• Nie Znaleziono Wyników

Konsument osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Konsument osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową."

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN

Definicje:

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedający – PRACOWNIA Aleksandra Borowska Aleja Niepodległości 159 lok 36a

02-555 Warszawa

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.

Użytkownik – osoba, która zaakceptowała regulamin.

Dane Sprzedającego

PRACOWNIA Aleksandra Borowska Aleja Niepodległości 159 lok 36a 02-555 Warszawa

NIP 524 114 45 65

KONTO BANKOWE: MBank 92114020040000310275305610 dalej nazywaną „Sprzedającym”.

Sposób porozumiewania się

W przypadku zawarcia umowy na odległość sposób porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym będzie odbywał się za pomocą:

adresów mailowych:shop@madeinmeanwhile.com

telefonu, pod numerem Sprzedającego +48 570 950 081 koszt korzystania zgodny ze stawkami operatora, z którego usług korzysta Klient

4.Zamówienia

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.

Zamówienia przyjmowane są pod adresem shop@madeinmeanwhile.com.

Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto jak i dla Klientów składających zamówienie bez rejestracji i utworzenia Konta.

(2)

Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego. W celu sfinalizowania zamówienia klient zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia;

Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze i przelewem - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;

Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności towaru w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany towar, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Paragon wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

Klient ma prawo dokonywać zmian w zamówieniu do momentu sprzedaży tj. do wystawienia paragonu. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania towaru.

Wprowadzanie powyższych zmian należy dokonywać poprzez Biuro Obsługi Klienta – e-mail pod adresem shop@madeinmeanwhile.

Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu,

przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Sposoby zapłaty i dostawa

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient ma prawo odebrać zakup poprzez zamówionego samodzielnie kuriera (Sprzedający przygotowuje wtedy tylko przesyłkę do odbioru).

Koszty i szczegóły dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy .

Klient ma możliwość odbioru zamówienia w siedzibie Sprzedającego po uzgodnieniu telefonicznym lub pod adresem e-mail : shop@madeinmeanwhile.com

Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 30 dni roboczych. Zamówienie na towary o

(3)

różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu

najdłuższego z podanych. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekracza 30 dni Klient zostanie poinformowany o powyższym. W takim przypadku Klient ma prawo ustosunkować się do zaistniałej sytuacji zgodnie z pkt. 4 ust. 7).

Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. Przy dostawach pocztą (wg ofert Poczty Polskiej) czas realizacji wynosi około 2 - 4 dni robocze, przy dostawie kurierem (wg ofert firmy kurierskiej) 1 – 2 dni robocze.

Obowiązują następujące formy płatności za zamówione towary:

- za pobraniem: należność pobiera listonosz lub kurier;

- przelewem bankowym na konto sklepu: przedpłata za zamówienie.

- poprzez system PayPal.

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym, a koszt dostawy jest ustalany indywidualnie z Klientem w zależności od kraju dostawy.

6. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za

pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

7.Odstąpienie od umowy sprzedaży

7.1 Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej OPK). Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpienia od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać pod linkiem OŚWIADCZENIA.

A także poniżej w załączniku do niniejszego regulaminu.

7.2 Klient nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy z wyjątkiem sytuacji:

- gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego; Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

- gdy Sprzedający zgodzi się ponieść ww. koszty.

7.3 W celu odstąpienia od umowy powinien złożyć Sprzedającemu swoje oświadczenie na piśmie lub mailem na adres: shop@madeinmeanwhile.com . Dla zachowania ustawowego terminu

(4)

odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem (w przypadku oświadczenia wysłanego pocztą decyduje data stempla).

7.3.1.dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do

przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

7.3.1.1 obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

7.3.1.2 polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

7.3.2.dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta drogą elektroniczną Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. sposób elektroniczny tj. email

7.5.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.6 Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.7 Jeżeli Sprzedający nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8 Klient powinien zwrócić rzecz Sprzedającemu (zalecamy zwrot wraz z paragonem/fakturą, co ułatwi Sprzedającemu zwrot) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.9 Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

7.10 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 OPK, co jednak miało miejsce w punkcie 7 niniejszego

regulaminu.

7.11 W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Klientem. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach poprzedzających.

(5)

7.12 Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedający informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

7.13 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu miedzy innymi do umów:

7.13.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.13.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.13.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Ceny

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Postępowanie reklamacyjne

9.1 Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2 Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres::shop@madeinmeanwhile.com 9.3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił

niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na ja dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

9.4 Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedający zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec

Sprzedającego, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Zalecamy wypełnienie formularza reklamacyjnego.

9.5.Sprzedający odpowiada wobec Klienta nie będącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

9.6. Sprzedający rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia Towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji.

9.7. Po zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest, na żądanie Sprzedającego, jeżeli

(6)

rozpatrzenie reklamacji tego wymaga, dostarczyć reklamowany Towar na adres wskazany przez Sprzedającego. Koszt dostawy reklamowanego Towaru jest zwracany Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Klient może alternatywnie skorzystać z możliwości przesłania

reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedającego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym. W przypadku skorzystania z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, koszty transportu pokrywa Klient.

9.9. Za świadczoną usługę transportową na rzecz Kupującego Sprzedający wystawia fakturę VAT.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Sprzedający deklaruje bezwzględne

podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy Klientowi bez wad.

10.2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin .

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego

w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek:

Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu madeinmeanwhil.com należy je wszystkie wyłączyć.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ustalony według zasad obowiązujących w prawie.

11..Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 roku.

11.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy

(7)

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz.

827),Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).

11.2 Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

11.3Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.

11.4 Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.

11.5 Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail o zmianach.

11.6 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się

budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze wspólnym garażem podziemnym, drogi. wewnętrznej z miejscami

Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email

§1. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2 , i jej wykonywanie do dnia,

1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu

Umożliwia to bankom szybkie dochodzenie roszczeń w postępowaniu nakazowym (bez rozprawy). W wielu sprawach nakazy zapłaty mogą ulec uprawomocnieniu, ze względu na

„Serwisem”). Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca