, miejscem, gdzie oczekuje się oryginalności. Szukanie w in­

skrypcjach nagrobnych na Podhalu JOS typowego dla mieszkańców tego regionu od razu natrafia na problemy metodologiczne: co można powiedzieć o JOS na podstawie kilku zaledwie oryginalnych napisów?

23 Por. artykuły zamieszczone w tomach Punkt widzenia w języku i w kulturze (Bartmiński, Niebrze- gowska, Nycz 2004a), Punkt widzenia w tekście i w dyskursie (Bartmiński, Niebrzegowska, Nycz 2004b).

Prymat frazeologii w badaniuJOS wynika ze szczególnych właściwości związ­ ków frazeologicznych. Pod względem semantyki niektóre frazeologizmy stanowią ekwiwalenty leksemówjednowyrazowych, inne uzupełniają luki w polu seman­

tycznym. Pod względem formyzwiązki frazeologiczne bliskiesą przysłowiom (jak wiadomo, między frazeologizmami i przysłowiami zachodzi derywacja, ito w obie strony), a te z kolei sąopisywane jako mikroteksty. Wybór frazeologii do bada­ nia JOS jest więc trafny. Wskazywali na to rosyjscy badacze, używając terminu фразеологическая картина мира.

5. Unifikacja stylów i odmianpolszczyzny

Zróżnicowanie polszczyzny podwzględem stylistycznym, socjologicznym, geogra­ ficznym i chronologicznym było już tematem wielu prac. W różnych odmianach polszczyzny utrwalająsię różne, choć czasem bardzo podobne punkty widzenia23. Konieczne jest więcoddzielnebadanie JOS zapisanego wdawnej polszczyźnie, we współczesnej polszczyźnieogólnej,w gwarach i socjolektach. W tej kwestii zdania sąjednakpodzielone, nie wszyscy też zauważają problem. Jerzy Bartmiński (2001:

33-34) podkreśla potrzebę nieizolowania odmian języka narodowego, w szczegól­

ności polszczyzny ogólnej i gwar, gdyż są to kody powiązane historycznie i typolo­

(7)

gicznie. Inni badacze(np. JózefKąś, Halina Kurek, KazimierzSikora) podkreślają, żegwara ipolszczyzna ogólna to dwa kody reprezentujące nietożsame systemy war­

tości.

Wielu językoznawców, opisując JOS utrwalony w systemie leksykalnym, mil­ cząco przyjmuje, żejest to aktualny (współczesny) obraz świata. Błąd w tym prze­ konaniu wynika z braku refleksji nad istotąleksyki. Wiadomo, że system leksykalny jestotwarty w takim znaczeniu, żepojawiają się w nim nowe słowa. Materiałdobie­ rany do badańJOS niejest jednakróżnicowany na leksykę i frazeologiępowstałą w ostatnich latach i odziedziczoną zdawniejszych epok. Ztego teżwzględu to, co jestopisywane podszyldemJOS, jest defacto wizją świata dawnych pokoleń i sta­

nowi dowód ciągłości kulturowej. Zasadne jestwięc uściślenie,że w wypadkuJOS należy mówić o panchronii (Łozowski 1999).

6. Chaos metodologiczny

Po lekturze większości prac dotyczących JOS można odnieśćwrażenie chaosu me­ todologicznego. Prace te często mają charakter luźnych rozważań, uogólnień, tru­ izmów i osobistych sądówautorów, przez co przypominają szkolne wypracowania.

Jest to przede wszystkim spowodowane nieznajomością ważnych opracowańz za­ kresu JOS. Doopisu materiału ściśle językowego pod kątem utrwalonego wnim JOS szczególniedobrzenadajesiędefinicja kognitywna24,nazywana teżdefinicją otwartą (termin R. Tokarskiego [1997-1998]). Znalazła ona zastosowanie w przywołanych już na wstępie słownikach etnolingwistycznych (Bartmiński 1980, 1996-1999).

W definicji kognitywnej: 1)uwzględniasię to, co odnosi się do funkcji przedmiotu ijego pochodzenia, do cech drugorzędnych należy składnik kategoryzujący, czyli umożliwiający zaliczenie danejrzeczy do szerszej kategorii;2) ważne sąszczegóło­

we relacjemiędzyskładnikamikonotacji słowa; 3) definiowaniu podlega przedmiot typowy. Definicja kognitywna polega nakategorialnym, fasetowym uporządkowa­

niu zdań definiujących25 (Bartmiński 1988: 178-182).

24 Jerzy Bartmiński, pomysłodawca tego rodzaju definicji, ujmuje ją w następujący sposób: „definicja kognitywna nastawiona jest na zdanie sprawy z treści poznawczych utrwalonych w języku oraz sposobów strukturowania tych treści przez język” (Bartmiński 1988: 173).

25 Łatwo w tej definicji odnaleźć kluczowe dla kognitywizmu pojęcia: domena kognitywna, rama, prototyp, schemat wyobrażeniowy, metafora pojęciowa, profilowanie.

Uwagi końcowe

Z czym obecnie kojarzysię JOS? Najczęściej z niezwykłą wręcz popularnością. Na przykład, jeśli ktoś nie wie,jaki referat przygotować na konferencję językoznawczą, wówczas wybór pada na JOS. Niestety w większości takie analizy niewiele mają wspólnego zmetodologią JOS i często utrwalają wymienionewyżej błędy.

Najważniejszym celem badań JOS utrwalonego w polszczyźnie jest określenie swoistego Polakom sposobu postrzegania, kategoryzowania i wartościowania po­

(8)

szczególnych elementów rzeczywistości.Oryginalność tejwizji ujawni się dopiero, gdyumieścimyją na szerszym tle.Służą temu rozwijane coraz intensywniej badania przekładoznawcze, a także projekt pt. Kulturowo-językowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów przedstawiony przez J. Bartmińskiego na XIV Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Ochrydzie(BapTMHHCKnił2008; Bartmiński, Chlebda2008).

W tego typudziałaniach należy widzieć przyszłośćJOS.

Literatura

Adamowski J., 1992, Językowy portret lądu w polskiej kulturze ludowej, „Etnolingwistyka” 5, s. 83-94.

,,Akcent. Czasopismo poświęcone literaturze pięknej, sztukom plastycznym i naukom humani­

stycznym” 1986, nr 4 (26), Lublin.

Apresjan J. D., 1994, Naiwny obraz świata a leksykografia, „Etnolingwistyka” 6, s. 5-12.

Apresian J. D., 1995, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, wyd. 2, Wrocław.

Baniak M., 2004, Językowy obraz wojny w Iraku na przykładzie radiowych serwisów informa­

cyjnych z 20 marca 2003 roku,, Język Polski” LXXXIV, z. 2, s. 98-107.

Bartmiński J. (red.), 1980, Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wro­

cław.

Bartmiński J., 1988, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji słowa, [w:] Konota­

cja, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 169-183.

Bartmiński J., 1990, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990, s. 109-127.

Bartmiński J. (red.), 1996-1999, Słownik stereotypów i symboli ludowych,t. Kosmos, cz. 1:

Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, 1996, cz. 2: Ziemia, woda, podziemie, 1999, Lublin.

Bartmiński J., 2001, Językowy obraz świata Polaków końca XX wieku, [w:] Polszczyzna XX wieku, pod red. S. Dubisza i S. Gajdy, Warszawa, s. 27-53.

Bartmiński J. (red.), 2006, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin.

Bartmiński J., Chlebda W., 2008, Jak badać językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów, „Etnolingwistyka” 20, s. 15-33.

Bartmiński J., Niebrzegowska S., 1994, Stereotyp słońca wpolszczyźnie ludowej, „Etnolingwi­

styka” 8, s. 95-143.

Bartmiński J., Niebrzegowska S., Nycz R., 2004a, Punkt widzenia w języku i w kulturze, Lu­

blin.

Bartmiński J., Niebrzegowska S., Nycz R., 2004b, Punkt widzenia w tekście i w dyskursie, Lublin.

Bartmiński J., Tokarski R., 1986, Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu.

Zbiór studiów, pod red. T. Dobrzyńskiej, Wrocław, s. 65-81.

Bogatyriew P., Jakobson R., 1979, Folklor jako swoista forma twórczości, [w:] P. Bogaty- riew, Semiotyka kultury ludowej, wstęp, wyb. i oprać. M. R. Mayenowa, Warszawa, s. 305-319.

Bracki A., 2009, Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych, Gdańsk.

(9)

Bugajski M., Wojciechowska A., 2000, Językowy obraz świata a literatura, [w:] A. Dąbrow­

ska, J. Anusiewicz (red.), Język a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, Wro­

cław, s. 153-159.

Bystroń J. S., 1933, Przysłowia polskie (rozdziały: IV. Przysłowia w związku z kulturą naro­

du, V. Przysłowia w związku z kulturą narodu [folklor], VI. Kraje i ludzie), Kraków, s. 89-212.

Chlebda W., 2000, Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata w opisie semantycznym ję­

zyka, [w:] Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiań­

skich I, pod. red. S. Gajdy, Opole, s. 163-178.

Chlebda W. (red.), 2007, Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, Opole.

Czyżewski F., 1988, ‘Zmora’, „Etnolingwistyka” 1, s. 133-143.

Dąbrowska A., Anusiewicz J. (red.), 2000, Język a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kul­

tura, Wrocław.

„Etnolingwistyka”, od 1988, nr 1-20, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin.

Flictński P., 2004, Idiostyl pisarza jako problem badawczy stylistyki, [w:] Studia nad pol­

szczyzną współczesną i historyczną. Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Bą­

ble w 65-lecie urodzin, pod red. J. Liberka, Poznań, s. 95-108.

Godek K., 2008, Językowy obraz świata w inskrypcjach nagrobnych na Podhalu (mszps).

Grochola-Szczepanek H., 2007, Językowy obraz mieszkańca pogranicza polsko-słowackiego w tekstach gwarowych, [w:] Ponad granicami. Kultura, literatura i język obszarów po­

granicza, pod red. J. Kułakowskiej-Lis i K. Sikory, Krosno, s. 61-68.

Grzegorczykowa R., 1990, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 41-59.

Habrajska G., 2000, Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata, [w:] A. Dąbrowska, J. Anusiewicz (red.), Język a kultura, t. 13: Językowy obraz świata i kultura, Wrocław, s. 73-84.

Helbig G., 1982, Dzieje językoznawstwa nowożytnego, Wrocław.

Hołówka T., 1986, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa.

Jackowska M., 2009, Językowy obraz świata w „ Tragikomedii prawdy" Aleksandra Święto­

chowskiego. Próba psychoanalizy wybranych nowel, www: lacan.pl/spip.php?artic- le36., 25.09.2009.

Jedliński R„ 2000, Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków.

JOS: Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990 (wyd. 2 - 1999, wyd. 3 - 2004).

Kadyjewska A., 2001, Problematyka obrazu świata w badaniach języka pisarza (na przykła­

dzie pism Cypriana Norwida), [w:] Semantyka tekstu artystycznego, pod red. A. Paj- dzińskiej i R. Tokarskiego, Lublin, s. 321-332.

Kajtoch W., 2008, Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatyw­

nej, t. 1 -2, Kraków.

Kiklewicz A., 2006, Język, komunikacja, wiedza, Mińsk.

Kobylińska J., 1997, Świat językowy Władysława Orkana. Słowa i stereotypy, Kraków.

Kopeć U., 2008, Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów (przyjaźń - miłość - nienawiść), Rzeszów.

Kowalewska-Dąbrowska J„ 2006, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twar­

dowskiego, Gdańsk.

(10)

Kozaryn D., 2009, Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Szczecin.

Krasnowolski A., 1905-1906, Przenośnie mowy potocznej, cz. I—II, Warszawa.

Łozowski P., 1999, Panchronia, czyli językoznawstwo bez synchronii, [w:] Przeszłość w ję­

zykowym obrazie świata, pod red. A. Pajdzińskiej i P. Krzyżanowskiego, Lublin, s. 25-50.

Mackiewicz J., 1990, Metafora a językowy obraz świata, „Etnolingwistyka” 3, s. 49-58.

Mackiewicz J., 1999, Co to jest „językowy obraz świata ”?, „Etnolingwistyka” 11, s. 7-24.

Mackiewicz J., 2006, Językowy obraz ciała: szkice do tematu, Gdańsk.

Makowska J., 2007, Językowy obraz świata w mikrostrukturze „zbójnickich ” dialogów lite­

rackich, [w:] Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w hi­

storii, literaturze i kulturze, pod red. M. Madejowej, A. Mlekodaj i M. Raka, Nowy Targ, s. 424-434.

Mlekodaj A., 2003, Językowy obraz rodziny w opowiadaniach Władysława Orkana, [w:]

Orkan czytany dzisiaj, pod red. M. Madejowej, W. Kudyby i A. Mlekodaj, Nowy Targ, s. 65-76.

Niesporek-Szamburska B., 2004, Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczo­

ści dzieci, Katowice.

Nowak P., 2002, SWOI i OBCY w językowym obrazie świata, Lublin.

Olejnik K., 2004, Co wydarzyło się w Jugosławii w marcu 1999 roku? -językowy obraz kon­

fliktu serbsko-albańskiego w tekstach prasy codziennej, [w:] Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego i P. Nowaka, Warszawa, s. 123-135.

Ożdżyński J. (red.), 1995, Językowy obraz świata dzieci i młodzieży: praca zbiorowa, Kraków.

Pajdzińska A., Krzyżanowski P. (red.), 1999, Przeszłość w językowym obrazie świata, Lu­

blin.

Piechnik A., 2009, Wizerunek kobiety i mężczyzny w językowym obrazie świata ludności wiej­

skiej (na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem), Kraków.

Pieciul-Karmińska E., 2007, Językowy obraz Boga i świata. O przekładzie teologii niemiec­

kiej na język polski, Poznań.

Piekarczyk D., 2004, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin.

Pisarek W., 1978, hasło Językowy obraz świata, [w:] Encyklopedia języka polskiego, pod red.

S. Urbańczyka, Wrocław, s. 143.

Rak M., 2007, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Kraków.

Szczęsny A., Hejwowski K. (red.), 2007, Językowy obraz świata w oryginale i przekładzie, Siedlce.

Święcicka M., 2005, Obraz matki w prozie obyczajowej dla młodzieży, „Język Polski”

LXXXV, z. 2, s. 103-115.

Tokarski R., 1997-1998, Językowy obraz świata a niektóre założenia kognitywizmu, „Etno­

lingwistyka” 9/10, s. 8-24.

Treder J., 1989, Frazeologia kaszubska a wierzenia i zwyczaje (na tle porównawczym), Wej­

herowo.

Treder J., 2000, Kaszubi - wierzenia i twórczość. Ze „Słownika " Sychta, Gdańsk.

Tyrpa A., 2008, Językowy obraz świata w gwarach (przegląd dokonań), [w:] A. Dąbrowska (red.), Język a kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, Wrocław, s. 297-307.

(11)

Walocha B., 2009, Językowy obraz świata w listach Haliny Poświatowskiej, www: koniczynka.

art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=643&Itemid=94,25.09.2009.

Wojciechowska A., 2000, Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata.

Warszawa-Poznań.

Wysoczański W., 2005, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych: na mate­

riale wybranych języków, Wrocław.

Zgama B., 2005, Językowy obraz Babiej Góry w poezji wybranych poetów orawskich, [w:]

Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Literatura i język, pod red. M. Madejowej, A. Mlekodaj, K. Sikory, Nowy Targ, s. 287-295.

Бартминский E., 2008, Какие ценности участвуют в формировании языковой картины мира славян?, „Одел>ен>е je3HKa и кн»ижевности. Српски je3HK у светлу савреме-

них лингвистических теорба 3”, Београд, s. 59-70.

Серебренников Б. A. (red.), 1988, Роль чечовеческого фактора в языке. Язык и картина мира, Москва.

Телия В. Н., 1988, Метафоризация и её роль в создании языковой картины мира, [w:]

Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира, red. Б. А. Серебрен­

ников, Москва, s. 173-204.

Шмелев А. Д., 2002, Русская языкоЬая модель мира. Материалы к словарю, Москва.

Figure

Updating...

References

Related subjects :