• Nie Znaleziono Wyników

Od Redakcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Od Redakcji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Od Redakcji

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36/2, 315

(2)

Rada Naukowa: Marek Czapliński, ks. Józef Kupny, ks. Wincenty Myszor, ks. Remigiusz Sobański,

ks. Manfred Uglorz, ks. Gabriel Witaszek

Redaktor naczelny: ks. Jerzy Myszor Sekretarz Redakcji: ks. Artur Malina

Recenzenci: ks. prof. dr R. Bracchi (UPS – Rzym), ks. prof. dr A. Gieniusz (PUU – Rzym),

ks. dr A. Hoeck (Theological Seminary – Denver), ks. prof. dr hab. T. Jelonek (PAT – Kraków), ks. dr hab. M. Mikołajczak (UAM – Poznań), ks. prof. dr hab. W. Myszor (UŚ – Katowice), ks. dr hab. J. Naumowicz (UKSW – Warszawa), ks. prof. dr hab. H. Witczyk (KUL – Lublin)

Okładka i strona tytułowa: Marcin Jakimowicz

Opracowanie redakcyjne: Danuta Brachaczek

PL ISSN 0137-3447

Skład i łamanie: STUDIO NOA, I. Olsza, Katowice, tel./fax: 2527662, http://www.studio-noa.com.pl Druk i oprawa: Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice, ul. Wita Stwosza 11

Cytaty

Powiązane dokumenty

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Druk wraz z dostawą kalendarzy na 2008 rok obejmujący pozycje wyszczególnione w wymienionych zakresach

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru

• Данное устройство могут использовать дети в возрасте не младше 8 лет и лица со сниженными физическими, умственными способностями, и лица с отсутствием опыта

Sprawy związane z organizacją Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. Opiniowanie eksperymentów pedagogicznych. Analizowanie wniosków o

• Para evitar el sobrecalentamiento del motor no se puede utilizar el aparato más de 1 minuto.. Esperar al menos un minuto antes de volver

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 1729), a także protokołów kontroli organu zarządzającego

- discard the solution and rinse the inside with water, - fill the kettle with 1 litre of water and bring to boil, - discard the water and rinse the inside with water4. - no

48 INICJATYWA Zawarcie umowy imiennej licencji indywidualnej następuje z wyłącznej inicjatywy użytkownika mającego zamiar zawrzeć umowę imiennej licencji