• Nie Znaleziono Wyników

Korespondencja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Korespondencja"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Krawczyńska, Jadwiga

Korespondencja

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 3/2, 187

(2)

KORESPONDENCJA

W arszawa, dn. 2 lipca 1963 r. Do Redakcji

Rocznika H istorii Czasopiśm iennictw a Polskiego Prof. dr Józef Skrzypek

Szanowny Panie Profesorze!

Z zw iązku z m oim artykułem w nrze 1 „Rocznika” zwrócono mi uwagę z kół działaczy zw iązkow ych na inform acje na 329:

1) W w ierszu 5 tekstu, od dołu: niedokładnie podana nazw a instytucji, która w ydaw ała w latach 1938—1939 „Dziennik P ow szech ny” w W arszawie. Była to Cen­ tralna K om isja Porozum iew aw cza Związków Pracowniczych.

2) W' odsyłaczu 4, na tej samej s. 329, w iersz 8 od dołu: m ylnie przypisany Szyszko-Bohuszow i stopień oficerski, jakiego, jak twierdzą, nie posiadał.

3) Moje uwagi o „Dzienniku Pow szechnym ” i jego redakcji dotyczą krótkiego tylko okresu na przełom ie lat 1938— 1939 i nie należy im przypisyw ać ogólniejszego znaczenia. Nie m iaiam zam iaru nikom u osobiście uchybić, a daleka byłam i jestem od niedoceniania postulatów i w ystąpień ówczesnego pracowniczego ruchu zw iąz­ kowego.

Uprzejm ie proszę, Szanow ny Panie Profesorze, o opublikow anie powyższego w redagow anym przez Pana „Roczniku H istorii C zasopiśm iennictw a”. Łączę w yrazy głębokiego szacunku.

Cytaty

Powiązane dokumenty

wykazali, że w grupie 210 osób starszych (średni wiek - 71 lat) śmiertelność 2-letnia wynosiła 26,9% a w grupie 190 pacjentów młodych (średni wiek - 39 lat) 8,3% [4,10]

Hospitalizowani pacjenci w starszym wieku, stano- wią szczególnie trudną do jednorodnego zdefiniowania grupę, gdyż maja różne choroby przewlekłe i różny rodzaj prowadzonej

Udowodniono również korzyści ze szczepienia osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, cukrzycę i astmę, dlatego szczepienie jeden raz w roku przeciw

Thus, images are basic units of some thought processes, there is an imagistic form of syn- tactical relation between thoughts, and there is a kind of imagistic form of a semantic and

Z kolei obliczenia stateczności przeprowadzone z wyko- rzystaniem modelu Iversona wykazały, że zakres zmian współ- czynników stateczności w trakcie trwania opadu jest znacznie

Issues central to a new ethics of presenting objects of war and violence were discussed in the workshop, as was the impact of these debates on historical museums and

W poziomie próchnicznym gleby rdzawej (rys. 2) zauważono również istotny wpływ dodatku drożdży na średnią ważoną średnicę gruzełka we wszystkich kombinacjach

Godnymi zaufania ludźmi powinny być osoby przybrane z inicjatywy prowadzącego czynność lub wskazane przez zainteresowanych (wska­ zane przez tego, u kogo dokonuje